anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

ACCOLATE
Nazwa międzynarodowa:Zafirlukast
ATC:R03DC

Forma leku:tabletki powlekane 20 mg

ZawartośćJedna tabletka zawiera 20 mg zafirlukastu.
Sybstancje pomocnicze: Kroskarmeloza sodowa, laktoza, celuloza mikrokrystaliczna, poliwidon, stearynian magnezu. W skład otoczki powlekającej tabletkę wchodzą: hypromeloza i dwutlenek tytanu
OstrzeżenieW celu uzyskania skutku leczniczego preparat Accolate należy stosować systematycznie, nawet w bezobjawowym okresie choroby. Leczenie preparatem Accolate należy kontynuować także w okresie nasilenia objawów astmy. Stosowanie preparatu Accolate nie pozwala na zmniejszenie dawek stosowanych leków steroidowych. Podobnie jak w przypadku stosowanych wziewnie glikokortykosteroidów i pochodnych kromolanu (kromoglikan dwusodowy, sól dwusodowa nedokromilu), zafirlukast nie jest wskazany do stosowania w celu przerywania skurczu oskrzeli podczas ostrego napadu astmy. Nie oceniano skuteczności preparatu Accolate w leczeniu niestabilnej astmy. Podczas stosowania preparatu Accolate były obserwowane choroby przebiegające z naciekami zapalnymi z granulocytów kwasochłonnych, w tym zespół Churga-Straussa i eozynofilowe zapalenie płuc. U pacjentów mogą wystąpić następujące objawy: zapalenie naczyń, nasilenie objawów ze strony układu oddechowego, zaburzenia czynności serca lub objawy ze strony układu nerwowego. Zależność przyczynowo-skutkowa między stosowaniem preparatu Accolate a wystąpieniem tych objawów nie została ani potwierdzona ani wykluczona. Jeśli stwierdza się u pacjenta nacieki z eozynofili lub zespół Churga-Straussa, stosowanie preparatu Accolate należy przerwać. Nie należy ponownie rozpoczynać leczenia preparatem Accolate u tych pacjentów. Podczas leczenia preparatem Accolate może nastąpić zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy. Zwykle jest to bezobjawowe i przemijające, ale może być też wczesnym objawem działania toksycznego na wątrobę. W bardzo rzadkich przypadkach może być związane z ciężkim uszkodzeniem komórek wątrobowych, piorunującym zapaleniem wątroby lub niewydolnością wątroby. Podczas stosowania klinicznego niezwykle rzadko obserwowano występowanie ciężkich uszkodzeń wątroby bez wcześniejszych klinicznych objawów wskazujących na zaburzenia czynności wątroby. Jeżeli pojawiają się objawy kliniczne wskazujące na zaburzenia czynności wątroby, takie jak: jadłowstręt, nudności, wymioty, bóle okolicy prawego nadbrzusza, zmęczenie, ospałość, objawy grypopodobne, powiększenie wątroby, świąd i żółtaczka, należy zakończyć leczenie preparatem Accolate. Niezwłocznie powinno być przeprowadzone badanie aktywności aminotransferaz w surowicy, szczególnie AlAT, i wdrożone odpowiednie postępowanie w zależności od uzyskanych wyników. Lekarz prowadzący powinien rozważyć znaczenie rutynowych badań czynności wątroby. Okresowe badanie aktywności aminotransferaz nie zabezpiecza przed poważnymi uszkodzeniami wątroby, niemniej wiadomo, że wczesne wykrycie uszkodzeń wątroby wywoływanych przez leki pozwala na niezwłoczne odstawienie leku i może zwiększyć prawdopodobieństwo wyleczenia. Jeżeli wyniki badań czynności wątroby wskazują na uszkodzenie wątroby, preparat Accolate powinien być niezwłocznie odstawiony, a pacjent odpowiednio leczony. Pacjenci, u których przerwano leczenie preparatem Accolate ze względu na jego toksyczne działanie na wątrobę nie powinni ponownie stosować preparatu.

Działania niepożądaneStwierdzono następujące działania niepożądane spowodowane stosowaniem preparatu Accolate:
Działania niepożądane występujące często (<1/10 pacjentów i >1/100 pacjentów)

* Przewód pokarmowy: nudności, wymioty, bóle brzucha.
* Układ nerwowy: bóle głowy.

Działania niepożądane występujące rzadko (<1/1000 pacjentów i >1/10 000 pacjentów)

* Wątroba: objawowe zapalenie wątroby z hiperbilirubinemią lub bez, hiperbilirubinemia bez zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych.
* Ogólne: obrzęki kończyn dolnych.
* Układ mięśniowo-szkieletowy: bóle stawów i bóle mięśniowe.
* Skóra: wysypka (również w postaci odczynu pęcherzykowego), reakcje nadwrażliwości, w tym pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy.
* Układ krwionośny: powstawanie krwiaków, zaburzenia krzepnięcia, w tym krwotok miesiączkowy, małopłytkowość.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (<1/10 000 pacjentów)

* Wątroba: niewydolność wątroby i piorunujące zapalenie wątroby.
* Układ krwionośny: agranulocytoza.

Wymienione działania niepożądane zwykle ustępują po odstawieniu leku. Bóle głowy i zaburzenia żołądkowo-jelitowe są zwykle łagodne i nie wymagają przerwania leczenia. W badaniach klinicznych z placebo było obserwowane zwiększenie podatności na infekcje u pacjentów w podeszłym wieku stosujących preparat Accolate (1,4% vs 7,8%). Infekcje były zwykle łagodne, dotyczyły głównie układu oddechowego.

DawkowaniePreparat Accolate należy stosować bez przerwy.
Pokarm zmniejsza biodostępność zafirlukastu, dlatego leku nie należy zażywać razem z posiłkiem. Lek należy zażywać rano i wieczorem, godzinę przed posiłkiem lub dwie godziny po posiłku.
Dorośli i dzieci w wieku 12 lat i starsze:

* Zalecana dawka to 20 mg zafirlukastu dwa razy na dobę.
* Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.
* Stosowanie większych dawek może powodować zwiększenie aktywności jednego lub kilku enzymów wątrobowych, co może być wynikiem działania toksycznego na wątrobę.

Pacjenci w podeszłym wieku:
U pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) klirens zafirlukastu jest znacznie zmniejszony. Wartości stężenia maksymalnego (Cmax) i powierzchni pola pod krzywą (AUC) są w przybliżeniu podwojone w porównaniu do wartości oznaczanych u osób dorosłych z młodszych grup wiekowych. Jednak kumulacja zafirlukastu nie jest większa u pacjentów w wieku podeszłym w porównaniu z obserwowaną podczas badania klinicznego, w którym podawano wielokrotne dawki leku osobom dorosłym z astmą. Dlatego skutki zmienionej kinetyki u pacjentów w podeszłym wieku nie są znane. Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania preparatu Accolate u osób w podeszłym 1(10)
wieku (powyżej 65 lat) jest ograniczone, dlatego zaleca się ostrożność, dopóki nie będą dostępne dodatkowe dane na ten temat.
Dzieci:
Nie ma danych klinicznych dotyczących stosowania preparatu Accolate u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Stosowanie preparatu Accolate u dzieci jest przeciwwskazane, dopóki nie będą dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania.
Pacjenci z niewydolnością nerek:
Nie ma konieczności modyfikowania dawki u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek. Jednak z powodu ograniczonych danych dotyczących stosowania u pacjentów z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 5.2.), nie ma specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania u tych pacjentów. Preparat Accolate należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością nerek.

WskazaniaPreparat Accolate jest wskazany w leczeniu astmy.

PrzeciwwskazaniaPreparatu Accolate nie należy stosować u pacjentów, u których wcześniej stwierdzono nadwrażliwość na zafirlukast lub inny składnik preparatu. Preparatu Accolate nie należy stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub marskością wątroby. Nie prowadzono badań u pacjentów z zapaleniem wątroby i długotrwałych badań u pacjentów z marskością wątroby. Preparat Accolate jest przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 12 lat, dopóki nie będą dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania.

InterakcjePreparat Accolate może być stosowany jednocześnie z innymi preparatami stosowanymi w leczeniu astmy i alergii. Wziewne steroidy, wziewne i doustne środki rozszerzające oskrzela, antybiotyki i środki przeciwhistaminowe są przykładami preparatów, które stosowane jednocześnie z preparatem Accolate nie powodują wystąpienia niepożądanych interakcji.
Preparat Accolate może być stosowany jednocześnie z doustnymi preparatami antykoncepcyjnymi i nie powoduje wystąpienia niepożądanych interakcji.
Jednoczesne stosowanie z warfaryną powoduje zwiększenie maksymalnego czasu protrombinowego o mniej więcej 35%. Dlatego zaleca się ścisłe monitorowanie czasu protrombinowego podczas jednoczesnego stosowania preparatu Accolate i warfaryny. Interakcja jest prawdopodobnie spowodowana hamowaniem izoenzymu 2C9 układu enzymatycznego cytochromu P-450 przez zafirlukast. W badaniach klinicznych jednoczesne stosowanie z teofiliną powodowało zmniejszenie stężenia zafirlukastu w osoczu o mniej więcej 30%, jednak bez wpływu na stężenie teofiliny w osoczu. Podczas stosowania klinicznego opisywane były rzadkie przypadki zwiększenia stężenia teofiliny podczas jednoczesnego zastosowania z preparatem Accolate. Jednoczesne stosowanie z terfenadyną powodowało zmniejszenie powierzchni pola pod krzywą (AUC) dla zafirlukastu o 54%, bez wpływu na stężenie terfenadyny w osoczu. Jednoczesne stosowanie z kwasem acetylosalicylowym (650 mg cztery razy na dobę) może spowodować zwiększenie stężenia zafirlukastu w osoczu o mniej więcej 45%. Jednoczesne stosowanie z erytromycyną spowodowało zmniejszenie stężenia zafirlukastu w osoczu o mniej więcej 40%. U pacjentów palących klirens zafirlukastu może się zwiększyć o mniej więcej 20%. W stężeniach 10 μg/ml i większych zafirlukast powodował zawyżenie wyników oznaczania stężenia bilirubiny w osoczu zwierząt. Nie obserwowano tego wpływu w przypadku oznaczania stężenia bilirubiny w ludzkim osoczu metodą z zastosowaniem soli 2,5-dichlorofenylodiazonu.

PrzedawkowanieNie ma danych dotyczących przedawkowania preparatu Accolate u ludzi. Leczenie powinno być objawowe. Zaleca się usunięcie nie wchłoniętego leku z przewodu pokarmowego przez wykonanie płukania żołądka.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuNie stwierdzono, aby preparat Accolate wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ciąża i karmienieCiąża
Bezpieczeństwo stosowania preparatu Accolate w ciąży u ludzi nie zostało ustalone. W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach nie stwierdzono, aby zafirlukast wpływał na płodność, nie wykazano działania teratogennego ani wybiórczego działania toksycznego na
płód. Jednak lek należy stosować u kobiet w ciąży tylko wtedy, gdy korzyści z jego stosowania przewyższają potencjalne ryzyko wynikające z jego stosowania.
Laktacja
Zafirlukast jest wydzielany z mlekiem matki i nie należy go stosować u kobiet w okresie laktacji.

OpakowaniaPudełko tekturowe (28 tabletek) zawierające 2 blistry po 14 tabletek. Pudełko tekturowe (56 tabletek) zawierające 4 blistry po 14 tabletek.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
cellulit - KOLAGEN_cito wzmocnienie bioder - KOLAGEN_cito połysk paznokci - KOLAGEN_cito gra w kości - KOLAGEN_cito hokej na lodzie - KOLAGEN_cito wioślarstwo - KOLAGEN_cito squash - KOLAGEN_cito markowy kolagen - KOLAGEN_cito
najlepsze w aptece szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe produkty szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe wspomaganie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki z ziołami - szałwia - Cukierki_Szalwiowe lekarz radzi na gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze w aptece szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel suchy i mokry szałwia - Cukierki_Szalwiowe na gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe
w aptekach - aronia - Cukierki_Aroniowe dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe
ładna skóra - Cukierki_Pokrzywowe ładne paznokcie - Cukierki_Pokrzywowe ładna skóra - Cukierki_Pokrzywowe właściwości pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe wspomaganie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe pokrzywa - cukierki - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe apteka - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe
zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla całej rodziny - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe co dobrego - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z apteki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe żeńszeń imbir - cukierki - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe
produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa
zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe specjały - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez
ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe
co dobrego - melisa - Cukierki_Melisowe dla całej rodziny - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe przeciw stresowi - melisa - Cukierki_Melisowe
apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z apteki - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe
curling - Dezodorant_SuperDeo dla sportowców - Dezodorant_SuperDeo brydż - Dezodorant_SuperDeo wyścigi konne - Dezodorant_SuperDeo koszykówka - Dezodorant_SuperDeo jazda na snowboardzie - Dezodorant_SuperDeo piłka ręczna - Dezodorant_SuperDeo curling - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2019