anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

ACCOLATE
Nazwa międzynarodowa:Zafirlukast
ATC:R03DC

Forma leku:tabletki powlekane 20 mg

ZawartośćJedna tabletka zawiera 20 mg zafirlukastu.
Sybstancje pomocnicze: Kroskarmeloza sodowa, laktoza, celuloza mikrokrystaliczna, poliwidon, stearynian magnezu. W skład otoczki powlekającej tabletkę wchodzą: hypromeloza i dwutlenek tytanu
OstrzeżenieW celu uzyskania skutku leczniczego preparat Accolate należy stosować systematycznie, nawet w bezobjawowym okresie choroby. Leczenie preparatem Accolate należy kontynuować także w okresie nasilenia objawów astmy. Stosowanie preparatu Accolate nie pozwala na zmniejszenie dawek stosowanych leków steroidowych. Podobnie jak w przypadku stosowanych wziewnie glikokortykosteroidów i pochodnych kromolanu (kromoglikan dwusodowy, sól dwusodowa nedokromilu), zafirlukast nie jest wskazany do stosowania w celu przerywania skurczu oskrzeli podczas ostrego napadu astmy. Nie oceniano skuteczności preparatu Accolate w leczeniu niestabilnej astmy. Podczas stosowania preparatu Accolate były obserwowane choroby przebiegające z naciekami zapalnymi z granulocytów kwasochłonnych, w tym zespół Churga-Straussa i eozynofilowe zapalenie płuc. U pacjentów mogą wystąpić następujące objawy: zapalenie naczyń, nasilenie objawów ze strony układu oddechowego, zaburzenia czynności serca lub objawy ze strony układu nerwowego. Zależność przyczynowo-skutkowa między stosowaniem preparatu Accolate a wystąpieniem tych objawów nie została ani potwierdzona ani wykluczona. Jeśli stwierdza się u pacjenta nacieki z eozynofili lub zespół Churga-Straussa, stosowanie preparatu Accolate należy przerwać. Nie należy ponownie rozpoczynać leczenia preparatem Accolate u tych pacjentów. Podczas leczenia preparatem Accolate może nastąpić zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy. Zwykle jest to bezobjawowe i przemijające, ale może być też wczesnym objawem działania toksycznego na wątrobę. W bardzo rzadkich przypadkach może być związane z ciężkim uszkodzeniem komórek wątrobowych, piorunującym zapaleniem wątroby lub niewydolnością wątroby. Podczas stosowania klinicznego niezwykle rzadko obserwowano występowanie ciężkich uszkodzeń wątroby bez wcześniejszych klinicznych objawów wskazujących na zaburzenia czynności wątroby. Jeżeli pojawiają się objawy kliniczne wskazujące na zaburzenia czynności wątroby, takie jak: jadłowstręt, nudności, wymioty, bóle okolicy prawego nadbrzusza, zmęczenie, ospałość, objawy grypopodobne, powiększenie wątroby, świąd i żółtaczka, należy zakończyć leczenie preparatem Accolate. Niezwłocznie powinno być przeprowadzone badanie aktywności aminotransferaz w surowicy, szczególnie AlAT, i wdrożone odpowiednie postępowanie w zależności od uzyskanych wyników. Lekarz prowadzący powinien rozważyć znaczenie rutynowych badań czynności wątroby. Okresowe badanie aktywności aminotransferaz nie zabezpiecza przed poważnymi uszkodzeniami wątroby, niemniej wiadomo, że wczesne wykrycie uszkodzeń wątroby wywoływanych przez leki pozwala na niezwłoczne odstawienie leku i może zwiększyć prawdopodobieństwo wyleczenia. Jeżeli wyniki badań czynności wątroby wskazują na uszkodzenie wątroby, preparat Accolate powinien być niezwłocznie odstawiony, a pacjent odpowiednio leczony. Pacjenci, u których przerwano leczenie preparatem Accolate ze względu na jego toksyczne działanie na wątrobę nie powinni ponownie stosować preparatu.

Działania niepożądaneStwierdzono następujące działania niepożądane spowodowane stosowaniem preparatu Accolate:
Działania niepożądane występujące często (<1/10 pacjentów i >1/100 pacjentów)

* Przewód pokarmowy: nudności, wymioty, bóle brzucha.
* Układ nerwowy: bóle głowy.

Działania niepożądane występujące rzadko (<1/1000 pacjentów i >1/10 000 pacjentów)

* Wątroba: objawowe zapalenie wątroby z hiperbilirubinemią lub bez, hiperbilirubinemia bez zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych.
* Ogólne: obrzęki kończyn dolnych.
* Układ mięśniowo-szkieletowy: bóle stawów i bóle mięśniowe.
* Skóra: wysypka (również w postaci odczynu pęcherzykowego), reakcje nadwrażliwości, w tym pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy.
* Układ krwionośny: powstawanie krwiaków, zaburzenia krzepnięcia, w tym krwotok miesiączkowy, małopłytkowość.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (<1/10 000 pacjentów)

* Wątroba: niewydolność wątroby i piorunujące zapalenie wątroby.
* Układ krwionośny: agranulocytoza.

Wymienione działania niepożądane zwykle ustępują po odstawieniu leku. Bóle głowy i zaburzenia żołądkowo-jelitowe są zwykle łagodne i nie wymagają przerwania leczenia. W badaniach klinicznych z placebo było obserwowane zwiększenie podatności na infekcje u pacjentów w podeszłym wieku stosujących preparat Accolate (1,4% vs 7,8%). Infekcje były zwykle łagodne, dotyczyły głównie układu oddechowego.

DawkowaniePreparat Accolate należy stosować bez przerwy.
Pokarm zmniejsza biodostępność zafirlukastu, dlatego leku nie należy zażywać razem z posiłkiem. Lek należy zażywać rano i wieczorem, godzinę przed posiłkiem lub dwie godziny po posiłku.
Dorośli i dzieci w wieku 12 lat i starsze:

* Zalecana dawka to 20 mg zafirlukastu dwa razy na dobę.
* Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.
* Stosowanie większych dawek może powodować zwiększenie aktywności jednego lub kilku enzymów wątrobowych, co może być wynikiem działania toksycznego na wątrobę.

Pacjenci w podeszłym wieku:
U pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) klirens zafirlukastu jest znacznie zmniejszony. Wartości stężenia maksymalnego (Cmax) i powierzchni pola pod krzywą (AUC) są w przybliżeniu podwojone w porównaniu do wartości oznaczanych u osób dorosłych z młodszych grup wiekowych. Jednak kumulacja zafirlukastu nie jest większa u pacjentów w wieku podeszłym w porównaniu z obserwowaną podczas badania klinicznego, w którym podawano wielokrotne dawki leku osobom dorosłym z astmą. Dlatego skutki zmienionej kinetyki u pacjentów w podeszłym wieku nie są znane. Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania preparatu Accolate u osób w podeszłym 1(10)
wieku (powyżej 65 lat) jest ograniczone, dlatego zaleca się ostrożność, dopóki nie będą dostępne dodatkowe dane na ten temat.
Dzieci:
Nie ma danych klinicznych dotyczących stosowania preparatu Accolate u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Stosowanie preparatu Accolate u dzieci jest przeciwwskazane, dopóki nie będą dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania.
Pacjenci z niewydolnością nerek:
Nie ma konieczności modyfikowania dawki u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek. Jednak z powodu ograniczonych danych dotyczących stosowania u pacjentów z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 5.2.), nie ma specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania u tych pacjentów. Preparat Accolate należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością nerek.

WskazaniaPreparat Accolate jest wskazany w leczeniu astmy.

PrzeciwwskazaniaPreparatu Accolate nie należy stosować u pacjentów, u których wcześniej stwierdzono nadwrażliwość na zafirlukast lub inny składnik preparatu. Preparatu Accolate nie należy stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub marskością wątroby. Nie prowadzono badań u pacjentów z zapaleniem wątroby i długotrwałych badań u pacjentów z marskością wątroby. Preparat Accolate jest przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 12 lat, dopóki nie będą dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania.

InterakcjePreparat Accolate może być stosowany jednocześnie z innymi preparatami stosowanymi w leczeniu astmy i alergii. Wziewne steroidy, wziewne i doustne środki rozszerzające oskrzela, antybiotyki i środki przeciwhistaminowe są przykładami preparatów, które stosowane jednocześnie z preparatem Accolate nie powodują wystąpienia niepożądanych interakcji.
Preparat Accolate może być stosowany jednocześnie z doustnymi preparatami antykoncepcyjnymi i nie powoduje wystąpienia niepożądanych interakcji.
Jednoczesne stosowanie z warfaryną powoduje zwiększenie maksymalnego czasu protrombinowego o mniej więcej 35%. Dlatego zaleca się ścisłe monitorowanie czasu protrombinowego podczas jednoczesnego stosowania preparatu Accolate i warfaryny. Interakcja jest prawdopodobnie spowodowana hamowaniem izoenzymu 2C9 układu enzymatycznego cytochromu P-450 przez zafirlukast. W badaniach klinicznych jednoczesne stosowanie z teofiliną powodowało zmniejszenie stężenia zafirlukastu w osoczu o mniej więcej 30%, jednak bez wpływu na stężenie teofiliny w osoczu. Podczas stosowania klinicznego opisywane były rzadkie przypadki zwiększenia stężenia teofiliny podczas jednoczesnego zastosowania z preparatem Accolate. Jednoczesne stosowanie z terfenadyną powodowało zmniejszenie powierzchni pola pod krzywą (AUC) dla zafirlukastu o 54%, bez wpływu na stężenie terfenadyny w osoczu. Jednoczesne stosowanie z kwasem acetylosalicylowym (650 mg cztery razy na dobę) może spowodować zwiększenie stężenia zafirlukastu w osoczu o mniej więcej 45%. Jednoczesne stosowanie z erytromycyną spowodowało zmniejszenie stężenia zafirlukastu w osoczu o mniej więcej 40%. U pacjentów palących klirens zafirlukastu może się zwiększyć o mniej więcej 20%. W stężeniach 10 μg/ml i większych zafirlukast powodował zawyżenie wyników oznaczania stężenia bilirubiny w osoczu zwierząt. Nie obserwowano tego wpływu w przypadku oznaczania stężenia bilirubiny w ludzkim osoczu metodą z zastosowaniem soli 2,5-dichlorofenylodiazonu.

PrzedawkowanieNie ma danych dotyczących przedawkowania preparatu Accolate u ludzi. Leczenie powinno być objawowe. Zaleca się usunięcie nie wchłoniętego leku z przewodu pokarmowego przez wykonanie płukania żołądka.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuNie stwierdzono, aby preparat Accolate wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ciąża i karmienieCiąża
Bezpieczeństwo stosowania preparatu Accolate w ciąży u ludzi nie zostało ustalone. W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach nie stwierdzono, aby zafirlukast wpływał na płodność, nie wykazano działania teratogennego ani wybiórczego działania toksycznego na
płód. Jednak lek należy stosować u kobiet w ciąży tylko wtedy, gdy korzyści z jego stosowania przewyższają potencjalne ryzyko wynikające z jego stosowania.
Laktacja
Zafirlukast jest wydzielany z mlekiem matki i nie należy go stosować u kobiet w okresie laktacji.

OpakowaniaPudełko tekturowe (28 tabletek) zawierające 2 blistry po 14 tabletek. Pudełko tekturowe (56 tabletek) zawierające 4 blistry po 14 tabletek.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
preparaty na ładne ciało łagodzenie zmarszczek piękne paznokcie bóle stawów wartościowy kolagen ranking kolagen cera produkty na włosy wzmocnienie dziąseł i zębów ładne włosy produkty na dziąsła produkty na dziąsła dziąsła preparaty na naczynka krwionośne bóle stawów produkty na włosy łagodzenie zmarszczek wzmocnienie bioder produkty na paradontozę produkty dla seniorów piękne ciało produkty na piersi kolagen dla seniorów redukcja zmarszczek produkty na włosy problemy z dziąsłami ranking kolagen redukcja zmarszczek paradontoza kolagen na piersi wartościowy kolagen preparaty na ładne ciało problem z cellulitem najlepszy kolagen problem z cellulitem produkty na dziąsła produkty na odporność produkty dla sportowców piękne ciało produkty na włosy cellulit najlepszy kolagen bóle stawów kolagen na cerę
menopauza wzmocnienie bioder piękne paznokcie produkty na paradontozę produkty na włosy kolagen na cerę produkty dla sportowców produkty dla sportowców jędrne piersi kolagen na cerę jędrna skóra na odporność kolagen dla seniorów bóle stawów produkty na odporność jędrna skóra produkty na dziąsła jędrne piersi redukcja zmarszczek wzmocnienie dziąseł i zębów kolagen kolagen dla seniorów dziąsła sport dla aktywnych produkty na piersi redukcja zmarszczek kolagen problemy z dziąsłami na odporność kolagen na piersi ładna cera jędrna skóra preparaty na ładne ciało cera problemy z dziąsłami kolagen dla seniorów na odporność kolagen na piersi kolagen dla seniorów produkty na włosy kolagen produkty na włosy jędrna skóra menopauza
design by anauk group ® © 2000 & 2019