anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

LIGNOCAINUM HYDROCHLORICUM
Nazwa międzynarodowa:Lidocaini hydrochloridum
ATC:N01BB

Forma leku:iniekcje 1,0%; 2,0%

Zawartość substancja czynna - lidocaine hydrochloride

Ampułki chlorowodorek lidokainy, chlorek sodowy, woda do wstrzykiwań
Sposób działaniaLidokaina jest miejscowym środkiem znieczulającym typu amidowego. Lidokaina blokuje przewodzenie impulsów w komórkach nerwowych, co daje efekt znieczulający. Preparat zaczyna działać po 3 minutach od momentu wstrzyknięcia, a efekt działania utrzymuje się około 60 minut.

ZastosowanieZnieczulanie w skomplikowanych operacjach dentystycznych.

OstrzeżenieLeku nie wolno stosować w uczuleniu na środki znieczulające typu amidowego. Preparatu nie wolno stosować w okulistyce.


Znieczulenie miejscowe przy pomocy lidokainy powinno być wykonywane wyłącznie przez lekarza, dobrze znającego technikę wykonywania znieczuleń oraz przeszkolonego w zakresie diagnostyki i leczenia przedawkowania lidokainy oraz innych zaburzeń, mogących pojawić się w przebiegu znieczulenia miejscowego, oraz pod warunkiem zapewnienia dostępu do odpowiedniej aparatury resuscytacyjnej, tlenu i niezbędnych leków. Opóźnienie w podjęciu działania resuscytacyjnego, niedotlenienie oraz nadmierna reakcja na lidokainę może być przyczyną kwasicy, zatrzymania czynności serca , a nawet śmierci.
Wstrzykiwanie dotkankowe lidokainy należy wykonywać wyłącznie po dokonaniu aspiracji aby uniknąć podania donaczyniowego.


Odpowiednie dawkowanie, właściwa technika wykonywania znieczulenia, przestrzeganie niezbędnych środków ostrożności oraz gotowość do podjęcia postępowania resuscytacyjnego są warunkiem bezpiecznego stosowania lidokainy.
Podczas wielokrotnego podawania lidokainy jej stężenia w tkankach i krążeniu mogą narastać do nadmiernych wielkości. Reakcja na te stężenia zależy od stanu chorego; chorym wyniszczonym, w wieku podeszłym, dzieciom należy stosować dawki odpowiednio do masy ciała i ich stanu zdrowia. Ostrożność jest niezbędna również podczas stosowania lidokainy u chorych we wstrząsie lub z blokiem serca. Podczas znieczulenia lędźwiowego i nadtwardówkowego szczególna ostrożność jest niezbędna u chorych z zaburzeniami neurologicznymi i ze zniekształceniami kręgosłupa, a także u chorych z posocznicą lub ciężkim nadciśnieniem.
Podczas znieczulenia konieczne jest stałe monitorowanie czynności serca i oddechu, stanu świadomości i innych ważnych czynności życiowych. Niepokój, szum w uszach, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, drżenie, lub senność mogą być wczesnymi objawami ośrodkowej toksyczności lidokainy.
Lidokaina jest metabolizowana w wątrobie; u chorych z upośledzoną czynnością wątroby lek powinien być stosowany ostrożnie z uwagi na możliwość pojawienia się nadmiernych stężeń w płynach ustrojowych. Ostrożność jest niezbędna również u chorych z zaburzeniami czynności serca, ponieważ mogą być oni bardziej wrażliwi na działanie lidokainy.
Znieczulenie w obrębie głowy i szyi może powodować reakcje, podobne do obserwowanych podczas podania nadmiernych dawek lidokainy. Opisywano pojawienie się zaburzeń świadomości, drgawek, depresji oddechowej oraz pobudzenia serca. Reakcje te związane są prawdopodobnie z niezamierzonym wstrzyknięciem lidokainy do światła tętnicy, zaopatrującej ośrodkowy układ nerwowy. Podczas wykonywania wymienionych typów znieczulenia przestrzeganie środków ostrożności wymienionych powyżej jest szczególnie ważne.

Działania niepożądane<1/1000
- Reakcje alergiczne, rzadko wstrząs alergiczny.
- Zwolnienie akcji serca.
- Zatrzymanie serca (jedynie w przedawkowaniu).
- Utrata świadomości oraz drgawki (jedynie w przedawkowaniu).


Działania niepożądane lidokainy najczęściej rozwijają się w wyniku przekroczenia dopuszczalnych stężeń w płynach ustrojowych np. skutkiem przedawkowania, zaburzeń kinetyki lub niewłaściwej techniki wstrzykiwania.
Do opisanych reakcji należą działania:

* Ośrodkowe - uczucie oszołomienia, nerwowość, niepokój, euforia, zaburzenia świadomości,zawroty głowy, szum w uszach, zaburzenia widzenia, wymioty, uczucie gorąca, marznięcia lub odrętwienia, drżenie, drgawki , utrata świadomości, depresja oddechowa, zatrzymanie czynności serca. W przypadku przedawkowania działania o charakterze pobudzenia mogą mieć charakter przelotny lub nie występować w ogóle. W tych przypadkach pierwszym objawem może być senność, szybko przechodząca w utratę przytomności i zatrzymanie oddechu.
* Senność, występująca podczas stosowania lidokainy świadczy zwykle o nadmiernym stężeniu leku .
* Układ krążenia - bradykardia, podciśnienie, zapaść naczyniowa, w ciężkich przypadkach, zwłaszcza po przedawkowaniu - zatrzymanie czynności serca.
* Reakcje alergiczne - zmiany skórne, pokrzywka, obrzęki, objawy anafilaktoidalne. Alergia na lidokainę występuje niezwykle rzadko.
* Objawy neurologiczne. Częstość reakcji zależy od zastosowanej dawki całkowitej oraz od stanu chorego. Mogą wystąpić bóle głowy, podciśnienie, ból grzbietu, drżenie, zaburzenia czucia, nudności , zaburzenia oddechu, zaburzenia widzenia.

Występowanie tych objawów może być związane z techniką wykonania zabiegu, niekiedy zupełnie bez udziału leku znieczulającego.

DawkowanieDawkę ustala lekarz.


Podane poniżej dawki mają charakter wyłącznie orientacyjny. Lidokainę należy dawkować ściśle indywidualnie, zależnie od reakcji chorego, oraz biorąc pod uwagę wyniki obserwacji chorego i monitorowania jego czynności życiowych.
Dawki podane poniżej dotyczą osób dorosłych, w dobrym stanie ogólnym i bez schorzeń towarzyszących.
Siła i czas działania lidokainy zależy od stężenia i objętości roztworu. Wzrost objętości i stężenia przyspiesza, przedłuża i nasila działanie miejscowo znieczulające, jednak może powodować znaczniejszy spadek ciśnienia np. podczas znieczulenia nadtwardówkowego.
U dorosłych w dobrym stanie ogólnym i bez schorzeń towarzyszących maksymalna zalecana dawka lidokainy wynosi 4.5 mg/kg, jednak nie powinna być wyższa niż 300 mg. W znieczuleniu lędżwiowym lub krzyżowym odstępy między kolejnymi dawkami nie powinny być mniejsze niż 90 minut. W znieczuleniu okołoszyjkowym (położniczym i z innych wskazań) maksymalna dawka lidokainy nie powinna przekraczać 200 mg/90 min obustronnie (1/2 dawki po każdej stronie).
U dzieci w wieku powyżej 3 lat o normalnej masie ciała i normalnym rozwoju dawka zależy od wieku i masy ciała. Przykładowo, u dziecka o masie 23 kg dawka nie powinna być wyższa niż 75-100 mg (1.5-2 mg/kg).
W celu zapobieżenia przedawkowaniu należy zawsze stosować minimalne skuteczne dawki lidokainy. Może być celowe dodatkowe rozcieńczenie leku fizjologicznym roztworem chlorku sodowego.

WskazaniaZnieczulenie miejscowe.
Znieczulenie nasiękowe, przewodowe, podpajęczynówkowe i zewnątrzoponowe, wykonywane zgodnie z akceptowaną powszechnie ´ techniką, opisaną w standardowych podręcznikach medycznych.
Komorowe zaburzenia rytmu serca (częstoskurcz komorowy, przedwczesne skurcze komorowe), zwłaszcza w przebiegu ostrego zawału mięśnia sercowego lub po przedawkowaniu glikozydów nasercowych.

PrzeciwwskazaniaNadwrażliwość na lidokainę lub inne leki miejscowo znieczu1ąjące o budowie amidowej.

InterakcjeLeki przeciwdrgawkowe pochodne hyndantoiny (np. fenytoina) mogą nasilać kardiodepresyjne działanie lidokainy, oraz - skutkiem indukcji enzymatycznej - mogą przyspieszać jej metabolizm.
W niektórych przypadkach inne leki antyarytmiczne mogą nasilać działania niepożądane lidokainy, mimo iż łączne ich stosowanie może być uzasadnione terapeutycznie.
Cimetydyna hamuje metabolizm lidokainy, zmniejsza jej klirens wątrobowy i podwyższa stężenie w osoczu. Podobne działanie mogą powodować beta-adrenolityki poprzez zmniejszanie przepływu wątrobowego.
Duże dawki lidokainy mogą nasilać działanie leków zwiotczających.

PrzedawkowanieOstre reakcje na leki miejscowo znieczulające są zwykle związane z nadmiernym stężeniem leku w płynach ustrojowych, często w związku z podaniem zbyt wielkiej dawki lub skutkiem niezamierzonego podania lidokainy do przestrzeni podpajęczynówkowej.
Podstawowe znaczenie ma zapobieganie reakcjom poprzez staranne monitorowanie chorego podczas zabiegu.
Jeśli dojdzie do drgawek, hipowentylacji lub bezdechu, należy natychmiast zapewnić drożność dróg oddechowych oraz zastosować oddech wspomagany lub kontrolowany z dodatkiem tlenu i z możliwością wytworzenia ciśnienia dodatniego. Natychmiast po uruchomieniu resuscytacji oddechowej należy ocenić stan krążenia, biorąc zwłaszcza pod uwagę, że dożylne podanie leków przeciwdrgawkowych (które mogą być konieczne w celu likwidacji drgawek) może prowadzić do spadku ciśnienia tętniczego. Jeśli mimo zapewnienia przewietrzania drgawki utrzymują się i jeśli stan krążenia na to pozwala, można zastosować dożylnie niewielką dawkę ultrakrótko działąjącego barbituranu (np. tiopentalu ) lub benzodiazepiny (np. diazepamu). Lekarz powinien być przeszkolony w stosowaniu leków przeciwdrgawkowych.
Może być konieczne dożylne podanie płynów, niekiedy również leku naczyniozwężającego.
W braku właściwego postępowania zarówno drgawki jak depresja krążenia mogą prowadzić do hipoksji, kwasicy, bradykardii, zaburzeń rytmu i zatrzymania serca. Takie same objawy mogą rozwinąć się w wyniku bezdechu lub hipowentylacji, spowodowanych przez niezamierzone wstrzyknięcie leku do przestrzeni podpajęczynówkowej.
Po początkowym zastosowaniu maski oddechowej może być celowa intubacja z zastosowaniem standardowych technik postępowania.
Lidokaina nie jest eliminowana poprzez dializę.

Ciąża i karmienieNie stwierdzono jakiegokolwiek szkodliwego wpływu preparatu na płód.
Lidokaina przenika do mleka matki, lecz jej oddziaływanie na karmione dziecko jest mało prawdopodobne.


Kategoria B. Badania na zwierzętach nie wskazują na teratogenne działanie lidokainy. Nie wykonano jednak odpowiednio liczebnych, dobrze kontrolowanych obserwacji u ciężarnych kobiet. W tych przypadkach lidokainę należy stosować po uwzględnieniu ogólnych zasad stosowania leku w ciąży.
Okres porodu.
Leki miejscowo znieczulające przenikają do krążenia płodowego i stosowane do znieczulenia okołoporodowego (nadtwardówkowego, okołoszyjkowego i innych) mogą powodować różne objawy toksyczne u matki i opłodu. Toksyczność lidokainy zależy od typu znieczulenia, dawki leku oraz techniki wykonywania zabiegu. U płodu mogą wystąpić zaburzenia ośrodkowe, podciśnienie i zaburzenia czynności serca. Bradykardię obserwowano u około 30% dzieci, urodzonych w znieczuleniu okołoszyjkowym wykonanym przy pomocu leków o budowie amidowej. W związku z powyższym pożądane jest stałe monitorowanie tętna płodu. U matki może dojść do spadku ciśnienia tętniczego. Zwykle w tym przypadku wystarczy ułożenie kobiety w pozycji z uniesionymi kończynami dolnymi. Znieczulenie okołoporodowe może też hamować czynność skurczową macicy i przedłużać poród. Podejmując decyzję o zastosowaniu znieczulenia okołoszyjkowego podczas porodu przedwczesnego, zatrucia ciążowego oraz w stanie zagrożenia płodu należy rozważyć, czy przewidywane korzyści z zastosowania leku przeważają nad potencjalnym ryzykiem.
U dzieci urodzonych w znieczuleniu wykonanym przy użyciu niektórych leków miejscowo znieczulających obserwowano zmniejszoną siłę mięśni i obniżone ich napięcie w pierwszych dwu dniach życia. Nie wiadomo, czy zjawisko to może prowadzić do odległych skutków.
Podczas znieczulenia okołoszyjkowego konieczne jest bezwarunkowe przestrzeganie nieprzekraczania maksymalnej dawki. Wstrzyknięcie leku należy wykonywać powoli, często aspirując. Należy zachować odstęp 5 minutowy pomiędzy wstrzyknięciem leku po stronie lewej i prawej.
Okres karmienia.
Nie wiadomo, czy lidokaina jest wydzielana z mlekiem kobiecym. Stosowanie lidokainy podczas karmienia wymaga zachowania ostrożności.

PrzechowywaniePreparat należy przechowywać w miejscu zaciemnionym, w lodówce.

Opakowaniainiekcje 1,0% a 10 ampułek po 2 ml, a 50 ampułek po 2 m a 50 ampułek po 10 ml; iniekcje 2,0% a 10 ampułek po 2 ml, a 50 ampułek po 2 m a 50 ampułek po 10 ml.

Ampułki 10 ml - opakowania a 50 szt. Ampułki 2 ml - opakowania a 10 i 50 szt. Fiolki 10 ml opakowania a 5 szt. Fiolki 20 ml opakowania a 5 szt.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
cellulit produkty na paradontozę paradontoza problem z cellulitem jędrna skóra ranking kolagen paradontoza przeciw zmarszczkom łagodzenie zmarszczek piękne paznokcie menopauza jędrne piersi kolagen na dekolt produkty dla seniorów ładne włosy młody wygląd problemy z dziąsłami na odporność cellulit kolagen dla seniorów cellulit bóle stawów ranking kolagen kolagen powiększanie piersi paradontoza wzmocnienie bioder ranking kolagen sport dla aktywnych wzmocnienie dziąseł i zębów kolagen produkty na włosy wzmocnienie bioder produkty na paznokcie menopauza przeciw zmarszczkom łagodzenie zmarszczek ładna cera cellulit piękne paznokcie ładna cera sport dla aktywnych produkty dla sportowców produkty na odporność
wzmocnienie bioder ranking kolagen cera łagodzenie zmarszczek produkty na odporność produkty na paznokcie jędrna skóra najlepszy kolagen problemy z dziąsłami sport dla aktywnych produkty dla seniorów kolagen na piersi piękne paznokcie piękna cera problemy z dziąsłami najlepszy kolagen kolagen na cerę produkty na włosy na odporność wartościowy kolagen łagodzenie zmarszczek ładne włosy ranking kolagen jędrne piersi cellulit jędrna skóra przeciw zmarszczkom problemy z dziąsłami kolagen na dekolt wzmocnienie bioder kolagen na dekolt produkty na paradontozę kolagen na piersi kolagen kolagen na dekolt problemy z dziąsłami ładna cera kolagen na stawy kolagen kolagen dla seniorów cellulit produkty dla sportowców kolagen produkty na dziąsła
design by anauk group ® © 2000 & 2019