anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

AGEN
Nazwa międzynarodowa:Amlodipinum
ATC:C08CA

Forma leku:tabletki 5, 10 mg

ZawartośćSubstancje czynne

* Agen 5: Każda tabletka zawiera 6,935 mg bezylanu amlodypiny, co odpowiada 5 mg amlodypiny (Amlodipinum).
* Agen 10: Każda tabletka zawiera 13,870 mg bezylanu amlodypiny, co odpowiada 10 mg amlodypiny (Amlodipinum).

Subst
OstrzeżenieStosowanie u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby
U pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby okres półtrwania leku wydłuża się, podobnie jak to ma miejsce w przypadku wszystkich innych antagonistów wapnia. Nie ustalono przedziału zalecanej dawki dobowej u tych pacjentów. Podając amlodypinę pacjentom z zaburzoną czynnością wątroby, należy zachować nadzwyczajną ostrożność.

Stosowanie u pacjentów z zaburzoną czynnością układu krążenia
Zalecana jest szczególna ostrożność podczas stosowaniu amlodypiny u pacjentów z niedociśnieniem tętniczym, u pacjentów z zaporową przerostową kardiomiopatią i u pacjentów z ciężką niewydolnością serca (III i IV stopień wg NYHA).

Działania niepożądaneW badaniach klinicznych kontrolowanych placebo z udziałem pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub chorobą niedokrwienną serca, najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi były bóle głowy, obrzęki (szczególnie wokół kostek), nasilone zmęczenie, senność, nudności, ból brzucha, uderzenia gorąca, kołatanie serca i zawroty głowy.
W badaniach klinicznych nie zaobserwowano klinicznie istotnych zmian w wynikach badań laboratoryjnych związanych ze stosowaniem amlodypiny

Zaburzenia krwi i układu chłonnego
leukopenia, trombocytopenia, plamica

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania
hiperglikemia

Zaburzenia psychiczne
zmiany nastroju

Zaburzenia układu nerwowego
ból głowy, zawroty głowy, senność, neuropatia obwodowa, omdlenia, osłabione czucie, parestezja, zaburzenia smaku,

Zaburzenia oka
zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika
szumy uszne

Zaburzenia serca
często kołatanie serca, uderzenia gorąca
niezbyt często zapalenie naczyń Zaburzenia naczyń
rzadko niedociśnienie tętnicze

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia
niezbyt często duszność, kaszel, zapalenie błony śluzowej nosa

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe
często nudności, ból brzucha
niezbyt często niestrawność, rozrost dziąseł, zapalenie trzustki, suchość w jamie ustnej, zaburzenia perystaltyki jelit
bardzo rzadko zapalenie błony śluzowej żołądka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
bardzo rzadko cholestaza, żółtaczka, zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
niezbyt często zwiększona potliwość, łysienie, przebarwienia skóry
rzadko skórne reakcje alergiczne, świąd, wysypka, obrzęk naczynioruchowy, rumień wysiękowy wielopostaciowy
bardzo rzadko pokrzywka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości
niezbyt często ból stawów, ból mięśni, kurcze mięśni, ból pleców

Zaburzenia nerek i dróg moczowych
niezbyt często zwiększona częstość oddawania moczu, zaburzenia mikcji, oddawanie moczu w nocy

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi
niezbyt często impotencja, ginekomastia
często obrzęk, obrzęki obwodowe, uczucie zmęczenia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
niezbyt często złe samopoczucie, osłabienie, zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała

Badania
bardzo rzadko zwiększona aktywność aminotransferaz

DawkowanieZwykle dawka początkowa w leczeniu zarówno nadciśnienia, jak i choroby niedokrwiennej serca, wynosi 5 mg amlodypiny raz na dobę; możliwe jest jej zwiększenie, aż do maksymalnej dawki 10 mg raz na dobę, w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta.
Nie jest konieczne modyfikowanie dawkowania amlodypiny w przypadku równoczesnego leczenia tiazydami moczopędnymi, lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne i inhibitorami konwertazy angiotensyny.

Stosowanie leku u pacjentów w podeszłym wieku
Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Stosowanie leku u dzieci
Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania amlodypiny u dzieci. Nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

Stosowanie leku u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek
Nie wykazano, aby stosowanie amlodypiny nasilało istniejące wcześniej zaburzenia czynności nerek, dlatego u tych pacjentów nie ma konieczności modyfikacji dawki leku. Amlodypina nie poddaje się dializie.

WskazaniaNadciśnienie tętnicze
Agen można stosować w monoterapii oraz w terapii skojarzonej u tych pacjentów, u których nie osiągnięto prawidłowej kontroli ciśnienia krwi po zastosowaniu jednego leku przeciwnadciśnieniowego. Amlodypinę można stosować w skojarzeniu z diuretykami tiazydowymi, lekami blokującymi receptory alfa-adrenergiczne, lekami blokującymi receptory beta-adrenergicznych lub inhibitorami konwertazy angiotensyny.

Choroba niedokrwienna serca
zapobieganie wystąpienia bólu w stabilnej chorobie niedokrwiennej serca oraz leczenie dławicy naczynioskurczowej Prinzmetala
Amlodypinę można zastosować nawet w tych przypadkach, gdy objawy kliniczne wskazują na występowanie skurczu naczyń lub ich zwężenia, jednakże bez potwierdzenia występowania tego stanu. Amlodypina może być podawana w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi preparatami, jako dodatkowy lek u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca oporną na leczenie odpowiednimi dawkami azotanów i (lub) leków blokujących receptory beta-adrenergiczne.
Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych.

Przeciwwskazania * Nadwrażliwość na amlodypinę, dihydropirydyny lub substancje pomocnicze zawarte w preparacie.
* Wstrząs kardiogenny, klinicznie znaczące zwężenie aorty, niestabilna choroba niedokrwienna serca.
* Ciąża i okres karmienia piersią.

InterakcjeAmlodypina może być bezpiecznie podawana jednocześnie z diuretykami tiazydowymi, lekami blokującymi receptory alfa- lub beta-adrenergiczne, inhibitorami konwertazy angiotensyny, azotanami o przedłużonym działaniu, nitrogliceryną podawaną podjęzykowo, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, antybiotykami oraz doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi.

Badania kliniczne u zdrowych ochotników wykazały, że równoczesne stosowanie amlodypiny i digoksyny nie prowadzi do zmiany stężenia digoksyny w surowicy lub jej klirensu nerkowego. Stwierdzono również, że jednoczesne podawanie z cymetydyną nie wpływa na farmakokinetykę amlodypiny.

Dane uzyskane w badaniach in vitro, przeprowadzonych z zastosowaniem ludzkiego osocza, nie wskazują na jakikolwiek wpływ amlodypiny na wiązanie badanych leków (digoksyny, fenytoiny, warfaryny lub indometacyny) z białkami osocza.

Jednoczesne podawanie amlodypiny z warfaryną nie miało istotnego znaczenia dla wpływu warfaryny na czas protrombinowy u zdrowych ochotników płci męskiej.

Badania farmakokinetyczne z cyklosporyną udowodniły, że amlodypina nie zmienia w sposób znaczący farmakokinetyki tego leku immunosupresyjnego.

Podczas jednoczesnego stosowania amlodypiny i syldenafilu, dla każdej z tych substancji obserwowano nasilenie działania obniżającego ciśnienie tętnicze krwi.

Jednoczesne podanie 20 zdrowym ochotnikom 240 ml soku grejpfrutowego i pojedynczej, doustnej dawki 10 mg amlodypiny nie wpłynęło znacząco na farmakokinetykę amlodypiny.

PrzedawkowanieOpisano niewielką liczbę przypadków umyślnego przedawkowania amlodypiny u ludzi. Dostępne dane wskazują, że przedawkowanie większego stopnia może prowadzić do rozszerzenia obwodowych
naczyń krwionośnych z odruchową tachykardią i nasilonym, długotrwałym niedociśnieniem tętniczym, mogącym prowadzić do wstrząsu, a nawet śmierci.

Postępowanie po przedawkowaniu
W niektórych przypadkach konieczne jest wykonanie płukania żołądka.
W razie wystąpienia klinicznie istotnego obniżenia ciśnienia tętniczego na skutek przedawkowania amlodypiny, konieczne jest wspomaganie czynności układu krążenia oraz monitorowanie czynności serca i czynności oddechowej; należy ułożyć pacjenta w pozycji z uniesionymi kończynami dolnymi oraz prowadzić bilans płynów. W celu przywrócenia prawidłowej czynności naczyń i normalizacji ciśnienia tętniczego pomocne mogą być również środki obkurczające naczynia krwionośne w sytuacji, gdy ich zastosowanie nie jest przeciwwskazane. Korzystne może być dożylne podanie glukonianu wapnia w celu zahamowania działania blokującego kanał wapniowy. Dializa nie ma istotnego znaczenia, gdyż amlodypina wiąże się w dużym stopniu z białkami osocza.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuIstnieje zwiększone ryzyko wystąpienia bólów głowy, zmęczenia lub zawrotów głowy, co może czasem wpływać na czynności wymagające zwiększonej uwagi, koordynacji ruchów i szybkiego podejmowania decyzji (np. w czasie prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn w ruchu lub pracy na wysokości, itp.), zwłaszcza na początku leczenia.

Ciąża i karmienieBezpieczeństwo stosowania leku u ludzi w czasie ciąży i karmienia nie zostało dostatecznie udowodnione. Niemniej jednak nie zaobserwowano działań toksycznych leku w badaniach reprodukcyjnych na zwierzętach, z wyjątkiem opóźnienia i wydłużenia porodu u szczurów po zastosowaniu dawki 50-krotnie wyższej niż maksymalna dawka zalecana u ludzi. Uwzględniając fakt, że nie udowodniono bezpieczeństwa stosowania amlodypiny u kobiet w ciąży, jak również to, że niektóre pochodne dihydropirydyny wykazują działanie teratogenne, amlodypiny nie należy podawać w okresie ciąży. Nie wiadomo czy amlodypina przenika do mleka kobiecego. Zaleca się przerwanie karmienia piersią podczas stosowania amlodypiny.

Opakowania30 sztuklinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
kolagen allegro - KOLAGEN_cito rzut oszczepem - KOLAGEN_cito salony kosmetyczne - KOLAGEN_cito redukcja zmarszczek - KOLAGEN_cito wspieraj stawy - KOLAGEN_cito sportowcy - KOLAGEN_cito sport dla aktywnych - KOLAGEN_cito produkty na włosy - KOLAGEN_cito
zielarnia - szałwia - Cukierki_Szalwiowe jedzenie lodów szałwia - Cukierki_Szalwiowe dla sedniorów - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła w cukierkach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na przeziębienie szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe wspomaganie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe lekarz radzi na gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki verbena szałwia - Cukierki_Szalwiowe
dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła w cukierkach - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe
na wzmocnienie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne paznokcie - Cukierki_Pokrzywowe cukierki z ziołami - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty z pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe pokrzywa - cukierki - Cukierki_Pokrzywowe
w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe co dobrego - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe żeńszeń imbir - cukierki - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w aptekach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w aptekach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla całej rodziny - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe
produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa
cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe specjały - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez co dobrego - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez
dla całej rodziny - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe
produkty z melisy - Cukierki_Melisowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe
w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe nowości z zielarni - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości - waleriana - Cukierki_Walerianowe w aptekach - waleriana - Cukierki_Walerianowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe
koszykówka uliczna - Dezodorant_SuperDeo bieganie - Dezodorant_SuperDeo maraton - Dezodorant_SuperDeo maraton - Dezodorant_SuperDeo żużel - Dezodorant_SuperDeo boks - Dezodorant_SuperDeo motocross - Dezodorant_SuperDeo jogging - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2019