anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

ZOLADEX
Nazwa międzynarodowa:goserelinum
Substancje czynne leku:Goserelin

ATC:L02A

Forma leku:implantat 3,6 mg; implant

Zawartość substancja czynna - goserelin

Substancje czynne: Octan gosereliny w ilości odpowiadającej 3,6 mg gosereliny.
Substancje pomocnicze: kopolimer laktydoglikolidowy.
Sposób działaniaGoserelina jest analogiem naturalnie występującego hormonu wyzwalającego gonadotropinę GnRH (gonadotrophin releasing hormone). Początkowo preparat wywołuje wzrost gonadotropin (LH- luteinizing hormone oraz FSH - follicle stimulating hormone), co daje podwyższony poziom testosteronu u mężczyzn oraz podwyższony poziom estrogenu u kobiet. Po 2-3 tygodniach leczenia wydzielanie tych hormonów zmniejsza się i ich poziom zbliża się do poziomu hormonów w okresie klimakterium

Zastosowanie Zaawansowany nowotwór gruczołu krokowego. Nowotwór sutka u kobiet w wieku przedmenopauzalnym, endometrioza

Ostrzeżenie Leku nie wolno podawać w uczuleniu na goserelinę. Lek należy podawać z dużą ostrożnością pacjentom z silnie zaburzoną funkcją nerek. Zamiar podawania innych leków jednocześnie z Zoladexem należy omówić z lekarzem.


Nie zaleca się stosowania preparatu Zoladex u dzieci ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u tej grupy pacjentów.

Mężczyźni
U mężczyzn, u których występuje zwiększone ryzyko wystąpienia niedrożności moczowodów lub kompresji kręgów, preparat Zoladex należy stosować ze szczególną ostrożnością, a podczas pierwszego miesiąca leczenia należy stosować ścisłą kontrolę. Należy rozważyć zastosowanie antyandrogenu, np. octanu cyproteronu (w dawce 300 mg na dobę) trzy dni przed rozpoczęciem i trzy tygodnie po zakończeniu terapii preparatem Zoladex. Stwierdzono, że takie postępowanie zapobiega wystąpieniu zwiększonego stężenia testosteronu w początkowym okresie po zastosowaniu analogów LHRH. Jeśli istnieją lub wystąpią objawy niewydolności nerek spowodowane niedrożnością moczowodów lub objawy charakterystyczne dla ucisku na rdzeń kręgowy, należy wprowadzić standardowe leczenie tych powikłań.

Kobiety
Stosowanie analogów LHRH u kobiet może powodować zmniejszenie wysycenia mineralnego kości. Ostatnie doniesienia wskazują, że średnia utrata wysycenia kości badana w kręgosłupie po 6-miesięcznym leczeniu wynosi 4,6%. W 6 miesięcy po zakończeniu leczenia opisywana wartość wynosi 2,6%. U pacjentek z endometriozą leczonych preparatem Zoladex 3,6 mg zastosowanie hormonalnej terapii zastępczej (codzienna dawka estrogenu z progestagenem) zmniejsza utratę wysycenia mineralnego kości i objawy naczynioruchowe. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania preparatu Zoladex u pacjentek ze stwierdzonymi zaburzeniami metabolicznymi dotyczącymi układu kostnego. Po zastosowaniu preparatu Zoladex mogą wystąpić trudności podczas rozwierania szyjki macicy, gdyż goserelina może powodować zwiększenie oporu szyjki macicy. Dotychczas nie ma danych klinicznych na temat wyników leczenia łagodnych schorzeń ginekologicznych dłużej niż 6 miesięcy. Preparat Zoladex może być stosowany w rozrodzie wspomaganym jedynie przez lekarza specjalistę mającego doświadczenie w tej dziedzinie. Po zastosowaniu preparatu Zoladex w skojarzeniu z gonadotropiną obserwowano, tak jak w przypadku stosowania innych leków z grupy agonistów LHRH, występowanie zespołu nadmiernej stymulacji owulacji (OHSS). Stwierdzono, że w niektórych przypadkach zastosowanie agonistów LHRH w postaci preparatów o długotrwałym działaniu w celu zahamowania czynności przysadki, może prowadzić do zwiększonego zapotrzebowania na gonadotropinę. Ze względu na możliwość wystąpienia zespołu nadmiernej stymulacji owulacji pacjentka powinna podczas stosowania preparatu Zoladex pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarza, tak aby objawy świadczące o wystąpieniu tego zespołu były jak najwcześniej wykryte. Nasilenie zespołu nadmiernej stymulacji owulacji może zależeć od stosowanej dawki gonadotropiny. W przypadku wystąpienia OHSS może być konieczne zaprzestanie podawania ludzkiej gonadotropiny łożyskowej. U pacjentek ze stwierdzonym zespołem policystycznych jajników preparat Zoladex należy stosować w rozrodzie kontrolowanym ze szczególną ostrożnością ze względu na możliwość stymulacji większej liczby komórek jajowych.

Działania niepożądane>1/100
- Wysypka.
- Bóle kości.

u kobiet
- Początkowo nasilone krwawienia miesiączkowe.
- Bóle głowy i depresja
- Zmniejszony popęd seksualny.
- Pomniejszenie biustu.
- Suchość błon śluzowych pochwy.
- Uderzenia gorąca z zaczerwienieniem.

u mężczyzn
- Impotencja.
- Napięcie i obrzęk gruczołów sutkowych.

<1/1000
- Reakcje uczuleniowe.
- Spadek lub podwyższenie ciśnienia krwi.
- Bóle mięśni i stawów.


Ogólne
Obserwowano rzadkie przypadki reakcji typu nadwrażliwości, z anafilaksją włącznie. Opisywano bóle stawowe, parestezje, wysypki skórne o łagodnym przebiegu, zwykle ustępujące samoistnie bez konieczności przerwania leczenia. Sporadycznie notowano zmiany w wartościach ciśnienia tętniczego, objawiające się jako niedociśnienie lub nadciśnienie. Zmiany są na ogół przejściowe, ustępują w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu. Bardzo rzadka była konieczna interwencja medyczna i trzeba było zaprzestać podawania leku. Bardzo rzadko, po rozpoczęciu leczenia opisywano u pacjentów krwotoki do przysadki, podobnie jak po innych lekach należących do tej grupy. Rzadko może wystąpić reakcja w miejscu wkłucia objawiająca się niewielkim zasinieniem.

Mężczyźni
Farmakologiczne działanie u mężczyzn wyraża się napadami zaczerwienienia twarzy i zmniejszeniem potencji, rzadko jednak jest konieczne zaprzestanie podawania leku. Sporadycznie są notowane przypadki obrzęku i bolesności sutków. Początkowo pacjenci z rakiem gruczołu krokowego mogą odczuwać nasilenie bólów kostnych. Objawy te przemijają po zastosowaniu leczenia objawowego. Zanotowano pojedyncze przypadki niedrożności moczowodów i ucisku na rdzeń kręgowy. Stosowanie analogów LHRH u mężczyzn może powodować zmniejszenie wysycenia mineralnego kości.

Kobiety
Farmakologiczne działanie u kobiet wyraża się uderzeniami gorąca i poceniem, zmniejszeniem popędu płciowego, rzadko jednak jest konieczne przerwanie leczenia. Występowały bóle głowy, zmiany nastroju z depresją włącznie, suchość pochwy i zmiany wielkości sutków. W początkowym okresie po zastosowaniu preparatu Zoladex mogą wystąpić krwawienia z dróg rodnych o różnym nasileniu i czasie trwania. Zazwyczaj zmiany te występują w pierwszym miesiącu po podaniu leku. Krwawienia te są prawdopodobnie spowodowane zmniejszeniem stężenia estrogenów we krwi i mijają samoistnie. Początkowo pacjentki z rakiem sutka mogą odczuwać przemijające nasilenie objawów związanych z chorobą podstawową, które należy leczyć objawowo. U kobiet z włókniakami może dojść do degeneracji tych zmian. U pacjentek z rakiem piersi, u których stwierdzono przerzuty do kości, w początkowym okresie leczenia obserwuje się sporadycznie zwiększenie stężenia wapnia w surowicy. Stosowanie analogów LHRH u kobiet może powodować zmniejszenie wysycenia mineralnego kości. Bardzo rzadko u kobiet leczonych analogami LHRH występuje menopauza, a cykl miesięczny nie powraca po zakończeniu terapii. Najprawdopodobniej w tych przypadkach wystąpienie menopauzy było zjawiskiem fizjologicznym nie związanym z zastosowaniem leku. Po zastosowaniu preparatu Zoladex i gonadotropiny w rozrodzie wspomaganym może wystąpić zespół nadmiernej stymulacji owulacji (OHSS), tak jak podczas stosowania innych agonistów LHRH. W przypadku stosowania agonistów LHRH w postaci implantu podskórnego do uzyskania zahamowania czynności przysadki może być konieczne podanie większej dawki gonadotropiny w celu uzyskania pożądanego działania. Ze względu na możliwość wystąpienia zespołu nadmiernej stymulacji owulacji pacjentka powinna podczas prowadzenia leczenia pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarza, tak aby objawy świadczące o wystąpieniu tego zespołu były jak najwcześniej wykryte. Nasilenie zespołu nadmiernej stymulacji owulacji może zależeć od stosowanej dawki gonadotropiny. W przypadku wystąpienia OHSS może być konieczne zaprzestanie podawania ludzkiej gonadotropiny łożyskowej. Po leczeniu agonistami LHRH obserwowano występowanie torbieli pęcherzyka Graafa i torbieli jajnika. Torbiele były najczęściej bezobjawowe, miały różną wielkość. Większość z nich ulegała samoistnej resorpcji.

DawkowanieDawkę ustala lekarz. Zazwyczaj implantat podaje się podskórnie w ścianę brzucha raz na 28 dni. Leczenie endometriozy trwa 6 miesięcy.


Dorośli
Implant podaje się podskórnie w przednią ścianę brzucha. Dawkę 3,6 mg gosereliny (jeden implant) podaje się co 28 dni.
Nie ma konieczności zmiany dawki leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub z zaburzeniami czynności wątroby. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.

Endometrioza
Leczenie endometriozy należy prowadzić tylko przez 6 miesięcy, ponieważ obecnie nie ma danych klinicznych wskazujących na potrzebę dłuższego leczenia. Z uwagi na możliwość zmniejszenia wysycenia mineralnego kości nie zaleca się powtarzania terapii. U pacjentek z endometriozą leczonych preparatem Zoladex 3,6 mg zastosowanie hormonalnej terapii zastępczej (codzienna dawka estrogenu z progestagenem) zmniejsza utratę wysycenia mineralnego kości i objawy naczynioruchowe.

Ścieńczenie endometrium
2 dawki leku, tzn. jedno wstrzyknięcie 3,6 mg gosereliny co 4 tygodnie; zabieg operacyjny należy przeprowadzić w czasie 2 tygodni od podania drugiej dawki.

Włókniaki macicy z niedokrwistością
U pacjentek z włókniakami macicy i niedokrwistością można preparat Zoladex w dawce 3,6 mg stosować w skojarzeniu z preparatami żelaza przez 3 miesiące przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

Rozród wspomagany
Preparat Zoladex jest stosowany w celu zahamowania czynności przysadki. Po zastosowaniu preparatu Zoladex stężenie estradiolu w surowicy krwi odpowiada stężeniu występującemu we wczesnej fazie folikularnej (około 150 pmol/l). Jest ono osiągane po około 7 do 21 dniach. Po zahamowaniu czynności przysadki rozpoczyna się superowulację (kontrolowana stymulacja jajników) gonadotropiną. Zahamowanie czynności przysadki występujące po zastosowaniu agonistów LHRH w postaci preparatów o długotrwałym działaniu jest bardziej stałe, co może powodować niekiedy, konieczność zastosowania większej dawki gonadotropiny w celu wywołania owulacji. W odpowiednim momencie fazy folikularnej należy przerwać podawanie gonadotropiny i w celu wywołania owulacji podać ludzką gonadotropinę łożyskową (hCG). Kolejne procedury medyczne, takie jak pozyskiwanie komórek jajowych czy techniki zapłodnienia, należy prowadzić zgodnie z doświadczeniem danej kliniki specjalistycznej.

Dzieci
Preparat Zoladex nie jest wskazany do stosowania u dzieci. Prawidłowy sposób podawania preparatu Zoladex opisany jest na opakowaniu pośrednim.

Wskazania * Rak gruczołu krokowego: Zoladex jest wskazany w leczeniu raka gruczołu krokowego reagującego na leczenie hormonalne.
* Rak sutka: Zoladex jest wskazany w leczeniu raka sutka reagującego na leczenie hormonalne, u kobiet w okresie przed- i okołomenopauzalnym.
* Endometrioza: Zoladex łagodzi objawy choroby, w tym ból, oraz zmniejsza wielkość i liczbę zmian endometrialnych.
* Włókniaki macicy: u kobiet z włókniakami macicy i niedokrwistością, Zoladex podawany w połączeniu z preparatami żelaza przed zabiegiem operacyjnym prowadzi do poprawy parametrów hematologicznych.
* Ścieńczenie endometrium: Zoladex jest wskazany do wstępnego ścieńczenia endometrium przed planowanym zabiegiem ablacji.
* Rozród wspomagany: Zoladex jest podawany w celu zahamowania czynności przysadki w przygotowaniu do superowulacji.

PrzeciwwskazaniaPreparatu nie należy stosować u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na Zoladex lub inne analogi LHRH. Nie zaleca się stosowania preparatu Zoladex u kobiet w okresie ciąży lub karmienia piersią (patrz punkt 4.6.).

PrzedawkowanieDane dotyczące przedawkowania preparatu Zoladex u ludzi są ograniczone. Jeśli kolejna dawka preparatu była podana za wcześnie lub była podana większa dawka leku niż zalecana, nie obserwowano klinicznie istotnych działań niepożądanych. Brak danych związanych z przedawkowaniem leku u ludzi. Próby wykonywane na zwierzętach wskazują, że nie ma innych działań oprócz zamierzonych terapeutycznych, wpływających na stężenie hormonów płciowych i na układ rozrodczy. Będą się one bardziej nasilone podczas stosowania większych dawek preparatu Zoladex. Jeśli nastąpi przedawkowanie, należy zastosować leczenie objawowe.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuBrak danych dotyczących wpływu preparatu Zoladex na sprawność psychofizyczną kierowców i operatorów maszyn.

Ciąża i karmienieLeku nie wolno podawać w ciąży, ani w okresie karmienia dziecka piersią.


Badania toksykologii rozrodu prowadzone na zwierzętach wykazują, że preparat Zoladex nie ma właściwości teratogennych. Nie powinien być jednak stosowany u kobiet w ciąży ze względu na teoretyczne ryzyko poronienia lub zaburzeń w rozwoju płodu. Kobiety w wieku rozrodczym powinny być dokładnie badane przed rozpoczęciem leczenia w celu wykluczenia ciąży. Podczas leczenia należy stosować niehormonalne środki antykoncepcyjne, w przypadku endometriozy należy je stosować do wystąpienia prawidłowych miesiączek. Przed zastosowaniem preparatu Zoladex w rozrodzie wspomaganym należy stwierdzić, że pacjentka nie jest w ciąży. Dane dotyczące przebiegu ciąży po leczeniu preparatem Zoladex są ograniczone. Dotychczas nie stwierdzono, aby w takich przypadkach dochodziło do nieprawidłowości związanych z rozwojem komórek jajowych lub nieprawidłowości w przebiegu ciąży. Nie zaleca się stosowania preparatu Zoladex podczas karmienia piersią.

PrzechowywanieLek przechowywać w temperaturze do 25°C.
Leku nie stosować po upływie terminu ważności, który podany jest na opakowaniu.
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Opakowaniaimplantat 3,6 mg w jednorazowej strzykawko-ampułce 1 szt.

Jałowa, gotowa ampułko-strzykawka jednorazowego użycia, z osłoną automatycznie nasuwającą się na igłę po wykonaniu wstrzyknięcia, w folii aluminiowej w tekturowym pudełku. Opakowanie foliowe zawiera mały pojemnik z substancją pochłaniająclinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
produkty na piersi - KOLAGEN_cito kolarstwo - KOLAGEN_cito połysk paznokci - KOLAGEN_cito rzut młotem - KOLAGEN_cito zmarszczki - KOLAGEN_cito jogging - KOLAGEN_cito podnoszenia ciężarów - KOLAGEN_cito młody wygląd - KOLAGEN_cito
na angine szałwia - Cukierki_Szalwiowe gdy boli gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarka szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel suchy i mokry szałwia - Cukierki_Szalwiowe apteka - szałwia - Cukierki_Szalwiowe szałwia szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeziębienie leki szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze zioła szałwia - Cukierki_Szalwiowe
produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe w aptekach - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki z ziołami - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe specjały - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe
nowości - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe co dobrego - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe poprawa przemiany materii - Cukierki_Pokrzywowe dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe na wzmocnienie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe apteka - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna skóra - Cukierki_Pokrzywowe
właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe
ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa
co dobrego - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez
dla całej rodziny - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe apteka - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe produkty z głogu - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe
na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe zielarnia - melisa - Cukierki_Melisowe produkty na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe
ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe cukierki ziołowe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki z ziołami - waleriana - Cukierki_Walerianowe
szachy - Dezodorant_SuperDeo squash - Dezodorant_SuperDeo curling - Dezodorant_SuperDeo curling - Dezodorant_SuperDeo na spocone nogi - Dezodorant_SuperDeo snooker - Dezodorant_SuperDeo tenis stołowy - Dezodorant_SuperDeo jogging - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2019