anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

AGLAN
Nazwa międzynarodowa:Meloxicam
ATC:M01AC

Forma leku:tabletki 7,5 lub 15 mg

Zawartośćsubstancje czynne: Aglan 7,5: każda tabletka zawiera 7,5 mg meloksykamu (Meloxicamum).
Aglan 15: każda tabletka zawiera 15 mg meloksykamu (Meloxicamum).
substancje pomocnicze: Laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, sodu cytrynian dwuwodny, krospowidon.
OstrzeżenieNależy unikać jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Aglan z NLPZ włączając selektywne inhibitory cyklooksygenazy-2.
Przyjmowanie leku w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.2. oraz wpływ na przewód pokarmowy i układ krążenia poniżej).
Osoby w wieku podeszłym: u osób w podeszłym wieku jest zwiększona częstość występowania działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leków z grupy NLPZ, szczególnie krwawień z przewodu pokarmowego i perforacji, które mogą być nawet śmiertelne

Krwawienie z przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa i perforacje: w każdym momencie leczenia lekami z grupy NLPZ odnotowywano występowanie krwawienia z przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej lub perforacji, które mogą być nawet śmiertelne, z lub bez objawów ostrzegawczych bądź 2
podobnych zdarzeń żołądkowo-jelitowych występujących w przeszłości. Ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej lub perforacji zwiększa się wraz ze zwiększaniem dawki leku z grupy NLPZ, u pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie, szczególnie powikłane krwawieniem lub perforacją oraz w podeszłym wieku. U tych pacjentów leczenie należy prowadzić stosując najmniejszą możliwą dawkę terapeutyczną.
U tych pacjentów należy rozważyć leczenie skojarzone z lekami osłonowymi (np. misoprostol lub inhibitory pompy protonowej), jak również u pacjentów wymagających jednoczesnego stosowania małych dawek aspiryny lub innych produktów leczniczych mogących zwiększać ryzyko działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego.
Pacjenci z zatruciami żołądkowo-jelitowymi w wywiadzie, szczególnie w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie niepokojące objawy dotyczące przewodu pokarmowego (szczególnie krwawienie), w szczególności na początku leczenia.

Należy zachować ostrożność u pacjentów otrzymujących jednocześnie leki, które mogą zwiększać ryzyko choroby wrzodowej lub krwawienia, takich jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki przeciwpłytkowe takie, jak aspiryna.
W przypadku, gdy u pacjenta otrzymującego produkt leczniczy Aglan wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego, lek należy odstawić.
Należy zachować ostrożność podczas stosowania leków z grupy NLPZ u pacjentów z zaburzeniami żołądka i jelit w wywiadzie (zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna), ponieważ istniejąca choroba może ulec zaostrzeniu.

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe
Pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie lub łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów i z obrzękami należy odpowiednio kontrolować i wydawać właściwe zalecenia. Zatrzymanie płynów i obrzęki były zgłaszane w związku z leczeniem NLPZ.
Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar). Dane te są niewystarczające, aby wykluczyć takie ryzyko w przypadku przyjmowania meloksykamu.

Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgu powinni być leczeni meloksykamem bardzo rozważnie. Podobną rozwagę należy zachować przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu).
NLPZ hamują syntezę prostaglandyn nerkowych, które odgrywają pomocniczą rolę w utrzymaniu przepływu krwi przez nerki. NLPZ mogą wywoływać dekompensację czynności nerek u pacjentów ze zmniejszoną objętością krwi krążącej i ze zmniejszonym przepływem krwi przez nerki. Zwykle (po zaprzestaniu stosowania tych leków), zaburzona czynność nerek całkowicie powraca do wartości sprzed leczenia. W tym przypadku, pacjentami z grupy ryzyka są pacjenci odwodnieni, z zastoinową niewydolnością serca, marskością wątroby, zespołem nerczycowym i zaburzeniami czynności nerek, pacjenci leczeni lekami moczopędnymi lub po dużych zabiegach chirurgicznych powodujących zmniejszenie objętości krwi krążącej.
Odnotowano występowanie zatrzymania sodu, potasu i wody w organizmie, jak również zaburzenie działania natriuretycznego leków moczopędnych. Należy ściśle monitorować diurezę i czynność nerek w tej grupie pacjentów po rozpoczęciu leczenia.

W rzadkich przypadkach NLPZ mogą wywoływać śródmiąższowe zapalenie nerek, kłębuszkowe zapalenie nerek, martwicę rdzenia nerek oraz zespół nerczycowy.
Dawka produktu leczniczego Aglan u pacjentów z końcową fazą niewydolności nerek leczonych hemodializami nie powinna przekraczać 7,5 mg.
Bardzo rzadko, u pacjentów leczonych lekami z grupy NLPZ odnotowano występowanie ciężkich reakcji skórnych, niektórych nawet śmiertelnych, w tym złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczno-rozpływna martwica naskórka. Ryzyko wystąpienia opisanych reakcji wydaje się być największe na początku leczenia, w większości przypadków objawy występowały w ciągu pierwszego miesiąca leczenia. Produkt leczniczy Aglan należy odstawić w przypadku wystąpienia wysypki skórnej, zmian chorobowych dotyczących błon śluzowych lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości.

Tak jak dla większości innych leków z grupy NLPZ opisywano sporadyczne zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy krwi oraz zmiany innych wskaźników czynności wątroby. W większości przypadków zwiększenie to było przemijające i nieznacznie powyżej wartości prawidłowych. W razie wystąpienia znacznych i długotrwałych zmian należy odstawić produkt leczniczy Aglan i prowadzić kontrolę nieprawidłowych wartości wskaźników czynności wątroby.
Nie ma potrzeby dostosowania dawki u pacjentów z klinicznie stabilną marskością wątroby.
Pacjenci osłabieni oraz o lżejszej budowie ciała mogą wykazywać gorszą tolerancję potencjalnych działań niepożądanych i powinni znajdować się pod ścisłą kontrolą.
Podobnie jak podczas stosowania innych leków z grupy NLPZ, konieczna jest zwiększona ostrożność podczas leczenia pacjentów w podeszłym wieku, u których istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń czynności nerek, wątroby lub serca.

Meloksykam może maskować objawy istniejącej infekcji.
Stosowanie meloksykamu może mieć wpływ na płodność i nie jest zalecane u kobiet planujących ciążę. U kobiet mających problemy z zajściem w ciążę lub będących w trakcie leczenia z powodu niepłodności należy rozważyć odstawienie meloksykamu.
Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
W przypadku niewystarczającego działania terapeutycznego nie należy przekraczać zalecanej dobowej dawki produktu leczniczego. Jeśli stan pacjenta nie ulegnie poprawie w ciągu kilku dni, należy ponownie ocenić korzyści kliniczne wynikające z leczenia.

Działania niepożądaneOdnotowano występowanie następujących działań niepożądanych, mogących mieć związek przyczynowy ze stosowaniem substancji czynnej meloksykam. Poniższe dane oparte są badaniach klinicznych, w których uczestniczyło 3750 pacjentów leczonych doustnie dawkami 7,5 mg lub 15 mg na dobę w postaci tabletek lub kapsułek przez 18 miesięcy (średni okres leczenia wynosił 127 dni).
Działania niepożądane podzielono według częstości występowania w oparciu o poniższy podział:
Bardzo często (≥ 1/10); często (≥ 1/100, < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1000, < 1/100); rzadko (≥ 1/10 000, < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000); nieznany (nie można ocenić na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego
często: niedokrwistość
niezbyt często: zaburzenia liczby krwinek takie, jak leukopenia, trombocytopenia, agranulocytoza*

Zaburzenia układu immunologicznego
rzadko: reakcje anafilaktyczne/anafilaktoidalne

Zaburzenia psychiczne
rzadko: zaburzenia nastroju, bezsenność, koszmary nocne

Zaburzenia układu nerwowego
często: zawroty głowy, bóle głowy
niezbyt często: zawroty głowy (pochodzenia błędnikowego), szumy uszne, senność
rzadko: dezorientacja

Zaburzenia oka
rzadko: zaburzenia widzenia, w tym niewyraźne widzenie

Zaburzenia serca
niezbyt często: kołatanie serca, niewydolność serca

Zaburzenia naczyniowe
niezbyt często: nadciśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia
rzadko: ostry atak astmy u niektórych osób uczulonych na kwas acetylosalicylowy lub inne leki z grupy NLPZ

Zaburzenia żołądka i jelit
często: niestrawność, nudności i wymioty, bóle brzucha, zaparcie, wzdęcie, biegunka
niezbyt często: krwawienie z przewodu pokarmowego (smoliste stolce, krwawe wymioty), choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, zapalenie błony śluzowej przełyku, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
rzadko: perforacje przewodu pokarmowego, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie błony śluzowej jelita grubego

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
niezbyt często: przemijające zmiany wartości wskaźników czynności wątroby (np. zwiększenie aktywności aminotransferaz lub zwiększenie stężenia bilirubiny)
rzadko: zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
często: świąd, wysypka
niezbyt często: pokrzywka, uderzenia gorąca lub zaczerwienienie twarzy i szyi
rzadko: zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka, obrzęk naczynioruchowy, reakcje pęcherzowo-podobne takie, jak rumień wielopostaciowy, reakcje nadwrażliwości na światło

Zaburzenia nerek i dróg moczowych
niezbyt często: zmiany wartości wskaźników czynności nerek (np. zwiększenie stężenia mocznika lub kreatyniny)
rzadko: niewydolność nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
często: obrzęki

Opisano pojedyncze przypadki agranulocytozy u pacjentów leczonych meloksykamem i innymi lekami o potencjalnym działaniu toksycznym na szpik kostny.
Najczęściej występujące działania niepożądane dotyczą przewodu pokarmowego. Może wystąpić choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacje lub krwawienie z przewodu pokarmowego, czasami nawet śmiertelne, szczególnie u osób w podeszłym wieku. Po podaniu produktu leczniczego odnotowano nudności, wymioty, biegunkę, wzdęcia, zaparcia, niestrawność, ból brzucha, smoliste stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna. Rzadziej odnotowywano zapalenie błony śluzowej żołądka. W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca. Bardzo rzadko obserwowano występowanie pęcherzowych reakcji skórnych w tym zespołu Stevensa-Johnsona i toksycznej martwicy rozpływnej naskórka. Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych NLPZ (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar),.

DawkowanieChoroba zwyrodnieniowa stawów: 7,5 mg na dobę. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 15 mg na dobę.
Reumatoidalne zapalenie stawów: 15 mg na dobę. Dawkę można zmniejszać do 7,5 mg na dobę w zależności od odpowiedzi terapeutycznej.
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa: 15 mg na dobę.
Maksymalna zalecana dawka dobowa produktu leczniczego Aglan wynosi 15 mg.
Całą dawkę dobową należy podawać w pojedynczej dawce raz na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku oraz z podwyższonym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych
Zalecana dawka dobowa w długotrwałym leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów i zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa u pacjentów w podeszłym wieku wynosi 7,5 mg. Pacjenci z podwyższonym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych powinni rozpoczynać leczenie od dawki 7,5 mg na dobę.

Zaburzenie czynności nerek
U pacjentów dializowanych z ciężką niewydolnością nerek, dawka dobowa nie powinna przekraczać 7,5 mg.
U pacjentów z niewielkim lub średnim zaburzeniem czynności nerek (np. pacjentów z klirensem kreatyniny powyżej 25 ml/min) nie ma potrzeby zmniejszenia dawki. Meloksykam jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, niedializowanych

Zaburzenie czynności wątroby
Nie ma potrzeby zmniejszenia dawki u pacjentów z niewielkim lub średnim zaburzeniem czynności wątroby. Meloksykam jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.3).

Dzieci:
Meloksykam nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 15 lat, ponieważ dotychczas nie ustalono dawkowania u dzieci.
Stosowanie doustne: tabletki należy połykać podczas posiłku popijając wodą lub innym płynem.
Przyjmowanie leku przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.4).

WskazaniaMeloksykam jest wskazany do stosowania w leczeniu objawowym chorób reumatycznych takich, jak np. choroba zwyrodnieniowa stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.

PrzeciwwskazaniaProduktu leczniczego nie wolno stosować w razie stwierdzonej nadwrażliwości na meloksykam lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu.
Istnieje możliwość wystąpienia reakcji krzyżowej pomiędzy kwasem acetylosalicylowym oraz innymi lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Produktu leczniczego Aglan nie wolno podawać pacjentom, u których stwierdzono astmę, polipy nosa, obrzęk naczynioworuchowy lub pokrzywkę po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ.
Produkt leczniczy jest także przeciwwskazany w następujących przypadkach:

* krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja w wywiadzie, w związku ze stosowaniem wcześniej leczenia lekami z grupy NLPZ
* czynna lub nawracająca w przeszłości choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy i (lub) krwawienie (dwa lub więcej różne przypadki udowodnionego owrzodzenia lub krwawienia)
* krwawienia z naczyń mózgowych i innego nieprawidłowego krwawienia
* ciężkiej niewydolności wątroby,
* ciężkiej niewydolności nerek nieleczonej dializami,
* dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat,
* trzeci trymestr ciąży,
* ciężkiej niewydolności serca.

InterakcjeInne leki z grupy NLPZ w dużych dawkach: jednoczesne stosowanie więcej niż jednego leku z grupy NLPZ może zwiększyć ryzyko powstania owrzodzeń w obrębie przewodu pokarmowego oraz krwawień spowodowanych synergistycznym działaniem tych leków. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania meloksykamu z innymi lekami z grupy NLPZ.
Kortykosteroidy: zwiększają ryzyko krwawień lub owrzodzeń w obrębie przewodu pokarmowego.

Leki przeciwzakrzepowe: leki z grupy NLPZ mogą nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych takich, jak warfaryna.
Leki przeciwpłytkowe i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI): zwiększają ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego.
Doustne leki przeciwzakrzepowe, tyklopidyna, heparyna podawana ogólnoustrojowo, leki trombolityczne: zwiększają ryzyko krwawienia. Jeśli uniknięcie jednoczesnego stosowania tych leków nie jest możliwe, należy ściśle monitorować działanie leków przeciwzakrzepowych.

Lit: stwierdzono, że leki z grupy NLPZ powodują zwiększenie stężenia litu w osoczu. Zaleca się monitorowanie stężenia litu w osoczu po rozpoczęciu leczenia, po zmianie dawkowania oraz po zakończeniu leczenia produktem leczniczym Aglan.

Metotreksat: jednoczesne stosowanie leków z grupy NLPZ może zwiększać hematologiczną toksyczność metotreksatu. Należy ściśle monitorować wskaźniki morfologii krwi. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania leków NLPZ u pacjentów leczonych dużymi dawkami metotreksatu (powyżej 15 mg na tydzień). Jednoczesne stosowanie meloksykamu nie wpływa znacząco na farmakokinetykę metotreksatu (w dawce 15 mg na tydzień), należy wziąć pod uwagę, że NLPZ mogą zwiększyć hematologiczną toksyczność metotreksatu.

Środki antykoncepcyjne: NLPZ mogą zmniejszać skuteczność wkładek wewnątrzmacicznych.

Leki moczopędne: stosowanie NLPZ u pacjentów odwodnionych wiąże się z możliwością rozwoju ostrej niewydolności nerek. Pacjenci stosujący jednocześnie leki moczopędne i produkt leczniczy Aglan muszą być odpowiednio nawadniani, a przed rozpoczęciem leczenia należy sprawdzić czynność ich nerek.

Leki przeciwnadciśnieniowe (np. leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, inhibitory ACE, leki rozszerzające naczynia, leki moczopędne): stwierdzono zmniejszenie skuteczności leków przeciwnadciśnieniowych podczas stosowania NLPZ, spowodowane zahamowaniem syntezy prostaglandyn o działaniu rozszerzającym naczynia krwionośne.

Inhibitory konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE) i antagoniści receptora angiotensyny II: leki z grupy NLPZ (z uwzględnieniem kwasu acetylosalicylowego w dawkach ≥ 3g na dobę) i antagoniści receptora angiotensyny II wywierają synergistyczne działanie zmniejszające przesączanie kłębuszkowe, które może nasilić się gdy czynność nerek jest zmieniona. Jednoczesne stosowanie tych leków u pacjentów w podeszłym wieku i (lub) odwodnionych, może wywołać ciężką niewydolność nerek poprzez bezpośrednie oddziaływanie na przesączanie kłębuszkowe. Zaleca się monitorowanie czynności nerek na początku leczenia oraz odpowiednio częste nawadnianie pacjenta. Ponadto, jednoczesne stosowanie tych leków może zmniejszyć przeciwnadciśnieniowe działanie inhibitorów ACE i antagonistów receptora angiotensyny II prowadząc do zmniejszenia skuteczności leczenia w wyniku zahamowania syntezy prostaglandyn o działaniu rozszerzającym naczynia krwionośne.

Cholestyramina wiąże meloksykam w przewodzie pokarmowym, co prowadzi do szybszego wydalania meloksykamu.
Leki z grupy NLPZ mogą zwiększać nefrotoksyczność cyklosporyny z powodu swojego wpływu na prostaglandyny nerkowe. Podczas jednoczesnego stosowania tych leków należy monitorować czynność nerek.
Chinolony: możliwe zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek podczas jednoczesnego stosowania chinolonów i leków z grupy NLPZ.
Nie opisano żadnych znaczących interakcji farmakokinetycznych dotyczących dawkowania podczas jednoczesnego podawania leków zobojętniających kwas solny, cymetydyny i digoksyny.


PrzedawkowanieObjawami przedawkowania są: letarg, senność, nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu. Objawy te zazwyczaj ustępują po wdrożeniu leczenia wspomagającego. Może wystąpić krwawienie z przewodu pokarmowego. Ciężkie zatrucie może prowadzić do nadciśnienia tętniczego, ciężkiej niewydolności nerek, zaburzenia czynności wątroby, depresji oddechowej, śpiączki, drgawek i zapaści krążeniowej. Odnotowano również występowanie reakcji anafilaktycznej związanej ze stosowaniem leków z grupy NLPZ.
W przypadku przedawkowania należy podjąć standardowe środki i sposoby postępowania, tj. usunięcie treści żołądkowej oraz wdrożenie leczenia podtrzymującego, ponieważ nie jest znana odtrutka. Badania kliniczne wykazały, że cholestyramina przyspiesza wydalanie meloksykamu.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuBrak badań dotyczących wpływu produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Biorąc pod uwagę profil farmakodynamiczny i opisane działania niepożądane taki wpływ produktu leczniczego nie jest możliwy. Pacjenci z zaburzeniami widzenia, sennością oraz innymi zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego występującymi w związku ze stosowaniem produktu leczniczego Aglan, nie powinni wykonywać czynności wymagających wzmożonej koncentracji.

Ciąża i karmienieCiąża
Hamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpływać na ciążę i (lub) rozwój zarodka i (lub) płodu. Dane uzyskane w badaniach epidemiologicznych wskazują na zwiększone ryzyko poronień i wad wrodzonych serca po zastosowaniu inhibitorów syntezy prostaglandyn we wczesnym okresie ciąży. Ogólne ryzyko wystąpienia wad wrodzonych serca i naczyń zwiększyło się z mniejszego niż 1% aż do około 1,5%. Ryzyko najpewniej zwiększa się wraz ze zwiększaniem dawki i długości okresu leczenia. Wykazano, że podawanie inhibitorów syntezy prostaglandyn u zwierząt powodowało zwiększenie poronień przed i po implantacji zarodka oraz obumieranie embrionów. Co więcej, u zwierząt, którym w okresie organogenezy podawano inhibitory syntezy prostaglandyn stwierdzono zwiększoną częstość występowania różnego rodzaju wad wrodzonych, w tym sercowo-naczyniowych. Nie należy stosować produktu leczniczego Aglan w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, chyba że jest to niezbędne. Jeżeli produkt leczniczy jest stosowany u kobiet planujących ciążę lub w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, należy stosować możliwie najmniejszą dawkę i możliwie najkrótszy okres leczenia.
Meloksykam jest absolutnie przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży.

Laktacja
NLPZ przenikają do mleka kobiet karmiących piersią. Z tego względu nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u kobiet w okresie karmienia piersią.

OpakowaniaAglan 15 - 10, 20, 30 lub 60 sztuk Aglan 7,5 - 20 sztuklinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
pierwsze zmarszczki - KOLAGEN_cito paradontoza - KOLAGEN_cito kolagen olx - KOLAGEN_cito markowy kolagen - KOLAGEN_cito jędrne ciało - KOLAGEN_cito kolagen dla seniorów - KOLAGEN_cito sport - KOLAGEN_cito windsurfing - KOLAGEN_cito
ziołowe cukierki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe co dobrego - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe wspomaganie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła - szałwia - Cukierki_Szalwiowe lekarz radzi na gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe co dobrego - szałwia - Cukierki_Szalwiowe częsty kaszel przyczyny szałwia - Cukierki_Szalwiowe na wzmocnienie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe
na wzmocnienie - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki z ziołami - aronia - Cukierki_Aroniowe dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe specjały - aronia - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe produkty na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe
wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe wspomaganie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe dla całej rodziny - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła w cukierkach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe
nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe
produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa
cukierki czarny bez - cukierki - Cukierki_Czarny_Bez w zielarniach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki czarny bez - cukierki - Cukierki_Czarny_Bez produkty na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez co dobrego - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez
nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe
cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe w aptekach - melisa - Cukierki_Melisowe zielarnia - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe nowości - melisa - Cukierki_Melisowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe
produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe zioła w cukierkach - waleriana - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe nowości - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła - waleriana - Cukierki_Walerianowe
siatkówka - Dezodorant_SuperDeo skok wzwyż - Dezodorant_SuperDeo bieg z przeszkodami - Dezodorant_SuperDeo biegi na przełaj - Dezodorant_SuperDeo skoki ze spadochronem - Dezodorant_SuperDeo karate - Dezodorant_SuperDeo dla biegaczy - Dezodorant_SuperDeo zielarnie internetowe - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2019