anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

ATACAND
Nazwa międzynarodowa:Candesartan
ATC:C09CA

Forma leku:4 mg, 8 mg i 16 mg, tabletki

ZawartośćSubstancje czynne: 4 mg, 8 mg lub 16 mg cyleksetylu kandesartanu
Substancje pomocnicze: Sól wapniowa karboksymetylocelulozy, hydroksypropyloceluloza, laktoza jednowodna, magnezu stearynian, skrobia kukurydziana, polietylenoglikol 8000, tlenki żelaza (tylko tabletki 8 mg i 16 mg).
OstrzeżenieNiewydolność nerek
Podobnie jak w przypadku innych leków hamujących układ renina-angiotensyna-aldosteron, podczas leczenia preparatem Atacand pacjentów wrażliwych można się spodziewać wystąpienia zmian w czynności nerek. Podczas stosowania preparatu Atacand u pacjentów z niewydolnością nerek zaleca się okresowe badanie stężenia potasu i kreatyniny w surowicy. Brak jest danych dotyczących stosowania preparatu Atacand u pacjentów z bardzo ciężką lub schyłkową niewydolnością nerek (klirens kreatyniny poniżej 15 ml/min). W tej grupie pacjentów dawka preparatu Atacand powinna być ustalona pod kontrolą ciśnienia tętniczego. U pacjentów leczonych z powodu niewydolności serca, zwłaszcza u osób w wieku powyżej 75 lat i u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek, należy okresowo kontrolować czynność nerek. Monitorowanie stężenia kreatyniny i potasu w surowicy zaleca się również w trakcie zwiększania dawki preparatu Atacand. Badania kliniczne dotyczące niewydolności serca nie obejmowały pacjentów ze stężeniem kreatyniny w surowicy powyżej 265 μmol/l (3 mg/dl).
Leczenie skojarzone z inhibitorami konwertazy angiotensyny w leczeniu niewydolności serca
Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, zwłaszcza zaburzeń czynności nerek i hiperkaliemii, może się zwiększać w razie jednoczesnego stosowania kandesartanu i inhibitorów konwertazy angiotensyny (patrz punkt 4.8). Należy regularnie i dokładnie kontrolować stan pacjentów leczonych w ten sposób.

Hemodializa
U pacjentów dializowanych blokada receptorów AT1 może wywołać znaczne zmiany ciśnienia tętniczego. Dzieje się tak, ponieważ u tych pacjentów występuje zmniejszenie objętości osocza i zwiększenie aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron. Dlatego u pacjentów dializowanych dawka lecznicza preparatu Atacand powinna być ustalana pod kontrolą ciśnienia tętniczego.

Zwężenie tętnicy nerkowej
U pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy nerkowej jedynej nerki, leki wpływające na układ renina-angiotensyna-aldosteron (np. inhibitory konwertazy angiotensyny) mogą powodować zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy. Podobne działanie może wystąpić po zastosowaniu antagonistów receptora angiotensyny II.

Transplantacja nerki
Nie ma danych dotyczących stosowania preparatu Atacand u pacjentów po transplantacji nerki.

Niedociśnienie tętnicze
W trakcie leczenia preparatem Atacand pacjentów z niewydolnością serca może wystąpić niedociśnienie tętnicze. Leki wpływające na układ renina-angiotensyna-aldosteron mogą wywoływać istotne klinicznie obniżenie ciśnienia tętniczego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową (np. pacjenci zażywający duże dawki leków moczopędnych). Dlatego przed rozpoczęciem leczenia preparatem Atacand należy wyrównać hipowolemię.

Znieczulenie i zabiegi chirurgiczne
U pacjentów leczonych antagonistami receptora angiotensyny II, w trakcie znieczulenia i (lub) zabiegów chirurgicznych dochodzić może do niedociśnienia tętniczego spowodowanego zahamowaniem układu renina-angiotensyna-aldosteron. Bardzo rzadko niedociśnienie tętnicze może być ciężkie i może być konieczne podanie dożylne płynów i (lub) leków zwiększających ciśnienie tętnicze.

Zwężenie zastawki aortalnej i (lub) mitralnej (kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory)
Preparat Atacand, podobnie jak inne leki rozszerzające naczynia, należy stosować ostrożnie u pacjentów z hemodynamicznie istotnym zwężeniem zastawki aortalnej lub mitralnej albo kardiomiopatią przerostową ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory.

Hiperaldosteronizm pierwotny
Pacjenci z hiperaldosteronizmem pierwotnym zazwyczaj nie reagują na leki przeciwnadciśnieniowe działające poprzez zahamowanie układu renina-angiotensyna-aldosteron, dlatego nie zaleca się stosowania preparatu Atacand u tych pacjentów.

Hiperkaliemia
Na podstawie doświadczenia klinicznego z jednoczesnym stosowaniem leków wpływających na układ renina-angiotensyna-aldosteron i leków moczopędnych oszczędzających potas, preparatów potasu, zamienników soli kuchennej zawierających potas lub innych leków zwiększających stężenie potasu (np. heparyna) stwierdzono, że może wystąpić zwiększenie stężenia potasu w surowicy. U pacjentów z niewydolnością serca leczonych preparatem Atacand może wystąpić hiperkaliemia, dlatego u tych pacjentów należy okresowo kontrolować stężenie potasu w surowicy, zwłaszcza jeśli jednocześnie pacjent zażywa leki z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny lub leki moczopędne oszczędzające potas (np. spironolakton).

Ogólne
U pacjentów, u których napięcie naczyń oraz czynność nerek w znacznym stopniu zależą od aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron (np. pacjenci z ciężką zastoinową niewydolnością serca lub z chorobą nerek, w tym ze zwężeniem tętnicy nerkowej), leczenie preparatami wpływającymi na ten układ może prowadzić do wystąpienia nagłego obniżenia ciśnienia, azotemii, skąpomoczu lub rzadziej, ostrej niewydolności nerek. Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia podobnych działań podczas stosowania leków z grupy antagonistów receptora angiotensyny II. Nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego w trakcie stosowania leków przeciwnadciśnieniowych u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub objawami niedokrwienia mózgu może spowodować zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu. Preparat Atacand nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozo-galaktozy.

Działania niepożądaneLeczenie nadciśnienia tętniczego
Badania kliniczne preparatu Atacand wykazały, że działania niepożądane były łagodne i przemijające. Profil działań niepożądanych był podobny jak w przypadku placebo. Na występowanie działań niepożądanych nie ma wpływu dawka leku i wiek pacjenta. Odsetek pacjentów, którzy musieli przerwać leczenie z powodu działań niepożądanych w grupie leczonej kandesartanem i zażywającej placebo, był podobny i wynosił odpowiednio 3,1 i 3,2%.
Działania niepożądane występujące często (>1/100 pacjentów), obserwowane w trakcie badań klinicznych i występujące co najmniej o 1% częściej niż po zażyciu placebo

* Układ nerwowy: zawroty głowy, bóle głowy.
* Infekcje: zakażenia układu oddechowego.
* Wyniki badań laboratoryjnych - nie stwierdzono istotnych klinicznie zmian w wynikach podstawowych badań laboratoryjnych u pacjentów leczonych preparatem Atacand. Podobnie jak w przypadku innych leków hamujących układ renina-angiotensyna-aldosteron, w trakcie leczenia preparatem Atacand obserwowano nieznaczne zmniejszenie stężenia hemoglobiny. Obserwowano zwiększenie stężenia kreatyniny, mocznika lub potasu oraz zmniejszenie stężenia sodu. Zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej obserwowano nieco częściej w grupie leczonej preparatem Atacand (1,3%) niż w grupie zażywającej placebo (0,5%). U pacjentów leczonych preparatem Atacand zwykle nie ma konieczności wykonywania rutynowo badań laboratoryjnych. Jedynie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek zaleca się okresowe badanie stężenia potasu i kreatyniny w surowicy.


Leczenie niewydolności serca
Rodzaj działań niepożądanych preparatu Atacand stosowanego w leczeniu niewydolności serca wynikał z właściwości farmakologicznych leku i stanu zdrowia pacjentów. W badaniu klinicznym CHARM, w którym porównywano działanie preparatu Atacand w dawkach do 32 mg (n = 3803) z działaniem placebo (n = 3796), u 21,0% pacjentów otrzymujących kandesartan i 16,1% pacjentów otrzymujących placebo przerwano leczenie z powodu wystąpienia działań niepożądanych.

Działania niepożądane występujące często (<1/10 pacjentów i >1/100 pacjentów)

* Zaburzenia naczyń: niedociśnienie tętnicze.
* Metabolizm: hiperkaliemia.
* Układ moczowy: zaburzenie czynności nerek
* Wyniki badań laboratoryjnych: zwiększenie stężenia kreatyniny, mocznika i potasu. Należy okresowo kontrolować stężenie kreatyniny i potasu w surowicy (patrz punkt 4.4).

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (<1/10 000 pacjentów), obserwowane po wprowadzeniu preparatu do obrotu

* Krew i układ limfatyczny: leukopenia, neutropenia, agranulocytoza.
* Metabolizm: hiperkaliemia, hiponatremia
* Układ nerwowy: zawroty głowy, bóle głowy
* Układ pokarmowy: nudności
* Wątroba i drogi żółciowe: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zaburzenie czynności wątroby lub zapalenie wątroby
* Skóra: obrzęk naczynioruchowy, wysypka, pokrzywka, świąd
* Układ mięśniowo-szkieletowy: bóle pleców, bóle stawów, bóle mięśni
* Układ moczowy: zaburzenie czynności nerek, w tym niewydolność nerek u pacjentów wrażliwych

DawkowaniePreparat Atacand należy stosować raz na dobę, na czczo, z posiłkiem lub między posiłkami.
Nadciśnienie tętnicze
Zalecana dawka początkowa i zwykle stosowana dawka podtrzymująca preparatu Atacand wynosi 8 mg raz na dobę. Dawkę można zwiększyć do 16 mg raz na dobę. Jeśli po zastosowaniu dawki maksymalnej ciśnienie tętnicze nie jest wystarczająco kontrolowane, należy rozważyć zastosowanie innych metod leczenia. Dawkę należy ustalać indywidualnie, zależnie od reakcji pacjenta na leczenie. Pełne działanie przeciwnadciśnieniowe uzyskuje się w ciągu 4 tygodni od rozpoczęcia leczenia.

Pacjenci w podeszłym wieku
Nie ma konieczności zmiany dawki początkowej u pacjentów w podeszłym wieku.

Pacjenci z hipowolemią
U pacjentów z ryzykiem wystąpienia niedociśnienia tętniczego (np. pacjenci z hipowolemią) należy rozważyć rozpoczęcie leczenia od dawki 4 mg (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z niewydolnością nerek
U pacjentów z niewydolnością nerek, w tym u pacjentów poddawanych hemodializie, dawka początkowa wynosi 4 mg. Dawkę leczniczą należy dostosować indywidualnie, zależnie od reakcji pacjenta na leczenie. Dane dotyczące stosowania preparatu Atacand u pacjentów z bardzo ciężką lub schyłkową niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 15 ml/min) są ograniczone (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z niewydolnością wątroby
U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby zalecana dawka początkowa wynosi 2 mg raz na dobę. Dawkę leczniczą należy ustalać indywidualnie, zależnie od reakcji pacjenta na leczenie. Brak jest danych dotyczących stosowania preparatu Atacand u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Leczenie skojarzone
Włączenie do leczenia leków moczopędnych z grupy tiazydów, takich jak hydrochlorotiazyd, zwiększa działanie hipotensyjne preparatu Atacand.

Pacjenci rasy czarnej
U pacjentów rasy czarnej działanie hipotensyjne kandesartanu jest słabsze niż u pacjentów innych ras. W związku z tym u pacjentów rasy czarnej częściej może być konieczne zwiększenie dawki preparatu Atacand i jednoczesne zastosowanie innych leków

Niewydolność serca
Zalecana dawka początkowa preparatu Atacand wynosi 4 mg raz na dobę. Dawkę tę można zwiększyć, przez podwojenie, w odstępach co najmniej 2-tygodniowych, do największej dawki tolerowanej przez pacjenta (jednak nie większej niż 32 mg raz na dobę),

Leczenie skojarzone
Preparat Atacand może być stosowany jednocześnie z innymi lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, w tym z inhibitorami konwertazy angiotensyny, β-adrenolitykami, lekami moczopędnymi i glikozydami naparstnicy. Możliwe jest również stosowanie kilku z tych leków jednocześnie

Dzieci i młodzież
Brak jest danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu Atacand u dzieci i młodzieży do 18 lat.

Wskazania * Nadciśnienie tętnicze.
* Leczenie pacjentów z niewydolnością serca i zaburzoną czynnością skurczową lewej komory (frakcja wyrzutowa lewej komory ≤ 40%) jako leczenie wspomagające w leczeniu inhibitorami konwertazy angiotensyny lub gdy nie są one tolerowane

Przeciwwskazania * Nadwrażliwość na kandesartan lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu Atacand.
* Ciąża i okres karmienia piersią (patrz punkt 4.6).
* Ciężka niewydolność wątroby i (lub) zastój żółci (cholestaza).

InterakcjeNie zaobserwowano istotnych klinicznie interakcji preparatu Atacand. Badania farmakokinetyczne były prowadzone z następującymi substancjami: hydrochlorotiazyd, warfaryna, digoksyna, doustne środki antykoncepcyjne (etynyloestradiol, lewonorgestrel), glibenklamid, nifedypina i enalapryl. Kandesartan jest w niewielkim stopniu metabolizowany w wątrobie (CYP 2C9). Przeprowadzone badania nie wykazały wpływu kandesartanu na aktywność izoenzymów CYP 2C9 i CYP 3A4, natomiast wpływ na inne izoenzymy układu enzymatycznego cytochromu P 450 nie jest obecnie znany. Inne leki o właściwościach przeciwnadciśnieniowych mogą zwiększać działanie przeciwnadciśnieniowe preparatu Atacand, niezależnie od wskazań, z których zostały zastosowane. Na podstawie doświadczenia klinicznego, z jednoczesnym stosowaniem leków wpływających na układ renina-angiotensyna-aldosteron i leków moczopędnych oszczędzających potas, preparatów potasu, zamienników soli kuchennej zawierających potas lub innych leków zwiększających stężenie potasu (np. heparyna) stwierdzono, że może wystąpić zwiększenie stężenia potasu w surowicy. Przemijające zwiększenie stężenia litu w surowicy i wystąpienie objawów toksyczności obserwowano podczas jednoczesnego stosowania preparatów litu i inhibitorów konwertazy angiotensyny. Podobne działanie może wystąpić podczas jednoczesnego stosowania leków z grupy antagonistów receptora dla angiotensyny II. Zaleca się okresowe kontrolowanie stężenia litu w surowicy w razie jednoczesnego leczenia preparatem Atacand i preparatami zawierającymi związki litu. Działanie hipotensyjne kandesartanu, tak jak innych leków przeciwnadciśnieniowych, może zostać zmniejszone przez niesteroidowe leki przeciwzapalne, np. indometacynę. Posiłek nie wpływa na biodostępność kandesartanu.

PrzedawkowanieObjawy:
Na podstawie danych farmakologicznych można wnioskować, że główne objawy przedawkowania to niedociśnienie tętnicze i zawroty głowy. Odnotowano pojedyncze przypadki przedawkowania kandesartanu (do 672 mg), w których powrót pacjentów do zdrowia przebiegał bez powikłań.
Postępowanie po przedawkowaniu
W razie wystąpienia objawów niedociśnienia tętniczego należy wdrożyć leczenie objawowe oraz kontrolować podstawowe czynności życiowe. Pacjenta należy ułożyć na plecach, z nogami uniesionymi. Jeśli to nie wystarczy, należy zwiększyć objętość osocza, podając np. 0,9% roztwór NaCl. Jeśli postępowanie to nie będzie skuteczne, można podać leki sympatykomimetyczne. Kandesartan nie jest usuwany przez hemodializę.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuNie przeprowadzono badań dotyczących wpływu preparatu Atacand na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Na podstawie właściwości farmakodynamicznych preparatu Atacand jest mało prawdopodobne, aby wpływał on na sprawność psychofizyczną kierowców i operatorów maszyn. Należy jednak zachować ostrożność w trakcie leczenia ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych, takich jak zawroty głowy i zmęczenie.

Ciąża i karmienieCiąża
Dane kliniczne dotyczące bezpieczeństwa stosowania preparatu Atacand u kobiet w ciąży są bardzo ograniczone. Dostępne dane nie są wystarczające, aby ocenić wpływ preparatu Atacand na rozwój płodu w pierwszym trymestrze ciąży. U ludzi perfuzja nerek płodu, zależna od rozwoju układu renina-angiotensyna-aldosteron, rozpoczyna się w drugim trymestrze ciąży. Z tego powodu ryzyko dla płodu zwiększa się podczas zażywania preparatu Atacand w drugim lub trzecim trymestrze ciąży. Leki stosowane w drugim i trzecim trymestrze ciąży, bezpośrednio wpływające na układ renina-angiotensyna-aldosteron, mogą powodować uszkodzenia płodu i noworodka (niedociśnienie tętnicze, zaburzenia czynności nerek, skąpomocz i (lub) bezmocz, małowodzie, niedorozwój czaszki, opóźnienie rozwoju wewnątrzmacicznego) lub zgon. Opisywano także przypadki niedorozwoju płuc, nieprawidłowości w rozwoju twarzy, przykurcze kończyn. Badania prowadzone na zwierzętach wykazały, że kandesartan powoduje uszkodzenia nerek w późnym okresie płodowym i noworodkowym. Mechanizm działania jest prawdopodobnie związany z wpływem na układ renina-angiotensyna-aldosteron. Preparatu Atacand nie należy stosować u kobiet w ciąży. Jeżeli w trakcie leczenia zostanie stwierdzona ciąża, należy przerwać stosowanie preparatu Atacand (patrz punkt 4.3).

Okres karmienia piersią
Nie wiadomo, czy kandesartan przenika do pokarmu kobiecego. Kandesartan przenika do mleka karmiących samic szczurów. Nie należy stosować preparatu Atacand w okresie karmienia piersią ze względu na ryzyko dla dziecka

PrzechowywaniePrzechowywać w temperaturze poniżej 30°C.
Nie stosować po upływie terminu ważności, który jest podany na opakowaniu.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Opakowania14 tabletek (1 blister w tekturowym pudełku). 28 tabletek (2 blistry po 14 tabletek w tekturowym pudełku). 100 tabletek (1 pojemnik w tekturowym pudełku). Blistry PVC/PVDC oraz folii aluminiowej lub pojemnik HDPE.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
kolagen na piersi cellulit produkty na piersi ładne włosy sport dla aktywnych kolagen na dekolt produkty dla sportowców kolagen na piersi produkty na paradontozę zmarszczki wzmocnienie bioder produkty na włosy problemy z dziąsłami produkty na paradontozę najlepszy kolagen preparaty na naczynka krwionośne produkty na włosy produkty na paradontozę preparaty na ładne ciało kolagen na dekolt preparaty na naczynka krwionośne bóle stawów produkty na włosy produkty na piersi kolagen na stawy ranking kolagen produkty na włosy powiększanie piersi ranking kolagen jędrne piersi młody wygląd preparaty na ładne ciało powiększanie piersi wzmocnienie bioder produkty na paznokcie produkty na włosy cellulit młody wygląd kolagen na piersi jędrna skóra problemy z dziąsłami menopauza produkty na włosy preparaty na ładne ciało
łagodzenie zmarszczek ranking kolagen problem z cellulitem piękne paznokcie kolagen wartościowy kolagen preparaty na ładne ciało ładne włosy piękne paznokcie preparaty na naczynka krwionośne na odporność produkty na paznokcie zmarszczki wartościowy kolagen sport dla aktywnych młody wygląd produkty na włosy cellulit produkty na piersi piękne paznokcie menopauza produkty na dziąsła kolagen dla seniorów produkty na piersi wzmocnienie dziąseł i zębów piękne ciało kolagen na piersi najlepszy kolagen produkty na włosy kolagen na piersi produkty na włosy jędrne piersi paradontoza zmarszczki produkty na odporność powiększanie piersi piękne paznokcie najlepszy kolagen piękne ciało jędrna skóra jędrne piersi przeciw zmarszczkom dziąsła produkty na paznokcie
design by anauk group ® © 2000 & 2019