anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

ATACAND
Nazwa międzynarodowa:Candesartan
ATC:C09CA

Forma leku:4 mg, 8 mg i 16 mg, tabletki

ZawartośćSubstancje czynne: 4 mg, 8 mg lub 16 mg cyleksetylu kandesartanu
Substancje pomocnicze: Sól wapniowa karboksymetylocelulozy, hydroksypropyloceluloza, laktoza jednowodna, magnezu stearynian, skrobia kukurydziana, polietylenoglikol 8000, tlenki żelaza (tylko tabletki 8 mg i 16 mg).
OstrzeżenieNiewydolność nerek
Podobnie jak w przypadku innych leków hamujących układ renina-angiotensyna-aldosteron, podczas leczenia preparatem Atacand pacjentów wrażliwych można się spodziewać wystąpienia zmian w czynności nerek. Podczas stosowania preparatu Atacand u pacjentów z niewydolnością nerek zaleca się okresowe badanie stężenia potasu i kreatyniny w surowicy. Brak jest danych dotyczących stosowania preparatu Atacand u pacjentów z bardzo ciężką lub schyłkową niewydolnością nerek (klirens kreatyniny poniżej 15 ml/min). W tej grupie pacjentów dawka preparatu Atacand powinna być ustalona pod kontrolą ciśnienia tętniczego. U pacjentów leczonych z powodu niewydolności serca, zwłaszcza u osób w wieku powyżej 75 lat i u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek, należy okresowo kontrolować czynność nerek. Monitorowanie stężenia kreatyniny i potasu w surowicy zaleca się również w trakcie zwiększania dawki preparatu Atacand. Badania kliniczne dotyczące niewydolności serca nie obejmowały pacjentów ze stężeniem kreatyniny w surowicy powyżej 265 μmol/l (3 mg/dl).
Leczenie skojarzone z inhibitorami konwertazy angiotensyny w leczeniu niewydolności serca
Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, zwłaszcza zaburzeń czynności nerek i hiperkaliemii, może się zwiększać w razie jednoczesnego stosowania kandesartanu i inhibitorów konwertazy angiotensyny (patrz punkt 4.8). Należy regularnie i dokładnie kontrolować stan pacjentów leczonych w ten sposób.

Hemodializa
U pacjentów dializowanych blokada receptorów AT1 może wywołać znaczne zmiany ciśnienia tętniczego. Dzieje się tak, ponieważ u tych pacjentów występuje zmniejszenie objętości osocza i zwiększenie aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron. Dlatego u pacjentów dializowanych dawka lecznicza preparatu Atacand powinna być ustalana pod kontrolą ciśnienia tętniczego.

Zwężenie tętnicy nerkowej
U pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy nerkowej jedynej nerki, leki wpływające na układ renina-angiotensyna-aldosteron (np. inhibitory konwertazy angiotensyny) mogą powodować zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy. Podobne działanie może wystąpić po zastosowaniu antagonistów receptora angiotensyny II.

Transplantacja nerki
Nie ma danych dotyczących stosowania preparatu Atacand u pacjentów po transplantacji nerki.

Niedociśnienie tętnicze
W trakcie leczenia preparatem Atacand pacjentów z niewydolnością serca może wystąpić niedociśnienie tętnicze. Leki wpływające na układ renina-angiotensyna-aldosteron mogą wywoływać istotne klinicznie obniżenie ciśnienia tętniczego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową (np. pacjenci zażywający duże dawki leków moczopędnych). Dlatego przed rozpoczęciem leczenia preparatem Atacand należy wyrównać hipowolemię.

Znieczulenie i zabiegi chirurgiczne
U pacjentów leczonych antagonistami receptora angiotensyny II, w trakcie znieczulenia i (lub) zabiegów chirurgicznych dochodzić może do niedociśnienia tętniczego spowodowanego zahamowaniem układu renina-angiotensyna-aldosteron. Bardzo rzadko niedociśnienie tętnicze może być ciężkie i może być konieczne podanie dożylne płynów i (lub) leków zwiększających ciśnienie tętnicze.

Zwężenie zastawki aortalnej i (lub) mitralnej (kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory)
Preparat Atacand, podobnie jak inne leki rozszerzające naczynia, należy stosować ostrożnie u pacjentów z hemodynamicznie istotnym zwężeniem zastawki aortalnej lub mitralnej albo kardiomiopatią przerostową ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory.

Hiperaldosteronizm pierwotny
Pacjenci z hiperaldosteronizmem pierwotnym zazwyczaj nie reagują na leki przeciwnadciśnieniowe działające poprzez zahamowanie układu renina-angiotensyna-aldosteron, dlatego nie zaleca się stosowania preparatu Atacand u tych pacjentów.

Hiperkaliemia
Na podstawie doświadczenia klinicznego z jednoczesnym stosowaniem leków wpływających na układ renina-angiotensyna-aldosteron i leków moczopędnych oszczędzających potas, preparatów potasu, zamienników soli kuchennej zawierających potas lub innych leków zwiększających stężenie potasu (np. heparyna) stwierdzono, że może wystąpić zwiększenie stężenia potasu w surowicy. U pacjentów z niewydolnością serca leczonych preparatem Atacand może wystąpić hiperkaliemia, dlatego u tych pacjentów należy okresowo kontrolować stężenie potasu w surowicy, zwłaszcza jeśli jednocześnie pacjent zażywa leki z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny lub leki moczopędne oszczędzające potas (np. spironolakton).

Ogólne
U pacjentów, u których napięcie naczyń oraz czynność nerek w znacznym stopniu zależą od aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron (np. pacjenci z ciężką zastoinową niewydolnością serca lub z chorobą nerek, w tym ze zwężeniem tętnicy nerkowej), leczenie preparatami wpływającymi na ten układ może prowadzić do wystąpienia nagłego obniżenia ciśnienia, azotemii, skąpomoczu lub rzadziej, ostrej niewydolności nerek. Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia podobnych działań podczas stosowania leków z grupy antagonistów receptora angiotensyny II. Nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego w trakcie stosowania leków przeciwnadciśnieniowych u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub objawami niedokrwienia mózgu może spowodować zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu. Preparat Atacand nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozo-galaktozy.

Działania niepożądaneLeczenie nadciśnienia tętniczego
Badania kliniczne preparatu Atacand wykazały, że działania niepożądane były łagodne i przemijające. Profil działań niepożądanych był podobny jak w przypadku placebo. Na występowanie działań niepożądanych nie ma wpływu dawka leku i wiek pacjenta. Odsetek pacjentów, którzy musieli przerwać leczenie z powodu działań niepożądanych w grupie leczonej kandesartanem i zażywającej placebo, był podobny i wynosił odpowiednio 3,1 i 3,2%.
Działania niepożądane występujące często (>1/100 pacjentów), obserwowane w trakcie badań klinicznych i występujące co najmniej o 1% częściej niż po zażyciu placebo

* Układ nerwowy: zawroty głowy, bóle głowy.
* Infekcje: zakażenia układu oddechowego.
* Wyniki badań laboratoryjnych - nie stwierdzono istotnych klinicznie zmian w wynikach podstawowych badań laboratoryjnych u pacjentów leczonych preparatem Atacand. Podobnie jak w przypadku innych leków hamujących układ renina-angiotensyna-aldosteron, w trakcie leczenia preparatem Atacand obserwowano nieznaczne zmniejszenie stężenia hemoglobiny. Obserwowano zwiększenie stężenia kreatyniny, mocznika lub potasu oraz zmniejszenie stężenia sodu. Zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej obserwowano nieco częściej w grupie leczonej preparatem Atacand (1,3%) niż w grupie zażywającej placebo (0,5%). U pacjentów leczonych preparatem Atacand zwykle nie ma konieczności wykonywania rutynowo badań laboratoryjnych. Jedynie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek zaleca się okresowe badanie stężenia potasu i kreatyniny w surowicy.


Leczenie niewydolności serca
Rodzaj działań niepożądanych preparatu Atacand stosowanego w leczeniu niewydolności serca wynikał z właściwości farmakologicznych leku i stanu zdrowia pacjentów. W badaniu klinicznym CHARM, w którym porównywano działanie preparatu Atacand w dawkach do 32 mg (n = 3803) z działaniem placebo (n = 3796), u 21,0% pacjentów otrzymujących kandesartan i 16,1% pacjentów otrzymujących placebo przerwano leczenie z powodu wystąpienia działań niepożądanych.

Działania niepożądane występujące często (<1/10 pacjentów i >1/100 pacjentów)

* Zaburzenia naczyń: niedociśnienie tętnicze.
* Metabolizm: hiperkaliemia.
* Układ moczowy: zaburzenie czynności nerek
* Wyniki badań laboratoryjnych: zwiększenie stężenia kreatyniny, mocznika i potasu. Należy okresowo kontrolować stężenie kreatyniny i potasu w surowicy (patrz punkt 4.4).

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (<1/10 000 pacjentów), obserwowane po wprowadzeniu preparatu do obrotu

* Krew i układ limfatyczny: leukopenia, neutropenia, agranulocytoza.
* Metabolizm: hiperkaliemia, hiponatremia
* Układ nerwowy: zawroty głowy, bóle głowy
* Układ pokarmowy: nudności
* Wątroba i drogi żółciowe: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zaburzenie czynności wątroby lub zapalenie wątroby
* Skóra: obrzęk naczynioruchowy, wysypka, pokrzywka, świąd
* Układ mięśniowo-szkieletowy: bóle pleców, bóle stawów, bóle mięśni
* Układ moczowy: zaburzenie czynności nerek, w tym niewydolność nerek u pacjentów wrażliwych

DawkowaniePreparat Atacand należy stosować raz na dobę, na czczo, z posiłkiem lub między posiłkami.
Nadciśnienie tętnicze
Zalecana dawka początkowa i zwykle stosowana dawka podtrzymująca preparatu Atacand wynosi 8 mg raz na dobę. Dawkę można zwiększyć do 16 mg raz na dobę. Jeśli po zastosowaniu dawki maksymalnej ciśnienie tętnicze nie jest wystarczająco kontrolowane, należy rozważyć zastosowanie innych metod leczenia. Dawkę należy ustalać indywidualnie, zależnie od reakcji pacjenta na leczenie. Pełne działanie przeciwnadciśnieniowe uzyskuje się w ciągu 4 tygodni od rozpoczęcia leczenia.

Pacjenci w podeszłym wieku
Nie ma konieczności zmiany dawki początkowej u pacjentów w podeszłym wieku.

Pacjenci z hipowolemią
U pacjentów z ryzykiem wystąpienia niedociśnienia tętniczego (np. pacjenci z hipowolemią) należy rozważyć rozpoczęcie leczenia od dawki 4 mg (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z niewydolnością nerek
U pacjentów z niewydolnością nerek, w tym u pacjentów poddawanych hemodializie, dawka początkowa wynosi 4 mg. Dawkę leczniczą należy dostosować indywidualnie, zależnie od reakcji pacjenta na leczenie. Dane dotyczące stosowania preparatu Atacand u pacjentów z bardzo ciężką lub schyłkową niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 15 ml/min) są ograniczone (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z niewydolnością wątroby
U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby zalecana dawka początkowa wynosi 2 mg raz na dobę. Dawkę leczniczą należy ustalać indywidualnie, zależnie od reakcji pacjenta na leczenie. Brak jest danych dotyczących stosowania preparatu Atacand u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Leczenie skojarzone
Włączenie do leczenia leków moczopędnych z grupy tiazydów, takich jak hydrochlorotiazyd, zwiększa działanie hipotensyjne preparatu Atacand.

Pacjenci rasy czarnej
U pacjentów rasy czarnej działanie hipotensyjne kandesartanu jest słabsze niż u pacjentów innych ras. W związku z tym u pacjentów rasy czarnej częściej może być konieczne zwiększenie dawki preparatu Atacand i jednoczesne zastosowanie innych leków

Niewydolność serca
Zalecana dawka początkowa preparatu Atacand wynosi 4 mg raz na dobę. Dawkę tę można zwiększyć, przez podwojenie, w odstępach co najmniej 2-tygodniowych, do największej dawki tolerowanej przez pacjenta (jednak nie większej niż 32 mg raz na dobę),

Leczenie skojarzone
Preparat Atacand może być stosowany jednocześnie z innymi lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, w tym z inhibitorami konwertazy angiotensyny, β-adrenolitykami, lekami moczopędnymi i glikozydami naparstnicy. Możliwe jest również stosowanie kilku z tych leków jednocześnie

Dzieci i młodzież
Brak jest danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu Atacand u dzieci i młodzieży do 18 lat.

Wskazania * Nadciśnienie tętnicze.
* Leczenie pacjentów z niewydolnością serca i zaburzoną czynnością skurczową lewej komory (frakcja wyrzutowa lewej komory ≤ 40%) jako leczenie wspomagające w leczeniu inhibitorami konwertazy angiotensyny lub gdy nie są one tolerowane

Przeciwwskazania * Nadwrażliwość na kandesartan lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu Atacand.
* Ciąża i okres karmienia piersią (patrz punkt 4.6).
* Ciężka niewydolność wątroby i (lub) zastój żółci (cholestaza).

InterakcjeNie zaobserwowano istotnych klinicznie interakcji preparatu Atacand. Badania farmakokinetyczne były prowadzone z następującymi substancjami: hydrochlorotiazyd, warfaryna, digoksyna, doustne środki antykoncepcyjne (etynyloestradiol, lewonorgestrel), glibenklamid, nifedypina i enalapryl. Kandesartan jest w niewielkim stopniu metabolizowany w wątrobie (CYP 2C9). Przeprowadzone badania nie wykazały wpływu kandesartanu na aktywność izoenzymów CYP 2C9 i CYP 3A4, natomiast wpływ na inne izoenzymy układu enzymatycznego cytochromu P 450 nie jest obecnie znany. Inne leki o właściwościach przeciwnadciśnieniowych mogą zwiększać działanie przeciwnadciśnieniowe preparatu Atacand, niezależnie od wskazań, z których zostały zastosowane. Na podstawie doświadczenia klinicznego, z jednoczesnym stosowaniem leków wpływających na układ renina-angiotensyna-aldosteron i leków moczopędnych oszczędzających potas, preparatów potasu, zamienników soli kuchennej zawierających potas lub innych leków zwiększających stężenie potasu (np. heparyna) stwierdzono, że może wystąpić zwiększenie stężenia potasu w surowicy. Przemijające zwiększenie stężenia litu w surowicy i wystąpienie objawów toksyczności obserwowano podczas jednoczesnego stosowania preparatów litu i inhibitorów konwertazy angiotensyny. Podobne działanie może wystąpić podczas jednoczesnego stosowania leków z grupy antagonistów receptora dla angiotensyny II. Zaleca się okresowe kontrolowanie stężenia litu w surowicy w razie jednoczesnego leczenia preparatem Atacand i preparatami zawierającymi związki litu. Działanie hipotensyjne kandesartanu, tak jak innych leków przeciwnadciśnieniowych, może zostać zmniejszone przez niesteroidowe leki przeciwzapalne, np. indometacynę. Posiłek nie wpływa na biodostępność kandesartanu.

PrzedawkowanieObjawy:
Na podstawie danych farmakologicznych można wnioskować, że główne objawy przedawkowania to niedociśnienie tętnicze i zawroty głowy. Odnotowano pojedyncze przypadki przedawkowania kandesartanu (do 672 mg), w których powrót pacjentów do zdrowia przebiegał bez powikłań.
Postępowanie po przedawkowaniu
W razie wystąpienia objawów niedociśnienia tętniczego należy wdrożyć leczenie objawowe oraz kontrolować podstawowe czynności życiowe. Pacjenta należy ułożyć na plecach, z nogami uniesionymi. Jeśli to nie wystarczy, należy zwiększyć objętość osocza, podając np. 0,9% roztwór NaCl. Jeśli postępowanie to nie będzie skuteczne, można podać leki sympatykomimetyczne. Kandesartan nie jest usuwany przez hemodializę.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuNie przeprowadzono badań dotyczących wpływu preparatu Atacand na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Na podstawie właściwości farmakodynamicznych preparatu Atacand jest mało prawdopodobne, aby wpływał on na sprawność psychofizyczną kierowców i operatorów maszyn. Należy jednak zachować ostrożność w trakcie leczenia ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych, takich jak zawroty głowy i zmęczenie.

Ciąża i karmienieCiąża
Dane kliniczne dotyczące bezpieczeństwa stosowania preparatu Atacand u kobiet w ciąży są bardzo ograniczone. Dostępne dane nie są wystarczające, aby ocenić wpływ preparatu Atacand na rozwój płodu w pierwszym trymestrze ciąży. U ludzi perfuzja nerek płodu, zależna od rozwoju układu renina-angiotensyna-aldosteron, rozpoczyna się w drugim trymestrze ciąży. Z tego powodu ryzyko dla płodu zwiększa się podczas zażywania preparatu Atacand w drugim lub trzecim trymestrze ciąży. Leki stosowane w drugim i trzecim trymestrze ciąży, bezpośrednio wpływające na układ renina-angiotensyna-aldosteron, mogą powodować uszkodzenia płodu i noworodka (niedociśnienie tętnicze, zaburzenia czynności nerek, skąpomocz i (lub) bezmocz, małowodzie, niedorozwój czaszki, opóźnienie rozwoju wewnątrzmacicznego) lub zgon. Opisywano także przypadki niedorozwoju płuc, nieprawidłowości w rozwoju twarzy, przykurcze kończyn. Badania prowadzone na zwierzętach wykazały, że kandesartan powoduje uszkodzenia nerek w późnym okresie płodowym i noworodkowym. Mechanizm działania jest prawdopodobnie związany z wpływem na układ renina-angiotensyna-aldosteron. Preparatu Atacand nie należy stosować u kobiet w ciąży. Jeżeli w trakcie leczenia zostanie stwierdzona ciąża, należy przerwać stosowanie preparatu Atacand (patrz punkt 4.3).

Okres karmienia piersią
Nie wiadomo, czy kandesartan przenika do pokarmu kobiecego. Kandesartan przenika do mleka karmiących samic szczurów. Nie należy stosować preparatu Atacand w okresie karmienia piersią ze względu na ryzyko dla dziecka

PrzechowywaniePrzechowywać w temperaturze poniżej 30°C.
Nie stosować po upływie terminu ważności, który jest podany na opakowaniu.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Opakowania14 tabletek (1 blister w tekturowym pudełku). 28 tabletek (2 blistry po 14 tabletek w tekturowym pudełku). 100 tabletek (1 pojemnik w tekturowym pudełku). Blistry PVC/PVDC oraz folii aluminiowej lub pojemnik HDPE.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
kolagen ceneo - KOLAGEN_cito piękne ciało - KOLAGEN_cito dziąsła - KOLAGEN_cito ładne włosy - KOLAGEN_cito rzut dyskiem - KOLAGEN_cito koszykówka uliczna - KOLAGEN_cito dla biegaczy - KOLAGEN_cito wędkarstwo - KOLAGEN_cito
przeciw stresowi - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na wzmocnienie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe gdy boli gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła w cukierkach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel palacza szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe
zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe w aptekach - aronia - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe
dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zielarnia - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe oczyszczenie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe właściwości pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe nowości z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe
zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe co dobrego - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty z żeńszenia i imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe
produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa
dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w zielarniach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez
przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe apteka - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe
ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe w aptekach - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe w aptekach - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe
przeciw stresowi - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe cukierki ziołowe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe w aptekach - waleriana - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki z ziołami - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe
wartościowy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo koszykówka uliczna - Dezodorant_SuperDeo dżudo - Dezodorant_SuperDeo toczenie się w plastikowej kuli - Dezodorant_SuperDeo kajakarstwo - Dezodorant_SuperDeo dżudo - Dezodorant_SuperDeo rzut dyskiem - Dezodorant_SuperDeo pływanie - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2019