anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

POLTRAM
Nazwa międzynarodowa:Tramadoli hydrochloridum
ATC:N02AX

Forma leku:kapsułki 50 mg

OstrzeżenieTramadol można stosować z wyjątkową ostrożnością u pacjentów: uzależnionych od narkotyków opioidowych, po urazach głowy, znajdujących się we wstrząsie, z zaburzeniami świadomości niewiadomego pochodzenia, z zaburzeniami oddechowymi lub zaburzeniami czynności ośrodka oddechowego, z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym.
Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u pacjentów ze zwiększoną wrażliwością na opioidy.
U niektórych pacjentów leczonych tramadolem w zalecanych dawkach obserwowano drgawki. Ryzyko wystąpienia drgawek zwiększa się po przekroczeniu zalecanej dawki dobowej (400 mg), a także u pacjentów przyjmujących równocześnie inne leki obniżające próg drgawkowy (patrz: Interakcje). U pacjentów z padaczką w wywiadzie lub u których występowały napady drgawek pochodzenia mózgowego, tramadol należy stosować tylko w wyjątkowych okolicznościach (jeżeli nie można zastosować innego leku lub innej metody uśmierzenia bólu).
U pacjentów u których nie występowała wcześniej lekozależność, tramadol stosowany w dawkach terapeutycznych w krótkotrwałej terapii, w minimalnym stopniu stwarza zagrożenie wystąpienia objawów lekozależności psychicznej i fizycznej. U tych pacjentów nie obserwowano również występowania tolerancji. U pacjentów ze skłonnością do nadużywania leków i lekozależności oraz u pacjentów, u których terapia jest długotrwała, leczenie preparatem powinno być prowadzone pod ścisłym nadzorem lekarza.
Tramadolu nie należy stosować w leczeniu substytucyjnym u pacjentów uzależnionych od narkotyków opioidowych, ponieważ nie usuwa objawów występujących po odstawieniu morfiny, chociaż jest agonistą receptorów opioidowych.
U pacjentów z niewydolnością wątroby i nerek długotrwale leczonych tramadolem, wskazane jest monitorowanie stężenia leku w osoczu.
W trakcie leczenia nie należy pić alkoholu.


Stosowanie u dzieci:
Nie należy podawać leku dzieciom poniżej 12 lat.

Działania niepożądaneNajczęściej (ponad 10%) występują nudności i zawroty głowy.
Niekiedy (1-10%) obserwowano wymioty, zaparcie, potliwość, suchość w ustach, ból głowy, dezorientacja.
Rzadko (<1%) występują działania niepożądane ze strony układu krążenia (kołatanie serca, częstoskurcz, hipotonia ortostatyczna, zapaść) szczególnie po podaniu dożylnym oraz u pacjentów po wysiłku fizycznym; ze strony układu pokarmowego (odruch wymiotny, uczucie ucisku w żołądku, wzdęcia) oraz reakcje skórne (świąd, pokrzywka).
Bardzo rzadko (<0,1%) obserwowano napady drgawkowe, zwykle po zastosowaniu dużych dawek tramadolu i podczas jednoczesnego stosowania tramadolu z innymi lekami obniżającymi próg drgawkowy lub wywołującymi drgawki pochodzenia mózgowego (np. leki przeciwdepresyjne lub przeciwpsychotyczne).
Ze strony układu krążenia: podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi i zwolnienie czynności serca.
Sporadycznie występują spowolnienie ruchowe, zmiana apetytu, trudności w oddawaniu moczu; reakcje psychiczne (zmiany nastroju i aktywności, zmiany w zdolności odczuwania i rozpoznawania), a także reakcje nadwrażliwości (duszność, skurcz oskrzeli, świszczący oddech, obrzęk naczynioruchowy aż do wstrząsu anafilaktycznego włącznie). Nie ustalono związku przyczynowego dotyczącego wpływu tramadolu na zwiększenie się dolegliwości u pacjentów z astmą.
Jeśli dawka tramadolu jest znacznie większa niż zalecana oraz w przypadku równoczesnego stosowania innych leków wpływających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, może wystąpić depresja oddechowa.
Po tramadolu może się rozwinąć uzależnienie i mogą wystąpić objawy związane z reakcją odstawienia, podobne do obserwowanych po odstawieniu opioidów, tj. pobudzenie, niepokój, drażliwość, bezsenność, nadmierna ruchliwość, drżenia oraz objawy ze strony przewodu pokarmowego.

DawkowanieDawkę należy ustalać indywidualnie w zależności od intensywności bólu i indywidualnej reakcji pacjenta.
Zwykle stosuje się:
U dorosłych i dzieci powyżej 12 lat:
Doustnie: jednorazowo 1-2 kapsułki 50-100 mg (niezależnie od posiłków). Maksymalnie do 8 kapsułek (400 mg) na dobę, w dawkach podzielonych.
W razie potrzeby, po 30-60 minutach od zastosowania pierwszej dawki (50-100 mg) preparatu można zastosować następną dawkę leku (50 mg).
W bólach ostrych, dawka początkowa powinna wynosić 100 mg, a w bólach przewlekłych 50 mg.
Dawka dobowa dla dorosłych i dzieci powyżej 12 lat
nie powinna być większa niż 400 mg chlorowodorku tramadolu, z wyjątkiem szczególnych wskazań klinicznych.
W bólach nowotworowych lub silnych bólach pooperacyjnych u dorosłych niekiedy podaje się preparat w większych dawkach.
u pacjentów w podeszłym wieku:
Pacjenci w wieku do 75 lat, u których nie występują zaburzenia czynności wątroby i nerek, zwykle nie wymagają zmiany dawkowania. U pacjentów powyżej 75 lat eliminacja leku może się wydłużyć, dlatego w zależności od potrzeby, należy kolejne dawki leku stosować w większych odstępach czasu.

Dawkowanie w niewydolności nerek, u pacjentów dializowanych:
W ciężkich zaburzeniach czynności nerek okres półtrwania eliminacji tramadolu może się wydłużać, dlatego należy zwiększyć odstęp w czasie pomiędzy podaniem kolejnych dawek leku. U pacjentów, u których klirens kreatyniny jest mniejszy niż 30 ml/min, odstęp w czasie pomiędzy podaniem kolejnych dawek leku należy zwiększyć do 12 godzin. Tramadolu nie należy stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 10 ml/min)
Ze względu na to, że tramadol jest usuwany bardzo wolno przez hemodializę, podawanie tramadolu po hemodializie w celu utrzymania działania przeciwbólowego nie jest konieczne.

Dawkowanie w niewydolności wątroby: Okres półtrwania eliminacji tramadolu może się wydłużyć. W ciężkiej niewydolności wątroby odstęp w czasie pomiędzy podaniem kolejnych dawek leku należy zwiększyć do 12 godzin.
W ostrych bólach nie zachodzi zazwyczaj konieczność modyfikacji dawkowania. Nie stosować leku dłużej niż wymaga tego stan pacjenta.
U pacjentów ze skłonnością do nadużywania leków i lekozależności, leczenie preparatem powinno być krótkotrwałe i pod ścisłą kontrolą lekarską. Jeżeli stan kliniczny tych pacjentów wymaga długotrwałego podawania preparatu, należy okresowo kontrolować ich stan, aby ocenić potrzebę dalszego leczenia i wielkość dawki.

WskazaniaBóle o średnim i dużym natężeniu.

Przeciwwskazania * Preparat jest przeciwwskazany w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na tramadol lub którąkolwiek z substancji pomocniczych lub inne opioidowe środki przeciwbólowe, w ostrym zatruciu: alkoholem, środkami przeciwbólowymi, nasennymi, przeciwbólowymi opioidowymi lub psychotropowymi oraz u pacjentów leczonych w ciągu ostatnich 14 dni inhibitorami MAO.
* Tramadolu nie należy stosować w leczeniu uzależnień od narkotyków.
* Tramadolu w postaci kapsułek nie podaje się dzieciom poniżej 12 lat.

Interakcje * Tramadol nie powinien być stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO, ponieważ zwiększają jego toksyczność.
* Objawy niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego mogą nasilać się podczas jednoczesnego stosowania innych środków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (w tym alkoholu).
* Badania na zwierzętach wykazały, że w przypadku równoczesnego podania preparatu tramadolu i barbituranów wydłużał się czas znieczulenia. Wykazano również, że tramadol podawany jednocześnie z lekami uspokajającymi działa silniej przeciwbólowo.
* Wyniki badań farmakodynamicznych wykazały, że w przypadku jednoczesnego lub wcześniejszego podania cymetydyny nie zachodzą istotne kliniczne interakcje między tymi lekami. Natomiast jednoczesne lub wcześniejsze podanie karbamazepiny zmniejsza efekt przeciwbólowy i czas działania przeciwbólowego tramadolu.
* W pojedynczych przypadkach tramadol może wywoływać drgawki oraz nasilać działanie inhibitorów selektywnego wychwytu serotoniny, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, leków przeciwpsychotycznych oraz innych leków obniżających próg drgawkowy.
* Inne leki, z grupy CYP3A4, tj. ketokonazol i erytromycyna mogą spowolnić metabolizm tramadolu (N-demetylację) oraz metabolizm aktywny (po 0-demetylacji). Brak badań dotyczących znaczenia klinicznego tych interakcji.

PrzedawkowanieObjawy zatrucia
Objawy zatrucia tramadolem są podobne do objawów zatrucia innymi analgetykami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy. Należą do nich: zwężenie źrenic, wymioty, niewydolność krążenia, zaburzenia świadomości aż do śpiączki, drgawki, depresja oddechowa, aż do zatrzymania oddechu i zahamowania perystaltyki jelit.
Leczenie objawów przedawkowania
Należy zapewnić drożność dróg oddechowych (możliwość aspiracji treści żołądkowej), a w zależności od objawów, kontrolować oddech i czynność serca. W przypadku zatrucia doustnego należy sprowokować wymioty (jeśli pacjent jest przytomny) lub wykonać płukanie żołądka. Odtrutką w przypadku depresji oddechowej jest nalokson. W przypadku wystąpienia drgawek należy podać dożylnie diazepam.
Eliminacja tramadolu poprzez hemodializę lub hemofiltrację jest znikoma, dlatego nie są zalecane jako jedyne metody stosowane w razie zatrucia tym lekiem.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuNawet w zalecanych dawkach, lek może wpływać na reakcje psychomotoryczne w stopniu zaburzającym zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn, zwłaszcza w przypadku jednoczesnego leczenia innymi lekami psychotropowymi.

Ciąża i karmienieCiąża
Tramadol przenika przez barierę łożyska. Badania na zwierzętach wykazały, że duże dawki tramadolu wpływają na rozwój narządów, proces kostnienia i umieralność noworodków. Nie wykazano natomiast działania teratogennego. Brak dowodów co do bezpieczeństwa stosowania tramadolu u kobiet w ciąży. Nie należy podawać leku w pierwszym trymestrze ciąży, stosowanie w drugim i trzecim trymestrze zależy od decyzji lekarza po rozważeniu stosunku ryzyka do konieczności.
Tramadol stosowany w okresie przed i okołoporodowym nie zaburza czynności skurczowej macicy. U noworodków może wywoływać zmiany częstości oddechów, co nie ma zwykle istotnego znaczenia klinicznego.
Okres karmienia piersią
Tramadol nie jest zalecany w czasie karmienia piersią, ale w przypadku jednorazowego podania leku nie istnieje potrzeba przerywania karmienia, ponieważ zaledwie 0,1% leku przenika do mleka matki.

OpakowaniaLek dostępny w opakowaniach po 20 kapsułek.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
produkty na dziąsła jędrne piersi młody wygląd jędrne piersi menopauza ładna cera jędrna skóra jędrne piersi produkty na piersi produkty na piersi kolagen na cerę menopauza dziąsła łagodzenie zmarszczek kolagen na piersi jędrna skóra jędrne piersi cera na odporność młody wygląd wzmocnienie bioder kolagen na piersi wartościowy kolagen kolagen wartościowy kolagen na odporność ładne włosy redukcja zmarszczek kolagen bóle stawów cera kolagen kolagen na cerę młody wygląd problem z cellulitem piękne paznokcie kolagen na piersi problem z cellulitem ranking kolagen łagodzenie zmarszczek piękna cera redukcja zmarszczek ładna cera kolagen dla seniorów
problemy z dziąsłami jędrna skóra produkty na dziąsła sport dla aktywnych kolagen na stawy przeciw zmarszczkom piękna cera menopauza przeciw zmarszczkom preparaty na naczynka krwionośne problemy z dziąsłami bóle stawów paradontoza sport dla aktywnych zmarszczki najlepszy kolagen kolagen na dekolt kolagen na dekolt zmarszczki najlepszy kolagen piękne paznokcie jędrne piersi menopauza bóle stawów piękne paznokcie łagodzenie zmarszczek produkty na piersi wartościowy kolagen produkty na piersi produkty dla sportowców piękne paznokcie zmarszczki cera piękne paznokcie piękne ciało przeciw zmarszczkom jędrne piersi produkty dla sportowców ładne włosy młody wygląd preparaty na naczynka krwionośne kolagen na stawy powiększanie piersi problem z cellulitem
design by anauk group ® © 2000 & 2019