anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

POLTRAM
Nazwa międzynarodowa:Tramadoli hydrochloridum
ATC:N02AX

Forma leku:kapsułki 50 mg

OstrzeżenieTramadol można stosować z wyjątkową ostrożnością u pacjentów: uzależnionych od narkotyków opioidowych, po urazach głowy, znajdujących się we wstrząsie, z zaburzeniami świadomości niewiadomego pochodzenia, z zaburzeniami oddechowymi lub zaburzeniami czynności ośrodka oddechowego, z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym.
Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u pacjentów ze zwiększoną wrażliwością na opioidy.
U niektórych pacjentów leczonych tramadolem w zalecanych dawkach obserwowano drgawki. Ryzyko wystąpienia drgawek zwiększa się po przekroczeniu zalecanej dawki dobowej (400 mg), a także u pacjentów przyjmujących równocześnie inne leki obniżające próg drgawkowy (patrz: Interakcje). U pacjentów z padaczką w wywiadzie lub u których występowały napady drgawek pochodzenia mózgowego, tramadol należy stosować tylko w wyjątkowych okolicznościach (jeżeli nie można zastosować innego leku lub innej metody uśmierzenia bólu).
U pacjentów u których nie występowała wcześniej lekozależność, tramadol stosowany w dawkach terapeutycznych w krótkotrwałej terapii, w minimalnym stopniu stwarza zagrożenie wystąpienia objawów lekozależności psychicznej i fizycznej. U tych pacjentów nie obserwowano również występowania tolerancji. U pacjentów ze skłonnością do nadużywania leków i lekozależności oraz u pacjentów, u których terapia jest długotrwała, leczenie preparatem powinno być prowadzone pod ścisłym nadzorem lekarza.
Tramadolu nie należy stosować w leczeniu substytucyjnym u pacjentów uzależnionych od narkotyków opioidowych, ponieważ nie usuwa objawów występujących po odstawieniu morfiny, chociaż jest agonistą receptorów opioidowych.
U pacjentów z niewydolnością wątroby i nerek długotrwale leczonych tramadolem, wskazane jest monitorowanie stężenia leku w osoczu.
W trakcie leczenia nie należy pić alkoholu.


Stosowanie u dzieci:
Nie należy podawać leku dzieciom poniżej 12 lat.

Działania niepożądaneNajczęściej (ponad 10%) występują nudności i zawroty głowy.
Niekiedy (1-10%) obserwowano wymioty, zaparcie, potliwość, suchość w ustach, ból głowy, dezorientacja.
Rzadko (<1%) występują działania niepożądane ze strony układu krążenia (kołatanie serca, częstoskurcz, hipotonia ortostatyczna, zapaść) szczególnie po podaniu dożylnym oraz u pacjentów po wysiłku fizycznym; ze strony układu pokarmowego (odruch wymiotny, uczucie ucisku w żołądku, wzdęcia) oraz reakcje skórne (świąd, pokrzywka).
Bardzo rzadko (<0,1%) obserwowano napady drgawkowe, zwykle po zastosowaniu dużych dawek tramadolu i podczas jednoczesnego stosowania tramadolu z innymi lekami obniżającymi próg drgawkowy lub wywołującymi drgawki pochodzenia mózgowego (np. leki przeciwdepresyjne lub przeciwpsychotyczne).
Ze strony układu krążenia: podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi i zwolnienie czynności serca.
Sporadycznie występują spowolnienie ruchowe, zmiana apetytu, trudności w oddawaniu moczu; reakcje psychiczne (zmiany nastroju i aktywności, zmiany w zdolności odczuwania i rozpoznawania), a także reakcje nadwrażliwości (duszność, skurcz oskrzeli, świszczący oddech, obrzęk naczynioruchowy aż do wstrząsu anafilaktycznego włącznie). Nie ustalono związku przyczynowego dotyczącego wpływu tramadolu na zwiększenie się dolegliwości u pacjentów z astmą.
Jeśli dawka tramadolu jest znacznie większa niż zalecana oraz w przypadku równoczesnego stosowania innych leków wpływających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, może wystąpić depresja oddechowa.
Po tramadolu może się rozwinąć uzależnienie i mogą wystąpić objawy związane z reakcją odstawienia, podobne do obserwowanych po odstawieniu opioidów, tj. pobudzenie, niepokój, drażliwość, bezsenność, nadmierna ruchliwość, drżenia oraz objawy ze strony przewodu pokarmowego.

DawkowanieDawkę należy ustalać indywidualnie w zależności od intensywności bólu i indywidualnej reakcji pacjenta.
Zwykle stosuje się:
U dorosłych i dzieci powyżej 12 lat:
Doustnie: jednorazowo 1-2 kapsułki 50-100 mg (niezależnie od posiłków). Maksymalnie do 8 kapsułek (400 mg) na dobę, w dawkach podzielonych.
W razie potrzeby, po 30-60 minutach od zastosowania pierwszej dawki (50-100 mg) preparatu można zastosować następną dawkę leku (50 mg).
W bólach ostrych, dawka początkowa powinna wynosić 100 mg, a w bólach przewlekłych 50 mg.
Dawka dobowa dla dorosłych i dzieci powyżej 12 lat
nie powinna być większa niż 400 mg chlorowodorku tramadolu, z wyjątkiem szczególnych wskazań klinicznych.
W bólach nowotworowych lub silnych bólach pooperacyjnych u dorosłych niekiedy podaje się preparat w większych dawkach.
u pacjentów w podeszłym wieku:
Pacjenci w wieku do 75 lat, u których nie występują zaburzenia czynności wątroby i nerek, zwykle nie wymagają zmiany dawkowania. U pacjentów powyżej 75 lat eliminacja leku może się wydłużyć, dlatego w zależności od potrzeby, należy kolejne dawki leku stosować w większych odstępach czasu.

Dawkowanie w niewydolności nerek, u pacjentów dializowanych:
W ciężkich zaburzeniach czynności nerek okres półtrwania eliminacji tramadolu może się wydłużać, dlatego należy zwiększyć odstęp w czasie pomiędzy podaniem kolejnych dawek leku. U pacjentów, u których klirens kreatyniny jest mniejszy niż 30 ml/min, odstęp w czasie pomiędzy podaniem kolejnych dawek leku należy zwiększyć do 12 godzin. Tramadolu nie należy stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 10 ml/min)
Ze względu na to, że tramadol jest usuwany bardzo wolno przez hemodializę, podawanie tramadolu po hemodializie w celu utrzymania działania przeciwbólowego nie jest konieczne.

Dawkowanie w niewydolności wątroby: Okres półtrwania eliminacji tramadolu może się wydłużyć. W ciężkiej niewydolności wątroby odstęp w czasie pomiędzy podaniem kolejnych dawek leku należy zwiększyć do 12 godzin.
W ostrych bólach nie zachodzi zazwyczaj konieczność modyfikacji dawkowania. Nie stosować leku dłużej niż wymaga tego stan pacjenta.
U pacjentów ze skłonnością do nadużywania leków i lekozależności, leczenie preparatem powinno być krótkotrwałe i pod ścisłą kontrolą lekarską. Jeżeli stan kliniczny tych pacjentów wymaga długotrwałego podawania preparatu, należy okresowo kontrolować ich stan, aby ocenić potrzebę dalszego leczenia i wielkość dawki.

WskazaniaBóle o średnim i dużym natężeniu.

Przeciwwskazania * Preparat jest przeciwwskazany w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na tramadol lub którąkolwiek z substancji pomocniczych lub inne opioidowe środki przeciwbólowe, w ostrym zatruciu: alkoholem, środkami przeciwbólowymi, nasennymi, przeciwbólowymi opioidowymi lub psychotropowymi oraz u pacjentów leczonych w ciągu ostatnich 14 dni inhibitorami MAO.
* Tramadolu nie należy stosować w leczeniu uzależnień od narkotyków.
* Tramadolu w postaci kapsułek nie podaje się dzieciom poniżej 12 lat.

Interakcje * Tramadol nie powinien być stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO, ponieważ zwiększają jego toksyczność.
* Objawy niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego mogą nasilać się podczas jednoczesnego stosowania innych środków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (w tym alkoholu).
* Badania na zwierzętach wykazały, że w przypadku równoczesnego podania preparatu tramadolu i barbituranów wydłużał się czas znieczulenia. Wykazano również, że tramadol podawany jednocześnie z lekami uspokajającymi działa silniej przeciwbólowo.
* Wyniki badań farmakodynamicznych wykazały, że w przypadku jednoczesnego lub wcześniejszego podania cymetydyny nie zachodzą istotne kliniczne interakcje między tymi lekami. Natomiast jednoczesne lub wcześniejsze podanie karbamazepiny zmniejsza efekt przeciwbólowy i czas działania przeciwbólowego tramadolu.
* W pojedynczych przypadkach tramadol może wywoływać drgawki oraz nasilać działanie inhibitorów selektywnego wychwytu serotoniny, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, leków przeciwpsychotycznych oraz innych leków obniżających próg drgawkowy.
* Inne leki, z grupy CYP3A4, tj. ketokonazol i erytromycyna mogą spowolnić metabolizm tramadolu (N-demetylację) oraz metabolizm aktywny (po 0-demetylacji). Brak badań dotyczących znaczenia klinicznego tych interakcji.

PrzedawkowanieObjawy zatrucia
Objawy zatrucia tramadolem są podobne do objawów zatrucia innymi analgetykami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy. Należą do nich: zwężenie źrenic, wymioty, niewydolność krążenia, zaburzenia świadomości aż do śpiączki, drgawki, depresja oddechowa, aż do zatrzymania oddechu i zahamowania perystaltyki jelit.
Leczenie objawów przedawkowania
Należy zapewnić drożność dróg oddechowych (możliwość aspiracji treści żołądkowej), a w zależności od objawów, kontrolować oddech i czynność serca. W przypadku zatrucia doustnego należy sprowokować wymioty (jeśli pacjent jest przytomny) lub wykonać płukanie żołądka. Odtrutką w przypadku depresji oddechowej jest nalokson. W przypadku wystąpienia drgawek należy podać dożylnie diazepam.
Eliminacja tramadolu poprzez hemodializę lub hemofiltrację jest znikoma, dlatego nie są zalecane jako jedyne metody stosowane w razie zatrucia tym lekiem.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuNawet w zalecanych dawkach, lek może wpływać na reakcje psychomotoryczne w stopniu zaburzającym zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn, zwłaszcza w przypadku jednoczesnego leczenia innymi lekami psychotropowymi.

Ciąża i karmienieCiąża
Tramadol przenika przez barierę łożyska. Badania na zwierzętach wykazały, że duże dawki tramadolu wpływają na rozwój narządów, proces kostnienia i umieralność noworodków. Nie wykazano natomiast działania teratogennego. Brak dowodów co do bezpieczeństwa stosowania tramadolu u kobiet w ciąży. Nie należy podawać leku w pierwszym trymestrze ciąży, stosowanie w drugim i trzecim trymestrze zależy od decyzji lekarza po rozważeniu stosunku ryzyka do konieczności.
Tramadol stosowany w okresie przed i okołoporodowym nie zaburza czynności skurczowej macicy. U noworodków może wywoływać zmiany częstości oddechów, co nie ma zwykle istotnego znaczenia klinicznego.
Okres karmienia piersią
Tramadol nie jest zalecany w czasie karmienia piersią, ale w przypadku jednorazowego podania leku nie istnieje potrzeba przerywania karmienia, ponieważ zaledwie 0,1% leku przenika do mleka matki.

OpakowaniaLek dostępny w opakowaniach po 20 kapsułek.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
solaria - KOLAGEN_cito blizny potrądzikowe - KOLAGEN_cito produkty wzmacniające włosy - KOLAGEN_cito siatkówka - KOLAGEN_cito piłka ręczna - KOLAGEN_cito powiększanie piersi - KOLAGEN_cito jędrna skóra - KOLAGEN_cito łagodzenie zmarszczek - KOLAGEN_cito
najlepsze w aptece szałwia - Cukierki_Szalwiowe co dobrego - szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel tabletki szałwia - Cukierki_Szalwiowe na angine szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarka szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe produkty - szałwia - Cukierki_Szalwiowe
ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe specjały - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe
ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna cera - Cukierki_Pokrzywowe cukierki z ziołami - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne włosy - Cukierki_Pokrzywowe na wzmocnienie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna skóra - Cukierki_Pokrzywowe co dobrego - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe
cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe co dobrego - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty z żeńszenia i imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe
ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa
przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez apteka - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez
w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe właściwości głogu - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe
ziołowe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe co dobrego - melisa - Cukierki_Melisowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe
produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe cukierki z ziołami - waleriana - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z zielarni - waleriana - Cukierki_Walerianowe w aptekach - waleriana - Cukierki_Walerianowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości - waleriana - Cukierki_Walerianowe
jogging - Dezodorant_SuperDeo naturalny dezodorant - Dezodorant_SuperDeo krykiet - Dezodorant_SuperDeo motocross - Dezodorant_SuperDeo bilard - Dezodorant_SuperDeo najlepszy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo jogging - Dezodorant_SuperDeo sztafeta - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2019