anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

KETREL
Nazwa międzynarodowa:Quetiapinum
ATC:N05AH

Forma leku:tabletki powlekane 25 mg, 100 mg, 200 mg

ZawartośćKetrel 25 mg to pomarańczowe, okrągłe powlekane tabletki zawierające 25 mg kwetiapiny.
Ketrel 100 mg to żółte, okrągłe powlekane tabletki zawierające 100 mg kwetiapiny.
Ketrel 200 mg to białe, okrągłe powlekane tabletki zawierające 200 mg kwetiapiny.
ZastosowanieKwetiapina jest lekiem przeciwpsychotycznym.
Lek Ketrel wskazany jest w ostrych i przewlekłych zaburzeniach psychicznych, w tym schizofrenii.

OstrzeżenieNie należy stosować leku Ketrel w następujących przypadkach:

* nadwrażliwości (alergii) na kwetiapinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku Ketrel.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Ketrel:

* Kwetiapinę należy ostrożnie stosować u pacjentów z chorobami serca, naczyń, w tym układu naczyniowego mózgu, a także w przypadku skłonności do niskiego ciśnienia tętniczego.
* Ketrel może powodować ortostatyczny spadek ciśnienia krwi, szczególnie w początkowym okresie ustalania dawki. Spadek ciśnienia krwi występuje częściej u osób w podeszłym wieku niż u młodszych pacjentów.
* Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, należy zachować ostrożność, gdy kwetiapina jest stosowana z lekami o których wiadomo, że wydłużają odstęp QTc w badaniu EKG, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku.
* Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, lek należy ostrożnie stosować u pacjentów z padaczką lub napadem padaczkowym w wywiadzie.
* Złośliwy zespół neuroleptyczny może wystąpić u pacjentów leczonych lekami przeciwpsychotycznymi.

Objawy kliniczne to: hipertermia (przegrzanie organizmu), zaburzenie czynności układu autonomicznego, sztywność mięśni, zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej.
W takim przypadku, terapię należy natychmiast przerwać i zastosować odpowiednie leczenie.

* Tak jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, kwetiapina może wywoływać późne dyskinezy (mimowolne ruchy mięśni twarzy i języka) po długotrwałym leczeniu. Jeśli występują objawy późnych dyskinez, należy zredukować dawkę leku lub przerwać leczenie kwetiapiną.
* Ostre objawy odstawienne w tym nudności, wymioty, bezsenność bardzo rzadko odnotowano po nagłym odstawieniu dużych dawek leków przeciwpsychotycznych. Może także wystąpić nawrót objawów psychotycznych i odnotowano wystąpienie zaburzeń ruchowych (akatyzja, dystonia, dyskineza). Zatem zalecane jest stopniowe odstawianie leku.

Należy skonsultować się z lekarzem nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie leku Ketrel u dzieci i młodzieży:
Nie badano stosowania leku Ketrel u dzieci i młodzieży.


W przypadku pominięcia dawki leku KETREL:
W przypadku, gdy lek nie został przyjęty o zwykłej porze, należy przyjąć pominiętą dawkę tak szybko, jak to jest możliwe. Jeżeli jednak zbliża się termin zażycia następnej dawki, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Działania niepożądaneJak każdy lek, preparat Ketrel może powodować działania niepożądane. Wiele spośród obserwowanych działań niepożądanych ma charakter łagodny do umiarkowanego i rzadko tak ciężki, żeby konieczne było przerwanie leczenia.
Należy skontaktować się z lekarzem, gdy działania niepożądane nie ustępują w trakcie leczenia lub są uciążliwe.
Po zastosowaniu kwetiapiny zaobserwowano następujące działania niepożądane:
Bardzo często:
Bóle głowy, senność.

Często:
Zawroty głowy, zaparcia, niedociśnienie ortostatyczne, tachykardia (częstoskurcz), suchość błony śluzowej jamy ustnej, niestrawność, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (podczas kontynuowanego leczenia wartości aminotransferaz wracały do normy), wysypka, osłabienie, zapalenie śluzówki nosa, bóle brzucha, niepokój, bóle pleców, zwiększenie masy ciała, biegunka, bóle w klatce piersiowej, nadciśnienie, gorączka, leukopenia (przejściowa, zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi), zapalenie dróg moczowych, suchość skóry, bóle uszu, bóle mięśni.

Powyżej przedstawione działania niepożądane wystąpiły częściej w grupie pacjentów leczonych kwetiapiną niż w grupie przyjmującej placebo (preparat bez substancji czynnej).

Działania niepożądane, które wystąpiły w związku z przyjmowaniem kwetiapiny z tą samą częstotliwością bądź mniejszą niż w grupie przyjmującej placebo, to:
ból, zakażenie, agresywność, przypadkowe urazy, niedociśnienie, nudności, wymioty, pobudzenie, nerwowość, bezsenność, akatyzja (niepokój ruchowy - niemożność siedzenia), hipertonia (wzmożone napięcie mięśni), drżenie, depresja, parestezje (samoistnie występujące wrażenia czuciowe), zapalenie gardła, niedowidzenie.

Takie działania niepożądane jak: niedociśnienie orto-statyczne, tachykardia, u niektórych pacjentów omdlenia, pojawiają się szczególnie na początku stosowania preparatu.
Obserwowano sporadycznie napady padaczkowe u pacjen-tów przyjmujących kwetiapinę, chociaż ich częstotliwość była nie większa niż ta obserwowana u pacjentów przyj-mujących placebo.
Odnotowano, aczkolwiek rzadko, przypadki wystąpienia priapizmu (bolesnego, długotrwałego wzwodu prącia) u pacjentów przyjmujących kwetiapinę.

Tak jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, kwetiapina powodowała wystąpienie rzadkich przypadków złośliwego zespołu neuroleptycznego.
W czasie leczenia kwetiapiną, jak i w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, odnotowano rzadkie przypadki obrzęków.
Kwetiapina może powodować niewielkie zwiększenie stężenia trójglicerydów i cholesterolu całkowitego we krwi.

Leczenie kwetiapiną w małych dawkach powoduje zmniejszenie stężenia hormonów tarczycy, w szczególności całkowitego T4 i wolnego T4. Zmniejszenie całkowitego i wolnego T4 obserwowano maksymalnie w ciągu pierwszych 2 do 4 tygodni leczenia kwetiapiną, przy czym kontynuowanie leczenia nie powodowało dalszego zmniejszenia stężenia hormonów tarczycy.

Podobnie, jak inne leki przeciwpsychotyczne, kwetiapina może powodować wydłużenie odstępu QTc w badaniu EKG, jednakże w badaniach klinicznych, nie potwierdzono przetrwałego wydłużenia odstępu QTc.
Nasilenie cukrzycy i hiperglikemię (zwiększenie stężenia glukozy we krwi) odnotowano bardzo rzadko w trakcie leczenia kwetiapiną. Odpowiednie monitorowanie kliniczne jest wskazane u pacjentów z cukrzycą i ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na cukrzycę.

DawkowanieLek Ketrel należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem. Zazwyczaj stosuje się Ketrel dwa razy na dobę bez względu na posiłek. Tabletkę należy połknąć, popijając małą ilością płynu. Długość leczenia lekiem Ketrel ustala lekarz prowadzący.

Dorośli:
Zalecana dawka dobowa preparatu to 50 mg (1. dzień),
100 mg (2. dzień), 200 mg (3. dzień), 300 mg (4. dzień).
Od 4. dnia zalecana dawka dobowa powinna wynosić od 300 mg do 450 mg. W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerowania leku przez pacjenta, dawka może być modyfikowana w zakresie od 150 mg do 750 mg na dobę.

Osoby w podeszłym wieku:
Pacjenci w podeszłym wieku powinni zaczynać leczenie od dawki dobowej 25 mg. Następnie dawkę należy zwiększać codziennie o 25 mg lub 50 mg do osiągnięcia dawki terapeutycznej, która jest zwykle mniejsza niż u młodszych pacjentów.

Dzieci i młodzież:
Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania kwetiapiny u dzieci i młodzieży nie zostało dostatecznie przebadane.

Pacjenci z niewydolnością wątroby bądź nerek
Klirens kwetiapiny jest zmniejszony o ok. 25% u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub wątroby. Kwetiapina jest znacząco metabolizowana przez wątrobę, dlatego należy ostrożnie stosować lek u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby.
Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek lub wątroby powinni zaczynać leczenie od dawki dobowej 25 mg i zwiększać codziennie dawkę o 25 mg lub 50 mg do osiągnięcia dawki terapeutycznej.

InterakcjePrzed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w trakcie leczenia lekiem Ketrel, należy poinformować o tym lekarza lub odpowiedni personel medyczny.

Ketrel należy stosować ostrożnie z następującymi lekami: leki uspokajające, leki przeciwdepresyjne, inne leki przeciwpsychotyczne, leki przeciwpadaczkowe (fenytoina, barbiturany, karbamazepina), leki przeciwgruźlicze (ryfampicyna), erytromycyna, ketokonazol. W czasie leczenia lekiem Ketrel nie wskazane jest picie alkoholu.

PrzedawkowanieW przypadku przedawkowania leku należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza. Nie istnieje szczególna odtrutka dla kwetiapiny. Objawy przedawkowania to: senność, częstoskurcz, niedociśnienie.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuLek Ketrel może powodować senność. Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać maszyn podczas stosowania leku, dopóki nie zostanie jednoznacznie określone, jak silny jest wpływ na powyższe czynności.

Ciąża i karmienieNie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku Ketrel u kobiet w ciąży. Ketrel powinien być stosowany u kobiet w ciąży tylko wówczas, jeśli potencjalne korzyści wynikające ze stosowania leku przeważają ryzyko możliwe dla płodu.
Karmienie piersią:
Nie znany jest stopień, w jakim kwetiapina wydziela się do mleka matki, dlatego kobiety karmiące piersią przed zastosowaniem leku Ketrel powinny skontaktować się z lekarzem. Zaleca się odstawienie dziecka od piersi.

PrzechowywanieLek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy stosować leku Ketrel po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Nie stosować leku Ketrel, jeśli zakupione opakowanie ma ślady otwarcia bądź uszkodzenia.

Opakowania30 lub 60 sztuklinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
bieganie - KOLAGEN_cito wartościowy kolagen - KOLAGEN_cito maraton - KOLAGEN_cito kolagen - KOLAGEN_cito podnoszenia ciężarów - KOLAGEN_cito dla kobiet dbających o cerę - KOLAGEN_cito bieganie - KOLAGEN_cito skok o tyczce - KOLAGEN_cito co na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki szałwiowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe pastylki amolowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z zielarni - szałwia - Cukierki_Szalwiowe pastylki amolowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z zielarni - szałwia - Cukierki_Szalwiowe szałwia szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe produkty - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe w aptekach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe przeciw stresowi - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki z ziołami - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe wspomaganie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe żeńszeń imbir - cukierki - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z apteki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z apteki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez produkty na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe produkty na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe co dobrego - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe w aptekach - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe zielarnia - melisa - Cukierki_Melisowe nowości - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe zioła w cukierkach - waleriana - Cukierki_Walerianowe co dobrego - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki ziołowe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z apteki - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe pchnięcie kulą - Dezodorant_SuperDeo chodzenie po jaskiniach - Dezodorant_SuperDeo karate - Dezodorant_SuperDeo renomowany dezodorant - Dezodorant_SuperDeo skok w dal - Dezodorant_SuperDeo gra w kręgle - Dezodorant_SuperDeo kajakarstwo - Dezodorant_SuperDeo dezodorant dla kobiet - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2020