anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

ZALDIAR
Nazwa międzynarodowa:Paracetamol + Tramadol
ATC:N02AX

Forma leku:tabletki powlekane

Zawartość1 tabl. powl. zawiera 37,5 mg tramadolu i 325 mg paracetamolu.
Sposób działaniaPreparat jest połączeniem dwóch substancji przeciwbólowych. Tramadol należy do opioidowych leków przeciwbólowych o działaniu ośrodkowym. Określa się go jako czystego, niewybiórczo działającego agonistę receptorów opioidowych m, d i k , ze szczególnym powinowactwem do receptora m. Inne mechanizmy działania przeciwbólowego, to hamowanie neuronalnego wychwytu noradrenaliny oraz ułatwianie uwalniania serotoniny. Tramadol działa również przeciwkaszlowo. W przeciwieństwie do morfiny tramadol stosowany w zalecanych dawkach nie hamuje czynności układu oddechowego. Nie zaburza również motoryki przewodu pokarmowego. Wpływ tramadolu na układ
krążenia jest zazwyczaj niewielki. Siła działania tramadolu jest określana na 1/10 do 1/6 siły morfiny. Paracetamol jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Jest metabolitem fenacetyny. Hamuje syntezę prostaglandyn w OUN poprzez hamowanie cyklooksygenazy kwasu arachidonowego. W wyniku tego dochodzi do zmniejszenia wrażliwości na działanie takich mediatorów jak kininy i serotonina, co zaznacza się podwyższeniem progu bólowego. Zmniejszenie stężenia prostaglandyn w podwzgórzu jest odpowiedzialne za działanie przeciwgorączkowe paracetamolu. Paracetamol nie hamuje syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Czas działania przeciwbólowego wynosi 4-6 h, a działania przeciwgorączkowego 6-8 h.

OstrzeżenieW celu uniknięcia przedawkowania przed zastosowaniem należy sprawdzić czy inne przyjmowane jednocześnie leki nie zawierają paracetamolu lub tramadolu. Preparatu nie należy stosować w leczeniu uzależnienia od opioidow, gdyż, mimo że tramadol, wchodzący w skład preparatu jest agonistą receptorów opioidowych, nie znosi objawów odstawiennych. U pacjentów leczonych tramadolem w zalecanych dawkach opisywano występowanie drgawek. Prawdopodobieństwo wystąpienia drgawek jest większe u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia drgawek, np. przyjmujących równocześnie inne leki obniżające próg drgawkowy, szczególnie: z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, przeciwdepresyjne, neuroleptyki, ośrodkowo i miejscowo działające leki przeciwbólowe . Pacjenci z padaczką lub drgawkami w wywiadzie oraz osoby podatne na występowanie drgawek pochodzenia mózgowego mogą być leczone tramadolem wyłącznie, gdy jest to bezwzględnie konieczne. Nie należy pić alkoholu podczas leczenia tramadolem. Należy zachować ostrożność podczas stosowania paracetamolu: u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6 fosforanowej; nie należy spożywać alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby. Szczególnie ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i regularnie pijących alkohol. Stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów uzależnionych od opioidów, pacjentów po urazach głowy, we wstrząsie, z zaburzeniami świadomości o niewyjaśnionej etiologii, ośrodkowymi lub obwodowymi zaburzeniami oddechowymi, zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym. Stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów ze zwiększoną wrażliwością na opioidy. Długotrwałe stosowanie tramadolu może spowodować uzależnienie psychiczne i fizyczne. U pacjentów z tendencją do nadużywania leków lub występowania uzależnień leczenie powinno być krótkotrwałe i ściśle kontrolowane przez lekarza. W pojedynczej pracy opisano, że zastosowanie tramadolu podczas znieczulenia ogólnego enfluranem i podtlenkiem azotu nasiliło wspomnienia śródoperacyjne. Do czasu wyjaśnienia powyższego działania należy unikać stosowania tramadolu podczas płytkiej narkozy. Podczas stosowania preparatu nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

Działania niepożądaneZaburzenia układu sercowo-naczyniowego: (nieczęste) nadciśnienie tętnicze, uczucie kołatania serca, tachykardia, zaburzenia rytmu serca. Zaburzenia ze strony ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego: zawroty głowy, senność, silne bóle głowy, rzadziej drżenie, mimowolne skurcze mięśni, zaburzenia czucia, szumy uszne, ataksja, drgawki. Zaburzenia psychiczne: splątanie, zmienność nastrojów (lęk, nerwowość, euforia), zaburzenia snu, depresja, omamy, koszmary senne, niepamięć, (rzadko) uzależnienie od leku. Zaburzenia widzenia: nieostre widzenie. Zaburzenia układu oddechowego: duszność. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: nudności, wymioty, zaparcia, suchość w jamie ustnej, biegunka, bóle brzucha, dyspepsja, wzdęcia, zaburzenia połykania, smoliste stolce. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zwiększenie aktywności aminotransferaz. Reakcje skórne i alergiczne: nadmierne pocenie, świąd, reakcje skórne (na przykład wysypka, pokrzywka). Zaburzenia układu moczowego: albuminuria, zaburzenia w oddawaniu moczu (bolesne oddawanie moczu i zaleganie moczu). Zaburzenia dotyczące całego ciała: dreszcze, uderzenia gorąca, bóle w klatce piersiowej.

DawkowanieStosować najmniejszą dawkę, która znosi ból. Dorośli i dzieci powyżej 15 lat: 1-2 tabl., co 4-6 h. Nie stosować więcej niż 8 tabl./dobę. U pacjentów w wieku powyżej 75 lat zaleca się wydłużenie odstępów między kolejnymi dawkami do 9 h. Stosowanie preparatu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min.) jest przeciwwskazane. U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny od 10 do 30 ml/min), należy dwukrotnie wydłużyć odstępy między kolejnymi dawkami (przyjmować co 12 h). U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby można rozważyć ostrożne stosowanie preparatu, pod warunkiem wydłużenia odstępów pomiędzy poszczególnymi dawkami. U pacjentów z niewydolnością wątroby stosowanie preparatu jest przeciwwskazane.

WskazaniaObjawowe leczenie bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu, który nie ustępuje po zastosowaniu leków przeciwbólowych o działaniu obwodowym.

Przeciwwskazania * Stwierdzona nadwrażliwość na tramadol, inne opioidowe leki przeciwbólowe, paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;
* ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi, w tym opioidami lub lekami psychotropowymi.
* U pacjentów, którzy zażywają lub w ciągu 14 dni poprzedzających leczenie preparatem zażywali inhibitory MAO;
* ciężka niewydolność oddechowa;
* niewydolność wątroby;
* ciężka niewydolność nerek;
* ciąża i okres karmienia piersią;
* nie poddająca się leczeniu padaczka;
* równoczesne stosowanie leków o działaniu agonistyczno-antagonistycznym, np. nalbufiny, buprenorfiny, pentazocyny.
* Preparatu nie należy stosować w leczeniu uzależnienia od opioidow.

InterakcjeLeki przeciwwskazane do jednoczesnego stosowania z tramadolem. Inhibitory MAO - ze względu na ryzyko wystąpienia zagrażających życiu zaburzeń czynności układu nerwowego i oddechowego (zespołu serotoninowego). Opioidowe leki przeciwbólowe o działaniu agonistyczno - antagonistycznym, np. buprenorfina, nalbuflna, pentazocyna - ze względu na możliwość osłabienia działania przeciwbólowego poprzez kompetycyjne blokowanie receptorów oraz ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania z następującymi lekami: karbamazepiną - ze względu na możliwość osłabienia siły i czasu działania przeciwbólowego tramadolu, spowodowane zmniejszeniem stężenia tramadolu w surowicy krwi. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania z tramadolem: innych opioidów (w tym preparatów hamujących kaszel i stosowanych w leczeniu zespołu odstawiennego), benzodiazepin, barbituranów - ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń oddechowych, zagrażających życiu w przypadku przedawkowania. Innych leków działających hamująco na OUN, w tym innych opioidów, leków przeciwlękowych, nasennych, neuroleptyków, leków przeciwdepresyjnych wykazujących działanie sedatywne, leków blokujących receptor histaminowy H1, ośrodkowo działających leków przeciwnadcisnieniowych, baklofenu - ze względu na możliwość wystąpienia nadmiernego hamowania czynności OUN. Leków obniżających próg drgawkowy, takich jak: leki przeciwdepresyjne hamujące wychwyt zwrotny serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki (prometazyna). Równoczesne stosowanie tramadolu z tymi lekami może zwiększyć ryzyko wystąpienia drgawek. Selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i tryptanów ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego. Leków hamujących cytochrom CYP3A4 (jak ketokonazol, erytromycyna) ze względu na możliwość hamowania metabolizmu tramadolu (N-demetylacji i prawdopodobnie także dalszej przemiany O-demetylowanego metabolitu), jakkolwiek praktycznego znaczenia tej interakcji nie badano. Paracetamol nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny, wydłużając czas krwawienia i zwiększając ryzyko krwotoków. Stosowanie paracetamolu jednocześnie z zydowudyną (AZT) może nasilić toksyczne działanie zydowudyny na szpik. Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, np.: ryfampicyny, leków przeciwpadaczkowych, barbituranów zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby, nawet w przypadku stosowania zalecanych dawek paracetamolu. Jednoczesne podawanie paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Stosowanie paracetamolu z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką gorączkę. Paracetamol wydłuża T0,5 chloramfenikolu i w przypadku wielokrotnego stosowania nasila jego toksyczność. Metoklopramid przyspiesza, a leki cholinolityczne opóźniają wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego. Spożywanie alkoholu podczas leczenia paracetamolem może prowadzić do niewydolności wątroby, spowodowanej martwicą komórek wątrobowych. Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczania stężenia glukozy).

PrzedawkowanieNależy natychmiast umieścić pacjenta w oddziale specjalistycznym. Podtrzymywać czynność układu krążenia i oddychania. Należy chronić pacjenta przed utratą ciepła. Należy zastosować opróżnienie żołądka poprzez wywołanie wymiotów (u pacjenta przytomnego) lub płukanie żołądka, jeśli od momentu przyjęcia nie upłynęła 1 h. Przed rozpoczęciem leczenia, należy pobrać krew w celu oznaczenia stężeń paracetamolu i tramadolu w surowicy krwi i wykonania prób wątrobowych. Aktywność enzymów wątrobowych w surowicy krwi (AspAT, AlAT) należy oznaczyć na początku leczenia i powtarzać oznaczanie, co 24 h. Zazwyczaj obserwuje się zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, a wartości powracają do prawidłowych po 1-2 tyg. Odtrutką w przypadku zahamowania oddychania jest nalokson. W badaniach na zwierzętach nalokson miał niekorzystny wpływ na drgawki, spowodowane tramadolem, dlatego w przypadku ich wystąpienia należy podać dożylnie diazepam.

UwagiTabletki przyjmować w całości, popijając płynem. Tabletek nie należy dzielić ani rozgryzać.

Ciąża i karmienieStosowanie preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Opakowania10 lub 20 sztuklinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
produkty na piersi sport dla aktywnych produkty na włosy na odporność sport dla aktywnych cellulit ranking kolagen produkty na odporność problem z cellulitem kolagen na piersi preparaty na naczynka krwionośne powiększanie piersi menopauza cera paradontoza piękne paznokcie piękne ciało powiększanie piersi łagodzenie zmarszczek produkty na dziąsła kolagen cellulit zmarszczki sport dla aktywnych młody wygląd młody wygląd produkty na odporność produkty na paradontozę młody wygląd ładna cera ładna cera problem z cellulitem zmarszczki problemy z dziąsłami produkty na włosy ładne włosy menopauza bóle stawów problemy z dziąsłami piękna cera kolagen dla seniorów kolagen na cerę jędrna skóra produkty na dziąsła
jędrna skóra problem z cellulitem piękne paznokcie przeciw zmarszczkom cera kolagen na dekolt produkty dla sportowców wartościowy kolagen piękne paznokcie paradontoza produkty dla seniorów cera kolagen na stawy jędrna skóra produkty na paradontozę piękne ciało produkty dla sportowców redukcja zmarszczek cellulit zmarszczki kolagen na stawy preparaty na ładne ciało wzmocnienie bioder młody wygląd produkty na piersi jędrna skóra kolagen dla seniorów przeciw zmarszczkom młody wygląd produkty na włosy kolagen piękne paznokcie kolagen na cerę produkty na włosy paradontoza jędrna skóra piękne ciało problemy z dziąsłami produkty dla sportowców młody wygląd wzmocnienie bioder ładna cera sport dla aktywnych paradontoza
design by anauk group ® © 2000 & 2019