anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
ZYRTEC D
Nazwa międzynarodowa:Cetirizini dihydrochloridum, Pseudoephedrini hydrochloridum
Inne spotykane nazwy leku:Cetirizine dihydrochloride
Cetirizine
Cetirizinum
Cetirizini dihydrochloridum
Cetyryzyna
Dichlorowodorek cetyryzyny
Pseudoephedrini hydrochloridum
Pseudoephedrine hydrochloride
Chlorowodorek pseudoefedryny
Substancje czynne leku:Cetirizine dihydrochloride
Pseudoephedrine hydrochloride

ATC:R01BA52 Pseudoefedryna w po??czeniach

Forma leku:tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg + 120 mg

Preparaty handlowe:
tabletki o przed?u?onym uwalnianiu 5 mg + 120 mg ; 14 szt ; OTC cena zamienniki

Inne leki związane ze schorzeniamiAlergia

ZawartośćCetirizine dihydrochloride
1 tabl. zawiera 10 mg, 5 mg,
1 ml kropli zawiera 10 mg,
1 ml roztworu zawiera 1 mg cetirizyny w postaci dichlorowodorku.

Pseudoephedrine hydrochloride
1 tabl. zawiera 120 mg chlorowodorku pseudoefedryny (o przed?u?onym uwalnianiu).
DziałanieCetirizine dihydrochloride
Lek przeciwhistaminowy, selektywny antagonista receptora histaminowego H1. Nie wykazuje powinowactwa do receptora cholinergicznego i serotoninowego. Wywiera silne i d?ugotrwa?e dzia?anie. Hamuje zale?n? od histaminy wczesn? faz? reakcji alergicznej, zmniejsza migracj? komórek reakcji zapalnej, min. granulocytów kwasoch?onnych, oraz zmniejsza uwalnianie mediatorów, zwi?zanych z pó?n? faz? odpowiedzi alergicznej. Dobrze si? wch?ania z przewodu pokarmowego (70%). Wi??e si? w znacznym stopniu z bia?kami osocza. T0,5 we krwi wynosi 11 h (u dzieci - 6 h). Nie przenika przez barier? krew-mózg, a wi?c nie wywiera dzia?ania nasennego. Jest wydalany g?ównie z moczem w postaci nie zmienionej.

Pseudoephedrine hydrochloride
Preparat z?o?ony, po??czenie leku przeciwhistaminowego z sympatykomimetykiem.
Pseudoefedryna obkurcza naczynia krwiono?ne, zmniejszaj?c przekrwienie b?ony ?luzowej nosa. Podana w postaci peletek o przed?u?onym dzia?aniu osi?ga maksymalne st??enie we krwi w ci?gu 8 h. Jest wydalana z moczem w postaci nie zmienionej.

WskazaniaCetirizine dihydrochloride
- Przewlek?e oraz sezonowe alergiczne zapalenie b?on ?luzowych nosa,
- alergiczne zapalenie spojówek,
- przewlek?a pokrzywka idiopatyczna.

Pseudoephedrine hydrochloride
- Sezonowy i ca?oroczny alergiczny nie?yt nosa, manifestuj?cy si? przekrwieniem b?ony ?luzowej nosa, kichaniem, wodnist? wydzielin? z nosa, ?wi?dem nosa i spojówek, zw?aszcza w przypadkach, gdy po??dane jest skojarzone dzia?anie przeciwalergiczne i dzia?anie zmniejszaj?ce przekrwienie b?ony ?luzowej nosa.

PrzeciwwskazaniaCetirizine dihydrochloride
Nadwra?liwo?? na cetyryzyn? lub hydroksyzyn?.

Pseudoephedrine hydrochloride
* Nadwra?liwo?? na pseudoefedryn?, efedryn?.
* Ci??kie nadci?nienie t?tnicze lub ci??ka posta? choroby niedokrwiennej serca.
* Nie stosowa? u pacjentów leczonych Inhibitorami MAO (tak?e w ci?gu 2 tyg. od zako?czenia leczenia IMAO) lub glikozydami naparstnicy,
* a tak?e u pacjentów ze zwi?kszonym ci?nieniem ?ródga?kowym lub zatrzymaniem moczu.
* Leku nie nale?y stosowa? u dzieci do uko?czenia 12 r.?. ze wzgl?du na brak kontrolowanych bada? potwierdzaj?cych bezpiecze?stwo i skuteczno?? stosowania.

OstrzeżeniaCetirizine dihydrochloride
Ostro?nie stosowa? w niewydolno?ci nerek.

Pseudoephedrine hydrochloride
Szczególnie ostro?nie stosowa? u pacjentów z:
* cukrzyc?,
* nadczynno?ci? gruczo?u tarczowego,
* nadci?nieniem,
* cz?stoskurczem
* i innymi zaburzeniami rytmu serca
* oraz niewydolno?ci? nerek lub w?troby.
* Ponadto nale?y zachowa? ostro?no?? u pacjentów leczonych innymi
sympatykomimetykami lub trójpier?cieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi.

Ciąża i laktacjaCetirizine dihydrochloride
W ci??y stosowa? jedynie w przypadku zdecydowanej konieczno?ci.

Pseudoephedrine hydrochloride
Nie nale?y stosowa? w ci??y i okresie karmienia piersi?.

InterakcjeCetirizine dihydrochloride
Podczas jednoczesnego podawania teofiliny (400 mg raz na dob?) i cetirizyny stwierdzono niewielkie (16%) zmniejszenie klirensu cetirizyny.

Pseudoephedrine hydrochloride
W skojarzeniu z inhibitorami MAO mo?e wyst?pi? wzrost ci?nienia t?tniczego krwi (z prze?omem nadci?nieniowym w??cznie), dzia?anie to utrzymuje si? przez 2 tyg. Po zako?czeniu leczenia inhibitorami MAO. Podczas stosowania z glikozydami naparstnicy mo?e wyst?pi? zwi?kszona, ektopowa aktywno?? uk?adu bod?coprzewodz?cego serca. Preparat mo?e os?abia? hipotensyjne dzia?anie leków β-adrenolitycznych, metyldopy, guanetydyny i rezerpiny. Leki zoboj?tniaj?ce HCl zwi?kszaj? szybko?? wch?aniania pseudoefedryny, natomiast kaolin j? zmniejsza.

DawkowanieCetirizine dihydrochloride
Doro?li i dzieci powy?ej 12 roku ?ycia, doustnie 10 mg raz dziennie.
Dzieci 2-6 roku ?ycia (o masie poni?ej 30 kg) 5 mg/dob? w 1-2 dawkach podzielonych;
6-12 roku ?ycia (o masie powy?ej 30 kg) 10 mg/dob? w 1-2 dawkach.
W niewydolno?ci nerek dawk? zmniejsza si? o po?ow?.

Pseudoephedrine hydrochloride
Doro?li i dzieci powy?ej 12 roku ?ycia, doustnie 1 tabl. 2 razy dziennie, tj. rano i wieczorem (podczas lub mi?dzy posi?kami).
Leczenie trwa zazwyczaj 2-3 tyg.
W niewydolno?ci nerek dawk? nale?y zmniejszy? o po?ow?.

UwagiCetirizine dihydrochloride
Lek nale?y odstawi? na kilka dni przed wykonaniem testów skórnych.

Pseudoephedrine hydrochloride
Tabletek nie nale?y rozgryza?. Podczas leczenia nie nale?y pi? alkoholu. Lek nale?y odstawi? na 3 dni przed wykonaniem alergicznych tostów skórnych.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
design by anauk group ® © 2000 & 2018