anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
CLARINASE
Nazwa międzynarodowa:Loratadine, Pseudoephedrini sulphas
Inne spotykane nazwy leku:Pseudoephedrini sulphas
Siarczan pseudoefedryny
Loratadinum
Loratadyna
Pseudoephedrine sulphate
Substancje czynne leku:Loratadine
Pseudoephedrine sulphate

ATC:R01BA52 Pseudoefedryna w po??czeniach

Forma leku:tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg + 120 mg

Preparaty handlowe:
tabletki o przed?u?onym uwalnianiu 10 mg ; 10 szt ; OTC cena zamienniki

Inne leki związane ze schorzeniamiAlergia

ZawartośćLoratadine
1 tabl. zawiera 10 mg, 5mg,
1 kapsu?ka zawiera 10 mg,
1 ml syropu zawiera 1 mg,
1 ml zawiesiny zawiera 1 mg loratadyny.

Pseudoephedrine sulphate
1 tabl. zawiera 120 mg siarczanu pseudoefedryny.
DziałanieLoratadine
Trójpier?cieniowy lek przeciwhistaminowy drugiej generacji, blokuj?cy wybiórczo obwodowe receptory H1. Charakteryzuje si? silnym dzia?aniem, które pojawia si? ju? po 30 min i utrzymuje do 24 h. Praktycznie nie przenika do o.u.n. i nie wykazuje powinowactwa do receptorów H1 znajduj?cych si? w o.u.n. Nie wywiera dzia?ania uspokajaj?cego. Loratadyna szybko wch?ania si? z przewodu pokarmowego. Wi?zanie z bia?kami osocza wynosi 97-99%. Jest intensywnie metabolizowana w w?trobie do czynnych metabolitów; g?ównym z nich jest dezkarboetoksyloratadyna. Loratadyna i jej metabolity s? wydalane zarówno z moczem (oko?o 40%), jak i z ka?em (42%).

Pseudoephedrine sulphate
Preparat o przed?u?onym dzia?aniu przeciw alergicznym.
Pseudoefedryna jest krótko dzia?aj?c? (4-6 h) amin? sympatykomimetyczn? powoduj?c? skurcz naczy? krwiono?nych, co prowadzi do ust?pienia obrz?ku b?on ?luzowych. Specjalna budowa tabletki (po?owa dawki pseudoefedryny znajduje si? w rdzeniu tabletki, a po?owa w jej otoczce) opó?nia uwalnianie pseudoefedryny i umo?liwia jednakowo d?ugie w czasie (oko?o 12 h) dzia?anie obu sk?adników.

WskazaniaLoratadine
Sezonowy i ca?oroczny alergiczny nie?yt nosa, pokrzywka, przewlek?e alergiczne dermatozy.

Pseudoephedrine sulphate
- Krótkotrwa?e, objawowe leczenie alergicznego nie?ytu nosa oraz nie?ytu nosa wywo?anego przezi?bieniem, a tak?e alergicznego zapalenia spojówek.


PrzeciwwskazaniaLoratadine
* Nadwra?liwo?? na loratadyn?,
* dzieci do uko?czenia 2 roku ?ycia.

Pseudoephedrine sulphate
* Nadwra?liwo?? na pseudoefedryn? lub dowoln? substancj? pomocnicz? preparatu,
* dzieci do uko?czenia 12 roku ?ycia,
* jaskra z w?skim k?tem przes?czania,
* ci??kie nadci?nienie t?tnicze lub zaawansowana choroba wie?cowa,
* nadczynno?? tarczycy,
* choroby gruczo?u krokowego przebiegaj?ce z retencj? moczu,
* ci??ka niewydolno?? w?troby.
* Nie podawa? w przebiegu leczenia inhibitorami MAO oraz w ci?gu 14 dni po jego zako?czeniu.


OstrzeżeniaLoratadine
Ostro?nie stosowa? w ci??kiej niewydolno?ci w?troby.

Pseudoephedrine sulphate
Ostro?nie stosowa? u pacjentów:
* w podesz?ym wieku,
* z cukrzyc? zaburzeniami rytmu serca,
* nadci?nieniem t?tniczym,
* po przebytym zawale serca,
* z chorobami w?troby,
* gruczo?u krokowego i p?cherza moczowego,
* chorobami nerek o ci??kim przebiegu,
* a tak?e u pacjentów z wywiadem wskazuj?cym na wyst?powanie stanów obturacyjnych oskrzeli.

Ciąża i laktacjaLoratadine
W ci??y stosowa? wy??cznie w przypadku, gdy przewidywane korzy?ci przewy?szaj? potencjalne ryzyko dla p?odu. Ostro?nie stosowa? w okresie karmienia piersi?.

Pseudoephedrine sulphate
W ci??y stosowa? jedynie w przypadku, gdy korzy?ci p?yn?ce z zastosowania przewy?szaj? potencjalne ryzyko dla p?odu.
Nie stosowa? w okresie karmienia piersi?.

InterakcjeLoratadine
Erytromycyna, ketokonazol, itrakonazol, cimetydyna mog? nasila? dzia?ania niepo??dane loratadyny. Ze wzgl?du na indukcj? w?trobowych
enzymów mikrosomalnych loratadyna mo?e os?abia? dzia?anie równocze?nie stosowanych leków.

Pseudoephedrine sulphate
Z inhibitorami MAO mo?e wyst?pi? wzrost ci?nienia t?tniczego, a nawet prze?om nadci?nieniowy. Preparat mo?e os?abia? hipotensyjne dzia?anie metyldopy, mekamylaminy, rezerpiny, alkaloidów Veratrum, leków β-adrenolitycznych. Interakcja mi?dzy pseudoefedryna a glikozydami naparstnicy mo?e by? przyczyn? zwi?kszenia aktywno?ci rozrusznika ektopowego. Leki zoboj?tniaj?ce HCI przyspieszaj? wch?anianie pseudoefedryny, natomiast kaolin je zmniejsza.

DawkowanieLoratadine
Doro?li i dzieci o masie powy?ej 30 kg doustnie 10 mg raz dziennie.
Dzieci od 3 roku ?ycia (o masie poni?ej 30 kg) 5 mg raz dziennie.
W niewydolno?ci w?troby podaje si? 5 mg raz dziennie lub 10 mg co drugi dzie?.
Zaleca si? podawanie leku rano na czczo.

Pseudoephedrine sulphate
Doro?li i dzieci powy?ej 12 roku ?ycia doustnie 1 tabl. co 12 h (najlepiej przed posi?kiem). W niewydolno?ci nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) pocz?tkowo podaje si? 1 tabl. dziennie.
Tabletek nie nale?y rozgryza?.

UwagiLoratadine
Lek nale?y odstawi? na 7 dni przed wykonaniem alergicznych testów skórnych.

Pseudoephedrine sulphate
Ze wzgl?du na zawarto?? pseudoefedryny preparat mo?e powodowa? dodatni wynik kontroli antydopingowej.
Lek nale?y odstawi? na kilka dni przed wykonaniem testów alergologicznych.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
design by anauk group ® © 2000 & 2018