anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
AERIUS
Nazwa międzynarodowa:Desloratadine
Inne spotykane nazwy leku:Desloratadinum
Desloratadyna
Substancje czynne leku:Desloratadine

ATC:R06AX27 Desloratadyna

Forma leku:tabletki powlekane 5 mg ; syrop 0,5 mg/ml

Preparaty handlowe:
syrop 500 µg/ml ; 60 ml ; Rp PPcena zamienniki
tabletki powlekane 5 mg ; 10 szt ; Rp PPcena zamienniki
tabletki powlekane 5 mg ; 30 szt ; Rp PPcena zamienniki

Inne leki związane ze schorzeniamiAlergia

ZawartośćDesloratadine
1 tabletka zawiera 5 mg desloratadyny.
1 ml roztworu doustnego zawiera 0,5 mg desloratadyny.
DziałanieDesloratadine
Substancja czynna w preparacie - desloratydyna, jest lekiem przeciwhistaminowym. Desloratadyna dzia?a, blokuj?c receptory, do ktrych zazwyczaj przy??cza si? histamina – substancja wywo?uj?ca w organizmie objawy alergii. Po zablokowaniu tych receptorw histamina nie mo?e wywiera? swojego dzia?ania, co prowadzi do zmniejszenia nasilenia objaww alergii.

WskazaniaDesloratadine
Preparat jest lekiem przeciwalergicznym, nie wywo?uj?cym senno?ci. U?atwia kontrol? reakcji alergicznej oraz jej objaww. ?agodzi objawy zwi?zane z alergicznym zapaleniem b?ony ?luzowej nosa, zapalenie drg nosowych spowodowane uczuleniem, na przyk?ad, gor?czk? sienn? lub uczuleniem na roztocza.
Do objaww takiego stanu zalicza si?:
- kichanie,
- sw?dzenie lub wydzielin? z nosa,
- sw?dzenie podniebienia,
- zaczerwienienie lub ?zawienie oczu.

Preparat stosowany jest rwnie? w celu ?agodzenia objaww zwi?zanych z przewlek?? pokrzywk? idiopatyczn? (stan skry wywo?any uczuleniem). Do objaww tego stanu zalicza si?:
- ?wi?d skry
- pokrzywka.

Z?agodzenie tych objaww trwa ca?y dzie?, co u?atwia powrt do normalnych codziennych czynno?ci oraz normalnego snu.

PrzeciwwskazaniaDesloratadine
Nie stosowa? leku:
je?li u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwra?liwo??) na desloratadyn?, loratadyn? lub ktrykolwiek z pozosta?ych sk?adnikw leku, w szczeglno?ci barwnik E110. Desloratadyna 5 mg tabletka przeznaczony jest dla doros?ych i m?odzie?y 12 lat lub wi?cej. Desloratadyna roztwr doustny przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 1 roku ?ycia do 11 lat, m?odzie?y 12 lat lub wi?cej i doros?ych, w tym osb w podesz?ym wieku.

OstrzeżeniaDesloratadine
Je?li u pacjenta wyst?puj? zaburzenia czynno?ci nerek. Je?li dotyczy to pacjenta lub je?li pacjent ma w?tpliwo?ci, powinien skontaktowa? si? z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Desloratadyna tabletki zawiera laktoz?. Je?eli stwierdzono wcze?niej u pacjenta nietolerancj? niektrych cukrw, pacjent powinien skontaktowa? si? z lekarzem prowadz?cym przed przyj?ciem leku.
Desloratadyna roztwr doustny zawiera sorbitol. Je?li pacjent zosta? kiedykolwiek poinformowany przez lekarza, ?e ma nietolerancj? na jakikolwiek cukier, nale?y skontaktowa? si? z lekarzem prowadz?cym przed zastosowaniem tego leku.


Wp?yw leku na zdolno?? prowadzenia pojazdw, obs?ug? maszyn i sprawno?? psychofizyczn?:
Nie przypuszcza si?, by preparat stosowany w zalecanej dawce powodowa? uczucie senno?ci lub zmniejszenie zdolno?ci koncentracji uwagi. Jednak?e, bardzo rzadko, u niektrych osb, wyst?puje senno??, ktra mo?e wp?ywa? na ich zdolno?? do prowadzenia pojazdw mechanicznych lub obs?ug? maszyn.

Ciąża i laktacjaDesloratadine
W przypadku ci??y i karmienia piersi? przed zastosowaniem ka?dego leku nale?y poradzi? si? lekarza lub farmaceuty.
Nie zaleca si? stosowania tego preparatu w czasie ci??y lub karmienia piersi?.

InterakcjeDesloratadine
Nie s? znane interakcje preparatu z innymi lekami.

DawkowanieDesloratadine
Desloratadyna tabletka:
Doro?li i m?odzie? 12 lat i wi?cej: 1 tabletka raz na dob?. Tabletk? nale?y po?yka? w ca?o?ci, popijaj?c wod?, z posi?kiem lub bez posi?ku. Czas trwania leczenia b?dzie okre?lony przez lekarza prowadz?cego po ustaleniu rodzaju alergicznego zapalenia b?ony ?luzowej nosa, ktre wyst?puje u pacjenta. Je?li u pacjenta wyst?puje okresowe alergiczne zapalenie b?ony ?luzowej nosa (objawy wyst?puj? krcej ni? 4 dni w tygodniu lub krcej ni? przez 4 tygodnie), lekarz prowadz?cy zaleci schemat leczenia bior?c pod uwag? wcze?niejszy przebieg choroby. Je?li u pacjenta wyst?puje przewlek?e alergiczne zapalenie b?ony ?luzowej nosa (objawy wyst?puj? przez 4 dni w tygodniu lub wi?cej i przez d?u?ej ni? 4 tygodnie) lekarz prowadz?cy zaleci d?ugotrwa?e stosowanie leku. W przypadku przewlek?ej pokrzywki idiopatycznej czas trwania leczenia mo?e si? r?ni? u poszczeglnych pacjentw. Z tego powodu pacjent powinien post?powa? zgodnie z zaleceniami lekarza prowadz?cego.

Desloratadyna roztwr doustny:
Dzieci w wieku od 1 roku do 5 lat: 2,5 ml (p? miarki o pojemno?ci 5 ml) roztworu doustnego raz na dob?. Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: 5 ml (jedna miarka o pojemno?ci 5 ml) roztworu doustnego raz na dob?. Doro?li i m?odzie? (w wieku 12 lat i wi?cej): 10 ml (dwie miarki o pojemno?ci 5 ml) roztworu doustnego raz na dob?. Je?li do butelki roztworu doustnego do??czona jest strzykawka doustna, mo?na j? zamiennie u?ywa? do odmierzania odpowiedniej ilo?ci roztworu doustnego. Dawk? roztworu doustnego nale?y po?kn?? i nast?pnie popi? wod?. Lek mo?e by? przyjmowany na czczo lub z posi?kiem. Czas trwania leczenia b?dzie okre?lony przez lekarza prowadz?cego po ustaleniu rodzaju alergicznego zapalenia b?ony ?luzowej nosa, ktre wyst?puje u pacjenta. Je?li u pacjenta wyst?puje okresowe alergiczne zapalenie b?ony ?luzowej nosa (objawy wyst?puj? krcej ni? 4 dni w tygodniu lub krcej ni? przez 4 tygodnie) lekarz prowadz?cy zaleci schemat leczenia bior?c pod uwag? wcze?niejszy przebieg choroby. Je?li u pacjenta wyst?puje przewlek?e alergiczne zapalenie b?ony ?luzowej nosa (objawy wyst?puj? przez 4 dni w tygodniu lub wi?cej i przez d?u?ej ni? 4 tygodnie) lekarz prowadz?cy zaleci d?ugotrwa?e stosowanie leku. W przypadku przewlek?ej pokrzywki idiopatycznej czas trwania leczenia mo?e si? r?ni? u poszczeglnych pacjentw. Z tego powodu pacjent powinien post?powa? zgodnie z zaleceniami lekarza prowadz?cego. W razie nie przyj?cia leku (tabletki, roztworu doustnego ) w odpowiednim czasie nale?y go przyj?? tak szybko, jak to mo?liwe, a nast?pnie powrci? do regularnego schematu dawkowania.
Nie nale?y stosowa? dawki podwjnej w celu uzupe?nienia pomini?tej dawki.Przedawkowanie:
Preparat nale?y przyjmowa? tylko tak, jak jest przepisany. Nie powinny wyst?pi? powa?ne zaburzenia po przypadkowym przedawkowaniu leku. Jednak?e, w przypadku przyj?cia dawki wi?kszej ni? zalecana, nale?y skontaktowa? si? z lekarzem lub farmaceut?.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
zalety kolagenu - KOLAGEN_cito kolagen do twarzy - KOLAGEN_cito narty wodne - KOLAGEN_cito produkty z kolagenu - KOLAGEN_cito produkty dla sportowców - KOLAGEN_cito gęstsze włosy - KOLAGEN_cito lifting ciała - KOLAGEN_cito produkty dla biegaczy - KOLAGEN_cito
ziołowe wspomaganie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe produkty szałwia - Cukierki_Szalwiowe na ból gardła szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe produkty - szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeziębienie leki szałwia - Cukierki_Szalwiowe pastylki amolowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe na wzmocnienie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe
zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe specjały - aronia - Cukierki_Aroniowe przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe
dla całej rodziny - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe oczyszczenie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe ładna cera - Cukierki_Pokrzywowe ładna cera - Cukierki_Pokrzywowe poprawa przemiany materii - Cukierki_Pokrzywowe oczyszczenie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe na wzmocnienie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe pokrzywa - cukierki - Cukierki_Pokrzywowe
na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty z żeńszenia i imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w aptekach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe
ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa
dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki czarny bez - cukierki - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki czarny bez - cukierki - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez
dla sedniorów - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe właściwości głogu - Cukierki_Glogowe
dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe produkty na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe w aptekach - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe
zioła - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki ziołowe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z apteki - waleriana - Cukierki_Walerianowe co dobrego - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe
boks - Dezodorant_SuperDeo siatkówka - Dezodorant_SuperDeo kolarstwo - Dezodorant_SuperDeo kolarstwo - Dezodorant_SuperDeo na spocone nogi - Dezodorant_SuperDeo judo - Dezodorant_SuperDeo narciarstwo - Dezodorant_SuperDeo wędkarstwo - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2019