anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
AERIUS
Nazwa międzynarodowa:Desloratadine
Inne spotykane nazwy leku:Desloratadinum
Desloratadyna
Substancje czynne leku:Desloratadine

ATC:R06AX27 Desloratadyna

Forma leku:tabletki powlekane 5 mg ; syrop 0,5 mg/ml

Preparaty handlowe:
syrop 500 µg/ml ; 60 ml ; Rp PPcena zamienniki
tabletki powlekane 5 mg ; 10 szt ; Rp PPcena zamienniki
tabletki powlekane 5 mg ; 30 szt ; Rp PPcena zamienniki

Inne leki związane ze schorzeniamiAlergia

ZawartośćDesloratadine
1 tabletka zawiera 5 mg desloratadyny.
1 ml roztworu doustnego zawiera 0,5 mg desloratadyny.
DziałanieDesloratadine
Substancja czynna w preparacie - desloratydyna, jest lekiem przeciwhistaminowym. Desloratadyna dzia?a, blokuj?c receptory, do których zazwyczaj przy??cza si? histamina – substancja wywo?uj?ca w organizmie objawy alergii. Po zablokowaniu tych receptorów histamina nie mo?e wywiera? swojego dzia?ania, co prowadzi do zmniejszenia nasilenia objawów alergii.

WskazaniaDesloratadine
Preparat jest lekiem przeciwalergicznym, nie wywo?uj?cym senno?ci. U?atwia kontrol? reakcji alergicznej oraz jej objawów. ?agodzi objawy zwi?zane z alergicznym zapaleniem b?ony ?luzowej nosa, zapalenie dróg nosowych spowodowane uczuleniem, na przyk?ad, gor?czk? sienn? lub uczuleniem na roztocza.
Do objawów takiego stanu zalicza si?:
- kichanie,
- sw?dzenie lub wydzielin? z nosa,
- sw?dzenie podniebienia,
- zaczerwienienie lub ?zawienie oczu.

Preparat stosowany jest równie? w celu ?agodzenia objawów zwi?zanych z przewlek?? pokrzywk? idiopatyczn? (stan skóry wywo?any uczuleniem). Do objawów tego stanu zalicza si?:
- ?wi?d skóry
- pokrzywka.

Z?agodzenie tych objawów trwa ca?y dzie?, co u?atwia powrót do normalnych codziennych czynno?ci oraz normalnego snu.

PrzeciwwskazaniaDesloratadine
Nie stosowa? leku:
je?li u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwra?liwo??) na desloratadyn?, loratadyn? lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników leku, w szczególno?ci barwnik E110. Desloratadyna 5 mg tabletka przeznaczony jest dla doros?ych i m?odzie?y 12 lat lub wi?cej. Desloratadyna roztwór doustny przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 1 roku ?ycia do 11 lat, m?odzie?y 12 lat lub wi?cej i doros?ych, w tym osób w podesz?ym wieku.

OstrzeżeniaDesloratadine
Je?li u pacjenta wyst?puj? zaburzenia czynno?ci nerek. Je?li dotyczy to pacjenta lub je?li pacjent ma w?tpliwo?ci, powinien skontaktowa? si? z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Desloratadyna tabletki zawiera laktoz?. Je?eli stwierdzono wcze?niej u pacjenta nietolerancj? niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktowa? si? z lekarzem prowadz?cym przed przyj?ciem leku.
Desloratadyna roztwór doustny zawiera sorbitol. Je?li pacjent zosta? kiedykolwiek poinformowany przez lekarza, ?e ma nietolerancj? na jakikolwiek cukier, nale?y skontaktowa? si? z lekarzem prowadz?cym przed zastosowaniem tego leku.


Wp?yw leku na zdolno?? prowadzenia pojazdów, obs?ug? maszyn i sprawno?? psychofizyczn?:
Nie przypuszcza si?, by preparat stosowany w zalecanej dawce powodowa? uczucie senno?ci lub zmniejszenie zdolno?ci koncentracji uwagi. Jednak?e, bardzo rzadko, u niektórych osób, wyst?puje senno??, która mo?e wp?ywa? na ich zdolno?? do prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obs?ug? maszyn.

Ciąża i laktacjaDesloratadine
W przypadku ci??y i karmienia piersi? przed zastosowaniem ka?dego leku nale?y poradzi? si? lekarza lub farmaceuty.
Nie zaleca si? stosowania tego preparatu w czasie ci??y lub karmienia piersi?.

InterakcjeDesloratadine
Nie s? znane interakcje preparatu z innymi lekami.

DawkowanieDesloratadine
Desloratadyna tabletka:
Doro?li i m?odzie? 12 lat i wi?cej: 1 tabletka raz na dob?. Tabletk? nale?y po?yka? w ca?o?ci, popijaj?c wod?, z posi?kiem lub bez posi?ku. Czas trwania leczenia b?dzie okre?lony przez lekarza prowadz?cego po ustaleniu rodzaju alergicznego zapalenia b?ony ?luzowej nosa, które wyst?puje u pacjenta. Je?li u pacjenta wyst?puje okresowe alergiczne zapalenie b?ony ?luzowej nosa (objawy wyst?puj? krócej ni? 4 dni w tygodniu lub krócej ni? przez 4 tygodnie), lekarz prowadz?cy zaleci schemat leczenia bior?c pod uwag? wcze?niejszy przebieg choroby. Je?li u pacjenta wyst?puje przewlek?e alergiczne zapalenie b?ony ?luzowej nosa (objawy wyst?puj? przez 4 dni w tygodniu lub wi?cej i przez d?u?ej ni? 4 tygodnie) lekarz prowadz?cy zaleci d?ugotrwa?e stosowanie leku. W przypadku przewlek?ej pokrzywki idiopatycznej czas trwania leczenia mo?e si? ró?ni? u poszczególnych pacjentów. Z tego powodu pacjent powinien post?powa? zgodnie z zaleceniami lekarza prowadz?cego.

Desloratadyna roztwór doustny:
Dzieci w wieku od 1 roku do 5 lat: 2,5 ml (pó? miarki o pojemno?ci 5 ml) roztworu doustnego raz na dob?. Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: 5 ml (jedna miarka o pojemno?ci 5 ml) roztworu doustnego raz na dob?. Doro?li i m?odzie? (w wieku 12 lat i wi?cej): 10 ml (dwie miarki o pojemno?ci 5 ml) roztworu doustnego raz na dob?. Je?li do butelki roztworu doustnego do??czona jest strzykawka doustna, mo?na j? zamiennie u?ywa? do odmierzania odpowiedniej ilo?ci roztworu doustnego. Dawk? roztworu doustnego nale?y po?kn?? i nast?pnie popi? wod?. Lek mo?e by? przyjmowany na czczo lub z posi?kiem. Czas trwania leczenia b?dzie okre?lony przez lekarza prowadz?cego po ustaleniu rodzaju alergicznego zapalenia b?ony ?luzowej nosa, które wyst?puje u pacjenta. Je?li u pacjenta wyst?puje okresowe alergiczne zapalenie b?ony ?luzowej nosa (objawy wyst?puj? krócej ni? 4 dni w tygodniu lub krócej ni? przez 4 tygodnie) lekarz prowadz?cy zaleci schemat leczenia bior?c pod uwag? wcze?niejszy przebieg choroby. Je?li u pacjenta wyst?puje przewlek?e alergiczne zapalenie b?ony ?luzowej nosa (objawy wyst?puj? przez 4 dni w tygodniu lub wi?cej i przez d?u?ej ni? 4 tygodnie) lekarz prowadz?cy zaleci d?ugotrwa?e stosowanie leku. W przypadku przewlek?ej pokrzywki idiopatycznej czas trwania leczenia mo?e si? ró?ni? u poszczególnych pacjentów. Z tego powodu pacjent powinien post?powa? zgodnie z zaleceniami lekarza prowadz?cego. W razie nie przyj?cia leku (tabletki, roztworu doustnego ) w odpowiednim czasie nale?y go przyj?? tak szybko, jak to mo?liwe, a nast?pnie powróci? do regularnego schematu dawkowania.
Nie nale?y stosowa? dawki podwójnej w celu uzupe?nienia pomini?tej dawki.Przedawkowanie:
Preparat nale?y przyjmowa? tylko tak, jak jest przepisany. Nie powinny wyst?pi? powa?ne zaburzenia po przypadkowym przedawkowaniu leku. Jednak?e, w przypadku przyj?cia dawki wi?kszej ni? zalecana, nale?y skontaktowa? si? z lekarzem lub farmaceut?.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
zmarszczki ładna cera wzmocnienie dziąseł i zębów produkty na paznokcie kolagen na cerę przeciw zmarszczkom młody wygląd piękne paznokcie kolagen na stawy wzmocnienie dziąseł i zębów ładne włosy kolagen kolagen na dekolt piękne ciało młody wygląd problem z cellulitem produkty na paznokcie produkty dla seniorów produkty na dziąsła kolagen na piersi ładna cera preparaty na naczynka krwionośne produkty na paradontozę sport dla aktywnych ładna cera kolagen dla seniorów jędrne piersi dziąsła preparaty na ładne ciało redukcja zmarszczek jędrne piersi łagodzenie zmarszczek kolagen na piersi preparaty na ładne ciało produkty na włosy młody wygląd bóle stawów preparaty na ładne ciało paradontoza problemy z dziąsłami powiększanie piersi preparaty na naczynka krwionośne problem z cellulitem redukcja zmarszczek
sport dla aktywnych zmarszczki piękne ciało przeciw zmarszczkom piękne paznokcie na odporność preparaty na naczynka krwionośne produkty na włosy wartościowy kolagen piękna cera wzmocnienie bioder najlepszy kolagen ranking kolagen produkty na piersi piękne paznokcie paradontoza piękne ciało menopauza piękne paznokcie piękne ciało sport dla aktywnych piękna cera wzmocnienie bioder paradontoza kolagen na cerę młody wygląd problem z cellulitem ładne włosy problem z cellulitem dziąsła powiększanie piersi na odporność łagodzenie zmarszczek wartościowy kolagen kolagen kolagen na dekolt kolagen dla seniorów ładne włosy cellulit wzmocnienie bioder piękna cera na odporność piękna cera cera
design by anauk group ® © 2000 & 2019