anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

DOPAMINUM HYDROCHLORICUM
Nazwa międzynarodowa:Dopamini hydrochloridum
Substancje czynne leku:Dopamine hycrochloride

ATC:C01CA

Forma leku:iniekcje 10 mg/ml; iniekcje 40 mg/ml.

roztwór do infuzji 10 mg/ml lub 40 mg/ml,

Inne leki związane ze schorzeniamiZawał serca

Zawartośćsubstancja czynna - dopamine hydrochloride.

1 ml roztworu Dopaminum hydrochloricum 1% zawiera jako
substancję czynną: 10 mg chlorowodorku dopaminy oraz
substancje pomocnicze: sodu pirosiarczyn, dwusodowy wersenian, wodę do wstrzykiwań.
Jedna ampułka zawiera 50 mg chlorowodorku dopaminy.

1 ml roztworu Dopaminum hydrochloricum 4% zawiera jako
substancję czynną: 40 mg chlorowodorku dopaminy oraz
substancje pomocnicze: sodu pirosiarczyn, dwusodowy wersenian, wodę do wstrzykiwań.
Jedna ampułka zawiera 200 mg chlorowodorku dopaminy.
Sposób działaniaDopamina powoduje zwiększenie siły uderzenia serca i zwiększenie objętości krwi pompowanej na minutę. Dopamina wywołuje również wzrost ciśnienia krwi. Dopamina ponadto zwiększa wydzielanie moczu. Efekt poniesienia ciśnienia krwi następuje w 1-2 minut po rozpoczęciu wlewu i trwa podczas wlewu, jednak zanika w 10 minut po ustaniu podawania leku.

ZastosowanieWstrząs w związku z zawałem serca, chirurgią serca. Wstrząs w posocznicy, w zatruciach. Oporna niewydolność krążenia długotrwale leczona glikozydami nasercowymi i lekami moczopędnymi.


Dopamina jest katecholaminą wpływającą na receptory adrenergiczne i dopaminergiczne. Rozszerza naczynia krwionośne nerkowe i trzewne, wieńcowe i wewnątrzczaszkowe.

Po zastosowaniu małych dawek, dopamina wpływa przede wszystkim na receptory dopaminergiczne, powodując zwiększenie przepływu nerkowego (filtracji kłębuszkowej), wydalania sodu i diurezy. Po zastosowaniu średnich dawek dopaminy występuje pobudzenie receptorów β1 – adrenergicznych, natomiast po użyciu dawek dużych – stymulacja receptorów α – adrenergicznych, czego wynikiem jest zwężenie obwodowych naczyń krwionośnych i podwyższenie ciśnienia tętniczego.

Lek stosuje się w zaburzeniach hemodynamicznych występujących we wstrząsie spowodowanym zawałem mięśnia sercowego, urazami, posocznicą, operacjami kardiologicznymi, zaostrzeniem przewlekłej niewydolności serca oraz we wstrząsie prowadzącym do niewydolności nerek.

OstrzeżenieLeku nie wolno podawać w znacznej niemiarowości serca, i migotaniu komór serca, w nowotworze miąższu nadnerczy. Leku nie należy podawać w skojarzeniu z cyklopropanem lub halotanem - środkami narkotycznymi stosowanymi w chirurgii. Pacjentom z zaburzeniami krążenia w kończynach podaje się Dopaminę z wielką ostrożnością. Podczas wlewu należy stale kontrolować ciśnienie krwi i częstotliwość minutową serca, a także obserwować zabarwienie i temperaturę kończyn.


Nie należy stosować leku Dopaminum hydrochloricum 1% i Dopaminum hydrochloricum 4%, jeśli stwierdzono:

* nadwrażliwość na składniki leku,
* guz chromochłonny nadnerczy (pheochromocytoma),
* ciężkie zaburzenia rytmu serca: migotanie komór, niewyrównane tachyarytmie.


* u pacjentów z chorobami naczyń krwionośnych (np. miażdżycą, chorobą Raynauda, zatorem tętniczym, zapaleniem błony wewnętrznej naczyń w przebiegu cukrzycy i choroby Buergera).

Podczas stosowania Dopaminum hydrochloricum 1% i Dopaminum hydrochloricum 4%:

* należy zmniejszyć dawkę, jeżeli wystąpi podniesienie ciśnienia rozkurczowego lub zmniejszenie ciśnienia tętna,
* nie należy nagle przerywać podawania leku.


Stosowanie leku Dopaminum hydrochloricum 1% i Dopaminum hydrochloricum 4% u dzieci
Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Stosowanie leku Dopaminum hydrochloricum 1% i Dopaminum hydrochloricum 4% u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek
Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów niewydolnością wątroby lub nerek.

Ciąża
Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią
Lek jest stosowany w stanach bezpośredniego zagrożenia życia, dlatego fakt karmienia piersią nie stanowi przeciwwskazania do jego użycia.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Nie dotyczy - lek stosowany w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

Działania niepożądane>1/100
- Ból głowy.
- Dodatkowe uderzenia serca, przyspieszenie akcji serca.
- Bóle w klatce piersiowej.
- Mdłości i wymioty.
- Duszność.

1/1000
- Arytmia serca.
- Zmiany EKG.
- Obniżenie ciśnienia krwi.
- Reakcje alergiczne.
- Obrzęk płuc.


Pirosiarczyn sodu zawarty w leku może rzadko powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.


Jak każdy lek, Dopaminum hydrochloricum 1% i Dopaminum hydrochloricum 4% mogą powodować działania niepożądane.

Najczęściej występują: skurcze dodatkowe pozazatokowe, przyspieszenie czynności serca (tachykardia), bóle dławicowe, kołatanie serca, duszność, bóle głowy, obniżenie ciśnienia tętniczego, zwężenie naczyń krwionośnych, nudności, wymioty. Rzadziej występują: zaburzenia przewodzenia komorowego, zwolnienie czynności serca (bradykardia), jeżenie włosów (piloerekcja), rozszerzenie źrenicy, rozszerzenie zespołu QRS w obrazie EKG, azotemia, podwyższenie ciśnienia tętniczego, zgorzel u pacjentów z wcześniej istniejącą chorobą naczyniową.
Sporadycznie odnotowywano komorowe zaburzenia rytmu serca o bardzo ciężkim przebiegu.
Wynaczynienie leku może być przyczyną wystąpienia martwicy tkanek.
U niektórych osób w czasie stosowania preparatów Dopaminum hydrochloricum 1% lub Dopaminum hydrochloricum 4% mogą wystąpić inne działania niepożądane.
W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

DawkowanieDawkę ustala lekarz kardiolog dostosowując ją do potrzeb pacjenta. Lek podaje się jedynie w warunkach szpitalnych. Lek podany w dawce 0,5-3 mg/kg zwiększa przepływ nerkowy, natomiast w dawce 5-10 mg/kg przyspiesza akcję serca lecz nie działa na naczynia obwodowe.
Dopaminę podaje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku.


Lek podawać we wlewie dożylnym, po uprzednim rozcieńczeniu. Podawać do dużej żyły lub układu żył centralnych, aby zminimalizować ryzyko wynaczynienia.

Dopaminę można rozcieńczyć w 5% roztworze glukozy lub 0,9% roztworze NaCl. W celu uzyskania roztworu do wlewu, należy zmieszać 400 mg do 800 mg dopaminy z 250 ml rozcieńczalnika (5% roztwór glukozy lub 0,9% roztwór NaCl). Uzyskany roztwór zawiera odpowiednio 1600 μg lub 3200 μg dopaminy na ml. Sporządzony roztwór należy zużyć tak szybko jak jest to możliwe. Jego trwałość wynosi 24 godziny.

Dorośli, osoby w podeszłym wieku, dzieci w wieku powyżej 12 lat:
Początkowo we wlewie 1 μg/kg mc./min do 5 μg/kg mc./min. Następnie dawkę można zwiększać co 10 do 30 minut o 1 do 5 μg/kg mc./min, maksymalnie do 20 - 50 μg/kg mc./min. Przeciętną dawką stosowaną u pacjentów jest 20 μg/kg mc./min. Dawki powyżej 50 μg/kg mc./min są stosowane w zaawansowanych stanach niewydolności krążenia.

U pacjentów z ciężką, oporną na leczenie przewlekłą niewydolnością krążenia,
leczenie rozpoczynać od dawki 0,5 μg/kg mc./min do 2 μg/kg mc./min, a następnie dawkę zwiększać o 1-3 μg/kg mc./min do zwiększenia diurezy.

Uwaga: w czasie podawania leku należy monitorować ciśnienie tętnicze, częstość czynności serca i diurezę.

W przypadku zastosowania większej dawki preparatów Dopaminum hydrochloricum 1% lub Dopaminum hydrochloricum 4% niż zalecana
Może wystąpić podwyższenie ciśnienia tętniczego. Należy zmniejszyć dawkę dopaminy lub czasowo przerwać podawanie wlewu do momentu ustabilizowania się stanu pacjenta. Ponieważ czas działania dopaminy jest dosyć krótki nie jest konieczne podjęcie dodatkowych działań. W przypadku braku poprawy stanu pacjenta, zaleca się zastosowanie krótko działającego leku blokującego receptory α-adrenergiczne, np. fentolaminy.

InterakcjeNależy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które wydawane są bez recepty.
Inhibitory monoaminooksydazy (MAO) nasilają działanie dopaminy. Pacjenci przyjmujący inhibitory MAO w ciągu ostatnich 2-3 tygodni, powinni otrzymać dawkę początkową nie większą niż 10% zwykle stosowanej dawki dopaminy.

Jednoczesne podawanie cyklopropanu lub halogenowanych anestetyków wziewnych (halotanu) i dopaminy może wywołać komorowe zaburzenia rytmu serca. Działanie dopaminy antagonizują β-adrenolityki takie, jak propranolol lub metoprolol. Nie należy stosować jednocześnie dopaminy i alkaloidów pochodnych ergotaminy, ponieważ może wystąpić zwężenie naczyń krwionośnych. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i guanetydyna mogą nasilać działanie dopaminy charakteryzujące się wzrostem ciśnienia tętniczego.

U pacjentów stosujących fenytoinę i dopaminę obserwowano obniżenie ciśnienia tętniczego i bradykardię. Dopamina może nasilać działanie leków moczopędnych.

Ciąża i karmienieOgraniczone doświadczenia ze stosowaniem leku w okresie ciąży. O zastosowaniu leku podczas ciąży musi zadecydować lekarz. Studia nad zwierzętami wykazują możliwość uszkodzenia płodu.

PrzechowywaniePrzechowywać w temperaturze pokojowej, tj. 15ºC do 25ºC, chronić od światła.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leków Dopaminum hydrochloricum 1%, Dopaminum hydrochloricum 4% po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Opakowaniainiekcje 10 mg/ml a 10 ampułek po 5 ml; iniekcje 40 mg/ml a 10 ampułek po 5 ml.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
cellulit produkty na odporność kolagen na cerę menopauza sport dla aktywnych produkty na paznokcie cera zmarszczki menopauza cera bóle stawów młody wygląd jędrna skóra cera preparaty na ładne ciało problemy z dziąsłami zmarszczki wzmocnienie bioder piękne paznokcie na odporność wartościowy kolagen ładne włosy produkty na włosy łagodzenie zmarszczek na odporność produkty na paznokcie łagodzenie zmarszczek produkty dla sportowców produkty dla sportowców piękne paznokcie kolagen dla seniorów ładna cera na odporność jędrne piersi preparaty na ładne ciało ranking kolagen produkty dla sportowców piękne paznokcie produkty na paradontozę cera cera dziąsła produkty dla sportowców jędrne piersi
produkty na włosy najlepszy kolagen łagodzenie zmarszczek ładne włosy cellulit wartościowy kolagen piękne paznokcie młody wygląd piękne paznokcie sport dla aktywnych piękna cera jędrne piersi produkty na paznokcie preparaty na naczynka krwionośne ładna cera redukcja zmarszczek młody wygląd produkty na dziąsła produkty na paradontozę kolagen na dekolt produkty na paznokcie jędrna skóra produkty na odporność kolagen dla seniorów wartościowy kolagen produkty na odporność zmarszczki kolagen dla seniorów ładne włosy produkty na paradontozę preparaty na ładne ciało problem z cellulitem preparaty na naczynka krwionośne najlepszy kolagen dziąsła produkty na paznokcie piękna cera ładna cera produkty dla sportowców cera najlepszy kolagen produkty na odporność produkty dla seniorów wartościowy kolagen
design by anauk group ® © 2000 & 2019