anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH ICD10

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
Hasła zaczynające się na 'G' (pasujących wzorców 384):
G00Bakteryjne zapalenie opon mózgowych niesklasyfikowane gdzie indziej
G00.0Zapalenie opon mózgowych wywołane przez Haemophilus influenzae
G00.1Zapalenie opon mózgowych pneumokokowe
G00.2Zapalenie opon mózgowych paciorkowcowe
G00.3Zapalenie opon mózgowych gronkowcowe
G00.8Inne bakteryjne zapalenia opon mózgowych
G00.9Bakteryjne zapalenie opon mózgowych, nie określone
G01Zapalenie opon mózgowych w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
G02Zapalenie opon mózgowych w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
G02.0Zapalenie opon mózgowych w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
G02.1Zapalenie opon mózgowych w grzybicach
G02.8Zapalenie opon mózgowych w innych określonych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
G03Zapalenie opon mózgowych wywołane przez inne i nie określone czynniki
G03.0Nieropne zapalenie opon mózgowych
G03.1Przewlekłe zapalenie opon mózgowych
G03.2Łagodne nawrotowe zapalenie opon mózgowych [Mollareta]
G03.8Zapalenie opon mózgowych wywołane przez inne określone czynniki
G03.9Zapalenie opon mózgowych, nie określone
G04Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego
G04.0Ostre rozsiane zapalenie mózgu
G04.1Tropikalne kurczowe porażenie kończyn dolnych
G04.2Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i mózgu oraz zapalenie opon mózgowych i rdzenia niesklasyfikowane gdzie indziej
G04.8Inne zapalenia mózgu, rdzenia kręgowego oraz rdzenia kręgowego i mózgu
G04.9Zapalenie mózgu oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, nie określone
G05Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G05.0Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
G05.1Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
G05.2Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
G05.8Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G06Ropień i ziarniniak śródczaszkowy i w kanale kręgowym
G06.0Ropień i ziarniniak śródczaszkowy
G06.1Ropień i ziarniniak w kanale kręgowym
G06.2Zewnątrztwardówkowy i podtwardówkowy ropień, nie określony
G07Ropień i ziarniniak śródczaszkowy i w kanale kręgowym występujący w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G08Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył śródczaszkowych i w kanale kręgowym
G09Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
G10Choroba Huntingtona
G11Bezład dziedziczny
G11.0Bezład wrodzony niepostępujący
G11.1Bezład móżdżkowy o wczesnym początku
G11.2Bezład móżdżkowy o późnym początku
G11.3Bezład móżdżkowy z wadliwym systemem naprawy DNA
G11.4Dziedziczne kurczowe porażenie kończyn dolnych
G11.8Inne bezłady dziedziczne
G11.9Bezład dziedziczny, nie określony
G12Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewne
G12.0Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego dziecięcy, typu i [Werdniga-Hoffmana]
G12.1Inne dziedziczne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego
G12.2Stwardnienie boczne zanikowe
G12.8Inne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewne
G12.9Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego, nie określony
G13Zaniki układowe pierwotnie zajmujące układ nerwowy w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G13.0Paranowotworowa neuromiopatia i neuropatia
G13.1Inne zaniki układowe pierwotnie zajmujące układ nerwowy w chorobie nowotworowej
G13.8Zanik układowy pierwotnie zajmujący układ nerwowy w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G20Choroba Parkinsona
G21Parkinsonizm wtórny
G21.0Złośliwy zespół neuroleptyczny
G21.1Parkinsonizm wtórny wywołany innymi lekami
G21.2Parkinsonizm wtórny wywołany innymi czynnikami zewnętrznymi
G21.3Parkinsonizm po zapaleniu mózgu
G21.8Inny parkinsonizm wtórny
G21.9Parkinsonizm wtórny, nie określony
G22Parkinsonizm w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Parkinsonizm kiłowy (A52.1+)
G23Inne choroby zwyrodnieniowe i zwojów podstawy
G23.0Choroba Hellervordena-Spatza
G23.1Postępujące ponadjądrowe porażenie mięśni oka [Steela-Richardsona-Olszewskiego]
G23.2Zwyrodnienie prążkowia i istoty czarnej [striatonigralis degeneratio]
G23.8Inne określone choroby zwyrodnieniowe jąder podstawy
G23.9
G24Dystonia
G24.0Dystonia wywołana przez leki
G24.1Dystonia samoistna rodzinna
G24.2Dystonia samoistna niedziedziczna
G24.3Kurczowy kręcz karku
G24.4Dystonia samoistna w obrębie twarzy
G24.5Kurcz powiek
G24.8Inne dystonie
G24.9Dystonia, nie określona
G25Inne zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
G25.0Drżenie samoistne
G25.1Drżenie polekowe
G25.2Inne określone formy drżenia
G25.3Mioklonia
G25.4Pląsawica polekowa
G25.5Inna pląsawica
G25.6Polekowe i inne tiki pochodzenia organicznego
G25.8Inne określone zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
G25.9Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych, nie określone
G26Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G30Choroba Alzheimera
G30.0Choroba Alzheimera o wczesnym początku
G30.1Choroba Alzheimera o późnym początku
G30.8Otępienie typu alzheimerowskiego
G30.9Choroba Alzheimera, nie określona
G31Inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej
G31.0Zanik mózgu ograniczony
G31.1Starcze zwyrodnienie mózgu niesklasyfikowane gdzie indziej
G31.2Zwyrodnienie układu nerwowego wywołane przez alkohol
G31.8Inne określone choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
G31.9Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, nie określone
G32Inne zaburzenia zwyrodnieniowe układu nerwowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G32.0Podostre złożone zwyrodnienie rdzenia kręgowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G32.8Inne określone zaburzenia zwyrodnieniowe układu nerwowego występujące w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G35Stwardnienie rozsiane
G36Inne ostre rozsiane demielinizacje
G36.0Zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych [zespół Devica]
G36.1Ostre i podostre krwotoczne zapalenie istoty białej mózgu [Hursta]
G36.8Inne określone ostre rozsiane demielinizacje
G36.9Ostre rozsiane demielinizacje, nie określone
G37Inne choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
G37.0Stwardnienie rozlane
G37.1Środkowa demielinizacja ciała modzelowatego
G37.2Mielinoliza środkowa mostu
G37.3Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia w chorobie demielinizacyjnej ośrodkowego układu nerwowego
G37.4Podostre martwiejące zapalenie rdzenia
G37.5Stwardnienie koncentryczne [Baló]
G37.8Inne określone choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
G37.9Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego, nie określone
G40Padaczka
G40.0Padaczka samoistna (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe z napadami o zlokalizowanym początku
G40.1Padaczka objawowa (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe z prostymi napadami częściowymi
G40.2Padaczka objawowa (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe ze złożonymi napadami częściowymi
G40.3Uogólniona samoistna padaczka i zespoły padaczkowe
G40.4Inne postacie uogólnionej padaczki i zespołów padaczkowych
G40.5Szczególne zespoły padaczkowe
G40.6Napady "grand mal", nie określone, (z lub bez napadów "petit mal")
G40.7"Petit mal", nie określone, bez napadów "grand mal"
G40.8Inne padaczki
G40.9Padaczka, nie określona
G41Stan padaczkowy
G41.0Stan padaczkowy typu "grand mal"
G41.1Stan padaczkowy typu "petit mal"
G41.2Złożony częściowy stan padaczkowy
G41.8Inne stany padaczkowe
G41.9Stan padaczkowy, nie określony
G43Migrena
G43.0Migrena bez aury [migrena prosta]
G43.1Migrena z aurą [migrena klasyczna]
G43.2Stan migrenowy
G43.3Migrena powikłana
G43.8Inne migreny
G43.9Migrena, nie określona
G44Inne zespoły bólu głowy
G44.0Zespół bólu głowy Hortona [cluster headache syndrome]
G44.1Naczyniowy ból głowy niesklasyfikowany gdzie indziej
G44.2Ból głowy typu uciskowego
G44.3Przewlekły pourazowy ból głowy
G44.4Polekowy ból głowy niesklasyfikowany gdzie indziej
G44.8Inne określone zespoły bólu głowy
G45Przemijające mózgowe napady niedokrwienia i zespoły pokrewne
G45.0Zespół tętnicy kręgowo-podstawnej
G45.1Zespół tętnicy szyjnej (półkulowy)
G45.2Mnogie i obustronne zespoły tętnic przedmózgowych
G45.3Przejściowe objawy ślepoty [amaurosis fugax]
G45.4Przemijająca niepamięć całkowita
G45.8Inne przemijające mózgowe napady niedokrwienia i zespoły pokrewne
G45.9Przemijające mózgowe napady niedokrwienia, nie określone
G46Zespoły naczyniowe mózgu w chorobach naczyń mózgowych (I60-I67+)
G46.0Zespół tętnicy środkowej mózgu (I66.0+)
G46.1Zespół tętnicy przedniej mózgu (I66.1+)
G46.2Zespół tętnicy tylnej mózgu (I66.2+)
G46.3Zespół udarowy pnia mózgu (I60-I67+)
G46.4Zespół udarowy móżdżku (I60-I67+)
G46.5Stan zatokowy z zespołem czysto ruchowym (I60-I67+)
G46.6Stan zatokowy z zespołem czysto czuciowym (I60-I67+)
G46.7Stan zatokowy z innymi zespołami (I60-I67+)
G46.8Inne zespoły naczyniowe mózgu w chorobach naczyń mózgowych (I60-I67+)
G47Zaburzenia snu
G47.0Zaburzenia w rozpoczęciu i trwaniu snu [insomnia]
G47.1Zaburzenia z nadmierną sennością [hypersomnia]
G47.2Zaburzenia rytmu snu i wstawania
G47.3Bezdech senny
G47.4Narkolepsja i katalepsja
G47.8Inne zaburzenia snu
G47.9Zaburzenia snu, nie określone
G50Zaburzenia nerwu trójdzielnego
G50.0Neuralgia nerwu trójdzielnego
G50.1Bóle twarzy nietypowe
G50.8Inne zaburzenia nerwu trójdzielnego
G50.9Zaburzenia nerwu trójdzielnego, nie określone
G51Zaburzenia nerwu twarzowego
G51.0"Obwodowe" porażenie nerwu twarzowego [porażenie Bella]
G51.1Zapalenie zwoju kolanka
G51.2Zespół Melkerssona
G51.3Przewlekły skurcz połowy twarzy
G51.4Miokimia twarzowa
G51.8Inne zaburzenia nerwu twarzowego
G51.9Zaburzenia nerwu twarzowego, nie określone
G52Zaburzenia innych nerwów czaszkowych
G52.0Zaburzenia nerwu węchowego
G52.1Zaburzenia nerwu językowo-gardłowego
G52.2Zaburzenia nerwu błędnego
G52.3Zaburzenia nerwu podjęzykowego
G52.7Zaburzenia wielu nerwów czaszkowych
G52.8Zaburzenia innych określonych nerwów czaszkowych
G52.9Zaburzenia nerwu czaszkowego, nie określone
G53Zaburzenia nerwów czaszkowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G53.0Nerwoból po przebytym półpaścu (B02.0+)
G53.1Porażenia wielu nerwów czaszkowych w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (A00-B99+)
G53.2Porażenia wielu nerwów czaszkowych w sarkoidozie (D86.8+)
G53.3Porażenia wielu nerwów czaszkowych w chorobach nowotworowych (C00-D48+)
G53.8Inne zaburzenia nerwów czaszkowych w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G54Zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych
G54.0Zaburzenia splotu ramiennego
G54.1Zaburzenia splotu lędźwiowo-krzyżowego
G54.2Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych szyjnych niesklasyfikowanych gdzie indziej
G54.3Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych piersiowych niesklasyfikowanych gdzie indziej
G54.4Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych lędźwiowo-krzyżowych niesklasyfikowanych gdzie indziej
G54.5Nerwoból z zanikiem mięśni
G54.6Zespół bólu fantomowego kończyny z bólem
G54.7Zespół bólu fantomowego kończyny bez bólu
G54.8Inne zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych
G54.9Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych, nie określone
G55Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G55.0Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w chorobach nowotworowych (C00-D48+)
G55.1Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w zaburzeniach krążka międzykręgowego (M50-M51+)
G55.2Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w zmianach zwyrodnieniowych kręgów (M47.-+)
G55.3Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w innych (dolegliwościach kręgosłupa) dorsopatiach (M45-M46, M48.-+, M53-M54+)
G55.8Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G56Mononeuropatie kończyny górnej
G56.0Zespół cieśni nadgarstka
G56.1Inne uszkodzenia nerwu pośrodkowego
G56.2Uszkodzenie nerwu łokciowego
G56.3Uszkodzenie nerwu promieniowego
G56.4Kauzalgia
G56.8Inne mononeuropatie kończyny górnej
G56.9Mononeuropatie kończyny górnej nie określone
G57Mononeuropatie kończyny dolnej
G57.0Uszkodzenie nerwu kulszowego
G57.1Zespół nerwu skórnego bocznego uda [neuralgia paraesthetica]
G57.2Uszkodzenie nerwu udowego
G57.3Uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego
G57.4Uszkodzenie nerwu piszczelowego
G57.5Zespół kanału stępu
G57.6Uszkodzenie nerwów podeszwy
G57.8Inne mononeuropatie kończyny dolnej
G57.9Mononeuropatia kończyny dolnej, nie określona
G58Inne mononeuropatie
G58.0Neuropatia międzyżebrowa
G58.7Mnogie zapalenie pojedynczych nerwów
G58.8Inne określone mononeuropatie
G58.9Mononeuropatia, nie określona
G59Mononeuropatia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G59.0Mononeuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze wspólnym czwartym znakiem kodu .4)
G59.8Inne mononeuropatie w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G60Neuropatia samoistna i dziedziczna
G60.0Dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa
G60.1Choroba Refsuma
G60.2Neuropatia z towarzyszącą dziedziczną ataksją
G60.3Neuropatia samoistna postępująca
G60.4Inne neuropatie dziedziczne i samoistne
G60.8
G60.9Neuropatia samoistna i dziedziczna, nie określona
G61Polineuropatia zapalna
G61.0Zespół Gullaina-Barrego
G61.1Neuropatia surowicza
G61.8Inne polineuropatie zakaźne
G61.9Polineuropatia zakaźna, nie określona
G62Inne polineuropatie
G62.0Polineuropatia wywołana przez leki
G62.1Polineuropatia alkoholowa
G62.2Polineuropatia wywołana innymi czynnikami toksycznymi
G62.8Inne określone polineuropatie
G62.9Polineuropatia, nie określona
G63Polineuropatia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G63.0Polineuropatia w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
G63.1Polineuropatia w chorobach nowotworowych (C00-D48+)
G63.2Polineuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze wspólnym czwartym znakiem kodu .4)
G63.3Polineuropatia w innych chorobach układu wewnątrzwydzielniczego i metabolicznych (E00-E07+, E15-E16+, E20-E34+, E70-E89+)
G63.4Polineuropatia w niedoborach żywieniowych (E40-E64+)
G63.5Polineuropatia w układowych stanach chorobowych tkanki łącznej (M30-M35+)
G63.6Polineuropatia w innych zaburzeniach układu kostno-mięśniowego (M00-M25+, M40-M96+)
G63.8Polineuropatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G64Inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego
G70Miastenia ciężka rzekomoporaźna [myasthenia gravis] i inne zaburzenia nerwowo-mięśniowe
G70.1Toksyczne zaburzenia nerwowo-mięśniowe
G70.2Miastenia wrodzona i wieku rozwojowego
G70.8Inne określone zaburzenia mięśniowo-nerwowe
G70.9Zaburzenia mięśniowo-nerwowe, nie określone
G71Pierwotne zaburzenia mięśniowe
G71.0Dystrofia mięśniowa
G71.1Zaburzenia miotoniczne
G71.2Miopatie wrodzone
G71.3Miopatia mitochondrialna niesklasyfikowana gdzie indziej
G71.8Inne pierwotne zaburzenia mięśni
G71.9Pierwotne zaburzenia mięśni, nie określone
G72Inne miopatie
G72.0Miopatia polekowa
G72.1Miopatia alkoholowa
G72.2Miopatia wywołana innymi czynnikami toksycznymi
G72.3Porażenie okresowe
G72.4Miopatia zapalna niesklasyfikowana gdzie indziej
G72.8Inne określone miopatie
G72.9Miopatia, nie określona
G73Zaburzenia połączeń nerwowo-mięśniowych oraz mięśni w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G73.0Zespoły miasteniczne w chorobach układu wewnątrzwydzielniczego
G73.1Zespół Eatona-Lamberta (C80+)
G73.2Inne zespoły miasteniczne w chorobach nowotworowych (C00-D48+)
G73.3Zespoły miasteniczne w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G73.4Miopatia w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
G73.5Miopatia w chorobach układu wewnątrzwydzielniczego
G73.6Miopatia w chorobach metabolicznych
G73.7Miopatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G80Dziecięce porażenie mózgowe
G80.0Kurczowe porażenie mózgowe
G80.1Kurczowe porażenie obustronne
G80.2Dziecięce porażenie połowicze
G80.3Dyskinetyczne porażenie mózgowe
G80.4Ataktyczne porażenie mózgowe
G80.8Inne dziecięce porażenie mózgowe
G80.9Dziecięce porażenie mózgowe, nie określone
G81Porażenie połowicze
G81.0Wiotkie porażenie połowicze
G81.1Kurczowe porażenie połowicze
G81.9Porażenie połowicze, nie określone
G82Porażenie kończyn dolnych i porażenie czterokończynowe
G82.0Wiotkie porażenie kończyn dolnych
G82.1Kurczowe porażenie kończyn dolnych
G82.2Porażenie kończyn dolnych, nie określone
G82.3Wiotkie porażenie czterokończynowe
G82.4Kurczowe porażenie czterokończynowe
G82.5Porażenie czterokończynowe, nie określone
G83Inne zespoły porażenne
G83.0Porażenie obustronne kończyn górnych
G83.1Porażenie jednej kończyny dolnej
G83.2Porażenie jednej kończyny górnej
G83.3Porażenie jednej kończyny, nie określone
G83.4Zespół ogona końskiego
G83.8Inne określone zespoły porażenne
G83.9Zespół porażenny, nie określony
G90Zaburzenia układu wegetatywnego
G90.0Samoistna obwodowa neuropatia wegetatywna
G90.1Dysautonomia rodzinna [Riley-Daya]
G90.2Zespół Hornera
G90.3Zwyrodnienie wieloukładowe
G90.8Inne zaburzenia układu wegetatywnego
G90.9Zaburzenie układu wegetatywnego, nie określone
G91Wodogłowie
G91.0Wodogłowie komunikujące
G91.1Wodogłowie z niedrożności
G91.2Wodogłowie normociśnieniowe [zespół Hakima]
G91.3Wodogłowie pourazowe, nie określone
G91.8Inne wodogłowie
G91.9Wodogłowie, nie określone
G92Encefalopatia toksyczna
G93Inne zaburzenia mózgu
G93.0Torbiele mózgu
G93.1Uszkodzenie mózgu z niedotlenienia niesklasyfikowane gdzie indziej
G93.2Łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe
G93.3Powirusowy zespół zmęczenia
G93.4Encefalopatia, nie określona
G93.5Zespół uciskowy mózgu
G93.6Obrzęk mózgu
G93.7Zespół Reye`a
G93.8Inne określone zaburzenia mózgu
G93.9Zaburzenie mózgu, nie określone
G94Inne zaburzenia mózgu w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G94.0Wodogłowie w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (A00-B99+)
G94.1Wodogłowie w chorobach nowotworowych (C00-D48+)
G94.2Wodogłowie w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G94.8Inne określone zaburzenia mózgu w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G95Inne choroby rdzenia kręgowego
G95.0Jamistość rdzenia kręgowego i jamistość opuszki
G95.1Mielopatie naczyniowe
G95.2Zespół uciskowy rdzenia, nie określony
G95.8Inne określone choroby rdzenia kręgowego
G95.9Choroba rdzenia kręgowego, nie określona
G96Inne choroby ośrodkowego układu nerwowego
G96.0Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego
G96.1Zaburzenia opon niesklasyfikowane gdzie indziej
G96.8Inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego
G96.9Zaburzenie ośrodkowego układu nerwowego, nie określone
G97Zaburzenia pozabiegowe układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej
G97.0Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego z nakłucia lędźwiowego
G97.1Inne odczyny po nakłuciu lędźwiowym
G97.2Wewnątrzczaszkowe podciśnienie następujące po przetoce komorowej
G97.8Inne pozabiegowe zaburzenia układu nerwowego, nie określone
G98Inne zaburzenia układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej
G99Inne zaburzenia układu nerwowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G99.0Neuropatia wegetatywna w chorobach układu wewnątrzwydzielniczego i metabolicznych
G99.1Inne zaburzenia układu wegetatywnego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G99.2Mielopatia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G99.8Inne określone zaburzenia układu nerwowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
produkty na paradontozę - KOLAGEN_cito kolagen na piersi - KOLAGEN_cito skok wzwyż - KOLAGEN_cito apteki internetowe - KOLAGEN_cito nurkowanie - KOLAGEN_cito lifting twarzy - KOLAGEN_cito produkty dla piłkarzy - KOLAGEN_cito bóle stawów - KOLAGEN_cito na angine szałwia - Cukierki_Szalwiowe ładny głos szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel suchy i mokry szałwia - Cukierki_Szalwiowe co dobrego - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła w cukierkach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na odporność - szałwia - Cukierki_Szalwiowe jedzenie lodów szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarz szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe specjały - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe w aptekach - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe specjały - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki z ziołami - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla całej rodziny - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zielarnia - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna cera - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe dla całej rodziny - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła w cukierkach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z apteki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki czarny bez - cukierki - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe przeciw stresowi - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe zielarnia - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z zielarni - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe dla piłkarzy - Dezodorant_SuperDeo naturalny dezodorant - Dezodorant_SuperDeo skok o tyczce - Dezodorant_SuperDeo windsurfing - Dezodorant_SuperDeo motocross - Dezodorant_SuperDeo markowy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo karate - Dezodorant_SuperDeo produkty dla piłkarzy - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2020