anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH ICD10

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
Hasła zaczynające się na 'G' (pasujących wzorców 384):
G00Bakteryjne zapalenie opon mózgowych niesklasyfikowane gdzie indziej - Bacterial meningitis, not elsewhere classified
G00.0Zapalenie opon mózgowych wywołane przez Haemophilus influenzae - Hemophilus meningitis
G00.1Zapalenie opon mózgowych pneumokokowe - Pneumococcal meningitis
G00.2Zapalenie opon mózgowych paciorkowcowe - Streptococcal meningitis
G00.3Zapalenie opon mózgowych gronkowcowe - Staphylococcal meningitis
G00.8Inne bakteryjne zapalenia opon mózgowych - Other bacterial meningitis
G00.9Bakteryjne zapalenie opon mózgowych, nie określone - Bacterial meningitis, unspecified
G01Zapalenie opon mózgowych w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej -
G02Zapalenie opon mózgowych w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej -
G02.0Zapalenie opon mózgowych w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej -
G02.1Zapalenie opon mózgowych w grzybicach -
G02.8Zapalenie opon mózgowych w innych określonych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej -
G03Zapalenie opon mózgowych wywołane przez inne i nie określone czynniki - Meningitis due to other and unspecified causes
G03.0Nieropne zapalenie opon mózgowych - Nonpyogenic meningitis
G03.1Przewlekłe zapalenie opon mózgowych - Chronic meningitis
G03.2Łagodne nawrotowe zapalenie opon mózgowych [Mollareta] - Benign recurrent meningitis [Mollaret]
G03.8Zapalenie opon mózgowych wywołane przez inne określone czynniki - Meningitis due to other specified causes
G03.9Zapalenie opon mózgowych, nie określone - Meningitis, unspecified
G04Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego - Encephalitis, myelitis, and encephalomyelitis
G04.0Ostre rozsiane zapalenie mózgu - Acute disseminated encephalitis
G04.1Tropikalne kurczowe porażenie kończyn dolnych - Tropical spastic paraplegia
G04.2Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i mózgu oraz zapalenie opon mózgowych i rdzenia niesklasyfikowane gdzie indziej - Bacterial meningoencephalitis and meningomyelitis, not elsewhere classified
G04.8Inne zapalenia mózgu, rdzenia kręgowego oraz rdzenia kręgowego i mózgu - Other encephalitis, myelitis, and encephalomyelitis
G04.9Zapalenie mózgu oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, nie określone - Encephalitis, myelitis, and encephalomyelitis, unspecified
G05Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
G05.0Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej -
G05.1Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej -
G05.2Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej -
G05.8Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
G06Ropień i ziarniniak śródczaszkowy i w kanale kręgowym - Intracranial and intraspinal abscess and granuloma
G06.0Ropień i ziarniniak śródczaszkowy - Intracranial abscess and granuloma
G06.1Ropień i ziarniniak w kanale kręgowym - Intraspinal abscess and granuloma
G06.2Zewnątrztwardówkowy i podtwardówkowy ropień, nie określony - Extradural and subdural abscess, unspecified
G07Ropień i ziarniniak śródczaszkowy i w kanale kręgowym występujący w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
G08Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył śródczaszkowych i w kanale kręgowym - Intracranial and intraspinal phlebitis and thrombophlebitis
G09Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego - Sequelae of inflammatory diseases of central nervous system
G10Choroba Huntingtona - Huntington's disease
G11Bezład dziedziczny - Hereditary ataxia
G11.0Bezład wrodzony niepostępujący - Congenital nonprogressive ataxia
G11.1Bezład móżdżkowy o wczesnym początku - Early-onset cerebellar ataxia
G11.2Bezład móżdżkowy o późnym początku - Late-onset cerebellar ataxia
G11.3Bezład móżdżkowy z wadliwym systemem naprawy DNA - Cerebellar ataxia with defective DNA repair
G11.4Dziedziczne kurczowe porażenie kończyn dolnych - Hereditary spastic paraplegia
G11.8Inne bezłady dziedziczne - Other hereditary ataxias
G11.9Bezład dziedziczny, nie określony - Hereditary ataxia, unspecified
G12Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewne - Spinal muscular atrophy and related syndromes
G12.0Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego dziecięcy, typu i [Werdniga-Hoffmana] - Infantile spinal muscular atrophy, type I [Werdnig-Hoffman]
G12.1Inne dziedziczne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego - Other inherited spinal muscular atrophy
G12.2Stwardnienie boczne zanikowe - Motor neuron disease
G12.8Inne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewne - Other spinal muscular atrophies and related syndromes
G12.9Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego, nie określony - Spinal muscular atrophy, unspecified
G13Zaniki układowe pierwotnie zajmujące układ nerwowy w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
G13.0Paranowotworowa neuromiopatia i neuropatia -
G13.1Inne zaniki układowe pierwotnie zajmujące układ nerwowy w chorobie nowotworowej -
G13.8Zanik układowy pierwotnie zajmujący układ nerwowy w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
G20Choroba Parkinsona - Parkinson's disease
G21Parkinsonizm wtórny - Secondary parkinsonism
G21.0Złośliwy zespół neuroleptyczny - Malignant neuroleptic syndrome
G21.1Parkinsonizm wtórny wywołany innymi lekami - Other drug-induced secondary parkinsonism
G21.2Parkinsonizm wtórny wywołany innymi czynnikami zewnętrznymi - Secondary parkinsonism due to other external agents
G21.3Parkinsonizm po zapaleniu mózgu - Postencephalitic parkinsonism
G21.8Inny parkinsonizm wtórny - Other secondary parkinsonism
G21.9Parkinsonizm wtórny, nie określony - Secondary parkinsonism, unspecified
G22Parkinsonizm w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Parkinsonizm kiłowy (A52.1+) -
G23Inne choroby zwyrodnieniowe i zwojów podstawy - Other degenerative diseases of basal ganglia
G23.0Choroba Hellervordena-Spatza - Hallervorden-Spatz disease
G23.1Postępujące ponadjądrowe porażenie mięśni oka [Steela-Richardsona-Olszewskiego] - Progressive supranuclear ophthalmoplegia [Steele-Richardson-Olszewski]
G23.2Zwyrodnienie prążkowia i istoty czarnej [striatonigralis degeneratio] - Striatonigral degeneration
G23.8Inne określone choroby zwyrodnieniowe jąder podstawy - Other specified degenerative diseases of basal ganglia
G23.9 - Degenerative disease of basal ganglia, unspecified
G24Dystonia - Dystonia
G24.0Dystonia wywołana przez leki - Drug-induced dystonia
G24.1Dystonia samoistna rodzinna - Idiopathic familial dystonia
G24.2Dystonia samoistna niedziedziczna - Idiopathic nonfamilial dystonia
G24.3Kurczowy kręcz karku - Spasmodic torticollis
G24.4Dystonia samoistna w obrębie twarzy - Idiopathic orofacial dystonia
G24.5Kurcz powiek - Blepharospasm
G24.8Inne dystonie - Other dystonia
G24.9Dystonia, nie określona - Dystonia, unspecified
G25Inne zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych - Other extrapyramidal and movement disorders
G25.0Drżenie samoistne - Essential tremor
G25.1Drżenie polekowe - Drug-induced tremor
G25.2Inne określone formy drżenia - Other specified forms of tremor
G25.3Mioklonia - Myoclonus
G25.4Pląsawica polekowa - Drug-induced chorea
G25.5Inna pląsawica - Other chorea
G25.6Polekowe i inne tiki pochodzenia organicznego - Drug-induced tics and other tics of organic origin
G25.8Inne określone zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych - Other specified extrapyramidal and movement disorders
G25.9Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych, nie określone - Extrapyramidal and movement disorder, unspecified
G26Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
G30Choroba Alzheimera - Alzheimer's disease
G30.0Choroba Alzheimera o wczesnym początku - Alzheimer's disease with early onset
G30.1Choroba Alzheimera o późnym początku - Alzheimer's disease with late onset
G30.8Otępienie typu alzheimerowskiego - Other Alzheimer's disease
G30.9Choroba Alzheimera, nie określona - Alzheimer's disease, unspecified
G31Inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej - Other degenerative diseases of nervous system, not elsewhere classified
G31.0Zanik mózgu ograniczony - Circumscribed brain atrophy
G31.1Starcze zwyrodnienie mózgu niesklasyfikowane gdzie indziej - Senile degeneration of brain, not elsewhere classified
G31.2Zwyrodnienie układu nerwowego wywołane przez alkohol - Degeneration of nervous system due to alcohol
G31.8Inne określone choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego - Other specified degenerative diseases of nervous system
G31.9Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, nie określone - Degenerative disease of nervous system, unspecified
G32Inne zaburzenia zwyrodnieniowe układu nerwowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
G32.0Podostre złożone zwyrodnienie rdzenia kręgowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
G32.8Inne określone zaburzenia zwyrodnieniowe układu nerwowego występujące w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
G35Stwardnienie rozsiane - Multiple sclerosis
G36Inne ostre rozsiane demielinizacje - Other acute disseminated demyelination
G36.0Zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych [zespół Devica] - Neuromyelitis optica [Devic]
G36.1Ostre i podostre krwotoczne zapalenie istoty białej mózgu [Hursta] - Acute and subacute hemorrhagic leukoencephalitis [Hurst]
G36.8Inne określone ostre rozsiane demielinizacje - Other specified acute disseminated demyelination
G36.9Ostre rozsiane demielinizacje, nie określone - Acute disseminated demyelination, unspecified
G37Inne choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego - Other demyelinating diseases of central nervous system
G37.0Stwardnienie rozlane - Diffuse sclerosis
G37.1Środkowa demielinizacja ciała modzelowatego - Central demyelination of corpus callosum
G37.2Mielinoliza środkowa mostu - Central pontine myelinolysis
G37.3Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia w chorobie demielinizacyjnej ośrodkowego układu nerwowego - Acute transverse myelitis in demyelinating disease of central nervous system
G37.4Podostre martwiejące zapalenie rdzenia - Subacute necrotizing myelitis
G37.5Stwardnienie koncentryczne [Baló] - Concentric sclerosis [Bal?]
G37.8Inne określone choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego - Other specified demyelinating diseases of central nervous system
G37.9Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego, nie określone - Demyelinating disease of central nervous system, unspecified
G40Padaczka - Epilepsy
G40.0Padaczka samoistna (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe z napadami o zlokalizowanym początku - Localization-related (focal) (partial) idiopathic epilepsy and epileptic syndromes with seizures of localized onset
G40.1Padaczka objawowa (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe z prostymi napadami częściowymi - Localization-related (focal) (partial) symptomatic epilepsy and epileptic syndromes with simple partial seizures
G40.2Padaczka objawowa (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe ze złożonymi napadami częściowymi - Localization-related (focal) (partial) symptomatic epilepsy and epileptic syndromes with complex partial seizures
G40.3Uogólniona samoistna padaczka i zespoły padaczkowe - Generalized idiopathic epilepsy and epileptic syndromes
G40.4Inne postacie uogólnionej padaczki i zespołów padaczkowych - Other generalized epilepsy and epileptic syndromes
G40.5Szczególne zespoły padaczkowe - Special epileptic syndromes
G40.6Napady "grand mal", nie określone, (z lub bez napadów "petit mal") - Grand mal seizures, unspecified (with or without petit mal)
G40.7"Petit mal", nie określone, bez napadów "grand mal" - Petit mal, unspecified, without grand mal seizures
G40.8Inne padaczki - Other epilepsy
G40.9Padaczka, nie określona - Epilepsy, unspecified
G41Stan padaczkowy - Status epilepticus
G41.0Stan padaczkowy typu "grand mal" - Grand mal status epilepticus
G41.1Stan padaczkowy typu "petit mal" - Petit mal status epilepticus
G41.2Złożony częściowy stan padaczkowy - Complex partial status epilepticus
G41.8Inne stany padaczkowe - Other status epilepticus
G41.9Stan padaczkowy, nie określony - Status epilepticus, unspecified
G43Migrena - Migraine
G43.0Migrena bez aury [migrena prosta] - Migraine without aura [common migraine]
G43.1Migrena z aurą [migrena klasyczna] - Migraine with aura [classical migraine]
G43.2Stan migrenowy - Status migrainosus
G43.3Migrena powikłana - Complicated migraine
G43.8Inne migreny - Other migraine
G43.9Migrena, nie określona - Migraine, unspecified
G44Inne zespoły bólu głowy - Other headache syndromes
G44.0Zespół bólu głowy Hortona [cluster headache syndrome] - Cluster headache syndrome
G44.1Naczyniowy ból głowy niesklasyfikowany gdzie indziej - Vascular headache, not elsewhere classified
G44.2Ból głowy typu uciskowego - Tension-type headache
G44.3Przewlekły pourazowy ból głowy - Chronic posttraumatic headache
G44.4Polekowy ból głowy niesklasyfikowany gdzie indziej - Drug-induced headache, not elsewhere classified
G44.8Inne określone zespoły bólu głowy - Other specified headache syndromes
G45Przemijające mózgowe napady niedokrwienia i zespoły pokrewne - Transient cerebral ischemic attacks and related syndromes
G45.0Zespół tętnicy kręgowo-podstawnej - Vertebro-basilar artery syndrome
G45.1Zespół tętnicy szyjnej (półkulowy) - Carotid artery syndrome (hemispheric)
G45.2Mnogie i obustronne zespoły tętnic przedmózgowych - Multiple and bilateral precerebral artery syndromes
G45.3Przejściowe objawy ślepoty [amaurosis fugax] - Amaurosis fugax
G45.4Przemijająca niepamięć całkowita - Transient global amnesia
G45.8Inne przemijające mózgowe napady niedokrwienia i zespoły pokrewne - Other transient cerebral ischemic attacks and related syndromes
G45.9Przemijające mózgowe napady niedokrwienia, nie określone - Transient cerebral ischemic attack, unspecified
G46Zespoły naczyniowe mózgu w chorobach naczyń mózgowych (I60-I67+) -
G46.0Zespół tętnicy środkowej mózgu (I66.0+) -
G46.1Zespół tętnicy przedniej mózgu (I66.1+) -
G46.2Zespół tętnicy tylnej mózgu (I66.2+) -
G46.3Zespół udarowy pnia mózgu (I60-I67+) -
G46.4Zespół udarowy móżdżku (I60-I67+) -
G46.5Stan zatokowy z zespołem czysto ruchowym (I60-I67+) -
G46.6Stan zatokowy z zespołem czysto czuciowym (I60-I67+) -
G46.7Stan zatokowy z innymi zespołami (I60-I67+) -
G46.8Inne zespoły naczyniowe mózgu w chorobach naczyń mózgowych (I60-I67+) -
G47Zaburzenia snu - Sleep disorders
G47.0Zaburzenia w rozpoczęciu i trwaniu snu [insomnia] - Disorders of initiating and maintaining sleep [insomnias]
G47.1Zaburzenia z nadmierną sennością [hypersomnia] - Disorders of excessive somnolence [hypersomnias]
G47.2Zaburzenia rytmu snu i wstawania - Disorders of the sleep-wake schedule
G47.3Bezdech senny - Sleep apnea
G47.4Narkolepsja i katalepsja - Narcolepsy and cataplexy
G47.8Inne zaburzenia snu - Other sleep disorders
G47.9Zaburzenia snu, nie określone - Sleep disorder, unspecified
G50Zaburzenia nerwu trójdzielnego - Disorders of trigeminal nerve
G50.0Neuralgia nerwu trójdzielnego - Trigeminal neuralgia
G50.1Bóle twarzy nietypowe - Atypical facial pain
G50.8Inne zaburzenia nerwu trójdzielnego - Other disorders of trigeminal nerve
G50.9Zaburzenia nerwu trójdzielnego, nie określone - Disorder of trigeminal nerve, unspecified
G51Zaburzenia nerwu twarzowego - Facial nerve disorders
G51.0"Obwodowe" porażenie nerwu twarzowego [porażenie Bella] - Bell's palsy
G51.1Zapalenie zwoju kolanka - Geniculate ganglionitis
G51.2Zespół Melkerssona - Melkersson's syndrome
G51.3Przewlekły skurcz połowy twarzy - Clonic hemifacial spasm
G51.4Miokimia twarzowa - Facial myokymia
G51.8Inne zaburzenia nerwu twarzowego - Other disorders of facial nerve
G51.9Zaburzenia nerwu twarzowego, nie określone - Disorder of facial nerve, unspecified
G52Zaburzenia innych nerwów czaszkowych - Disorders of other cranial nerves
G52.0Zaburzenia nerwu węchowego - Disorders of olfactory nerve
G52.1Zaburzenia nerwu językowo-gardłowego - Disorders of glossopharyngeal nerve
G52.2Zaburzenia nerwu błędnego - Disorders of vagus nerve
G52.3Zaburzenia nerwu podjęzykowego - Disorders of hypoglossal nerve
G52.7Zaburzenia wielu nerwów czaszkowych - Disorders of multiple cranial nerves
G52.8Zaburzenia innych określonych nerwów czaszkowych - Disorders of other specified cranial nerves
G52.9Zaburzenia nerwu czaszkowego, nie określone - Cranial nerve disorder, unspecified
G53Zaburzenia nerwów czaszkowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
G53.0Nerwoból po przebytym półpaścu (B02.0+) -
G53.1Porażenia wielu nerwów czaszkowych w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (A00-B99+) -
G53.2Porażenia wielu nerwów czaszkowych w sarkoidozie (D86.8+) -
G53.3Porażenia wielu nerwów czaszkowych w chorobach nowotworowych (C00-D48+) -
G53.8Inne zaburzenia nerwów czaszkowych w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
G54Zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych - Nerve root and plexus disorders
G54.0Zaburzenia splotu ramiennego - Brachial plexus disorders
G54.1Zaburzenia splotu lędźwiowo-krzyżowego - Lumbosacral plexus disorders
G54.2Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych szyjnych niesklasyfikowanych gdzie indziej - Cervical root disorders, not elsewhere classified
G54.3Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych piersiowych niesklasyfikowanych gdzie indziej - Thoracic root disorders, not elsewhere classified
G54.4Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych lędźwiowo-krzyżowych niesklasyfikowanych gdzie indziej - Lumbosacral root disorders, not elsewhere classified
G54.5Nerwoból z zanikiem mięśni - Neuralgic amyotrophy
G54.6Zespół bólu fantomowego kończyny z bólem - Phantom limb syndrome with pain
G54.7Zespół bólu fantomowego kończyny bez bólu - Phantom limb syndrome without pain
G54.8Inne zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych - Other nerve root and plexus disorders
G54.9Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych, nie określone - Nerve root and plexus disorder, unspecified
G55Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
G55.0Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w chorobach nowotworowych (C00-D48+) -
G55.1Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w zaburzeniach krążka międzykręgowego (M50-M51+) -
G55.2Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w zmianach zwyrodnieniowych kręgów (M47.-+) -
G55.3Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w innych (dolegliwościach kręgosłupa) dorsopatiach (M45-M46, M48.-+, M53-M54+) -
G55.8Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
G56Mononeuropatie kończyny górnej - Mononeuropathies of upper limb
G56.0Zespół cieśni nadgarstka - Carpal tunnel syndrome
G56.1Inne uszkodzenia nerwu pośrodkowego - Other lesions of median nerve
G56.2Uszkodzenie nerwu łokciowego - Lesion of ulnar nerve
G56.3Uszkodzenie nerwu promieniowego - Lesion of radial nerve
G56.4Kauzalgia - Causalgia
G56.8Inne mononeuropatie kończyny górnej - Other mononeuropathies of upper limb
G56.9Mononeuropatie kończyny górnej nie określone - Mononeuropathy of upper limb, unspecified
G57Mononeuropatie kończyny dolnej - Mononeuropathies of lower limb
G57.0Uszkodzenie nerwu kulszowego - Lesion of sciatic nerve
G57.1Zespół nerwu skórnego bocznego uda [neuralgia paraesthetica] - Meralgia paresthetica
G57.2Uszkodzenie nerwu udowego - Lesion of femoral nerve
G57.3Uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego - Lesion of lateral popliteal nerve
G57.4Uszkodzenie nerwu piszczelowego - Lesion of medial popliteal nerve
G57.5Zespół kanału stępu - Tarsal tunnel syndrome
G57.6Uszkodzenie nerwów podeszwy - Lesion of plantar nerve
G57.8Inne mononeuropatie kończyny dolnej - Other mononeuropathies of lower limb
G57.9Mononeuropatia kończyny dolnej, nie określona - Mononeuropathy of lower limb, unspecified
G58Inne mononeuropatie - Other mononeuropathies
G58.0Neuropatia międzyżebrowa - Intercostal neuropathy
G58.7Mnogie zapalenie pojedynczych nerwów - Mononeuritis multiplex
G58.8Inne określone mononeuropatie - Other specified mononeuropathies
G58.9Mononeuropatia, nie określona - Mononeuropathy, unspecified
G59Mononeuropatia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
G59.0Mononeuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze wspólnym czwartym znakiem kodu .4) -
G59.8Inne mononeuropatie w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
G60Neuropatia samoistna i dziedziczna - Hereditary and idiopathic neuropathy
G60.0Dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa - Hereditary motor and sensory neuropathy
G60.1Choroba Refsuma - Refsum's disease
G60.2Neuropatia z towarzyszącą dziedziczną ataksją - Neuropathy in association with hereditary ataxia
G60.3Neuropatia samoistna postępująca - Idiopathic progressive neuropathy
G60.4Inne neuropatie dziedziczne i samoistne -
G60.8 - Other hereditary and idiopathic neuropathies
G60.9Neuropatia samoistna i dziedziczna, nie określona - Hereditary and idiopathic neuropathy, unspecified
G61Polineuropatia zapalna - Inflammatory polyneuropathy
G61.0Zespół Gullaina-Barrego - Guillain-Barr‚ syndrome
G61.1Neuropatia surowicza - Serum neuropathy
G61.8Inne polineuropatie zakaźne - Other inflammatory polyneuropathies
G61.9Polineuropatia zakaźna, nie określona - Inflammatory polyneuropathy, unspecified
G62Inne polineuropatie - Other polyneuropathies
G62.0Polineuropatia wywołana przez leki - Drug-induced polyneuropathy
G62.1Polineuropatia alkoholowa - Alcoholic polyneuropathy
G62.2Polineuropatia wywołana innymi czynnikami toksycznymi - Polyneuropathy due to other toxic agents
G62.8Inne określone polineuropatie - Other specified polyneuropathies
G62.9Polineuropatia, nie określona - Polyneuropathy, unspecified
G63Polineuropatia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
G63.0Polineuropatia w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej -
G63.1Polineuropatia w chorobach nowotworowych (C00-D48+) -
G63.2Polineuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze wspólnym czwartym znakiem kodu .4) -
G63.3Polineuropatia w innych chorobach układu wewnątrzwydzielniczego i metabolicznych (E00-E07+, E15-E16+, E20-E34+, E70-E89+) -
G63.4Polineuropatia w niedoborach żywieniowych (E40-E64+) -
G63.5Polineuropatia w układowych stanach chorobowych tkanki łącznej (M30-M35+) -
G63.6Polineuropatia w innych zaburzeniach układu kostno-mięśniowego (M00-M25+, M40-M96+) -
G63.8Polineuropatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
G64Inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego - Other disorders of peripheral nervous system
G70Miastenia ciężka rzekomoporaźna [myasthenia gravis] i inne zaburzenia nerwowo-mięśniowe - Myasthenia gravis and other myoneural disorders
G70.1Toksyczne zaburzenia nerwowo-mięśniowe - Toxic myoneural disorders
G70.2Miastenia wrodzona i wieku rozwojowego - Congenital and developmental myasthenia
G70.8Inne określone zaburzenia mięśniowo-nerwowe - Other specified myoneural disorders
G70.9Zaburzenia mięśniowo-nerwowe, nie określone - Myoneural disorder, unspecified
G71Pierwotne zaburzenia mięśniowe - Primary disorders of muscles
G71.0Dystrofia mięśniowa - Muscular dystrophy
G71.1Zaburzenia miotoniczne - Myotonic disorders
G71.2Miopatie wrodzone - Congenital myopathies
G71.3Miopatia mitochondrialna niesklasyfikowana gdzie indziej - Mitochondrial myopathy, not elsewhere classified
G71.8Inne pierwotne zaburzenia mięśni - Other primary disorders of muscles
G71.9Pierwotne zaburzenia mięśni, nie określone - Primary disorder of muscle, unspecified
G72Inne miopatie - Other myopathies
G72.0Miopatia polekowa - Drug-induced myopathy
G72.1Miopatia alkoholowa - Alcoholic myopathy
G72.2Miopatia wywołana innymi czynnikami toksycznymi - Myopathy due to other toxic agents
G72.3Porażenie okresowe - Periodic paralysis
G72.4Miopatia zapalna niesklasyfikowana gdzie indziej - Inflammatory myopathy, not elsewhere classified
G72.8Inne określone miopatie - Other specified myopathies
G72.9Miopatia, nie określona - Myopathy, unspecified
G73Zaburzenia połączeń nerwowo-mięśniowych oraz mięśni w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
G73.0Zespoły miasteniczne w chorobach układu wewnątrzwydzielniczego -
G73.1Zespół Eatona-Lamberta (C80+) -
G73.2Inne zespoły miasteniczne w chorobach nowotworowych (C00-D48+) -
G73.3Zespoły miasteniczne w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
G73.4Miopatia w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej -
G73.5Miopatia w chorobach układu wewnątrzwydzielniczego -
G73.6Miopatia w chorobach metabolicznych -
G73.7Miopatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
G80Dziecięce porażenie mózgowe - Infantile cerebral palsy
G80.0Kurczowe porażenie mózgowe - Spastic cerebral palsy
G80.1Kurczowe porażenie obustronne - Spastic diplegia
G80.2Dziecięce porażenie połowicze - Infantile hemiplegia
G80.3Dyskinetyczne porażenie mózgowe - Dyskinetic cerebral palsy
G80.4Ataktyczne porażenie mózgowe - Ataxic cerebral palsy
G80.8Inne dziecięce porażenie mózgowe - Other infantile cerebral palsy
G80.9Dziecięce porażenie mózgowe, nie określone - Infantile cerebral palsy, unspecified
G81Porażenie połowicze - Hemiplegia
G81.0Wiotkie porażenie połowicze - Flaccid hemiplegia
G81.1Kurczowe porażenie połowicze - Spastic hemiplegia
G81.9Porażenie połowicze, nie określone - Hemiplegia, unspecified
G82Porażenie kończyn dolnych i porażenie czterokończynowe - Paraplegia and tetraplegia
G82.0Wiotkie porażenie kończyn dolnych - Flaccid paraplegia
G82.1Kurczowe porażenie kończyn dolnych - Spastic paraplegia
G82.2Porażenie kończyn dolnych, nie określone - Paraplegia, unspecified
G82.3Wiotkie porażenie czterokończynowe - Flaccid tetraplegia
G82.4Kurczowe porażenie czterokończynowe - Spastic tetraplegia
G82.5Porażenie czterokończynowe, nie określone - Tetraplegia, unspecified
G83Inne zespoły porażenne - Other paralytic syndromes
G83.0Porażenie obustronne kończyn górnych - Diplegia of upper limbs
G83.1Porażenie jednej kończyny dolnej - Monoplegia of lower limb
G83.2Porażenie jednej kończyny górnej - Monoplegia of upper limb
G83.3Porażenie jednej kończyny, nie określone - Monoplegia, unspecified
G83.4Zespół ogona końskiego - Cauda equina syndrome
G83.8Inne określone zespoły porażenne - Other specified paralytic syndromes
G83.9Zespół porażenny, nie określony - Paralytic syndrome, unspecified
G90Zaburzenia układu wegetatywnego - Disorders of autonomic nervous system
G90.0Samoistna obwodowa neuropatia wegetatywna - Idiopathic peripheral autonomic neuropathy
G90.1Dysautonomia rodzinna [Riley-Daya] - Familial dysautonomia [Riley-Day]
G90.2Zespół Hornera - Horner's syndrome
G90.3Zwyrodnienie wieloukładowe - Multisystem degeneration
G90.8Inne zaburzenia układu wegetatywnego - Other disorders of autonomic nervous system
G90.9Zaburzenie układu wegetatywnego, nie określone - Disorder of autonomic nervous system, unspecified
G91Wodogłowie - Hydrocephalus
G91.0Wodogłowie komunikujące - Communicating hydrocephalus
G91.1Wodogłowie z niedrożności - Obstructive hydrocephalus
G91.2Wodogłowie normociśnieniowe [zespół Hakima] - Normal-pressure hydrocephalus
G91.3Wodogłowie pourazowe, nie określone - Posttraumatic hydrocephalus, unspecified
G91.8Inne wodogłowie - Other hydrocephalus
G91.9Wodogłowie, nie określone - Hydrocephalus, unspecified
G92Encefalopatia toksyczna - Toxic encephalopathy
G93Inne zaburzenia mózgu - Other disorders of brain
G93.0Torbiele mózgu - Cerebral cysts
G93.1Uszkodzenie mózgu z niedotlenienia niesklasyfikowane gdzie indziej - Anoxic brain damage, not elsewhere classified
G93.2Łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe - Benign intracranial hypertension
G93.3Powirusowy zespół zmęczenia - Postviral fatigue syndrome
G93.4Encefalopatia, nie określona - Encephalopathy, unspecified
G93.5Zespół uciskowy mózgu - Compression of brain
G93.6Obrzęk mózgu - Cerebral edema
G93.7Zespół Reye`a - Reye's syndrome
G93.8Inne określone zaburzenia mózgu - Other specified disorders of brain
G93.9Zaburzenie mózgu, nie określone - Disorder of brain, unspecified
G94Inne zaburzenia mózgu w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
G94.0Wodogłowie w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (A00-B99+) -
G94.1Wodogłowie w chorobach nowotworowych (C00-D48+) -
G94.2Wodogłowie w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
G94.8Inne określone zaburzenia mózgu w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
G95Inne choroby rdzenia kręgowego - Other diseases of spinal cord
G95.0Jamistość rdzenia kręgowego i jamistość opuszki - Syringomyelia and syringobulbia
G95.1Mielopatie naczyniowe - Vascular myelopathies
G95.2Zespół uciskowy rdzenia, nie określony - Cord compression, unspecified
G95.8Inne określone choroby rdzenia kręgowego - Other specified diseases of spinal cord
G95.9Choroba rdzenia kręgowego, nie określona - Disease of spinal cord, unspecified
G96Inne choroby ośrodkowego układu nerwowego - Other disorders of central nervous system
G96.0Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego - Cerebrospinal fluid leak
G96.1Zaburzenia opon niesklasyfikowane gdzie indziej - Disorders of meninges, not elsewhere classified
G96.8Inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego - Other specified disorders of central nervous system
G96.9Zaburzenie ośrodkowego układu nerwowego, nie określone - Disorder of central nervous system, unspecified
G97Zaburzenia pozabiegowe układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej -
G97.0Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego z nakłucia lędźwiowego -
G97.1Inne odczyny po nakłuciu lędźwiowym -
G97.2Wewnątrzczaszkowe podciśnienie następujące po przetoce komorowej -
G97.8Inne pozabiegowe zaburzenia układu nerwowego, nie określone -
G98Inne zaburzenia układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej - Other disorders of nervous system, not elsewhere classified
G99Inne zaburzenia układu nerwowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
G99.0Neuropatia wegetatywna w chorobach układu wewnątrzwydzielniczego i metabolicznych -
G99.1Inne zaburzenia układu wegetatywnego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
G99.2Mielopatia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
G99.8Inne określone zaburzenia układu nerwowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
wstydliwe zmarszczki - KOLAGEN_cito blizny potrądzikowe - KOLAGEN_cito jędrne ciało - KOLAGEN_cito blizny - KOLAGEN_cito wioślarstwo - KOLAGEN_cito kolagen olx - KOLAGEN_cito zmarszczki u kobiet - KOLAGEN_cito kolagen na zmarszczki - KOLAGEN_cito zioła w cukierkach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z apteki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe dla całej rodziny - szałwia - Cukierki_Szalwiowe w aptekach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na angine szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z zielarni - szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeziębienie leki szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe produkty szałwia - Cukierki_Szalwiowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła w cukierkach - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe poprawa przemiany materii - Cukierki_Pokrzywowe zielarnia - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe właściwości pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe ładne paznokcie - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe co dobrego - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla całej rodziny - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z apteki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki czarny bez - cukierki - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla sedniorów - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe przeciw stresowi - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe nowości - melisa - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe nowości - waleriana - Cukierki_Walerianowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe przeciw stresowi - waleriana - Cukierki_Walerianowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe co dobrego - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla sportowców - Dezodorant_SuperDeo sprint - Dezodorant_SuperDeo koszykówka - Dezodorant_SuperDeo badminton - Dezodorant_SuperDeo gimnastyka - Dezodorant_SuperDeo brydż - Dezodorant_SuperDeo maraton - Dezodorant_SuperDeo toczenie się w plastikowej kuli - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2022