anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH ICD10

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
Hasła zaczynające się na 'I' (pasujących wzorców 454):
I00Choroba reumatyczna bez wzmianki o zajęciu serca - Rheumatic fever without mention of heart involvement
I01Choroba reumatyczna z zajęciem serca - Rheumatic fever with heart involvement
I01.0Ostre reumatyczne zapalenie osierdzia - Acute rheumatic pericarditis
I01.1Ostre reumatyczne zapalenie wsierdzia - Acute rheumatic endocarditis
I01.2Ostre reumatyczne zapalenie mięśnia serca - Acute rheumatic myocarditis
I01.8Inne ostre choroby reumatyczne serca - Other acute rheumatic heart disease
I01.9Ostra choroba reumatyczna serca nie określona - Acute rheumatic heart disease, unspecified
I02Pląsawica reumatyczna - Rheumatic chorea
I02.0Pląsawica reumatyczna z zajęciem serca - Rheumatic chorea with heart involvement
I02.9Pląsawica reumatyczna bez zajęcia serca - Rheumatic chorea without heart involvement
I05Choroby reumatyczne zastawki dwudzielnej - Rheumatic mitral valve diseases
I05.0Zwężenie lewego ujścia żylnego - Mitral stenosis
I05.1Reumatyczna niedomykalność zastawki dwudzielnej - Rheumatic mitral insufficiency
I05.2Zwężenie lewego ujścia żylnego z niedomykalnością - Mitral stenosis with insufficiency
I05.8Inne wady zastawki dwudzielnej - Other mitral valve diseases
I05.9Wada zastawki dwudzielnej, nie określona - Mitral valve disease, unspecified
I06Choroby reumatyczne zastawki tętnicy głównej - Rheumatic aortic valve diseases
I06.0Reumatyczne zwężenie tętnicy głównej - Rheumatic aortic stenosis
I06.1Reumatyczna niedomykalność zastawki tętnicy głównej - Rheumatic aortic insufficiency
I06.2Reumatyczne zwężenie lewego ujścia tętniczego z niedomykalnością zastawek - Rheumatic aortic stenosis with insufficiency
I06.8Inne wady reumatyczne zastawki tętnicy głównej - Other rheumatic aortic valve diseases
I06.9Wada reumatyczna zastawki tętnicy głównej, nie określona - Rheumatic aortic valve disease, unspecified
I07Choroby reumatyczne zastawki trójdzielnej - Rheumatic tricuspid valve diseases
I07.0Zwężenie zastawki trójdzielnej - Tricuspid stenosis
I07.1Niedomykalność zastawki trójdzielnej - Niedomykalno?? zastawki tr骿dzielnej (reumatyczna)
I07.2Zwężenie zastawki trójdzielnej z niedomykalnością - Tricuspid stenosis with insufficiency
I07.8Inne wady zastawki trójdzielnej - Other tricuspid valve diseases
I07.9Wada zastawki trójdzielnej, nie określona - Tricuspid valve disease, unspecified
I08Wady wielu zastawek [skojarzone] - Multiple valve diseases
I08.0Wady zastawek dwudzielnej i tętnicy głównej - Disorders of both mitral and aortic valves
I08.1Wady zastawek dwudzielnej i trójdzielnej - Disorders of both mitral and tricuspid valves
I08.2Wady zastawek tętnicy głównej i trójdzielnej - Disorders of both aortic and tricuspid valves
I08.3Skojarzone wady zastawek dwudzielnej, trójdzielnej i tętnicy głównej - Combined disorders of mitral, aortic, and tricuspid valves
I08.8Inne wady skojarzone wielu zastawek - Other multiple valve diseases
I08.9Wady wielu zastawek, nie określona - Multiple valve disease, unspecified
I09Inne choroby reumatyczne serca - Other rheumatic heart diseases
I09.0Reumatyczne zapalenie mięśnia serca - Rheumatic myocarditis
I09.1Reumatyczne choroby wsierdzia, zastawki, nie określone - Rheumatic diseases of endocardium, valve unspecified
I09.2Przewlekłe reumatyczne zapalenie osierdzia - Chronic rheumatic pericarditis
I09.8Inne określone reumatyczne choroby serca - Other specified rheumatic heart diseases
I09.9Choroba reumatyczna serca, nie określona - Rheumatic heart disease, unspecified
I10Samoistne (pierwotne) nadciśnienie - Essential (primary) hypertension
I11Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca - Hypertensive heart disease
I11.0Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca, z (zastoinową) niewydolnością serca - Hypertensive heart disease with (congestive) heart failure
I11.9Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca bez (zastoinowej) niewydolności serca - Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure
I12Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek - Hypertensive renal disease
I12.0Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, z niewydolnością nerek - Hypertensive renal disease with renal failure
I12.9Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, bez niewydolności nerek - Hypertensive renal disease without renal failure
I13Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek - Hypertensive heart and renal disease
I13.0Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z (zastoinową) niewydolnością serca - Hypertensive heart and renal disease with (congestive) heart failure
I13.1Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z niewydolnością nerek - Hypertensive heart and renal disease with renal failure
I13.2Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, tak z (zastoinową) niewydolnością serca jak i niewydolnością nerek - Hypertensive heart and renal disease with both (congestive) heart failure and renal failure
I13.9Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, nie określona - Hypertensive heart and renal disease, unspecified
I15Nadciśnienie wtórne -
I15.0Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe -
I15.1Nadciśnienie wtórne do innej patologii nerek -
I15.2Nadciśnienie wtórne do zaburzeń układu wewnątrzwydzielniczego -
I15.8Inne wtórne nadciśnienie -
I15.9Nadciśnienie wtórne, nie określone -
I20Dusznica bolesna - Angina pectoris
I20.0Dusznica niestabilna - Unstable angina
I20.1Dusznica bolesna z udokumentowanym skurczem naczyń wieńcowych - Angina pectoris with documented spasm
I20.8Inne postacie dusznicy bolesnej - Other forms of angina pectoris
I20.9Dusznica bolesna, nie określona - Angina pectoris, unspecified
I21Ostry zawał serca - Acute myocardial infarction
I21.0Ostry zawał serca pełnościenny ściany przedniej - Acute transmural myocardial infarction of anterior wall
I21.1Ostry zawał serca pełnościenny ściany dolnej - Acute transmural myocardial infarction of inferior wall
I21.2Ostry zawał serca pełnościenny o innej lokalizacji - Acute transmural myocardial infarction of other sites
I21.3Ostry zawał serca pełnościenny o nieokreślonym umiejscowieniu - Acute transmural myocardial infarction of unspecified site
I21.4Ostry zawał serca podwsierdziowy - Acute subendocardial myocardial infarction
I21.9Ostry zawał serca, nie określony - Acute myocardial infarction, unspecified
I22Ponowny zawał serca ("dorzut") - Subsequent myocardial infarction
I22.0Ponowny zawał serca ściany przedniej - Subsequent myocardial infarction of anterior wall
I22.1Ponowny ostry zawał serca ściany dolnej - Subsequent myocardial infarction of inferior wall
I22.8Ponowny ostry zawał serca innych miejsc - Subsequent myocardial infarction of other sites
I22.9Ponowny ostry zawał serca o nieokreślonym umiejscowienu - Subsequent myocardial infarction of unspecified site
I23Niektóre powikłania występujące w czasie ostrego zawału serca -
I23.0Krwiak osierdzia jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca -
I23.1Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca -
I23.2Ubytek przegrody międzykomorowej jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca -
I23.3Pęknięcie ściany serca bez krwiaka osierdzia jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca -
I23.4Pęknięcie strun ścięgnistych jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca -
I23.5Pęknięcie mięśnia brodawkowatego jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca -
I23.6Skrzeplina przedsionka, uszka przedsionka i komory jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca -
I23.9Inne powikłania występujące w czasie ostrego zawału serca -
I24Inne ostre postacie choroby niedokrwiennej serca - Other acute ischemic heart diseases
I24.0Zakrzepica tętnicy wieńcowej bez zawału serca -
I24.1Zespół Dresslera - Dressler's syndrome
I24.8Inne postacie ostrej choroby niedokrwiennej serca - Other forms of acute ischemic heart disease
I24.9Ostra choroba niedokrwienna serca, nie określona - Acute ischemic heart disease, unspecified
I25Przewlekła choroba niedokrwienna serca - Chronic ischemic heart disease
I25.0Choroba serca i naczyń krwionośnych w przebiegu miażdżycy - Atherosclerotic cardiovascular disease, so described
I25.1Choroba serca w przebiegu miażdżycy - Atherosclerotic heart disease
I25.2Stary (przebyty) zawał serca - Old myocardial infarction
I25.3Tętniak serca - Aneurysm of heart
I25.4Tętniak naczyń wieńcowych - Coronary artery aneurysm
I25.5Kardiomiopatia niedokrwienna - Ischemic cardiomyopathy
I25.6"Ciche" (nieme) niedokrwienie serca - Silent myocardial ischemia
I25.8Inne postacie przewlekłej choroby niedokrwiennej serca - Other forms of chronic ischemic heart disease
I25.9Przewlekła choroba niedokrwienna serca, nie określona - Chronic ischemic heart disease, unspecified
I26Zator płucny - Pulmonary embolism
I26.0Zator płucny ze wzmianką o ostrym sercu płucnym - Pulmonary embolism with mention of acute cor pulmonale
I26.9Zator płucny bez wzmianki o ostrym sercu płucnym - Pulmonary embolism without mention of acute cor pulmonale
I27Inne zespoły sercowo-płucne - Other pulmonary heart diseases
I27.0Pierwotne nadciśnienie płucne - Primary pulmonary hypertension
I27.1Choroba serca w przebiegu kifoskoliozy - Kyphoscoliotic heart disease
I27.2 - Other secondary pulmonary hypertension
I27.8Inne określone zespoły sercowo-płucne - Other specified pulmonary heart diseases
I27.9Zespół sercowo-płucny, nie określony - Pulmonary heart disease, unspecified
I28Inne choroby naczyń płucnych - Other diseases of pulmonary vessels
I28.0Przetoka tętniczo-żylna naczyń płucnych - Arteriovenous fistula of pulmonary vessels
I28.1Tętniak tętnicy płucnej - Aneurysm of pulmonary artery
I28.8Inne określone choroby naczyń płucnych - Other specified diseases of pulmonary vessels
I28.9Choroba naczyń płucnych, nie określona - Disease of pulmonary vessels, unspecified
I30Ostre zapalenie osierdzia - Acute pericarditis
I30.0Ostre nieokreślone samoistne zapalenie osierdzia - Acute nonspecific idiopathic pericarditis
I30.1Zapalenie osierdzia zakaźne - Infective pericarditis
I30.8Inne postacie ostrego zapalenia osierdzia - Other forms of acute pericarditis
I30.9Ostre zapalenie osierdzia, nie określone - Acute pericarditis, unspecified
I31Inne choroby osierdzia - Other diseases of pericardium
I31.0Przewlekłe zarostowe zapalenie osierdzia - Chronic adhesive pericarditis
I31.1Przewlekłe zaciskające zapalenie osierdzia - Chronic constrictive pericarditis
I31.2Krwiak osierdzia niesklasyfikowany gdzie indziej - Hemopericardium, not elsewhere classified
I31.3Płyn w worku osierdziowym (niezapalny) - Pericardial effusion (noninflammatory)
I31.8Inne określone choroby osierdzia - Other specified diseases of pericardium
I31.9Choroba osierdzia, nie określona - Disease of pericardium, unspecified
I32Zapalenie osierdzia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
I32.0Zapalenie osierdzia w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej -
I32.1Zapalenie osierdzia w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej -
I32.8Zapalenie osierdzia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
I33Ostre i podostre zapalenie wsierdzia - Acute and subacute endocarditis
I33.0Ostre i podostre zakaźne zapalenie wsierdzia - Acute and subacute infective endocarditis
I33.9Ostre zapalenie wsierdzia, nie określone - Acute endocarditis, unspecified
I34Niereumatyczne zaburzenia czynności zastawki dwudzielnej - Nonrheumatic mitral valve disorders
I34.0Niedomykalność zastawki dwudzielnej - Mitral (valve) insufficiency
I34.1Wypadanie płatka(-ów) zastawki dwudzielnej - Mitral (valve) prolapse
I34.2Niereumatyczne zwężenie zastawki dwudzielnej - Nonrheumatic mitral (valve) stenosis
I34.8Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki dwudzielnej - Other nonrheumatic mitral valve disorders
I34.9Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki dwudzielnej, nie określone - Nonrheumatic mitral valve disorder, unspecified
I35Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej - Nonrheumatic aortic valve disorders
I35.0Zwężenie zastawki tętnicy głównej - Aortic (valve) stenosis
I35.1Niedomykalność zastawki tętnicy głównej - Aortic (valve) insufficiency
I35.2Zwężenie zastawki tętnicy głównej z niedomykalnością - Aortic (valve) stenosis with insufficiency
I35.8Inne zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej - Other aortic valve disorders
I35.9Zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej, nie określone - Aortic valve disorder, unspecified
I36Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej - Nonrheumatic tricuspid valve disorders
I36.0Niereumatyczne zwężenie zastawki trójdzielnej - Nonrheumatic tricuspid (valve) stenosis
I36.1Niereumatyczna niedomykalność zastawki trójdzielnej - Nonrheumatic tricuspid (valve) insufficiency
I36.2Niereumatyczne zwężenie zastawki trójdzielnej z niedomykalnością - Nonrheumatic tricuspid (valve) stenosis with insufficiency
I36.8Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej - Other nonrheumatic tricuspid valve disorders
I36.9Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej, nie określone - Nonrheumatic tricuspid valve disorder, unspecified
I37Zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego - Pulmonary valve disorders
I37.0Zwężenie zastawki pnia płucnego - Pulmonary valve stenosis
I37.1Niedomykalność zastawki pnia płucnego - Pulmonary valve insufficiency
I37.2Zwężenie zastawki pnia płucnego z niedomykalnością - Pulmonary valve stenosis with insufficiency
I37.8Inne zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego - Other pulmonary valve disorders
I37.9Zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego, nie określone - Pulmonary valve disorder, unspecified
I38Zapalenie wsierdzia, zastawki, nie określone - Endocarditis, valve unspecified
I39Zapalenie wsierdzia i zaburzenia funkcji zastawek serca w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
I39.0Zaburzenia funkcji zastawki dwudzielnej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
I39.1Zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
I39.2Zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
I39.3Zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
I39.4Zaburzenia funkcji wielu zastawek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
I39.8Zapalenie wsierdzia, zastawki, nie określone, w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
I40Ostre zapalenie mięśnia sercowego - Acute myocarditis
I40.0Infekcyjne zapalenie mięśnia sercowego - Infective myocarditis
I40.1Izolowane zapalenie mięśnia sercowego - Isolated myocarditis
I40.8Inne ostre zapalenie mięśnia sercowego - Other acute myocarditis
I40.9Ostre zapalenie mięśnia sercowego, nie określone - Acute myocarditis, unspecified
I41Zapalenie mięśnia sercowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
I41.0Zapalenie mięśnia sercowego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej -
I41.1Zapalenie mięśnia sercowego w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej -
I41.2Zapalenie mięśnia sercowego w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej -
I41.8Zapalenie mięśnia sercowego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
I42Kardiomopatie - Cardiomyopathy
I42.0Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Dilated cardiomyopathy
I42.1Przerostowa kardiomiopatia zawężająca - Obstructive hypertrophic cardiomyopathy
I42.2Inne kardiomiopatie przerostowe - Other hypertrophic cardiomyopathy
I42.3Choroba wsierdzia (eozynofilowa) - Endomyocardial (eosinophilic) disease
I42.4Zwłóknienie sprężyste wsierdzia (fibroelastoza wsierdzia) - Endocardial fibroelastosis
I42.5Inne kardiomiopatie zaciskające (restrykcyjne) - Other restrictive cardiomyopathy
I42.6Kardiomiopatia alkoholowa - Alcoholic cardiomyopathy
I42.7Kardiomiopatia wywołana przez leki i inne czynniki zewnętrzne - Cardiomyopathy due to drugs and other external agents
I42.8Inne kardiomiopatie - Other cardiomyopathies
I42.9Kardiomiopatia, nie określona - Cardiomyopathy, unspecified
I43Kardiomiopatia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
I43.0Kardiomiopatia w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej -
I43.1Kardiomiopatia w chorobach metabolicznych -
I43.2Kardiomiopatia w chorobach z niedoborów pokarmowych -
I43.8Kardiomiopatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
I44Blok przedsionkowo-komorowy i lewej odnogi pęczka Hisa - Atrioventricular and left bundle-branch block
I44.0Blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia - Atrioventricular block, first degree
I44.1Blok przedsionkowo-komorowy drugiego stopnia - Atrioventricular block, second degree
I44.2Blok przedsionkowo-komorowy zupełny - Atrioventricular block, complete
I44.3Inne i nieokreślone bloki przedsionkowo-komorowe - Other and unspecified atrioventricular block
I44.4Blok przedniej gałęzi lewej odnogi - Left anterior fascicular block
I44.5Blok tylnej gałęzi lewej odnogi - Left posterior fascicular block
I44.6Inny i nieokreślony blok gałęzi - Other and unspecified fascicular block
I44.7Blok lewej odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego Hisa, nie określony - Left bundle-branch block, unspecified
I45Inne zaburzenia przewodnictwa - Other conduction disorders
I45.0Blok prawej odnogi - Right fascicular block
I45.1Inne i nieokreślone bloki prawej odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego Hisa - Other and unspecified right bundle-branch block
I45.2Blok dwugałęziowy - Bifascicular block
I45.3Blok trójgałęziowy - Trifascicular block
I45.4Nieokreślony blok wewnątrzkomorowy - Nonspecific intraventricular block
I45.5Inny określony blok serca - Other specified heart block
I45.6Zespół preekscytacji - Preexcitation syndrome
I45.8Inne określone zaburzenia przewodnictwa - Other specified conduction disorders
I45.9Zaburzenie przewodnictwa, nie określone - Conduction disorder, unspecified
I46Zatrzymanie krążenia - Cardiac arrest
I46.0Zatrzymanie krążenia ze skuteczną resuscytacją - Cardiac arrest with successful resuscitation
I46.1Nagła śmierć sercowa, tak opisana - Sudden cardiac death, so described
I46.9Zatrzymanie krążenia, nie określone - Cardiac arrest, unspecified
I47Częstoskurcz napadowy - Paroxysmal tachycardia
I47.0Komorowe zaburzenia rytmu typu fali nawrotowej (re-entry) - Reentry ventricular arrhythmia
I47.1Częstoskurcz nadkomorowy - Supraventricular tachycardia
I47.2Częstoskurcz komorowy - Ventricular tachycardia
I47.9Częstoskurcz napadowy, nie określony - Paroxysmal tachycardia, unspecified
I48Migotanie i trzepotanie przedsionków - Atrial fibrillation and flutter
I49Inne zaburzenia rytmu serca - Other cardiac arrhythmias
I49.0Migotanie i trzepotanie komór - Ventricular fibrillation and flutter
I49.1Przedwczesna depolaryzacja przedsionkowa - Atrial premature depolarization
I49.2Przedwczesna depolaryzacja (pobudzenie) z łącza przedsionkowo-komorowego - Junctional premature depolarization
I49.3Przedwczesna depolaryzacja (pobudzenie) komór - Ventricular premature depolarization
I49.4Inne i nieokreślone przedwczesne depolaryzacje (pobudzenia) - Other and unspecified premature depolarization
I49.5Zespół chorej zatoki - Sick sinus syndrome
I49.8Inne określone zaburzenia rytmu serca - Other specified cardiac arrhythmias
I49.9Zaburzenia rytmu serca, nie określone - Cardiac arrhythmia, unspecified
I50Niewydolność serca - Heart failure
I50.0Niewydolność serca zastoinowa - Congestive heart failure
I50.1Niewydolność serca lewokomorowa - Left ventricular failure
I50.9Niewydolność serca, nie określona - Heart failure, unspecified
I51Choroby serca niedokładnie określone i powikłania chorób serca - Complications and ill-defined descriptions of heart disease
I51.0Ubytek przegody serca, nabyty - Cardiac septal defect, acquired
I51.1Pęknięcie struny ścięgnistej niesklasyfikowane gdzie indziej - Rupture of chordae tendineae, not elsewhere classified
I51.2Pęknięcie mięśnia brodawkowatego niesklasyfikowane gdzie indziej - Rupture of papillary muscle, not elsewhere classified
I51.3Zakrzep (skrzeplina) wewnątrzsercowy niesklasyfikowany gdzie indziej - Intracardiac thrombosis, not elsewhere classified
I51.4Zapalenie mięśnia serca, nie określone - Myocarditis, unspecified
I51.5Zwyrodnienie mięśnia serca - Myocardial degeneration
I51.6Choroby serca i naczyń krwionośnych, nie określone - Cardiovascular disease, unspecified
I51.7Powiększenie serca - Cardiomegaly
I51.8Inne niedokładnie określone choroby serca - Other ill-defined heart diseases
I51.9 - Heart disease, unspecified
I52Inne zaburzenia funkcji serca w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
I52.0Inne zaburzenia funkcji serca w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej -
I52.1Inne zaburzenia funkcji serca w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej -
I52.8Inne zaburzenia funkcji serca w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
I60Krwotok podpajęczynówkowy - Subarachnoid hemorrhage
I60.0Krwotok podpajęczynówkowy z syfonu lub rozwidlenia tętnicy szyjnej wewnętrznej - Subarachnoid hemorrhage from carotid siphon and bifurcation
I60.1Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy środkowej mózgu - Subarachnoid hemorrhage from middle cerebral artery
I60.2Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej przedniej - Subarachnoid hemorrhage from anterior communicating artery
I60.3Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej tylnej - Subarachnoid hemorrhage from posterior communicating artery
I60.4Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy podstawnej - Subarachnoid hemorrhage from basilar artery
I60.5Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy kręgowej - Subarachnoid hemorrhage from vertebral artery
I60.6Krwotok podpajęczynówkowy z innych tętnic wewnątrzczaszkowych - Subarachnoid hemorrhage from other intracranial arteries
I60.7Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy wewnątrzczaszkowej, nie określony - Subarachnoid hemorrhage from intracranial artery, unspecified
I60.8Inne krwotoki podpajęczynówkowe - Other subarachnoid hemorrhage
I60.9Krwotok podpajęczynówkowy, nie określony - Subarachnoid hemorrhage, unspecified
I61Krwotok mózgowy - Intracerebral hemorrhage
I61.0Krwotok mózgowy do półkul, podkorowy - Intracerebral hemorrhage in hemisphere, subcortical
I61.1Krwotok mózgowy do półkul, korowy - Intracerebral hemorrhage in hemisphere, cortical
I61.2Krwotok mózgowy do półkul, nie określony - Intracerebral hemorrhage in hemisphere, unspecified
I61.3Krwotok mózgowy do pnia mózgu - Intracerebral hemorrhage in brain stem
I61.4Krwotok mózgowy do móżdżku - Intracerebral hemorrhage in cerebellum
I61.5Krwotok mózgowy wewnątrzkomorowy - Intracerebral hemorrhage, intraventricular
I61.6Krwotok mózgowy o mnogim umiejscowieniu - Intracerebral hemorrhage, multiple localized
I61.8Inne krwotoki mózgowe - Other intracerebral hemorrhage
I61.9Krwotok mózgowy, nie określony - Intracerebral hemorrhage, unspecified
I62Inne nieurazowe krwotoki mózgowe - Other nontraumatic intracranial hemorrhage
I62.0Krwotok pod oponą twardą (ostry) (nieurazowy) - Subdural hemorrhage (acute) (nontraumatic)
I62.1Nieurazowy krwotok nad oponą twardą - Nontraumatic extradural hemorrhage
I62.9Krwotok mózgowy (nieurazowy), nie określony - Intracranial hemorrhage (nontraumatic), unspecified
I63Zawał mózgu - Cerebral infarction
I63.0Zawał mózgu wywołany przez zakrzep tętnic przedmózgowych - Cerebral infarction due to thrombosis of precerebral arteries
I63.1Zawał mózgu wywołany przez zator tętnic przedmózgowych - Cerebral infarction due to embolism of precerebral arteries
I63.2Zawał mózgu wywołany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic przedmózgowych - Cerebral infarction due to unspecified occlusion or stenosis of precerebral arteries
I63.3Zawał mózgu wywołany przez zakrzep tętnic mózgowych - Cerebral infarction due to thrombosis of cerebral arteries
I63.4Zawał mózgu wywołany przez zator tętnic mózgowych - Cerebral infarction due to embolism of cerebral arteries
I63.5Zawał mózgu wywołany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic mózgowych - Cerebral infarction due to unspecified occlusion or stenosis of cerebral arteries
I63.6Zawał mózgu wywołany przez zakrzep żył mózgowych, nieropny - Cerebral infarction due to cerebral venous thrombosis, nonpyogenic
I63.8Inne zawały mózgu - Other cerebral infarction
I63.9Zawał mózgu, nie określony - Cerebral infarction, unspecified
I64Udar, nie określony jako krwotoczny lub zawałowy - Stroke, not specified as hemorrhage or infarction
I65Niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych nie powodujące zawału mózgu -
I65.0Niedrożność i zwężenie tętnicy kręgowej -
I65.1Niedrożność i zwężenie tętnicy podstawnej -
I65.2Niedrożność i zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej -
I65.3Niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych, mnogie i obustronne -
I65.8Niedrożność i zwężenie innych tętnic przedmózgowych -
I65.9Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic przedmózgowych -
I66Niedrożność i zwężenie tętnic mózgowych nie powodujące zawału mózgu -
I66.0Niedrożność i zwężenie tętnicy środkowej mózgu -
I66.1Niedrożność i zwężenie tętnicy przedniej mózgu -
I66.2Niedrożność i zwężenie tętnicy tylnej mózgu -
I66.3Niedrożność i zwężenie tętnic móżdżku -
I66.4Niedrożność i zwężenie tętnic mózgowych, mnogie i obustronne -
I66.8Niedrożność i zwężenie innych tętnic mózgowych -
I66.9Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic mózgowych -
I67Inne choroby naczyń mózgowych - Other cerebrovascular diseases
I67.0Rozwarstwienie tętnic mózgowych, niepęknięte - Dissection of cerebral arteries, nonruptured
I67.1Tętniak mózgu, niepęknięty - Cerebral aneurysm, nonruptured
I67.2Miażdżyca tętnic mózgowych - Cerebral atherosclerosis
I67.3Postępująca naczyniowa leukoencefalopatia - Progressive vascular leukoencephalopathy
I67.4Encefalopatia nadciśnieniowa - Hypertensive encephalopathy
I67.5Choroba Moyamoya - Moyamoya disease
I67.6Nieropny zakrzep układu żylnego wewnątrzczaszkowego - Nonpyogenic thrombosis of intracranial venous system
I67.7Zapalenie tętnic mózgowych, niesklasyfikowanych gdzie indziej - Cerebral arteritis, not elsewhere classified
I67.8Inne określone choroby naczyń mózgowych - Other specified cerebrovascular diseases
I67.9Choroba naczyń mózgowych, nie określona - Cerebrovascular disease, unspecified
I68Zaburzenia naczyń mózgowych w chorobach występujących gdzie indziej -
I68.0Skrobiawicza angiopatia mózgowa (E85.-+) -
I68.1Zapalenie tętnic mózgowych w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej -
I68.2Zapalenie tętnic mózgowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
I68.8Inne zaburzenia naczyń mózgowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
I69Następstwa chorób naczyń mózgowych - Sequelae of cerebrovascular disease
I69.0Następstwa krwotoku podpajęczynówkowego - Sequelae of subarachnoid hemorrhage
I69.1Następstwa krwotoku mózgowego - Sequelae of intracerebral hemorrhage
I69.2Następstwa innych nieurazowych krwotoków wewnątrzczaszkowych - Sequelae of other nontraumatic intracranial hemorrhage
I69.3Następstwa zawału mózgu - Sequelae of cerebral infarction
I69.4Następstwa udaru nie określone czy krwotoczny czy zawałowy - Sequelae of stroke, not specified as hemorrhage or infarction
I69.8Następstwa innych i nieokreślonych chorób naczyń mózgowych - Sequelae of other and unspecified cerebrovascular diseases
I70Miażdżyca - Atherosclerosis
I70.0Miażdżyca tętnicy głównej (aorty) - Atherosclerosis of aorta
I70.1Miażdżyca tętnicy nerkowej - Atherosclerosis of renal artery
I70.2Miażdżyca tętnic kończyn - Atherosclerosis of arteries of the extremities
I70.8Miażdżyca innych tętnic - Atherosclerosis of other arteries
I70.9Uogólniona i nieokreślona miażdżyca - Generalized and unspecified atherosclerosis
I71Tętniak i tętniak rozwarstwiający tętnicy głównej - Aortic aneurysm and dissection
I71.0Tętniak rozwarstwiający tętnicy głównej (każdego odcinka) - Dissection of aorta [any part]
I71.1Tętniak odcinka piersiowego tętnicy głównej, pęknięty - Thoracic aortic aneurysm, ruptured
I71.2Tętniak odcinka piersiowego tętnicy głównej, bez wzmianki o pęknięciu - Thoracic aortic aneurysm, without mention of rupture
I71.3Tętniak odcinka brzusznego tętnicy głównej, pęknięty - Abdominal aortic aneurysm, ruptured
I71.4Tętniak odcinka brzusznego tętnicy głównej, bez wzmianki o pęknięciu - Abdominal aortic aneurysm, without mention of rupture
I71.5Tętniak odcinka piersiowo-brzusznego tętnicy głównej, pęknięty - Thoracoabdominal aortic aneurysm, ruptured
I71.6Tętniak odcinka piersiowo-brzusznego tętnicy głównej, bez wzmianki o pęknięciu - Thoracoabdominal aortic aneurysm, without mention of rupture
I71.8Tętniak tętnicy głównej o nieokreślonym umiejscowieniu, pęknięty - Aortic aneurysm of unspecified site, ruptured
I71.9Tętniak tętnicy głównej o nieokreślonym umiejscowieniu, bez wzmianki o pęknięciu - Aortic aneurysm of unspecified site, without mention of rupture
I72Tętniak innych tętnic - Other aneurysm
I72.0Tętniak tętnicy szyjnej - Aneurysm of carotid artery
I72.1Tętniak tętnicy kończyny górnej - Aneurysm of artery of upper extremity
I72.2Tętniak tętnicy nerkowej - Aneurysm of renal artery
I72.3Tętniak tętnicy biodrowej (wspólnej) (zewnętrznej) (wewnętrznej) - Aneurysm of iliac artery
I72.4Tętniak tętnicy kończyny dolnej - Aneurysm of artery of lower extremity
I72.8Tętniak innych określonych tętnic - Aneurysm of other specified arteries
I72.9Tętniak o nieokreślonym umiejscowieniu - Aneurysm of unspecified site
I73Inne choroby naczyń obwodowych - Other peripheral vascular diseases
I73.0Zespół Reynauda - Raynaud's syndrome
I73.1Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń [Buergera] - Thromboangiitis obliterans [Buerger]
I73.8Inne określone choroby naczyń obwodowych - Other specified peripheral vascular diseases
I73.9Choroba naczyń obwodowych, nie określona - Peripheral vascular disease, unspecified
I74Zator i zakrzep tętniczy - Arterial embolism and thrombosis
I74.0Zator i zakrzep brzusznej części tętnicy głównej - Embolism and thrombosis of abdominal aorta
I74.1Zator i zakrzep innych i nieokreślonych odcinków tętnicy głównej - Embolism and thrombosis of other and unspecified parts of aorta
I74.2Zator i zakrzep tętnic kończyn górnych - Embolism and thrombosis of arteries of the upper extremities
I74.3Zator i zakrzep tętnic kończyn dolnych - Embolism and thrombosis of arteries of the lower extremities
I74.4Zator i zakrzep tętnic kończyn, nie określony - Embolism and thrombosis of arteries of extremities, unspecified
I74.5Zator i zakrzep tętnicy biodrowej (wspólnej) (zewnętrznej) (wewnętrznej) - Embolism and thrombosis of iliac artery
I74.8Zator i zakrzep innych tętnic - Embolism and thrombosis of other arteries
I74.9Zator i zakrzep tętnicy, nie określonej - Embolism and thrombosis of unspecified artery
I77Inne zaburzenia czynności tętnic i tętniczek - Other disorders of arteries and arterioles
I77.0Przetoka tętniczo-żylna (nabyta) - Arteriovenous fistula, acquired
I77.1Zwężenie tętnicy - Stricture of artery
I77.2Pęknięcie tętnicy - Rupture of artery
I77.3Dysplazja włóknisto - mięśniowa tętnic - Arterial fibromuscular dysplasia
I77.4Zespół ucisku tętnicy krezkowej - Celiac artery compression syndrome
I77.5Martwica tętnicy - Necrosis of artery
I77.6Zapalenie tętnicy, nie określone - Arteritis, unspecified
I77.8Inne określone zaburzenia tętnic i tętniczek - Other specified disorders of arteries and arterioles
I77.9Zaburzenie tętnic i tętniczek, nie określone - Disorder of arteries and arterioles, unspecified
I78Choroby naczyń włosowatych - Diseases of capillaries
I78.0Dziedziczne, krwotoczne rozszerzenie naczyń włosowatych [teleangiectasia] - Hereditary hemorrhagic telangiectasia
I78.1Znamię, nienowowtworowe - Nevus, nonneoplastic
I78.8Inne choroby naczyń włosowatych - Other diseases of capillaries
I78.9Choroby naczyń włosowatych, nie określone - Disease of capillaries, unspecified
I79Zaburzenia czynności tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
I79.0Tętniak tętnicy głównej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
I79.1Zapalenie tętnicy głównej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
I79.2Angiopatia obwodowa w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
I79.8Inne zaburzenia czynności tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
I80Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył - Phlebitis and thrombophlebitis
I80.0Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych kończyn dolnych I80.1Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żyły udowej - Phlebitis and thrombophlebitis of superficial vessels of lower extremities
I80.1 - Phlebitis and thrombophlebitis of femoral vein
I80.2Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył innych naczyń głębokich kończyn dolnych - Phlebitis and thrombophlebitis of other deep vessels of lower extremities
I80.3Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył kończyn dolnych, nie określone - Phlebitis and thrombophlebitis of lower extremities, unspecified
I80.8Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył o innym umiejscowieniu - Phlebitis and thrombophlebitis of other sites
I80.9Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył o nieokreślonym umiejscowieniu - Phlebitis and thrombophlebitis of unspecified site
I81Zakrzep żyły wrotnej - Portal vein thrombosis
I82Inny zatory i zakrzepy żylne - Other venous embolism and thrombosis
I82.0Zespół Budda-Chiariego - Budd-Chiari syndrome
I82.1Zapalenie zakrzepowe żył, wędrujące - Thrombophlebitis migrans
I82.2Zator i zakrzep żyły głównej - Embolism and thrombosis of vena cava
I82.3Zator i zakrzep żyły nerkowej - Embolism and thrombosis of renal vein
I82.9Zator i zakrzep żyły, nie określony - Embolism and thrombosis of unspecified vein
I83Żylaki kończyn dolnych - Varicose veins of lower extremities
I83.0Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniem - Varicose veins of lower extremities with ulcer
I83.1Żylaki kończyn dolnych z zapaleniem - Varicose veins of lower extremities with inflammation
I83.2Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniem i zapaleniem - Varicose veins of lower extremities with both ulcer and inflammation
I83.9Żylaki kończyn dolnych bez owrzodzenia i zapalenia - Varicose veins of lower extremities without ulcer or inflammation
I84Guzy krwawicze odbytu - Hemorrhoids
I84.0Guzy krwawicze odbytu wewnętrzne zakrzepowe - Internal thrombosed hemorrhoids
I84.1Guzy krwawicze odbytu wewnętrzne z innymi powikłaniami - Internal hemorrhoids with other complications
I84.2Guzy krwawicze odbytu wewnętrzne bez powikłań - Internal hemorrhoids without complication
I84.3Guzy krwawicze odbytu zewnętrzne zakrzepowe - External thrombosed hemorrhoids
I84.4Guzy krwawicze odbytu zewnętrzne z innymi powikłaniami - External hemorrhoids with other complications
I84.5Guzy krwawicze odbytu zewnętrzne bez powikłań - External hemorrhoids without complication
I84.6Pozostałość skórna pochodzenia krwawiczego (odbytu lub odbytnicy) - Residual hemorrhoidal skin tags
I84.7Nieokreślone guzy krwawicze odbytu zakrzepowe - Unspecified thrombosed hemorrhoids
I84.8Nieokreślone guzy krwawicze odbytu z innymi powikłaniami - Unspecified hemorrhoids with other complications
I84.9Nieokreślone guzy krwawicze odbytu bez powikłań - Unspecified hemorrhoids without complication
I85Żylaki przełyku - Esophageal varices
I85.0Żylaki przełyku z krwawieniem - Esophageal varices with bleeding
I85.9Żylaki przełyku bez krwawienia - Esophageal varices without bleeding
I86Żylaki o innym umiejscowieniu - Varicose veins of other sites
I86.0Żylaki podjęzykowe - Sublingual varices
I86.1Żylaki moszny - Scrotal varices
I86.2Żylaki miednicy - Pelvic varices
I86.3Żylaki sromu - Vulval varices
I86.4Żylaki żołądka - Gastric varices
I86.8Żylaki innych określonych miejsc - Varicose veins of other specified sites
I87Inne zaburzenia żył - Other disorders of veins
I87.0Zespół pozakrzepowy - Postphlebitic syndrome
I87.1Ucisk żyły - Compression of vein
I87.2Niewydolność żył (przewlekła) (obwodowa) - Venous insufficiency (chronic) (peripheral)
I87.8Inne określone zaburzenia funkcji żył - Other specified disorders of veins
I87.9Zaburzenia funkcji żył, nie określone - Disorder of vein, unspecified
I88Nieokreślone zapalenie węzłów chłonnych - Nonspecific lymphadenitis
I88.0Nieokreślone zapalenie węzłów chłonnych krezkowych - Nonspecific mesenteric lymphadenitis
I88.1Przewlekłe zapalenie węzłów chłonnych oprócz krezkowych - Chronic lymphadenitis, except mesenteric
I88.8Inne nieokreślone zapalenie węzłów chłonnych - Other nonspecific lymphadenitis
I88.9Zapalenie węzłów chłonnych, nie określone - Nonspecific lymphadenitis, unspecified
I89Inne niezakaźne zaburzenia funkcji naczyń i węzłów chłonnych - Other noninfective disorders of lymphatic vessels and lymph nodes
I89.0Obrzęk chłonny niesklasyfikowany gdzie indziej - Lymphedema, not elsewhere classified
I89.1Zapalenie naczyń chłonnych - Lymphangitis
I89.8Inne określone niezakaźne zaburzenia naczyń i węzłów chłonnych - Other specified noninfective disorders of lymphatic vessels and lymph nodes
I89.9Niezakaźne zaburzenia naczyń i wezłów chłonnych, nie określone - Noninfective disorder of lymphatic vessels and lymph nodes, unspecified
I95Niedociśnienie tętnicze - Hypotension
I95.0Samoistne niedociśnienie tętnicze - Idiopathic hypotension
I95.1Niedociśnienie tętnicze ortostatyczne - Orthostatic hypotension
I95.2Niedociśnienie tętnicze wywołane przez leki - Hypotension due to drugs
I95.8Inne niedociśnienie tętnicze - Other hypotension
I95.9Niedociśnienie tętnicze, nie określone - Hypotension, unspecified
I97Pozabiegowe zaburzenia układu krążenia, niesklasyfikowane gdzie indziej -
I97.0Zespół po kardiotomii -
I97.1Inne zaburzenia czynności układu krążenia po operacjach serca -
I97.2Zespół obrzęku chłonnego po usunięciu sutka -
I97.8Inne pozabiegowe zaburzenia funkcji układu krążenia, niesklasyfikowane gdzie indziej -
I97.9Pozabiegowe zaburzenia funkcji układu krążenia, nie określone -
I98Inne zaburzenia funkcji układu krążenia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
I98.0Kiła układu sercowo-naczyniowego -
I98.1Zaburzenia czynności serca i naczyń w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej -
I98.2Żylaki przełyku w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
I98.8Inne określone zaburzenia układu krążenia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
I99Inne i nieokreślone zaburzenia układu krążenia - Other and unspecified disorders of circulatory system

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
pozb膮d偶 si臋 cellulitu - KOLAGEN_cito sport dla aktywnych - KOLAGEN_cito produkty dla biegaczy - KOLAGEN_cito nurkowanie z akwalungiem - KOLAGEN_cito kolagen na dekolt - KOLAGEN_cito squash - KOLAGEN_cito boks - KOLAGEN_cito badminton - KOLAGEN_cito apteka - sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe przeciw stresowi - sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe na urlopie sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze zio艂a sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe cukierki z zio艂ami - sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel suchy i mokry sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel tabletki sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe na wzmocnienie - aronia - Cukierki_Aroniowe zio艂owe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe nowo艣ci z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe zio艂a - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki zio艂owe - aronia - Cukierki_Aroniowe zio艂owe specja艂y - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe zio艂a w cukierkach - aronia - Cukierki_Aroniowe zio艂owe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowo艣ci z apteki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zielarnia - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe apteka - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki zio艂owe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe 艂adna cera - Cukierki_Pokrzywowe pokrzywa - cukierki - Cukierki_Pokrzywowe zio艂a - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe na wzmocnienie - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w艂a艣ciwo艣ci 偶e艅szenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla ca艂ej rodziny - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty z 偶e艅szenia i imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z zio艂ami - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z zio艂ami - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sednior贸w - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sednior贸w - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zio艂owe specja艂y - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zio艂owe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowo艣ci - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zio艂owe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zio艂owe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zio艂a - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla ca艂ej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla ca艂ej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowo艣ci z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w艂a艣ciwo艣ci czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez zio艂owe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez apteka - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - g艂贸g, g艂ogowe - Cukierki_Glogowe zio艂a - g艂贸g, g艂ogowe - Cukierki_Glogowe zio艂a - g艂贸g, g艂ogowe - Cukierki_Glogowe cukierki zio艂owe - cukierki g艂ogowe - Cukierki_Glogowe w aptekach - g艂贸g, g艂ogowe - Cukierki_Glogowe produkty na odporno艣膰 - g艂贸g, g艂ogowe - Cukierki_Glogowe w zielarniach - g艂贸g, g艂ogowe - Cukierki_Glogowe zielarnia - g艂贸g, g艂ogowe - Cukierki_Glogowe zio艂a w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe nowo艣ci z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe co dobrego - melisa - Cukierki_Melisowe produkty na odporno艣膰 - melisa - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe zio艂a w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki zio艂owe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe dla sednior贸w - melisa - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe zio艂owe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe nowo艣ci - waleriana - Cukierki_Walerianowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki zio艂owe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe nowo艣ci - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe cukierki zio艂owe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe dezodorant dla kobiet - Dezodorant_SuperDeo nurkowanie - Dezodorant_SuperDeo warto艣ciowy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo skok o tyczce - Dezodorant_SuperDeo jazda na snowboardzie - Dezodorant_SuperDeo gra w kr臋gle - Dezodorant_SuperDeo szybownictwo - Dezodorant_SuperDeo surfing - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2022