anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH ICD10

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
Hasła zaczynające się na 'P' (pasujących wzorców 386):
P00Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi, które mogą być nie związane z obecną ciążą - Newborn affected by maternal conditions that may be unrelated to present pregnancy
P00.0Stan płodu i noworodka spowodowany nadciśnieniem u matki - Newborn affected by maternal hypertensive disorders
P00.1Stan płodu i noworodka spowodowany chorobami nerek i dróg moczowych u matki - Newborn affected by maternal renal and urinary tract diseases
P00.2Stan płodu i noworodka spowodowany chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi u matki - Newborn affected by maternal infectious and parasitic diseases
P00.3Stan płodu i noworodka spowodowany przez inne choroby układu krążenia i układu oddechowego u matki - Newborn affected by other maternal circulatory and respiratory diseases
P00.4Stan płodu i noworodka spowodowany zaburzeniami odżywienia u matki - Newborn affected by maternal nutritional disorders
P00.5Stan płodu i noworodka spowodowany urazem u matki - Newborn affected by maternal injury
P00.6Stan płodu i noworodka spowodowany zabiegami chirurgicznymi u matki - Newborn affected by surgical procedure on mother
P00.7Stan płodu i noworodka spowodowany innymi zabiegami medycznymi u matki, niesklasyfikowanymi gdzie indziej - Newborn affected by other medical procedures on mother, not elsewhere classified
P00.8Stan płodu i noworodka spowodowany innymi stanami u matki - Newborn affected by other maternal conditions
P00.9Stan płodu i noworodka spowodowany nie określonymi stanami u matki - Newborn affected by unspecified maternal condition
P01Stan płodu i noworodka spowodowany powikłaniami ciąży u matki - Newborn affected by maternal complications of pregnancy
P01.0Stan płodu i noworodka spowodowany niewydolnością szyjkową - Newborn affected by incompetent cervix
P01.1Stan płodu i noworodka spowodowany przedwczesnym pęknięciem pęcherza płodowego - Newborn affected by premature rupture of membranes
P01.2Stan płodu i noworodka spowodowany małowodziem - Newborn affected by oligohydramnios
P01.3Stan płodu i noworodka spowodowany wielowodziem - Newborn affected by polyhydramnios
P01.4Stan płodu i noworodka spowodowany ciążą pozamaciczną - Newborn affected by ectopic pregnancy
P01.5Stan płodu i noworodka spowodowany ciążą mnogą - Newborn affected by multiple pregnancy
P01.6Stan płodu i noworodka spowodowany śmiercią matki - Newborn affected by maternal death
P01.7Stan płodu i noworodka spowodowany nieprawidłowym ułożeniem płodu przed rozpoczęciem czynności porodowej - Newborn affected by malpresentation before labor
P01.8Stan płodu i noworodka spowodowany innymi powikłaniami ciąży u matki - Newborn affected by other maternal complications of pregnancy
P01.9Stan płodu i noworodka spowodowany powikłaniami ciąży u matki, nie określonymi - Newborn affected by maternal complication of pregnancy, unspecified
P02Stan płodu i noworodka spowodowany powikłaniami ze strony łożyska, pępowiny i błon płodowych - Newborn affected by complications of placenta, cord, and membranes
P02.0Stan płodu i noworodka spowodowany łożyskiem przodującym - Newborn affected by placenta previa
P02.1Stan płodu i noworodka spowodowany innymi rodzajami oddzielenia łożyska i krwawieniami - Newborn affected by other forms of placental separation and hemorrhage
P02.2Stan płodu i noworodka spowodowany innymi i nie określonymi nieprawidłowościami morfologicznymi i czynnościowymi łożyska - Newborn affected by other and unspecified morphological and functional abnormalities of placenta
P02.3Stan płodu i noworodka spowodowany zespołami przetoczenia krwi w obrębie łożyska - Newborn affected by placental transfusion syndromes
P02.4Stan płodu i noworodka spowodowany wypadnięciem pępowiny - Newborn affected by prolapsed cord
P02.5Stan płodu i noworodka spowodowany innymi stanami z uciśnięciem pępowiny - Newborn affected by other compression of umbilical cord
P02.6Stan płodu i noworodka spowodowany innymi i nie określonymi stanami pępowiny - Newborn affected by other and unspecified conditions of umbilical cord
P02.7Stan płodu i noworodka spowodowany zapaleniem błon płodowych i łożyska - Newborn affected by chorioamnionitis
P02.8Stan płodu i noworodka spowodowany innymi nieprawidłowościami błon płodowych - Newborn affected by other abnormalities of membranes
P02.9Stan płodu i noworodka spowodowany nieprawidłowością błon płodowych, nie określoną - Newborn affected by abnormality of membranes, unspecified
P03Stan płodu i noworodka spowodowany innymi powikłaniami czynności porodowej i porodu - Newborn affected by other complications of labor and delivery
P03.0Stan płodu i noworodka spowodowany porodem pośladkowym i wydobyciem płodu - Newborn affected by breech delivery and extraction
P03.1Stan płodu i noworodka spowodowany innym nieprawidłowym przodowaniem, ułożeniem i niewspółmiernością podczas czynności porodowej i porodu - Newborn affected by other malpresentation, malposition, and disproportion during labor and delivery
P03.2Stan płodu i noworodka spowodowany porodem kleszczowym - Newborn affected by forceps delivery
P03.3Stan płodu i noworodka spowodowany zastosowaniem próżniociągu - Newborn affected by delivery by vacuum extractor [ventouse]
P03.4Stan płodu i noworodka spowodowany cięciem cesarskim - Newborn affected by cesarean delivery
P03.5Stan płodu i noworodka spowodowany porodem nagłym - Newborn affected by precipitate delivery
P03.6Stan płodu i noworodka spowodowany nieprawidłową czynnością skurczową macicy - Newborn affected by abnormal uterine contractions
P03.8Stan płodu i noworodka spowodowany innymi określonymi powikłaniami czynności porodowej i porodu - Newborn affected by other specified complications of labor and delivery
P03.9Stan płodu i noworodka spowodowany powikłaniem czynności porodowej i porodu, nie określonym - Newborn affected by complication of labor and delivery, unspecified
P04Stan płodu i noworodka spowodowany szkodliwymi czynnikami przenoszonymi za pośrednictwem łożyska lub pokarmu matki - Newborn affected by noxious influences transmitted via placenta or breast milk
P04.0Stan płodu i noworodka spowodowany znieczuleniem i środkami przeciwbólowymi stosowanymi u matki podczas ciąży, czynności porodowej i porodu - Newborn affected by maternal anesthesia and analgesia in pregnancy, labor, and delivery
P04.1Stan płodu i noworodka spowodowany innymi lekami stosowanymi u matki - Newborn affected by other maternal medication
P04.2Stan płodu i noworodka spowodowany używaniem przez matkę wyrobów tytoniowych - Newborn affected by maternal use of tobacco
P04.3Stan płodu i noworodka spowodowany piciem alkoholu przez matkę - Newborn affected by maternal use of alcohol
P04.4Stan płodu i noworodka spowodowany przyjmowaniem leków uzależniających przez matkę - Newborn affected by maternal use of drugs of addiction
P04.5Stan płodu i noworodka spowodowany pokarmowymi substancjami chemicznymi przyjmowanymi przez matkę - Newborn affected by maternal use of nutritional chemical substances
P04.6Stan płodu i noworodka spowodowany narażeniem matki na środowiskowe substancje chemiczne - Newborn affected by maternal exposure to environmental chemical substances
P04.8Stan płodu i noworodka spowodowany innymi szkodliwymi wpływami u matki - Newborn affected by other maternal noxious influences
P04.9Stan płodu i noworodka spowodowany szkodliwym wpływem u matki, nie określonym - Newborn affected by maternal noxious influence, unspecified
P05Opóźniony wzrost płodu i niedożywienie płodu - Slow fetal growth and fetal malnutrition
P05.0Niska urodzeniowa masa ciała noworodka w stosunku do wieku płodowego - Light for gestational age
P05.1Niskie urodzeniowe wymiary ciała noworodka w stosunku do wieku płodowego - Small for gestational age
P05.2Niedożywienie (hypotrofia) płodu bez wzmianki o niskiej urodzeniowej masie ciała lub o niskich urodzeniowych wymiarach ciała w stosunku do wieku płodowego - Fetal malnutrition without mention of light or small for gestational age
P05.9Opóźnienie wzrastania płodu, nie określone - Slow fetal growth, unspecified
P07Zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i niskiej urodzeniowej masie ciała, niesklasyfikowane gdzie indziej - Disorders related to short gestation and low birthweight, not elsewhere classified
P07.0Skrajnie niska urodzeniowa masa ciała - Extremely low birthweight
P07.1Inna niska urodzeniowa masa ciała - Other low birthweight
P07.2Skrajne wcześniactwo - Extreme immaturity
P07.3Inne przypadki wcześniactwa - Other preterm infants
P08Zaburzenia związane z przedłużonym trwaniem ciąży i dużą urodzeniową masą ciała - Disorders related to long gestation and high birthweight
P08.0Noworodek hypertroficzny - Exceptionally large baby
P08.1Inne noworodki z bardzo dużą w stosunku do wieku płodowego masą ciała - Other heavy for gestational age infants
P08.2Noworodek urodzony w wyliczonym terminie, nie wykazujący nadmiaru urodzeniowej masy ciała lub wielkości w stosunku do wieku płodowego - Postterm infant, not heavy for gestational age
P10Rozerwanie struktur śródczaszkowych i krwotok spowodowany urazem porodowym - Intracranial laceration and hemorrhage due to birth injury
P10.0Krwotok podtwardówkowy spowodowany urazem porodowym - Subdural hemorrhage due to birth injury
P10.1Krwawienie do mózgu spowodowane urazem porodowym - Cerebral hemorrhage due to birth injury
P10.2Krwotok dokomorowy spowodowany urazem porodowym - Intraventricular hemorrhage due to birth injury
P10.3Krwotok podpajęczynówkowy spowodowany urazem porodowym - Subarachnoid hemorrhage due to birth injury
P10.4Rozdarcie namiotu móżdżku spowodowane urazem porodowym - Tentorial tear due to birth injury
P10.8Inne rozerwanie struktur śródczaszkowych i krwotoki spowodowane urazem porodowym - Other intracranial lacerations and hemorrhages due to birth injury
P10.9Nie określone rozerwanie struktury śródczaszkowej i krwotok spowodowany urazem porodowym - Unspecified intracranial laceration and hemorrhage due to birth injury
P11Inne porodowe urazy ośrodkowego układu nerwowego - Other birth injuries to central nervous system
P11.0Obrzęk mózgu spowodowany urazem porodowym - Cerebral edema due to birth injury
P11.1Inne określone uszkodzenie mózgu spowodowane urazem porodowym - Other specified brain damage due to birth injury
P11.2Nie określone uszkodzenie mózgu spowodowane urazem porodowym - Unspecified brain damage due to birth injury
P11.3Uraz porodowy nerwu twarzowego - Birth injury to facial nerve
P11.4Uraz porodowy innych nerwów czaszkowych - Birth injury to other cranial nerves
P11.5Uraz porodowy kręgosłupa i rdzenia kręgowego - Birth injury to spine and spinal cord
P11.9Uraz porodowy ośrodkowego układu nerwowego, nie określony - Birth injury to central nervous system, unspecified
P12Uraz porodowy owłosionej skóry głowy - Birth injury to scalp
P12.0Krwiak podokostnowy spowodowany urazem porodowym - Cephalhematoma due to birth injury
P12.1Przedgłowie spowodowane urazem porodowym - Chignon due to birth injury
P12.2Krwiak czaszki pod rozcięgnem spowodowany urazem porodowym - Epicranial subaponeurotic hemorrhage due to birth injury
P12.3Zasinienie owłosionej skóry głowy spowodowane urazem porodowym - Bruising of scalp due to birth injury
P12.4Uraz owłosionej skóry głowy spowodowany monitorowaniem stanu noworodka - Monitoring injury of scalp of newborn
P12.8Inne urazy porodowe skóry owłosionej głowy - Other birth injuries to scalp
P12.9Uraz porodowy owłosionej skóry głowy, nie określony - Birth injury to scalp, unspecified
P13Uraz porodowy kości - Birth injury to skeleton
P13.0Złamanie kości czaszki spowodowane urazem porodowym - Fracture of skull due to birth injury
P13.1Inne urazy porodowe czaszki - Other birth injuries to skull
P13.2Uraz porodowy kości udowej - Birth injury to femur
P13.3Uraz porodowy innych kości długich - Birth injury to other long bones
P13.4Złamanie obojczyka spowodowane urazem porodowym - Fracture of clavicle due to birth injury
P13.8Urazy porodowe innych części kośćca - Birth injuries to other parts of skeleton
P13.9Uraz porodowy kości, nie określony - Birth injury to skeleton, unspecified
P14Uraz porodowy obwodowego układu nerwowego - Birth injury to peripheral nervous system
P14.0Porażenie Erba spowodowane urazem porodowym - Erb's paralysis due to birth injury
P14.1Porażenie Klumpkego spowodowane urazem porodowym - Klumpke's paralysis due to birth injury
P14.2Porażenie nerwu przeponowego spowodowane urazem porodowym - Phrenic nerve paralysis due to birth injury
P14.3Inne urazy porodowe splotu ramiennego - Other brachial plexus birth injuries
P14.8Urazy porodowe innych części obwodowego układu nerwowego - Birth injuries to other parts of peripheral nervous system
P14.9Uraz porodowy obwodowego układu nerwowego, nie określony - Birth injury to peripheral nervous system, unspecified
P15Inne urazy porodowe - Other birth injuries
P15.0Uraz porodowy wątroby - Birth injury to liver
P15.1Uraz porodowy śledziony - Birth injury to spleen
P15.2Uraz porodowy mięśnia mostkowo-sutkowo-obojczykowego - Sternomastoid injury due to birth injury
P15.3Uraz porodowy oka - Birth injury to eye
P15.4Uraz porodowy twarzy - Birth injury to face
P15.5Uraz porodowy zewnętrzych narządów moczowo-płciowych - Birth injury to external genitalia
P15.6Martwica podskórnej tkanki tłuszczowej spowodowana urazem porodowym - Subcutaneous fat necrosis due to birth injury
P15.8Inne określone urazy porodowe - Other specified birth injuries
P15.9Uraz porodowy, nie określony - Birth injury, unspecified
P20Niedotlenienie wewnątrzmaciczne - Intrauterine hypoxia
P20.0Niedotlenienie wewnątrzmaciczne stwierdzone przed rozpoczęciem czynności porodowej - Intrauterine hypoxia first noted before onset of labor
P20.1Niedotlenienie wewnątrzmaciczne stwierdzone w czasie czynności porodowej i porodu - Intrauterine hypoxia first noted during labor and delivery
P20.9Niedotlenienie wewnątrzmaciczne, nie określone - Intrauterine hypoxia, unspecified
P21Zamartwica urodzeniowa - Birth asphyxia
P21.0Ciężka zamartwica urodzeniowa - Severe birth asphyxia
P21.1Umiarkowana lub średniego stopnia zamartwica urodzeniowa - Mild and moderate birth asphyxia
P21.9Zamartwica urodzeniowa, nie określona - Birth asphyxia, unspecified
P22Zespół zaburzeń oddychania noworodka - Respiratory distress of newborn
P22.0Zespół zaburzeń oddychania noworodka - Respiratory distress syndrome of newborn
P22.1Przemijający szybki oddech (tachypnoe) noworodka - Transient tachypnea of newborn
P22.8Inne zaburzenie oddychania noworodka - Other respiratory distress of newborn
P22.9Zespół zaburzeń oddychania noworodka, nie określony - Respiratory distress of newborn, unspecified
P23Wrodzone zapalenie płuc - Congenital pneumonia
P23.0Wrodzone wirusowe zapalenie płuc - Congenital pneumonia due to viral agent
P23.1Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez chlamydie - Congenital pneumonia due to Chlamydia
P23.2Wrodzone gronkowcowe zapalenie płuc - Congenital pneumonia due to staphylococcus
P23.3Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez paciorkowce z grupy B - Congenital pneumonia due to streptococcus, group B
P23.4Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez pałeczkę okrężnicy (E.coli) - Congenital pneumonia due to Escherichia coli
P23.5Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez pałeczkę ropy błękitnej (Pseudomonas) - Congenital pneumonia due to Pseudomonas
P23.6Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez inne bakterie: - Congenital pneumonia due to other bacterial agents
P23.8Wrodzone zapalenie płuc wywołane innymi organizmami - Congenital pneumonia due to other organisms
P23.9Wrodzone zapalenie płuc, nie określone - Congenital pneumonia, unspecified
P24Zespoły zachłyśnięcia u noworodka - Neonatal aspiration syndromes
P24.0Zachłyśnięcie się smółką przez noworodka - Neonatal aspiration of meconium
P24.1Zachłyśnięcie się wodami płodowymi i śluzem przez noworodka - Neonatal aspiration of amniotic fluid and mucus
P24.2Zachłyśnięcie się krwią przez noworodka - Neonatal aspiration of blood
P24.3Zachłyśnięcie się mlekiem i zwróconym pokarmem przez noworodka - Neonatal aspiration of milk and regurgitated food
P24.8Inne zespoły zachłyśnięcia u noworodka - Other neonatal aspiration syndromes
P24.9Zespół zachłyśnięcia u noworodka, nie określony - Neonatal aspiration syndrome, unspecified
P25Rozedma śródmiąższowa i stany pokrewne rozpoczynające się w okresie okołoporodowym - Interstitial emphysema and related conditions originating in the perinatal period
P25.0Rozedma śródmiąższowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym - Interstitial emphysema originating in the perinatal period
P25.1Odma opłucnowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym - Pneumothorax originating in the perinatal period
P25.2Odma śródpiersiowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym - Pneumomediastinum originating in the perinatal period
P25.3Odma osierdziowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym - Pneumopericardium originating in the perinatal period
P25.8Inne stany związane z rozedmą śródmiąższową rozpoczynające się w okresie okołoporodowym - Other conditions related to interstitial emphysema originating in the perinatal period
P26Krwotok płucny rozpoczynający się w okresie okołoporodowym - Pulmonary hemorrhage originating in the perinatal period
P26.0Krwotok tchawiczo-oskrzelowy rozpoczynający się w okresie okołoporodowym - Tracheobronchial hemorrhage originating in the perinatal period
P26.1Masywny krwotok płucny rozpoczynający się w okresie okołoporodowym - Massive pulmonary hemorrhage originating in the perinatal period
P26.8Inne krwotoki płucne zaczynające się w okresie okołoporodowym - Other pulmonary hemorrhages originating in the perinatal period
P26.9Nie określony krwotok płucny rozpoczynający się w okresie okołoporodowym - Unspecified pulmonary hemorrhage originating in the perinatal period
P27Przewlekła choroba oddechowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym - Chronic respiratory disease originating in the perinatal period
P27.0Zespół Wilsona-Mikity - Wilson-Mikity syndrome
P27.1Dysplazja oskrzelowo-płucna rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym - Bronchopulmonary dysplasia originating in the perinatal period
P27.8Inne przewlekłe choroby oddechowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym - Other chronic respiratory diseases originating in the perinatal period
P27.9Nie określona przewlekła choroba oddechowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym - Unspecified chronic respiratory disease originating in the perinatal period
P28Inne zaburzenia oddechowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym - Other respiratory conditions originating in the perinatal period
P28.0Pierwotna niedodma u noworodka - Primary atelectasis of newborn
P28.1Inne i nie określone niedodomy u noworodka - Other and unspecified atelectasis of newborn
P28.2Napady sinicy u noworodka - Cyanotic attacks of newborn
P28.3Pierwotny bezdech w czasie snu u noworodka - Primary sleep apnea of newborn
P28.4Inny bezdech u noworodka - Other apnea of newborn
P28.5Niewydolność oddechowa noworodka - Respiratory failure of newborn
P28.8Inne określone zaburzenia oddechowe u noworodka - Other specified respiratory conditions of newborn
P28.9Zaburzenie oddychania u noworodka, nie określone - Respiratory condition of newborn, unspecified
P29Zaburzenia sercowo-naczyniowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym - Cardiovascular disorders originating in the perinatal period
P29.0Niewydolność krążenia u noworodków - Neonatal cardiac failure
P29.1Zaburzenia rytmu serca u noworodków - Neonatal cardiac dysrhythmia
P29.2Nadciśnienie u noworodków - Neonatal hypertension
P29.3Przetrwałe krążenie płodowe - Persistent fetal circulation
P29.4Przemijające niedotlenienie mięśnia sercowego u noworodków - Transient myocardial ischemia of newborn
P29.8Inne zaburzenia sercowo-naczyniowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym - Other cardiovascular disorders originating in the perinatal period
P29.9Zaburzenie sercowo-naczyniowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, nie określone - Cardiovascular disorder originating in the perinatal period, unspecified
P35Wrodzone choroby wirusowe - Congenital viral diseases
P35.0Wrodzony zespół różyczkowy - Congenital rubella syndrome
P35.1Wrodzone zakażenie wirusem cytomegalii - Congenital cytomegalovirus infection
P35.2Wrodzone zakażenie wierusem opryszczki - Congenital herpes-viral [herpes simplex] infection
P35.3Wrodzone wirusowe zapalenie wątroby - Congenital viral hepatitis
P35.8Inne wrodzone choroby wirusowe - Other congenital viral diseases
P35.9Wrodzona choroba wirusowa, nie określona - Congenital viral disease, unspecified
P36Posocznica bakteryjna noworodka - Bacterial sepsis of newborn
P36.0Posocznica noworodka wywołana przez paciorkowca grupy B - Sepsis of newborn due to streptococcus, group B
P36.1Posocznica noworodka wywołana przez inne i nie określone paciorkowce - Sepsis of newborn due to other and unspecified streptococci
P36.2Posocznica noworodka wywołana przez gronkowca złocistego - Sepsis of newborn due to Staphylococcus aureus
P36.3Posocznica noworodka wywołana przez inne i nie określone gronkowce - Sepsis of newborn due to other and unspecified staphylococci
P36.4Posocznica noworodka wywołana przez pałeczkę okrężnicy - Sepsis of newborn due to Escherichia coli
P36.5Posocznica noworodka wywołana przez beztlenowce - Sepsis of newborn due to anaerobes
P36.8Inna posocznica bakteryjna noworodka - Other bacterial sepsis of newborn
P36.9Posocznica bakteryjna noworodka, nie określona - Bacterial sepsis of newborn, unspecified
P37Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze - Other congenital infectious and parasitic diseases
P37.0Wrodzona gruźlica - Congenital tuberculosis
P37.1Wrodzona toksoplazmoza - Congenital toxoplasmosis
P37.2Wrodzona (rozsiana) listerioza - Neonatal (disseminated) listeriosis
P37.3Wrodzona zimnica wywołana przez zarodźca malarii - Congenital falciparum malaria
P37.4Inna wrodzona zimnica - Other congenital malaria
P37.5Noworodkowa drożdżyca - Neonatal candidiasis
P37.8Inne określone wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze - Other specified congenital infectious and parasitic diseases
P37.9Wrodzone choroby pasożytnicze, nie określone - Congenital infectious or parasitic disease, unspecified
P38Zapalenie pępka noworodka z lub bez łagodnego krwawienia - Omphalitis of newborn with or without mild hemorrhage
P39Inne zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego - Other infections specific to the perinatal period
P39.0Noworodkowe infekcyjne zapalenie gruczołu sutkowego - Neonatal infective mastitis
P39.1Noworodkowe zapalenie spojówek i woreczka łzowego - Neonatal conjunctivitis and dacryocystitis
P39.2Wewnątrzowodniowe zakażenie płodu, niesklasyfikowane gdzie indziej - Intra-amniotic infection of fetus, not elsewhere classified
P39.3Noworodkowe zakażenie dróg moczowych - Neonatal urinary tract infection
P39.4Noworodkowe zakażenie skóry - Neonatal skin infection
P39.8Inne określone zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego - Other specified infections specific to the perinatal period
P39.9Zakażenie swoiste dla okresu okołoporodowego, nie określone - Infection specific to the perinatal period, unspecified
P50Utrata krwi płodu - Fetal blood loss
P50.0Utrata krwi płodu z naczyń przodujących - Fetal blood loss from vasa previa
P50.1Utrata krwi płodu z powodu rozerwania pępowiny - Fetal blood loss from ruptured cord
P50.2Utrata krwi płodu przez łożysko - Fetal blood loss from placenta
P50.3Krwawienie do krążenia bliźniaka - Hemorrhage into co-twin
P50.4Krwawienie do krążenia matki - Hemorrhage into maternal circulation
P50.5Utrata krwi płodu z powodu przecięcia pępowiny bliźniaka - Fetal blood loss from cut end of co-twin's cord
P50.8Inna utrata krwi płodu - Other fetal blood loss
P50.9Utrata krwi płodu, nie określona - Fetal blood loss, unspecified
P51Krwotok z pępka u noworodka - Umbilical hemorrhage of newborn
P51.0Masywny krwotok z pępka u noworodka - Massive umbilical hemorrhage of newborn
P51.1Inne krwotoki z pępka u noworodka - Other umbilical hemorrhages of newborn
P51.9Krwotok z pępka u noworodka, nie określony - Umbilical hemorrhage of newborn, unspecified
P52Śródczaszkowy nieurazowy krwotok u płodu i noworodka - Intracranial nontraumatic hemorrhage of fetus and newborn
P52.0Dokomorowy (nieurazowy) krwotok, stopnia 1, u płodu i noworodka - Intraventricular (nontraumatic) hemorrhage, grade 1, of newborn
P52.1Dokomorowy (nieurazowy) krwotok, stopnia 2, u płodu i noworodka - Intraventricular (nontraumatic) hemorrhage, grade 2, of newborn
P52.2Dokomorowy (nieurazowy) krwotok, stopnia 3, u płodu i noworodka - Intraventricular (nontraumatic) hemorrhage, grade 3, of newborn
P52.3Nie określony dokomorowy (nieurazowy) krwotok u płodu i noworodka - Unspecified intraventricular (nontraumatic) hemorrhage of newborn
P52.4Śródmózgowy (nieurazowy) krwotok u płodu i noworodka - Intracerebral (nontraumatic) hemorrhage of newborn
P52.5Podpajęczynówkowy krwotok (nieurazowy) u płodu i noworodka - Subarachnoid (nontraumatic) hemorrhage of newborn
P52.6Krwotok (nieurazowy) do móżdżku i tylnego dołu czaszki u płodu i noworodka - Cerebellar (nontraumatic) and posterior fossa hemorrhage of newborn
P52.8Inne śródczaszkowe (nieurazowe) krwotoki u płodu i noworodka - Other intracranial (nontraumatic) hemorrhages of newborn
P52.9Śródczaszkowy (nieurazowy) krwotok u płodu i noworodka, nie określony - Intracranial (nontraumatic) hemorrhage of newborn, unspecified
P53Choroba krwotoczna u płodu i noworodka - Hemorrhagic disease of newborn
P54Inne krwotoki u noworodka - Other neonatal hemorrhages
P54.0Wymioty krwawe u noworodka - Neonatal hematemesis
P54.1Smoliste stolce u noworodka - Neonatal melena
P54.2Krwotok z odbytnicy u noworodka - Neonatal rectal hemorrhage
P54.3Inne krwotoki z przewodu pokarmowego u noworodka - Other neonatal gastrointestinal hemorrhage
P54.4Krwotok do nadnerczy u noworodka - Neonatal adrenal hemorrhage
P54.5Krwawienie do skóry u noworodka - Neonatal cutaneous hemorrhage
P54.6Krwawienie z pochwy u noworodka - Neonatal vaginal hemorrhage
P54.8Inne określone krwotoki u noworodka - Other specified neonatal hemorrhages
P54.9Krwotok u noworodka, nie określony - Neonatal hemorrhage, unspecified
P55Choroba hemolityczna płodu i noworodka - Hemolytic disease of fetus and newborn
P55.0Izoimmunizacja w zakresie czynnika Rh u płodu i noworodka - Rh isoimmunization of newborn
P55.1Izoimmunizacja w zakresie grup głównych ABO u płodu i noworodka - ABO isoimmunization of newborn
P55.8Inne choroby hemolityczne u płodu i noworodka - Other hemolytic diseases of newborn
P55.9Choroba hemolityczna u płodu i noworodka, nie określona - Hemolytic disease of newborn, unspecified
P56Obrzęk uogólniony płodu spowodowany chorobą hemolityczną - Hydrops fetalis due to hemolytic disease
P56.0Obrzęk uogólniony płodu spowodowany izoimmunizacją - Hydrops fetalis due to isoimmunization
P56.9Obrzęk uogólniony płodu spowodowany inną i nie określoną chorobą hemolityczną - Hydrops fetalis due to other and unspecified hemolytic disease
P57Żółtaczka jąder podkorowych - Kernicterus
P57.0Żółtaczka jąder podkorowych spowodowana izoimmunizacją - Kernicterus due to isoimmunization
P57.8Inna określona żółtaczka jąder podkorowych - Other specified kernicterus
P57.9Żółtaczka jąder podkorowych o nieokreślonej przyczynie - Kernicterus, unspecified
P58Żółtaczka noworodków spowodowana inną nadmierną hemolizą - Neonatal jaundice due to other excessive hemolysis
P58.0Żółtaczka noworodków spowodowana wylewami podskórnymi krwi - Neonatal jaundice due to bruising
P58.1Żółtaczka noworodków spowodowana krwawieniem - Neonatal jaundice due to bleeding
P58.2Żółtaczka noworodków spowodowana zakażeniem - Neonatal jaundice due to infection
P58.3Żółtaczka noworodków spowodowana zagęszczeniem krwi - Neonatal jaundice due to polycythemia
P58.4Żółtaczka noworodków spowodowana przez leki lub toksyny przekazywane od matki lub podawane noworodkowi - Neonatal jaundice due to drugs or toxins transmitted from mother or given to newborn
P58.5Żółtaczka noworodków spowodowana połknięciem krwi matki - Neonatal jaundice due to swallowed maternal blood
P58.8Żółtaczka noworodków spowodowana inną określoną nadmierną hemolizą - Neonatal jaundice due to other specified excessive hemolysis
P58.9Żółtaczka noworodków spowodowana nadmierną hemolizą, nie określoną - Neonatal jaundice due to excessive hemolysis, unspecified
P59Żółtaczka noworodków spowodowana innymi i nieokreślonymi przyczynami - Neonatal jaundice from other and unspecified causes
P59.0Żółtaczka noworodków związana z porodem przedwczesnym - Neonatal jaundice associated with preterm delivery
P59.1Zespół zagęszczonej żółci - Inspissated bile syndrome
P59.2Żółtaczka noworodków spowodowana innym i nie określonym uszkodzeniem komórek wątroby - Neonatal jaundice from other and unspecified hepatocellular damage
P59.3Żółtaczka noworodków spowodowana inhibitorem w mleku matki - Neonatal jaundice from breast milk inhibitor
P59.8Żółtaczka noworodków spowodowana innymi określonymi przyczynami - Neonatal jaundice from other specified causes
P59.9Żółtaczka noworodków, nie określona - Neonatal jaundice, unspecified
P60Rozsiane wykrzepianie śródnaczyniowe u płodu i noworodka - Disseminated intravascular coagulation of newborn
P61Inne okołoporodowe zaburzenia hematologiczne - Other perinatal hematological disorders
P61.0Przemijająca małopłytkowość noworodka - Transient neonatal thrombocytopenia
P61.1Zagęszczenie krwi noworodków - Polycythemia neonatorum
P61.2Niedokrwistość wcześniaków - Anemia of prematurity
P61.3Wrodzona niedokrwistość z utraty krwi płodu - Congenital anemia from fetal blood loss
P61.4Inne wrodzone niedokrwistości, niesklasyfikowane gdzie indziej - Other congenital anemias, not elsewhere classified
P61.5Przejściowa neutropenia noworodków - Transient neonatal neutropenia
P61.6Inne przemijajace zaburzenia krzepnięcia u noworodka - Other transient neonatal disorders of coagulation
P61.8Inne określone zaburzenia hematologiczne u noworodka - Other specified perinatal hematological disorders
P61.9Okołoporodowe zaburzenia hematologiczne, nie określone - Perinatal hematological disorder, unspecified
P70Przemijające zaburzenia przemiany węglowodanów swoiste dla płodu i noworodka - Transitory disorders of carbohydrate metabolism specific to newborn
P70.0Zespół dziecka matki chorej na cukrzycę ciężarnych - Syndrome of infant of mother with gestational diabetes
P70.1Zespół dziecka matki cukrzycowej - Syndrome of infant of a diabetic mother
P70.2Cukrzyca noworodków - Neonatal diabetes mellitus
P70.3Jatrogenna hipoglikemia noworodków - Iatrogenic neonatal hypoglycemia
P70.4Inna hipoglikemia noworodków - Other neonatal hypoglycemia
P70.8Inne przemijające zaburzenia przemiany węglowodanów u płodu i noworodka - Other transitory disorders of carbohydrate metabolism of newborn
P70.9Przemijające zaburzenie przemiany węglowodanów u płodu i noworodka, nie określone - Transitory disorder of carbohydrate metabolism of newborn, unspecified
P71Przemijające zaburzenia przemiany wapnia i magnezu noworodków - Transitory neonatal disorders of calcium and magnesium metabolism
P71.0Hipokalcemia spowodowana karmieniem mlekiem krowim - Cow's milk hypocalcemia in newborn
P71.1Inna hipokalcemia noworodków - Other neonatal hypocalcemia
P71.2Hypomagnezemia noworodków - Neonatal hypomagnesemia
P71.3Tężyczka noworodków bez niedoboru wapnia lub magnezu - Neonatal tetany without calcium or magnesium deficiency
P71.4Przemijająca niedoczynność przytarczyc noworodków - Transitory neonatal hypoparathyroidism
P71.8Inne przemijające zaburzenia przemiany wapnia i magnezu noworodków - Other transitory neonatal disorders of calcium and magnesium metabolism
P71.9Przemijające zaburzenia przemiany wapnia i magnezu noworodków, nie określone - Transitory neonatal disorder of calcium and magnesium metabolism, unspecified
P72Inne przemijające zaburzenia wewnątrzwydzielnicze noworodków - Other transitory neonatal endocrine disorders
P72.0Wole noworodków, niesklasyfikowane gdzie indziej - Neonatal goiter, not elsewhere classified
P72.1Przemijająca nadczynność tarczycy noworodków - Transitory neonatal hyperthyroidism
P72.2Inne przemijające zaburzenia czynności tarczycy noworodków, niesklasyfikowane gdzie indziej - Other transitory neonatal disorders of thyroid function, not elsewhere classified
P72.8Inne określone przemijające zaburzenia wewnątrzwydzielnicze noworodków - Other specified transitory neonatal endocrine disorders
P72.9Przemijające zaburzenie wewnątrzwydzielnicze noworodków, nie określone - Transitory neonatal endocrine disorder, unspecified
P74Inne przemijające zaburzenia elektrolitowe i metaboliczne noworodków - Other transitory neonatal electrolyte and metabolic disturbances
P74.0Późna kwasica metaboliczna noworodka - Late metabolic acidosis of newborn
P74.1Odwodnienie noworodka - Dehydration of newborn
P74.2Zaburzenia równowagi sodowej noworodka - Disturbances of sodium balance of newborn
P74.3Zaburzenia równowagi potasowej noworodka - Disturbances of potassium balance of newborn
P74.4Inne przemijające zaburzenia elektrolitowe noworodka - Other transitory electrolyte disturbances of newborn
P74.5Przemijająca tyrozynemia noworodka - Transitory tyrosinemia of newborn
P74.8Inne przemijające zaburzenia przemiany materii noworodka - Other transitory metabolic disturbances of newborn
P74.9Przemijające zaburzenie przemiany materii noworodka, nie określone - Transitory metabolic disturbance of newborn, unspecified
P75Niedrożność smółkowa -
P76Inna niedrożność jelit noworodka - Other intestinal obstruction of newborn
P76.0Zespół czopa smółkowego - Meconium plug syndrome
P76.1Przemijająca niedrożność jelit noworodka - Transitory ileus of newborn
P76.2Niedrożność jelita spowodowana zagęszczonym mlekiem - Intestinal obstruction due to inspissated milk
P76.8Inna określona niedrożność jelit noworodka - Other specified intestinal obstruction of newborn
P76.9Niedrożność jelit noworodka, nie określona - Intestinal obstruction of newborn, unspecified
P77Martwicze zapalenie jelit płodu i noworodka - Necrotizing enterocolitis of newborn
P78Inne okołoporodowe zaburzenia przewodu pokarmowego - Other perinatal digestive system disorders
P78.0Okołoporodowa perforacja jelit - Perinatal intestinal perforation
P78.1Inne zapalenie otrzewnej noworodka - Other neonatal peritonitis
P78.2Wymioty krwawe i smoliste stolce na skutek połknięcia krwi matki przez noworodka - Neonatal hematemesis and melena due to swallowed maternal blood
P78.3Niezakaźna biegunka noworodka - Noninfective neonatal diarrhea
P78.8Inne określone okołoporodowe zaburzenia układu pokarmowego noworodka - Other specified perinatal digestive system disorders
P78.9Okołoporodowe zaburzenie układu pokarmowego, nie określone - Perinatal digestive system disorder, unspecified
P80Obniżona ciepłota ciała noworodka - Hypothermia of newborn
P80.0Zespół urazu zimnego u noworodka - Cold injury syndrome
P80.8Inne obniżenie ciepłoty ciała noworodka - Other hypothermia of newborn
P80.9Hipotermia noworodka, nie określona - Hypothermia of newborn, unspecified
P81Inne zaburzenia regulacji ciepłoty ciała u noworodka - Other disturbances of temperature regulation of newborn
P81.0Podwyższenie ciepłoty ciała (hipertermia) noworodka spowodowane czynnikami środowiskowymi - Environmental hyperthermia of newborn
P81.8Inne określone zaburzenia regulacji ciepłoty ciała u noworodka - Other specified disturbances of temperature regulation of newborn
P81.9Zaburzenie regulacji ciepłoty ciała u noworodka, nie określone - Disturbance of temperature regulation of newborn, unspecified
P83Inne stany dotyczące powłok swoiste dla płodu i noworodka - Other conditions of integument specific to newborn
P83.0Martwica podskórnej tkanki tłuszczowej noworodków (sclerema) - Sclerema neonatorum
P83.1Noworodkowy rumień toksyczny - Neonatal erythema toxicum
P83.2Uogólniony obrzęk płodu nie spowodowany chorobą hemolityczną - Hydrops fetalis not due to hemolytic disease
P83.3Inny i nie określony obrzęk swoisty dla płodu i noworodka - Other and unspecified edema specific to newborn
P83.4Obrzęk gruczołu sutkowego u noworodka - Breast engorgement of newborn
P83.5Wrodzony wodniak jądra - Congenital hydrocele
P83.6Polip pępkowy u noworodka - Umbilical polyp of newborn
P83.8Inne określone stany dotyczące powłok swoiste dla płodu i noworodka - Other specified conditions of integument specific to newborn
P83.9Stan dotyczący powłok swoisty dla płodu i noworodka, nie określony - Condition of integument specific to newborn, unspecified
P90Drgawki noworodka - Convulsions of newborn
P91Inne zaburzenia mózgowe noworodka - Other disturbances of cerebral status of newborn
P91.0Niedokrwienie mózgu noworodka - Neonatal cerebral ischemia
P91.1Nabyta torbiel okołokomorowa noworodka - Acquired periventricular cysts of newborn
P91.2Rozmiękanie istoty białej mózgu noworodka - Neonatal cerebral leukomalacia
P91.3Nadpobudliwość mózgowa noworodka - Neonatal cerebral irritability
P91.4Obniżenie aktywności mózgowej noworodka - Neonatal cerebral depression
P91.5Śpiączka noworodka - Neonatal coma
P91.8Inne określone zaburzenia mózgowe noworodka - Other specified disturbances of cerebral status of newborn
P91.9Zaburzenie mózgowe noworodka, nie określone - Disturbance of cerebral status of newborn, unspecified
P92Zaburzenia odżywiania noworodka - Feeding problems of newborn
P92.0Wymioty u noworodka - Vomiting in newborn
P92.1Ulewanie i przeżuwanie pokarmu u noworodka - Regurgitation and rumination in newborn
P92.2Powolne karmienie noworodka - Slow feeding of newborn
P92.3Niedokarmianie noworodka - Underfeeding of newborn
P92.4Przekarmianie noworodka - Overfeeding of newborn
P92.5Trudności w karmieniu piersią - Neonatal difficulty in feeding at breast
P92.8Inne zaburzenie odżywiania noworodka - Other feeding problems of newborn
P92.9Zaburzenie odżywiania noworodka, nie określone - Feeding problem of newborn, unspecified
P93Reakcje i zatrucia wywołane przez leki stosowane u płodu i noworodka - Reactions and intoxications due to drugs administered to newborn
P94Zaburzenie napięcia mięśniowego u noworodka - Disorders of muscle tone of newborn
P94.0Przemijająca noworodkowa miasthenia gravis - Transient neonatal myasthenia gravis
P94.1Wrodzone wzmożone napięcie mięśniowe - Congenital hypertonia
P94.2Wrodzone obniżone napięcie mięśniowe - Congenital hypotonia
P94.8Inne zaburzenia napięcia mięśniowego u noworodka - Other disorders of muscle tone of newborn
P94.9Zaburzenie napięcia mięśniowego u noworodka, nie określone - Disorder of muscle tone of newborn, unspecified
P95Śmierć płodu z nie określonej przyczyny - Martwo urodzony p?骴 BNO Por骴 martwego p?odu BNO
P96Inne stany rozpoczynające sie w okresie okołoporodowym - Other conditions originating in the perinatal period
P96.0 - Congenital renal failure
P96.1 - Neonatal withdrawal symptoms from maternal use of drugs of addiction
P96.2 - Withdrawal symptoms from therapeutic use of drugs in newborn
P96.3 - Wide cranial sutures of newborn
P96.4 - Termination of pregnancy, fetus, and newborn
P96.5 - Complications of intrauterine procedures, not elsewhere classified
P96.8 - Other specified conditions originating in the perinatal period
P96.9 - Condition originating in the perinatal period, unspecified

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
cera - KOLAGEN_cito mocne stawy - KOLAGEN_cito dobre produkty z kolagenem - KOLAGEN_cito warto艣ciowy kolagen - KOLAGEN_cito kolagen na dzi膮s艂a - KOLAGEN_cito j臋drne piersi - KOLAGEN_cito wysokiej jako艣ci kolagen - KOLAGEN_cito dzi膮s艂a - KOLAGEN_cito lekarz radzi na gard艂o sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe na przezi臋bienie sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel suchy i mokry sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe zio艂owe cukierki - sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe zio艂owe produkty sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe na b贸l gard艂a sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel tabletki sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe nowo艣ci z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe dla ca艂ej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe zio艂a - aronia - Cukierki_Aroniowe nowo艣ci z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe zio艂owe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe nowo艣ci z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe zio艂owe specja艂y - aronia - Cukierki_Aroniowe zio艂a - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporno艣膰 - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zio艂owe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe 艂adna sk贸ra - Cukierki_Pokrzywowe oczyszczenie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe pokrzywa - cukierki - Cukierki_Pokrzywowe zio艂owe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe pokrzywa - cukierki - Cukierki_Pokrzywowe zio艂owe produkty - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki zio艂owe - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zio艂owe wspomaganie - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zio艂owe cukierki - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowo艣ci z apteki - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zielarnia - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w aptekach - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w艂a艣ciwo艣ci 偶e艅szenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowo艣ci z apteki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zio艂owe produkty - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowo艣ci - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sednior贸w - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zio艂owe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zio艂a w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zio艂a w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zio艂owe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla ca艂ej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zio艂owe specja艂y - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z zio艂ami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla ca艂ej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zio艂a - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki zio艂owe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w艂a艣ciwo艣ci g艂ogu - Cukierki_Glogowe dla sednior贸w - g艂贸g, g艂ogowe - Cukierki_Glogowe cukierki zio艂owe - cukierki g艂ogowe - Cukierki_Glogowe zio艂owe cukierki - g艂贸g, g艂ogowe - Cukierki_Glogowe produkty z g艂ogu - Cukierki_Glogowe apteka - g艂贸g, g艂ogowe - Cukierki_Glogowe apteka - g艂贸g, g艂ogowe - Cukierki_Glogowe zio艂owe cukierki - cukierki g艂ogowe - Cukierki_Glogowe dla ca艂ej rodziny - melisa - Cukierki_Melisowe w aptekach - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe zio艂owe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe co dobrego - melisa - Cukierki_Melisowe zielarnia - melisa - Cukierki_Melisowe zio艂a w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe zio艂owe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe w艂a艣ciwo艣ci waleriany - Cukierki_Walerianowe dla ca艂ej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe nowo艣ci z apteki - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe przeciw stresowi - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty na odporno艣膰 - waleriana - Cukierki_Walerianowe na spocone nogi - Dezodorant_SuperDeo curling - Dezodorant_SuperDeo szybownictwo - Dezodorant_SuperDeo markowy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo skok o tyczce - Dezodorant_SuperDeo surfing - Dezodorant_SuperDeo pi艂ka r臋czna - Dezodorant_SuperDeo krykiet - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2022