anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH ICD10

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
Hasła zaczynające się na 'P' (pasujących wzorców 386):
P00Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi, które mogą być nie związane z obecną ciążą
P00.0Stan płodu i noworodka spowodowany nadciśnieniem u matki
P00.1Stan płodu i noworodka spowodowany chorobami nerek i dróg moczowych u matki
P00.2Stan płodu i noworodka spowodowany chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi u matki
P00.3Stan płodu i noworodka spowodowany przez inne choroby układu krążenia i układu oddechowego u matki
P00.4Stan płodu i noworodka spowodowany zaburzeniami odżywienia u matki
P00.5Stan płodu i noworodka spowodowany urazem u matki
P00.6Stan płodu i noworodka spowodowany zabiegami chirurgicznymi u matki
P00.7Stan płodu i noworodka spowodowany innymi zabiegami medycznymi u matki, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
P00.8Stan płodu i noworodka spowodowany innymi stanami u matki
P00.9Stan płodu i noworodka spowodowany nie określonymi stanami u matki
P01Stan płodu i noworodka spowodowany powikłaniami ciąży u matki
P01.0Stan płodu i noworodka spowodowany niewydolnością szyjkową
P01.1Stan płodu i noworodka spowodowany przedwczesnym pęknięciem pęcherza płodowego
P01.2Stan płodu i noworodka spowodowany małowodziem
P01.3Stan płodu i noworodka spowodowany wielowodziem
P01.4Stan płodu i noworodka spowodowany ciążą pozamaciczną
P01.5Stan płodu i noworodka spowodowany ciążą mnogą
P01.6Stan płodu i noworodka spowodowany śmiercią matki
P01.7Stan płodu i noworodka spowodowany nieprawidłowym ułożeniem płodu przed rozpoczęciem czynności porodowej
P01.8Stan płodu i noworodka spowodowany innymi powikłaniami ciąży u matki
P01.9Stan płodu i noworodka spowodowany powikłaniami ciąży u matki, nie określonymi
P02Stan płodu i noworodka spowodowany powikłaniami ze strony łożyska, pępowiny i błon płodowych
P02.0Stan płodu i noworodka spowodowany łożyskiem przodującym
P02.1Stan płodu i noworodka spowodowany innymi rodzajami oddzielenia łożyska i krwawieniami
P02.2Stan płodu i noworodka spowodowany innymi i nie określonymi nieprawidłowościami morfologicznymi i czynnościowymi łożyska
P02.3Stan płodu i noworodka spowodowany zespołami przetoczenia krwi w obrębie łożyska
P02.4Stan płodu i noworodka spowodowany wypadnięciem pępowiny
P02.5Stan płodu i noworodka spowodowany innymi stanami z uciśnięciem pępowiny
P02.6Stan płodu i noworodka spowodowany innymi i nie określonymi stanami pępowiny
P02.7Stan płodu i noworodka spowodowany zapaleniem błon płodowych i łożyska
P02.8Stan płodu i noworodka spowodowany innymi nieprawidłowościami błon płodowych
P02.9Stan płodu i noworodka spowodowany nieprawidłowością błon płodowych, nie określoną
P03Stan płodu i noworodka spowodowany innymi powikłaniami czynności porodowej i porodu
P03.0Stan płodu i noworodka spowodowany porodem pośladkowym i wydobyciem płodu
P03.1Stan płodu i noworodka spowodowany innym nieprawidłowym przodowaniem, ułożeniem i niewspółmiernością podczas czynności porodowej i porodu
P03.2Stan płodu i noworodka spowodowany porodem kleszczowym
P03.3Stan płodu i noworodka spowodowany zastosowaniem próżniociągu
P03.4Stan płodu i noworodka spowodowany cięciem cesarskim
P03.5Stan płodu i noworodka spowodowany porodem nagłym
P03.6Stan płodu i noworodka spowodowany nieprawidłową czynnością skurczową macicy
P03.8Stan płodu i noworodka spowodowany innymi określonymi powikłaniami czynności porodowej i porodu
P03.9Stan płodu i noworodka spowodowany powikłaniem czynności porodowej i porodu, nie określonym
P04Stan płodu i noworodka spowodowany szkodliwymi czynnikami przenoszonymi za pośrednictwem łożyska lub pokarmu matki
P04.0Stan płodu i noworodka spowodowany znieczuleniem i środkami przeciwbólowymi stosowanymi u matki podczas ciąży, czynności porodowej i porodu
P04.1Stan płodu i noworodka spowodowany innymi lekami stosowanymi u matki
P04.2Stan płodu i noworodka spowodowany używaniem przez matkę wyrobów tytoniowych
P04.3Stan płodu i noworodka spowodowany piciem alkoholu przez matkę
P04.4Stan płodu i noworodka spowodowany przyjmowaniem leków uzależniających przez matkę
P04.5Stan płodu i noworodka spowodowany pokarmowymi substancjami chemicznymi przyjmowanymi przez matkę
P04.6Stan płodu i noworodka spowodowany narażeniem matki na środowiskowe substancje chemiczne
P04.8Stan płodu i noworodka spowodowany innymi szkodliwymi wpływami u matki
P04.9Stan płodu i noworodka spowodowany szkodliwym wpływem u matki, nie określonym
P05Opóźniony wzrost płodu i niedożywienie płodu
P05.0Niska urodzeniowa masa ciała noworodka w stosunku do wieku płodowego
P05.1Niskie urodzeniowe wymiary ciała noworodka w stosunku do wieku płodowego
P05.2Niedożywienie (hypotrofia) płodu bez wzmianki o niskiej urodzeniowej masie ciała lub o niskich urodzeniowych wymiarach ciała w stosunku do wieku płodowego
P05.9Opóźnienie wzrastania płodu, nie określone
P07Zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i niskiej urodzeniowej masie ciała, niesklasyfikowane gdzie indziej
P07.0Skrajnie niska urodzeniowa masa ciała
P07.1Inna niska urodzeniowa masa ciała
P07.2Skrajne wcześniactwo
P07.3Inne przypadki wcześniactwa
P08Zaburzenia związane z przedłużonym trwaniem ciąży i dużą urodzeniową masą ciała
P08.0Noworodek hypertroficzny
P08.1Inne noworodki z bardzo dużą w stosunku do wieku płodowego masą ciała
P08.2Noworodek urodzony w wyliczonym terminie, nie wykazujący nadmiaru urodzeniowej masy ciała lub wielkości w stosunku do wieku płodowego
P10Rozerwanie struktur śródczaszkowych i krwotok spowodowany urazem porodowym
P10.0Krwotok podtwardówkowy spowodowany urazem porodowym
P10.1Krwawienie do mózgu spowodowane urazem porodowym
P10.2Krwotok dokomorowy spowodowany urazem porodowym
P10.3Krwotok podpajęczynówkowy spowodowany urazem porodowym
P10.4Rozdarcie namiotu móżdżku spowodowane urazem porodowym
P10.8Inne rozerwanie struktur śródczaszkowych i krwotoki spowodowane urazem porodowym
P10.9Nie określone rozerwanie struktury śródczaszkowej i krwotok spowodowany urazem porodowym
P11Inne porodowe urazy ośrodkowego układu nerwowego
P11.0Obrzęk mózgu spowodowany urazem porodowym
P11.1Inne określone uszkodzenie mózgu spowodowane urazem porodowym
P11.2Nie określone uszkodzenie mózgu spowodowane urazem porodowym
P11.3Uraz porodowy nerwu twarzowego
P11.4Uraz porodowy innych nerwów czaszkowych
P11.5Uraz porodowy kręgosłupa i rdzenia kręgowego
P11.9Uraz porodowy ośrodkowego układu nerwowego, nie określony
P12Uraz porodowy owłosionej skóry głowy
P12.0Krwiak podokostnowy spowodowany urazem porodowym
P12.1Przedgłowie spowodowane urazem porodowym
P12.2Krwiak czaszki pod rozcięgnem spowodowany urazem porodowym
P12.3Zasinienie owłosionej skóry głowy spowodowane urazem porodowym
P12.4Uraz owłosionej skóry głowy spowodowany monitorowaniem stanu noworodka
P12.8Inne urazy porodowe skóry owłosionej głowy
P12.9Uraz porodowy owłosionej skóry głowy, nie określony
P13Uraz porodowy kości
P13.0Złamanie kości czaszki spowodowane urazem porodowym
P13.1Inne urazy porodowe czaszki
P13.2Uraz porodowy kości udowej
P13.3Uraz porodowy innych kości długich
P13.4Złamanie obojczyka spowodowane urazem porodowym
P13.8Urazy porodowe innych części kośćca
P13.9Uraz porodowy kości, nie określony
P14Uraz porodowy obwodowego układu nerwowego
P14.0Porażenie Erba spowodowane urazem porodowym
P14.1Porażenie Klumpkego spowodowane urazem porodowym
P14.2Porażenie nerwu przeponowego spowodowane urazem porodowym
P14.3Inne urazy porodowe splotu ramiennego
P14.8Urazy porodowe innych części obwodowego układu nerwowego
P14.9Uraz porodowy obwodowego układu nerwowego, nie określony
P15Inne urazy porodowe
P15.0Uraz porodowy wątroby
P15.1Uraz porodowy śledziony
P15.2Uraz porodowy mięśnia mostkowo-sutkowo-obojczykowego
P15.3Uraz porodowy oka
P15.4Uraz porodowy twarzy
P15.5Uraz porodowy zewnętrzych narządów moczowo-płciowych
P15.6Martwica podskórnej tkanki tłuszczowej spowodowana urazem porodowym
P15.8Inne określone urazy porodowe
P15.9Uraz porodowy, nie określony
P20Niedotlenienie wewnątrzmaciczne
P20.0Niedotlenienie wewnątrzmaciczne stwierdzone przed rozpoczęciem czynności porodowej
P20.1Niedotlenienie wewnątrzmaciczne stwierdzone w czasie czynności porodowej i porodu
P20.9Niedotlenienie wewnątrzmaciczne, nie określone
P21Zamartwica urodzeniowa
P21.0Ciężka zamartwica urodzeniowa
P21.1Umiarkowana lub średniego stopnia zamartwica urodzeniowa
P21.9Zamartwica urodzeniowa, nie określona
P22Zespół zaburzeń oddychania noworodka
P22.0Zespół zaburzeń oddychania noworodka
P22.1Przemijający szybki oddech (tachypnoe) noworodka
P22.8Inne zaburzenie oddychania noworodka
P22.9Zespół zaburzeń oddychania noworodka, nie określony
P23Wrodzone zapalenie płuc
P23.0Wrodzone wirusowe zapalenie płuc
P23.1Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez chlamydie
P23.2Wrodzone gronkowcowe zapalenie płuc
P23.3Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez paciorkowce z grupy B
P23.4Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez pałeczkę okrężnicy (E.coli)
P23.5Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez pałeczkę ropy błękitnej (Pseudomonas)
P23.6Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez inne bakterie:
P23.8Wrodzone zapalenie płuc wywołane innymi organizmami
P23.9Wrodzone zapalenie płuc, nie określone
P24Zespoły zachłyśnięcia u noworodka
P24.0Zachłyśnięcie się smółką przez noworodka
P24.1Zachłyśnięcie się wodami płodowymi i śluzem przez noworodka
P24.2Zachłyśnięcie się krwią przez noworodka
P24.3Zachłyśnięcie się mlekiem i zwróconym pokarmem przez noworodka
P24.8Inne zespoły zachłyśnięcia u noworodka
P24.9Zespół zachłyśnięcia u noworodka, nie określony
P25Rozedma śródmiąższowa i stany pokrewne rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
P25.0Rozedma śródmiąższowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym
P25.1Odma opłucnowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym
P25.2Odma śródpiersiowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym
P25.3Odma osierdziowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym
P25.8Inne stany związane z rozedmą śródmiąższową rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
P26Krwotok płucny rozpoczynający się w okresie okołoporodowym
P26.0Krwotok tchawiczo-oskrzelowy rozpoczynający się w okresie okołoporodowym
P26.1Masywny krwotok płucny rozpoczynający się w okresie okołoporodowym
P26.8Inne krwotoki płucne zaczynające się w okresie okołoporodowym
P26.9Nie określony krwotok płucny rozpoczynający się w okresie okołoporodowym
P27Przewlekła choroba oddechowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym
P27.0Zespół Wilsona-Mikity
P27.1Dysplazja oskrzelowo-płucna rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym
P27.8Inne przewlekłe choroby oddechowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
P27.9Nie określona przewlekła choroba oddechowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym
P28Inne zaburzenia oddechowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
P28.0Pierwotna niedodma u noworodka
P28.1Inne i nie określone niedodomy u noworodka
P28.2Napady sinicy u noworodka
P28.3Pierwotny bezdech w czasie snu u noworodka
P28.4Inny bezdech u noworodka
P28.5Niewydolność oddechowa noworodka
P28.8Inne określone zaburzenia oddechowe u noworodka
P28.9Zaburzenie oddychania u noworodka, nie określone
P29Zaburzenia sercowo-naczyniowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
P29.0Niewydolność krążenia u noworodków
P29.1Zaburzenia rytmu serca u noworodków
P29.2Nadciśnienie u noworodków
P29.3Przetrwałe krążenie płodowe
P29.4Przemijające niedotlenienie mięśnia sercowego u noworodków
P29.8Inne zaburzenia sercowo-naczyniowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
P29.9Zaburzenie sercowo-naczyniowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, nie określone
P35Wrodzone choroby wirusowe
P35.0Wrodzony zespół różyczkowy
P35.1Wrodzone zakażenie wirusem cytomegalii
P35.2Wrodzone zakażenie wierusem opryszczki
P35.3Wrodzone wirusowe zapalenie wątroby
P35.8Inne wrodzone choroby wirusowe
P35.9Wrodzona choroba wirusowa, nie określona
P36Posocznica bakteryjna noworodka
P36.0Posocznica noworodka wywołana przez paciorkowca grupy B
P36.1Posocznica noworodka wywołana przez inne i nie określone paciorkowce
P36.2Posocznica noworodka wywołana przez gronkowca złocistego
P36.3Posocznica noworodka wywołana przez inne i nie określone gronkowce
P36.4Posocznica noworodka wywołana przez pałeczkę okrężnicy
P36.5Posocznica noworodka wywołana przez beztlenowce
P36.8Inna posocznica bakteryjna noworodka
P36.9Posocznica bakteryjna noworodka, nie określona
P37Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze
P37.0Wrodzona gruźlica
P37.1Wrodzona toksoplazmoza
P37.2Wrodzona (rozsiana) listerioza
P37.3Wrodzona zimnica wywołana przez zarodźca malarii
P37.4Inna wrodzona zimnica
P37.5Noworodkowa drożdżyca
P37.8Inne określone wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze
P37.9Wrodzone choroby pasożytnicze, nie określone
P38Zapalenie pępka noworodka z lub bez łagodnego krwawienia
P39Inne zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego
P39.0Noworodkowe infekcyjne zapalenie gruczołu sutkowego
P39.1Noworodkowe zapalenie spojówek i woreczka łzowego
P39.2Wewnątrzowodniowe zakażenie płodu, niesklasyfikowane gdzie indziej
P39.3Noworodkowe zakażenie dróg moczowych
P39.4Noworodkowe zakażenie skóry
P39.8Inne określone zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego
P39.9Zakażenie swoiste dla okresu okołoporodowego, nie określone
P50Utrata krwi płodu
P50.0Utrata krwi płodu z naczyń przodujących
P50.1Utrata krwi płodu z powodu rozerwania pępowiny
P50.2Utrata krwi płodu przez łożysko
P50.3Krwawienie do krążenia bliźniaka
P50.4Krwawienie do krążenia matki
P50.5Utrata krwi płodu z powodu przecięcia pępowiny bliźniaka
P50.8Inna utrata krwi płodu
P50.9Utrata krwi płodu, nie określona
P51Krwotok z pępka u noworodka
P51.0Masywny krwotok z pępka u noworodka
P51.1Inne krwotoki z pępka u noworodka
P51.9Krwotok z pępka u noworodka, nie określony
P52Śródczaszkowy nieurazowy krwotok u płodu i noworodka
P52.0Dokomorowy (nieurazowy) krwotok, stopnia 1, u płodu i noworodka
P52.1Dokomorowy (nieurazowy) krwotok, stopnia 2, u płodu i noworodka
P52.2Dokomorowy (nieurazowy) krwotok, stopnia 3, u płodu i noworodka
P52.3Nie określony dokomorowy (nieurazowy) krwotok u płodu i noworodka
P52.4Śródmózgowy (nieurazowy) krwotok u płodu i noworodka
P52.5Podpajęczynówkowy krwotok (nieurazowy) u płodu i noworodka
P52.6Krwotok (nieurazowy) do móżdżku i tylnego dołu czaszki u płodu i noworodka
P52.8Inne śródczaszkowe (nieurazowe) krwotoki u płodu i noworodka
P52.9Śródczaszkowy (nieurazowy) krwotok u płodu i noworodka, nie określony
P53Choroba krwotoczna u płodu i noworodka
P54Inne krwotoki u noworodka
P54.0Wymioty krwawe u noworodka
P54.1Smoliste stolce u noworodka
P54.2Krwotok z odbytnicy u noworodka
P54.3Inne krwotoki z przewodu pokarmowego u noworodka
P54.4Krwotok do nadnerczy u noworodka
P54.5Krwawienie do skóry u noworodka
P54.6Krwawienie z pochwy u noworodka
P54.8Inne określone krwotoki u noworodka
P54.9Krwotok u noworodka, nie określony
P55Choroba hemolityczna płodu i noworodka
P55.0Izoimmunizacja w zakresie czynnika Rh u płodu i noworodka
P55.1Izoimmunizacja w zakresie grup głównych ABO u płodu i noworodka
P55.8Inne choroby hemolityczne u płodu i noworodka
P55.9Choroba hemolityczna u płodu i noworodka, nie określona
P56Obrzęk uogólniony płodu spowodowany chorobą hemolityczną
P56.0Obrzęk uogólniony płodu spowodowany izoimmunizacją
P56.9Obrzęk uogólniony płodu spowodowany inną i nie określoną chorobą hemolityczną
P57Żółtaczka jąder podkorowych
P57.0Żółtaczka jąder podkorowych spowodowana izoimmunizacją
P57.8Inna określona żółtaczka jąder podkorowych
P57.9Żółtaczka jąder podkorowych o nieokreślonej przyczynie
P58Żółtaczka noworodków spowodowana inną nadmierną hemolizą
P58.0Żółtaczka noworodków spowodowana wylewami podskórnymi krwi
P58.1Żółtaczka noworodków spowodowana krwawieniem
P58.2Żółtaczka noworodków spowodowana zakażeniem
P58.3Żółtaczka noworodków spowodowana zagęszczeniem krwi
P58.4Żółtaczka noworodków spowodowana przez leki lub toksyny przekazywane od matki lub podawane noworodkowi
P58.5Żółtaczka noworodków spowodowana połknięciem krwi matki
P58.8Żółtaczka noworodków spowodowana inną określoną nadmierną hemolizą
P58.9Żółtaczka noworodków spowodowana nadmierną hemolizą, nie określoną
P59Żółtaczka noworodków spowodowana innymi i nieokreślonymi przyczynami
P59.0Żółtaczka noworodków związana z porodem przedwczesnym
P59.1Zespół zagęszczonej żółci
P59.2Żółtaczka noworodków spowodowana innym i nie określonym uszkodzeniem komórek wątroby
P59.3Żółtaczka noworodków spowodowana inhibitorem w mleku matki
P59.8Żółtaczka noworodków spowodowana innymi określonymi przyczynami
P59.9Żółtaczka noworodków, nie określona
P60Rozsiane wykrzepianie śródnaczyniowe u płodu i noworodka
P61Inne okołoporodowe zaburzenia hematologiczne
P61.0Przemijająca małopłytkowość noworodka
P61.1Zagęszczenie krwi noworodków
P61.2Niedokrwistość wcześniaków
P61.3Wrodzona niedokrwistość z utraty krwi płodu
P61.4Inne wrodzone niedokrwistości, niesklasyfikowane gdzie indziej
P61.5Przejściowa neutropenia noworodków
P61.6Inne przemijajace zaburzenia krzepnięcia u noworodka
P61.8Inne określone zaburzenia hematologiczne u noworodka
P61.9Okołoporodowe zaburzenia hematologiczne, nie określone
P70Przemijające zaburzenia przemiany węglowodanów swoiste dla płodu i noworodka
P70.0Zespół dziecka matki chorej na cukrzycę ciężarnych
P70.1Zespół dziecka matki cukrzycowej
P70.2Cukrzyca noworodków
P70.3Jatrogenna hipoglikemia noworodków
P70.4Inna hipoglikemia noworodków
P70.8Inne przemijające zaburzenia przemiany węglowodanów u płodu i noworodka
P70.9Przemijające zaburzenie przemiany węglowodanów u płodu i noworodka, nie określone
P71Przemijające zaburzenia przemiany wapnia i magnezu noworodków
P71.0Hipokalcemia spowodowana karmieniem mlekiem krowim
P71.1Inna hipokalcemia noworodków
P71.2Hypomagnezemia noworodków
P71.3Tężyczka noworodków bez niedoboru wapnia lub magnezu
P71.4Przemijająca niedoczynność przytarczyc noworodków
P71.8Inne przemijające zaburzenia przemiany wapnia i magnezu noworodków
P71.9Przemijające zaburzenia przemiany wapnia i magnezu noworodków, nie określone
P72Inne przemijające zaburzenia wewnątrzwydzielnicze noworodków
P72.0Wole noworodków, niesklasyfikowane gdzie indziej
P72.1Przemijająca nadczynność tarczycy noworodków
P72.2Inne przemijające zaburzenia czynności tarczycy noworodków, niesklasyfikowane gdzie indziej
P72.8Inne określone przemijające zaburzenia wewnątrzwydzielnicze noworodków
P72.9Przemijające zaburzenie wewnątrzwydzielnicze noworodków, nie określone
P74Inne przemijające zaburzenia elektrolitowe i metaboliczne noworodków
P74.0Późna kwasica metaboliczna noworodka
P74.1Odwodnienie noworodka
P74.2Zaburzenia równowagi sodowej noworodka
P74.3Zaburzenia równowagi potasowej noworodka
P74.4Inne przemijające zaburzenia elektrolitowe noworodka
P74.5Przemijająca tyrozynemia noworodka
P74.8Inne przemijające zaburzenia przemiany materii noworodka
P74.9Przemijające zaburzenie przemiany materii noworodka, nie określone
P75Niedrożność smółkowa
P76Inna niedrożność jelit noworodka
P76.0Zespół czopa smółkowego
P76.1Przemijająca niedrożność jelit noworodka
P76.2Niedrożność jelita spowodowana zagęszczonym mlekiem
P76.8Inna określona niedrożność jelit noworodka
P76.9Niedrożność jelit noworodka, nie określona
P77Martwicze zapalenie jelit płodu i noworodka
P78Inne okołoporodowe zaburzenia przewodu pokarmowego
P78.0Okołoporodowa perforacja jelit
P78.1Inne zapalenie otrzewnej noworodka
P78.2Wymioty krwawe i smoliste stolce na skutek połknięcia krwi matki przez noworodka
P78.3Niezakaźna biegunka noworodka
P78.8Inne określone okołoporodowe zaburzenia układu pokarmowego noworodka
P78.9Okołoporodowe zaburzenie układu pokarmowego, nie określone
P80Obniżona ciepłota ciała noworodka
P80.0Zespół urazu zimnego u noworodka
P80.8Inne obniżenie ciepłoty ciała noworodka
P80.9Hipotermia noworodka, nie określona
P81Inne zaburzenia regulacji ciepłoty ciała u noworodka
P81.0Podwyższenie ciepłoty ciała (hipertermia) noworodka spowodowane czynnikami środowiskowymi
P81.8Inne określone zaburzenia regulacji ciepłoty ciała u noworodka
P81.9Zaburzenie regulacji ciepłoty ciała u noworodka, nie określone
P83Inne stany dotyczące powłok swoiste dla płodu i noworodka
P83.0Martwica podskórnej tkanki tłuszczowej noworodków (sclerema)
P83.1Noworodkowy rumień toksyczny
P83.2Uogólniony obrzęk płodu nie spowodowany chorobą hemolityczną
P83.3Inny i nie określony obrzęk swoisty dla płodu i noworodka
P83.4Obrzęk gruczołu sutkowego u noworodka
P83.5Wrodzony wodniak jądra
P83.6Polip pępkowy u noworodka
P83.8Inne określone stany dotyczące powłok swoiste dla płodu i noworodka
P83.9Stan dotyczący powłok swoisty dla płodu i noworodka, nie określony
P90Drgawki noworodka
P91Inne zaburzenia mózgowe noworodka
P91.0Niedokrwienie mózgu noworodka
P91.1Nabyta torbiel okołokomorowa noworodka
P91.2Rozmiękanie istoty białej mózgu noworodka
P91.3Nadpobudliwość mózgowa noworodka
P91.4Obniżenie aktywności mózgowej noworodka
P91.5Śpiączka noworodka
P91.8Inne określone zaburzenia mózgowe noworodka
P91.9Zaburzenie mózgowe noworodka, nie określone
P92Zaburzenia odżywiania noworodka
P92.0Wymioty u noworodka
P92.1Ulewanie i przeżuwanie pokarmu u noworodka
P92.2Powolne karmienie noworodka
P92.3Niedokarmianie noworodka
P92.4Przekarmianie noworodka
P92.5Trudności w karmieniu piersią
P92.8Inne zaburzenie odżywiania noworodka
P92.9Zaburzenie odżywiania noworodka, nie określone
P93Reakcje i zatrucia wywołane przez leki stosowane u płodu i noworodka
P94Zaburzenie napięcia mięśniowego u noworodka
P94.0Przemijająca noworodkowa miasthenia gravis
P94.1Wrodzone wzmożone napięcie mięśniowe
P94.2Wrodzone obniżone napięcie mięśniowe
P94.8Inne zaburzenia napięcia mięśniowego u noworodka
P94.9Zaburzenie napięcia mięśniowego u noworodka, nie określone
P95Śmierć płodu z nie określonej przyczyny
P96Inne stany rozpoczynające sie w okresie okołoporodowym
P96.0
P96.1
P96.2
P96.3
P96.4
P96.5
P96.8
P96.9

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
produkty na włosy - KOLAGEN_cito wspinaczka - KOLAGEN_cito kolagen na kości - KOLAGEN_cito produkty na włosy - KOLAGEN_cito paradontoza - KOLAGEN_cito młody wygląd - KOLAGEN_cito nurkowanie - KOLAGEN_cito ładne paznokcie - KOLAGEN_cito na kaszel suchy i mokry szałwia - Cukierki_Szalwiowe częsty kaszel przyczyny szałwia - Cukierki_Szalwiowe dla sedniorów - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła w cukierkach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z apteki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki szałwiowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe apteka - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na ból gardła szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe specjały - aronia - Cukierki_Aroniowe właściwości aronii - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki z ziołami - aronia - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe poprawa przemiany materii - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe wspomaganie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna skóra - Cukierki_Pokrzywowe apteka - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zielarnia - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe żeńszeń imbir - cukierki - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla całej rodziny - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe apteka - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla sedniorów - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe produkty na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe zielarnia - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe podnoszenia ciężarów - Dezodorant_SuperDeo szybownictwo - Dezodorant_SuperDeo bieganie - Dezodorant_SuperDeo górskie spływy kajakowe - Dezodorant_SuperDeo skoki narciarskie - Dezodorant_SuperDeo produkty dla biegaczy - Dezodorant_SuperDeo najskuteczniejszy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo piłka nożna - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2020