anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH ICD10

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
Hasła zaczynające się na 'Q' (pasujących wzorców 710):
Q00Bezmózgowie i podobne wady rozwojowe - Anencephaly and similar malformations
Q00.0Bezmózgowie - Anencephaly
Q00.1Rozszczep czaszki i kręgosłupa - Craniorachischisis
Q00.2Rozszczep potylicy - Iniencephaly
Q01Przepuklina mózgowa - Encephalocele
Q01.0Przepuklina mózgowa czołowa - Frontal encephalocele
Q01.1Przepuklina mózgowa nosowo-czołowa - Nasofrontal encephalocele
Q01.2Przepuklina mózgowa potyliczna - Occipital encephalocele
Q01.8Przepuklina mózgowa w innej lokalizacji - Encephalocele of other sites
Q01.9Przepuklina mózgowa, nie określona - Encephalocele, unspecified
Q02Małogłowie - Microcephaly
Q03Wodogłowie wrodzone - Congenital hydrocephalus
Q03.0Wady rozwojowe wodociągu mózgu Sylwiusza - Malformations of aqueduct of Sylvius
Q03.1Zarośnięcie otworów Magendiego i Luschki - Atresia of foramina of Magendie and Luschka
Q03.8Wodogłowie wrodzone inne - Other congenital hydrocephalus
Q03.9Wodogłowie wrodzone, nie określone - Congenital hydrocephalus, unspecified
Q04Inne wrodzone wady rozwojowe mózgu - Other congenital malformations of brain
Q04.0Wrodzone wady rozwojowe spoidła wielkiego - Congenital malformations of corpus callosum
Q04.1Brak węchomózgowia (zespół arinencephalii) - Arhinencephaly
Q04.2Przodomózgowie jednokomorowe (holoprosencephalia) - Holoprosencephaly
Q04.3Inne wady mózgu z ubytkiem tkanek - Other reduction deformities of brain
Q04.4Septo-optic dysplasia - Septo-optic dysplasia
Q04.5Mózg olbrzymi - Megalencephaly
Q04.6Wrodzone torbiele mózgu - Congenital cerebral cysts
Q04.8Inne określone wady rozwojowe mózgu - Other specified congenital malformations of brain
Q04.9Wrodzone wady rozwojowe mózgu, nie określone - Congenital malformation of brain, unspecified
Q05Rozszczep kręgosłupa - Spina bifida
Q05.0Rozszczep kręgosłupa szyjnego ze współistniejącym wodogłowiem - Cervical spina bifida with hydrocephalus
Q05.1Rozszczep kręgosłupa piersiowego ze współistniejącym wodogłowiem - Thoracic spina bifida with hydrocephalus
Q05.2Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego ze współistniejącym wodogłowiem - Lumbar spina bifida with hydrocephalus
Q05.3Rozszczep kręgosłupa krzyżowego ze współistniejącym wodogłowiem - Sacral spina bifida with hydrocephalus
Q05.4Nieokreślony rozszczep kręgosłupa ze współistniejącym wodogłowiem - Unspecified spina bifida with hydrocephalus
Q05.5Rozszczep kręgosłupa szyjnego bez wodogłowia - Cervical spina bifida without hydrocephalus
Q05.6Rozszczep kręgosłupa piersiowego bez wodogłowia - Thoracic spina bifida without hydrocephalus
Q05.7Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego bez wodogłowia - Lumbar spina bifida without hydrocephalus
Q05.8Rozszczep kręgosłupa krzyżowego bez wodogłowia - Sacral spina bifida without hydrocephalus
Q05.9Rozszczep kręgosłupa, nie określony - Spina bifida, unspecified
Q06Inne wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego - Other congenital malformations of spinal cord
Q06.0Brak rdzenia - Amyelia
Q06.1Niedorozwój i dysplazja rdzenia kręgowego - Hypoplasia and dysplasia of spinal cord
Q06.2Rozdwojenie rdzenia - Diastematomyelia
Q06.3Inne wrodzone wady rozwojowe ogona końskiego - Other congenital cauda equina malformations
Q06.4Wodordzenie - Hydromyelia
Q06.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego - Other specified congenital malformations of spinal cord
Q06.9Wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego, nie określone - Congenital malformation of spinal cord, unspecified
Q07Inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego - Other congenital malformations of nervous system
Q07.0Zespół Arnolda-Chiariego - Arnold-Chiari syndrome
Q07.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego - Other specified congenital malformations of nervous system
Q07.9Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego, nie określone - Congenital malformation of nervous system, unspecified
Q10Wrodzone wady rozwojowe powiek, aparatu łzowego i oczodołu - Congenital malformations of eyelid, lacrimal apparatus, and orbit
Q10.0Wrodzone opadanie powieki - Congenital ptosis
Q10.1Wrodzone wywinięcie powieki (ectropion) - Congenital ectropion
Q10.2Wrodzone podwinięcie powieki (entropion) - Congenital entropion
Q10.3Inne wrodzone wady rozwojowe powiek - Other congenital malformations of eyelid
Q10.4Brak i niewykształcenie aparatu łzowego - Absence and agenesis of lacrimal apparatus
Q10.5Wrodzone zwężenie przewodu łzowego - Congenital stenosis and stricture of lacrimal duct
Q10.6Inne wrodzone wady rozwojowe aparatu łzowego - Other congenital malformations of lacrimal apparatus
Q10.7Wrodzona wada rozwojowa oczodołu - Congenital malformation of orbit
Q11Bezocze, małoocze i wielkoocze - Anophthalmos, microphthalmos, and macrophthalmos
Q11.0Torbielowata gałka oczna - Cystic eyeball
Q11.1Inne bezocze - Other anophthalmos
Q11.2Małoocze - Microphthalmos
Q11.3Wielkoocze - Macrophthalmos
Q12Wrodzone wady rozwojowe soczewki - Congenital lens malformations
Q12.0Wrodzona zaćma - Congenital cataract
Q12.1Wrodzone przemieszczenie soczewki - Congenital displaced lens
Q12.2Szczelina soczewki - Coloboma of lens
Q12.3Wrodzony brak soczewki - Congenital aphakia
Q12.4Soczewka kulista - Spherophakia
Q12.8Inne wrodzone wady rozwojowe soczewki - Other congenital lens malformations
Q12.9Wrodzona wada rozwojowa soczewki, nie określona - Congenital lens malformation, unspecified
Q13Wrodzone wady rozwojowe przedniego odcinka oka - Congenital malformations of anterior segment of eye
Q13.0Szczelina tęczówki - Coloboma of iris
Q13.1Brak tęczówki - Absence of iris
Q13.2Inne wrodzone wady rozwojowe tęczówki - Other congenital malformations of iris
Q13.3Wrodzone zmętnienie rogówki - Congenital corneal opacity
Q13.4Inne wrodzone wady rozwojowe rogówki - Other congenital corneal malformations
Q13.5Niebieskie twardówki - Blue sclera
Q13.8Inne wrodzone wady rozwojowe przedniego odcinka oka - Other congenital malformations of anterior segment of eye
Q13.9Wrodzona wada rozwojowa przedniego odcinka oka, nie określona - Congenital malformation of anterior segment of eye, unspecified
Q14Wrodzone wady rozwojowe tylnego odcinka oka - Congenital malformations of posterior segment of eye
Q14.0Wrodzona wada rozwojowa ciała szklistego - Congenital malformation of vitreous humour
Q14.1Wrodzona wada rozwojowa siatkówki - Congenital malformation of retina
Q14.2Wrodzona wada rozwojowa tarczy nerwu wzrokowego - Congenital malformation of optic disc
Q14.3Wrodzona wada rozwojowa naczyniówki - Congenital malformation of choroid
Q14.8Inne wrodzone wady rozwojowe tylnego odcinka oka - Other congenital malformations of posterior segment of eye
Q14.9Wrodzona wada rozwojowa tylnego odcinka oka, nie określona - Congenital malformation of posterior segment of eye, unspecified
Q15Inne wrodzone wady rozwojowe oka - Other congenital malformations of eye
Q15.0Jaskra wrodzona - Congenital glaucoma
Q15.8Inne określone wady rozwojowe oka - Other specified congenital malformations of eye
Q15.9Wrodzona wada rozwojowa oka, nie określona - Congenital malformation of eye, unspecified
Q16Wrodzone wady rozwojowe ucha powodujące upośledzenie słuchu - Congenital malformations of ear causing impairment of hearing
Q16.0Wrodzony brak małżowiny (usznej) - Congenital absence of (ear) auricle
Q16.1Wrodzony brak, zarośnięcie i zwężenie przewodu słuchowego (zewnętrznego) - Congenital absence, atresia, and stricture of auditory canal (external)
Q16.2Brak trąbki Eustachiusza - Absence of eustachian tube
Q16.3Wrodzona wada rozwojowa kosteczek słuchowych - Congenital malformation of ear ossicles
Q16.4Inne wrodzone wady rozwojowe ucha środkowego - Other congenital malformations of middle ear
Q16.5Wrodzona wada rozwojowa ucha wewnętrznego - Congenital malformation of inner ear
Q16.9Wrodzona wada rozwojowa ucha powodująca upośledzenie słuchu, nie określona - Congenital malformation of ear causing impairment of hearing, unspecified
Q17Inne wrodzone wady rozwojowe ucha - Other congenital malformations of ear
Q17.0Małżowina dodatkowa - Accessory auricle
Q17.1Małżowina duża - Macrotia
Q17.2Małżowina mała - Microtia
Q17.3Inne nieprawidłowości kształtu ucha - Other misshapen ear
Q17.4Nieprawidłowe osadzenie małżowiny usznej - Misplaced ear
Q17.5Ucho odstające - Prominent ear
Q17.8Inne określone wady rozwojowe ucha - Other specified congenital malformations of ear
Q17.9Wrodzona wada rozwojowa ucha, nie określona - Congenital malformation of ear, unspecified
Q18Inne wrodzone wady rozwojowe twarzy i szyi - Other congenital malformations of face and neck
Q18.0Zatoka, przetoka i torbiel szczeliny skrzelowej - Sinus, fistula, and cyst of branchial cleft
Q18.1Zatoka i torbiel przedmałżowinowa - Preauricular sinus and cyst
Q18.2Inne wrodzone wady rozwojowe szczeliny skrzelowej - Other branchial cleft malformations
Q18.3Taśma szyjna - Webbing of neck
Q18.4Duża szpara ustna - Macrostomia
Q18.5Mała szpara ustna - Microstomia
Q18.6Duża warga - Macrocheilia
Q18.7Mała warga - Microcheilia
Q18.8Inne określone wady rozwojowe twarzy i szyi - Other specified congenital malformations of face and neck
Q18.9Wrodzona wada rozwojowa twarzy i szyi, nie określona - Congenital malformation of face and neck, unspecified
Q20Wrodzone wady rozwojowe jam i połączeń sercowych - Congenital malformations of cardiac chambers and connections
Q20.0Wspólny pień tętniczy - Common arterial trunk
Q20.1Odejście obu dużych naczyń z prawej komory - Double outlet right ventricle
Q20.2Odejście obu dużych naczyń z lewej komory - Double outlet left ventricle
Q20.3Nieprawidłowe połączenia komorowo-tętnicze - Discordant ventriculoarterial connection
Q20.4Odejście obu dużych naczyń serca z jednej komory - Double inlet ventricle
Q20.5Nieprawidłowe połączenia przedsionkowo-komorowe - Discordant atrioventricular connection
Q20.6Izomeria uszek przedsionków serca - Isomerism of atrial appendages
Q20.8Inne wrodzone wady rozwojowe jam i połączeń sercowych - Other congenital malformations of cardiac chambers and connections
Q20.9Wrodzona wada rozwojowa jam i połączeń sercowych, nie określona - Congenital malformation of cardiac chambers and connections, unspecified
Q21Wrodzone wady rozwojowe przegród serca - Congenital malformations of cardiac septa
Q21.0Ubytek przegrody międzykomorowej - Ventricular septal defect
Q21.1Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej - Atrial septal defect
Q21.2Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej - Atrioventricular septal defect
Q21.3Tetralogia Fallota - Tetralogy of Fallot
Q21.4Ubytek przegrody aortalno-płucnej - Aortopulmonary septal defect
Q21.8Inna wrodzona wada rozwojowa przegród serca - Other congenital malformations of cardiac septa
Q21.9Wrodzona wada przegrody serca, nie określona - Congenital malformation of cardiac septum, unspecified
Q22Wrodzone wady rozwojowe zastawki pnia płucnego i zastawki trójdzielnej - Congenital malformations of pulmonary and tricuspid valves
Q22.0Zarośnięcie zastawki pnia płucnego - Pulmonary valve atresia
Q22.1Wrodzone zwężenie zastawki pnia płucnego - Congenital pulmonary valve stenosis
Q22.2Wrodzona niedomykalność zastawki pnia płucnego - Congenital pulmonary valve insufficiency
Q22.3Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki pnia płucnego - Other congenital malformations of pulmonary valve
Q22.4Wrodzone zwężenie zastawki trójdzielnej - Congenital tricuspid stenosis
Q22.5Choroba Ebsteina - Ebstein's anomaly
Q22.6Zespół niedorozwoju prawej części serca - Hypoplastic right heart syndrome
Q22.8Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki trójdzielnej - Other congenital malformations of tricuspid valve
Q22.9Wrodzona wada rozwojowa zastawki trójdzielnej, nie określona - Congenital malformation of tricuspid valve, unspecified
Q23Wrodzone wady rozwojowe zastawki aorty i zastawki dwudzielnej - Congenital malformations of aortic and mitral valves
Q23.0Wrodzone zwężenie ujścia tętniczego lewego - Congenital stenosis of aortic valve
Q23.1Wrodzona niedomykalność zastawki aorty - Congenital insufficiency of aortic valve
Q23.2Wrodzone zwężenie zastawki mitralnej - Congenital mitral stenosis
Q23.3Wrodzona niedomykalność zastawki dwudzielnej - Congenital mitral insufficiency
Q23.4Zespół niedorozwoju lewej części serca - Hypoplastic left heart syndrome
Q23.8Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki aorty i zastawki dwudzielnej - Other congenital malformations of aortic and mitral valves
Q23.9Wrodzona wada zastawki aorty i zastawki dwudzielnej, nie określona - Congenital malformation of aortic and mitral valves, unspecified
Q24Inne wrodzone wady rozwojowe serca - Other congenital malformations of heart
Q24.0Prawostronne położenie serca - Dextrocardia
Q24.1Serce lewostronne - Levocardia
Q24.2Serce trójprzedsionkowe - Cor triatriatum
Q24.3Wrodzone zwężenie stożka tętniczego prawej komory - Pulmonary infundibular stenosis
Q24.4Wrodzone zwężenie ujścia tętniczego lewego podzastawkowe - Congenital subaortic stenosis
Q24.5Wada rozwojowa naczyń wieńcowych - Malformation of coronary vessels
Q24.6Wrodzony blok serca - Congenital heart block
Q24.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe serca - Other specified congenital malformations of heart
Q24.9Wrodzona wada rozwojowa serca, nie określona - Congenital malformation of the heart, unspecified
Q25Wrodzone wady rozwojowe wielkich tętnic - Congenital malformations of great arteries
Q25.0Drożny przewód tętniczy - Patent ductus arteriosus
Q25.1Zwężenie cieśni aorty - Coarctation of aorta
Q25.2Zarośnięcie aorty - Atresia of aorta
Q25.3Zwężenie aorty - Stenosis of aorta
Q25.4Inne wrodzone wady rozwojowe aorty - Other congenital malformations of aorta
Q25.5Zarośnięcie pnia płucnego - Atresia of pulmonary artery
Q25.6Zwężenie pnia płucnego - Stenosis of pulmonary artery
Q25.7Inne wrodzone wady rozwojowe pnia płucnego - Other congenital malformations of pulmonary artery
Q25.8Inne wrodzone wady rozwojowe dużych tętnic - Other congenital malformations of great arteries
Q25.9Wrodzona wada rozwojowa dużych tętnic, nie określona - Congenital malformation of great arteries, unspecified
Q26Wrodzone wady rozwojowe dużych żył układowych - Congenital malformations of great veins
Q26.0Wrodzone zwężenie żyły głównej - Congenital stenosis of vena cava
Q26.1Przetrwała płodowa lewa górna żyła główna - Persistent left superior vena cava
Q26.2Całkowicie nieprawidłowe ujście żył płucnych - Total anomalous pulmonary venous connection
Q26.3Częściowo nieprawidłowe ujście żył płucnych - Partial anomalous pulmonary venous connection
Q26.4Nieprawidłowe ujście żył płucnych, nie określone - Anomalous pulmonary venous connection, unspecified
Q26.5Nieprawidłowe ujście żyły wrotnej - Anomalous portal venous connection
Q26.6Przetoka pomiędzy żyłą wrotną a tętnicą wątrobową właściwą - Portal vein-hepatic artery fistula
Q26.8Inne wrodzone wady rozwojowe dużych żył układowych - Other congenital malformations of great veins
Q26.9Wrodzona wada rozwojowa dużych żył, nie określona - Congenital malformation of great vein, unspecified
Q27Inne wrodzone wady rozwojowe obwodowego układu naczyniowego - Other congenital malformations of peripheral vascular system
Q27.0Wrodzony brak i niedorozwój tętnicy pępkowej - Congenital absence and hypoplasia of umbilical artery
Q27.1Wrodzone zwężenie tętnicy nerkowej - Congenital renal artery stenosis
Q27.2Inne wrodzone wady rozwojowe tętnicy nerkowej - Other congenital malformations of renal artery
Q27.3Wady rozwojowe połączeń tętniczo-żylnych obwodowych - Peripheral arteriovenous malformation
Q27.4Wrodzone rozszerzenie żył - Congenital phlebectasia
Q27.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe obwodowego układu - Other specified congenital malformations of peripheral vascular system
Q27.9Wrodzona wada układu naczyniowego obwodowego, nie określona - Congenital malformation of peripheral vascular system, unspecified
Q28Inne wrodzone wady rozwojowe układu krążenia - Other congenital malformations of circulatory system
Q28.0Wada rozwojowa połączeń tętniczo-żylnych naczyń przedmózgowych - Arteriovenous malformation of precerebral vessels
Q28.1Inne wady rozwojowe naczyń przedmózgowych - Other malformations of precerebral vessels
Q28.2Tętniczo-żylne wady rozwojowe naczyń mózgowych - Arteriovenous malformation of cerebral vessels
Q28.3Inne wady rozwojowe naczyń mózgowych - Other malformations of cerebral vessels
Q28.8Inne określone wady rozwojowe układu krążenia - Other specified congenital malformations of circulatory system
Q28.9Wady rozwojowe układu krążenia nie określone - Congenital malformation of circulatory system, unspecified
Q30Wrodzone wady rozwojowe nosa - Congenital malformations of nose
Q30.0Zarośnięcie nozdrzy - Choanal atresia
Q30.1Agenezja lub niedorozwój nosa - Agenesis and underdevelopment of nose
Q30.2Szczelina, rozdwojenie i rozszczep nosa - Fissured, notched, and cleft nose
Q30.3Wrodzona perforacja przegrody nosowej - Congenital perforated nasal septum
Q30.8Inne wrodzone wady rozwojowe nosa - Other congenital malformations of nose
Q30.9Wrodzona wada rozwojowa nosa, nie określona - Congenital malformation of nose, unspecified
Q31Wrodzone wady rozwojowe krtani - Congenital malformations of larynx
Q31.0Przepona krtani (web of larynx) - Web of larynx
Q31.1Wrodzone zwężenie podgłośniowe - Congenital subglottic stenosis
Q31.2Niedorozwój krtani - Laryngeal hypoplasia
Q31.3Worek powietrzny krtani (laryngocoele) - Laryngocele
Q31.4Wrodzony świst krtaniowy - Congenital laryngomalacia
Q31.8Inne wrodzone wady rozwojowe krtani - Other congenital malformations of larynx
Q31.9Wrodzona wada rozwojowa krtani, nie określona - Congenital malformation of larynx, unspecified
Q32Wrodzone wady rozwojowe tchawicy i oskrzeli - Congenital malformations of trachea and bronchus
Q32.0Wrodzone rozmiękanie tchawicy - Congenital tracheomalacia
Q32.1Inne wrodzone wady rozwojowe tchawicy - Other congenital malformations of trachea
Q32.2Wrodzone rozmiękanie oskrzeli - Congenital bronchomalacia
Q32.3Wrodzone zwężenie oskrzela - Congenital stenosis of bronchus
Q32.4Inne wrodzone wady rozwojowe oskrzeli - Other congenital malformations of bronchus
Q33Wrodzone wady rozwojowe płuc - Congenital malformations of lung
Q33.0Wrodzona torbielowatość płuc - Congenital cystic lung
Q33.1Dodatkowy płat płuca - Accessory lobe of lung
Q33.2Oddzielenie się (szczelina) płuca - Sequestration of lung
Q33.3Niewytworzenie płuca - Agenesis of lung
Q33.4Wrodzone rozstrzenie oskrzeli - Congenital bronchiectasis
Q33.5Tkanka ektopiczna w płucach - Ectopic tissue in lung
Q33.6Niedorozwój lub dysplazja płuca - Hypoplasia and dysplasia of lung
Q33.8Inne wrodzone wady rozwojowe płuc - Other congenital malformations of lung
Q33.9Wrodzona wada rozwojowa płuca, nie określona - Congenital malformation of lung, unspecified
Q34Inne wrodzone wady rozwojowe układu oddechowego - Other congenital malformations of respiratory system
Q34.0Wada opłucnej - Anomaly of pleura
Q34.1Wrodzona torbiel śródpiersia - Congenital cyst of mediastinum
Q34.8Inne określone wady rozwojowe układu oddechowego - Other specified congenital malformations of respiratory system
Q34.9Wrodzona wada rozwojowa układu oddechowego, nie określona - Congenital malformation of respiratory system, unspecified
Q35Rozszczep podniebienia - Cleft palate
Q35.0Rozszczep podniebienia twardego, obustronny -
Q35.1Rozszczep podniebienia twardego, jednostronny - Cleft hard palate
Q35.2Rozszczep podniebienia miękkiego, obustronny -
Q35.3Rozszczep podniebienia miękkiego, jednostronny - Cleft soft palate
Q35.4Rozszczep podniebienia twardego i miękkiego, obustronny -
Q35.5Rozszczep podniebienia twardego i miękkiego, jednostronny - Cleft hard palate with cleft soft palate
Q35.6Rozszczep podniebienia pośrodkowy -
Q35.7Rozszczep języczka podniebienia - Cleft uvula
Q35.8Rozszczep podniebienia nie określony, obustronny -
Q35.9Rozszczep podniebienia nie określony, jednostronny - Cleft palate, unspecified
Q36Rozszczep wargi - Cleft lip
Q36.0Rozszczep wargi, obustronny - Cleft lip, bilateral
Q36.1Rozszczep wargi pośrodkowy - Cleft lip, medial
Q36.9Rozszczep wargi, jednostronny - Cleft lip, unilateral
Q37Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi - Cleft palate with cleft lip
Q37.0Rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi, obustronny - Cleft hard palate with cleft lip, bilateral
Q37.1Rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi, jednostronny - Cleft hard palate with cleft lip, unilateral
Q37.2Rozszczep podniebienia miękkiego wraz z rozszczepem wargi, obustronny - Cleft soft palate with cleft lip, bilateral
Q37.3Rozszczep podniebienia miękkiego wraz z rozszczepem wargi, jednostronny - Cleft soft palate with cleft lip, unilateral
Q37.4 - Cleft hard and soft palate with cleft lip, bilateral
Q37.5 - Cleft hard and soft palate with cleft lip, unilateral
Q37.8Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi nie określony, obustronny - Unspecified cleft palate with cleft lip, bilateral
Q37.9Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi nie określony, jednostronny - Unspecified cleft palate with cleft lip, unilateral
Q38Inne wrodzone wady rozwojowe języka, jamy ustnej i krtani - Other congenital malformations of tongue, mouth and pharynx
Q38.0Wrodzone wady rozwojowe warg, niesklasyfikowane gdzie indziej - Congenital malformations of lips, not elsewhere classified
Q38.1Przyrośnięcie języka - Ankyloglossia
Q38.2Język olbrzymi - Macroglossia
Q38.3Inne wrodzone wady rozwojowe języka - Other congenital malformations of tongue
Q38.4Wrodzone wady rozwojowe gruczołów i przewodów ślinowych - Congenital malformations of salivary glands and ducts
Q38.5Wrodzone wady rozwojowe podniebienia niesklasyfikowane gdzie indziej - Congenital malformations of palate, not elsewhere classified
Q38.6Inne wrodzone wady rozwojowe jamy ustnej - Other congenital malformations of mouth
Q38.7Kieszonka gardzieli - Pharyngeal pouch
Q38.8Inne wrodzone wady rozwojowe gardzieli - Other congenital malformations of pharynx
Q39Wrodzone wady rozwojowe przełyku - Congenital malformations of esophagus
Q39.0Zarośnięcie przełyku bez przetoki - Atresia of esophagus without fistula
Q39.1Zarośnięcie przełyku z przetoką tchawiczo-przełykową - Atresia of esophagus with tracheoesophageal fistula
Q39.2Wrodzona przetoka tchawiczo-przełykowa bez zarośnięcia - Congenital tracheoesophageal fistula without atresia
Q39.3Wrodzone zwężenie lub zaciśnięnie przełyku - Congenital stenosis and stricture of esophagus
Q39.4Przepona przełyku - Esophageal web
Q39.5Wrodzone poszerzenie przełyku - Congenital dilatation of esophagus
Q39.6Uchyłek przełyku - Diverticulum of esophagus
Q39.8Inne wrodzone wady rozwojowe przełyku - Other congenital malformations of esophagus
Q39.9Wrodzona wada rozwojowa przełyku, nie określona - Congenital malformation of esophagus, unspecified
Q40Inne wrodzone wady rozwojowe górnego odcinka przewodu pokarmowego - Other congenital malformations of upper alimentary tract
Q40.0Wrodzone przerostowe zwężenie oddźwiernika - Congenital hypertrophic pyloric stenosis
Q40.1Wrodzona przepuklina rozworu przełykowego przepony - Congenital hiatus hernia
Q40.2Inne określone wady rozwojowe żołądka - Other specified congenital malformations of stomach
Q40.3Wrodzona wada rozwojowa żołądka, nie określona - Congenital malformation of stomach, unspecified
Q40.8Inne określone wady rozwojowe górnego odcinka przewodu pokarmowego - Other specified congenital malformations of upper alimentary tract
Q40.9Wrodzona wada rozwojowa górnego odcinka przewodu pokarmowego, nie określona - Congenital malformation of upper alimentary tract, unspecified
Q41Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita cienkiego - Congenital absence, atresia, and stenosis of small intestine
Q41.0Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie dwunastnicy - Congenital absence, atresia, and stenosis of duodenum
Q41.1Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita cienkiego - Congenital absence, atresia, and stenosis of jejunum
Q41.2Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita krętego - Congenital absence, atresia, and stenosis of ileum
Q41.8Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie innej określonej części jelita cienkiego - Congenital absence, atresia, and stenosis of other specified parts of small intestine
Q41.9Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie nie określonej - Congenital absence, atresia, and stenosis of small intestine, part unspecified
Q42Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita grubego - Congenital absence, atresia, and stenosis of large intestine
Q42.0Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytnicy z przetoką - Congenital absence, atresia, and stenosis of rectum with fistula
Q42.1Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytnicy bez przetoki - Congenital absence, atresia, and stenosis of rectum without fistula
Q42.2Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytu z przetoką - Congenital absence, atresia, and stenosis of anus with fistula
Q42.3Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytu bez przetoki - Congenital absence, atresia, and stenosis of anus without fistula
Q42.8Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie innych części jelita grubego - Congenital absence, atresia, and stenosis of other parts of large intestine
Q42.9Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita grubego, w części nie określonej - Congenital absence, atresia, and stenosis of large intestine, part unspecified
Q43Inne wrodzone wady rozwojowe jelit - Other congenital malformations of intestine
Q43.0Uchyłek Meckela - Meckel's diverticulum
Q43.1Choroba Hirschprunga - Hirschsprung's disease
Q43.2Wrodzone czynnościowe zaburzenia jelita grubego - Other congenital functional disorders of colon
Q43.3Wrodzone wady rozwojowe umocowania jelit - Congenital malformations of intestinal fixation
Q43.4Zdwojenie jelita - Duplication of intestine
Q43.5Odbyt przemieszczony - Ectopic anus
Q43.6Wrodzona przetoka odbytnicy i odbytu - Congenital fistula of rectum and anus
Q43.7Przetrwały stek (kloaka) - Persistent cloaca
Q43.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe jelit - Other specified congenital malformations of intestine
Q43.9Wrodzona wada rozwojowa jelit, nie określona - Congenital malformation of intestine, unspecified
Q44Wrodzone wady rozwojowe pęcherzyka żółciowego, przewodów żółciowych i wątroby - Congenital malformations of gallbladder, bile ducts, and liver
Q44.0Niewytworzenie, zanik lub niedorozwój pęcherzyka żółciowego - Agenesis, aplasia, and hypoplasia of gallbladder
Q44.1Inne wrodzone wady rozwojowe pęcherzyka żółciowego - Other congenital malformations of gallbladder
Q44.2Zarośnięcie przewodów żółciowych - Atresia of bile ducts
Q44.3Wrodzone zwężenie lub zaciśnięcie przewodów żółciowych - Congenital stenosis and stricture of bile ducts
Q44.4Torbiel przewodu żółciowego wspólnego - Choledochal cyst
Q44.5Inne wrodzone wady rozwojowe przewodów żółciowych - Other congenital malformations of bile ducts
Q44.6Torbielowatość wątroby - Cystic disease of liver
Q44.7Inne wrodzone wady rozwojowe wątroby - Other congenital malformations of liver
Q45Inne wrodzone wady rozwojowe układu pokarmowego - Other congenital malformations of digestive system
Q45.0Niewytworzenie, zanik lub niedorozwój trzustki - Agenesis, aplasia, and hypoplasia of pancreas
Q45.1Trzustka pierścieniowata - Annular pancreas
Q45.2Wrodzona torbiel trzustki - Congenital pancreatic cyst
Q45.3Inne wrodzone wady rozwojowe trzustki i przewodu trzustkowego - Other congenital malformations of pancreas and pancreatic duct
Q45.8Inne określone wady rozwojowe układu pokarmowego - Other specified congenital malformations of digestive system
Q45.9Wrodzona wada układu pokarmowego, nie określona - Congenital malformation of digestive system, unspecified
Q50Wrodzone wady rozwojowe jajników, jajowodów i więzadeł szerokich macicy - Congenital malformations of ovaries, fallopian tubes, and broad ligaments
Q50.0Wrodzony brak jajnika - Congenital absence of ovary
Q50.1Torbiel rozwojowa jajnika - Developmental ovarian cyst
Q50.2Wrodzony skręt jajnika - Congenital torsion of ovary
Q50.3Inna wrodzona wada rozwojowa jajnika - Other congenital malformations of ovary
Q50.4Zarodkowa torbiel jajowodu - Embryonic cyst of fallopian tube
Q50.5Zarodkowa torbiel więzadła szerokiego macicy - Embryonic cyst of broad ligament
Q50.6Inne wrodzone wady rozwojowe jajowodu lub więzadła szerokiego macicy - Other congenital malformatons of fallopian tube and broad ligament
Q51Wrodzone wady rozwojowe macicy i szyjki macicy - Congenital malformations of uterus and cervix
Q51.0Niewytworzenie i zanik macicy - Agenesis and aplasia of uterus
Q51.1Zdwojenie macicy wraz ze zdwojeniem szyjki i pochwy - Doubling of uterus with doubling of cervix and vagina
Q51.2Inne zdwojenie macicy - Other doubling of uterus
Q51.3Macica dwurożna - Bicornate uterus
Q51.4Macica jednorożna - Unicornate uterus
Q51.5Niewytworzenie i zanik szyjki macicy - Agenesis and aplasia of cervix
Q51.6Zarodkowa torbiel szyjki macicy - Embryonic cyst of cervix
Q51.7Wrodzona przetoka między macicą a prrzewodem pokarmowym lub drogami moczowymi - Congenital fistulae between uterus and digestive and urinary tracts
Q51.8Inne wrodzone wady rozwojowe macicy i szyjki - Other congenital malformations of uterus and cervix
Q51.9Wrodzona wada rozwojowa macicy i szyjki, nie określona - Congenital malformation of uterus and cervix, unspecified
Q52Inne wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych żeńskich - Other congenital malformations of female genitalia
Q52.0Wrodzony brak pochwy - Congenital absence of vagina
Q52.1Zdwojenie pochwy - Doubling of vagina
Q52.2Wrodzona przetoka odbytniczo-pochwowa - Congenital rectovaginal fistula
Q52.3Zarośnięcie błony dziewiczej - Imperforate hymen
Q52.4Inne wrodzone wady rozwojowe pochwy - Other congenital malformations of vagina
Q52.5Zrośnięcie warg sromowych - Fusion of labia
Q52.6Wrodzona wada rozwojowa łechtaczki - Congenital malformation of clitoris
Q52.7Inne wrodzone wady rozwojowe sromu - Other congenital malformations of vulva
Q52.8Inna określona wrodzona wada rozwojowa narządów płciowych żeńskich - Other specified congenital malformations of female genitalia
Q52.9Wrodzona wada narządów płciowych żeńskich, nie określona - Congenital malformation of female genitalia, unspecified
Q53Niezstąpienie jąder - Undescended testicle
Q53.0Jądro przemieszczone - Ectopic testis
Q53.1Niezstąpienie jąder, jednostronne - Undescended testicle, unilateral
Q53.2Niezstąpienie jąder, obustronne - Undescended testicle, bilateral
Q53.9Niezstąpienie jąder, nie określone - Undescended testicle, unspecified
Q54Spodziectwo - Hypospadias
Q54.0Spodziectwo żołędne - Hypospadias, balanic
Q54.1Spodziectwo prąciowe - Hypospadias, penile
Q54.2Spodziectwo prąciowo-mosznowe - Hypospadias, penoscrotal
Q54.3Spodziectwo kroczowe - Hypospadias, perineal
Q54.4Wrodzona strunowatość prącia - Congenital chordee
Q54.8Spodziectwo, inne - Other hypospadias
Q54.9Spodziectwo, nie określone - Hypospadias, unspecified
Q55Inne wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych męskich - Other congenital malformations of male genital organs
Q55.0Brak lub aplazja jądra - Absence and aplasia of testis
Q55.1Niedorozwój jąder i moszny - Hypoplasia of testis and scrotum
Q55.2Inne wrodzone wady rozwojowe jąder lub moszny - Other congenital malformations of testis and scrotum
Q55.3Zarośnięcie nasieniowodu - Atresia of vas deferens
Q55.4Inne wrodzone wady rozwojowe nasieniowodu, najądrza, pęcherzyków nasiennych i gruczołu krokowego - Other congenital malformations of vas deferens, epididymis, seminal vesicles, and prostate
Q55.5Wrodzony brak lub aplazja prącia - Congenital absence and aplasia of penis
Q55.6Inne wrodzone wady rozwojowe prącia - Other congenital malformations of penis
Q55.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych męskich - Other specified congenital malformations of male genital organs
Q55.9Wrodzona wada rozwojowa narządów płciowych męskich , nie określona - Congenital malformation of male genital organ, unspecified
Q56Płeć niezdeterminowana i obojniactwo rzekome - Indeterminate sex and pseudohermaphroditism
Q56.0Obojniactwo, niesklasyfikowane gdzie indziej - Hermaphroditism, not elsewhere classified
Q56.1Męskie obojniactwo rzekome, niesklasyfikowane gdzie indziej - Male pseudohermaphroditism, not elsewhere classified
Q56.2Żeńskie obojniactwo rzekome, niesklasyfikowane gdzie indziej - Female pseudohermaphroditism, not elsewhere classified
Q56.3Obojniactwo rzekome, nie określone - Pseudohermaphroditism, unspecified
Q56.4Płeć niezdeterminowana, nie określona - Indeterminate sex, unspecified
Q60Niewytworzenie nerek i inne zaburzenia związane z redukcją tkanki nerkowej - Renal agenesis and other reduction defects of kidney
Q60.0Agenezja nerki, jednostronna - Renal agenesis, unilateral
Q60.1Agenezja nerki, obustronna - Renal agenesis, bilateral
Q60.2Agenezja nerki, nie określona - Renal agenesis, unspecified
Q60.3Niedorozwój nerki, jednostronny - Renal hypoplasia, unilateral
Q60.4Niedorozwój nerki, obustronny - Renal hypoplasia, bilateral
Q60.5Niedorozwój nerek, nie określony - Renal hypoplasia, unspecified
Q60.6Zespół Pottera - Potter's syndrome
Q61Wielotorbielowatość nerek - Cystic kidney disease
Q61.0Wrodzona torbiel nerki - Congenital single renal cyst
Q61.1Wielotorbielowatość nerek, typu dziecięcego - Polycystic kidney, infantile type
Q61.2Wielotorbielowatość nerek, typu dorosłego - Polycystic kidney, adult type
Q61.3Wielotorbielowatość nerek, nie określona - Polycystic kidney, unspecified
Q61.4Dysplazja nerek - Renal dysplasia
Q61.5Rdzeniowa torbielowatość nerek - Medullary cystic kidney
Q61.8Inne torbielowate choroby nerek - Other cystic kidney diseases
Q61.9Choroba torbielowata nerek, nie określona - Cystic kidney disease, unspecified
Q62Wrodzone wady miedniczki nerkowej powodujące zastój moczu i wrodzone wady rozwojowe moczowodu - Congenital obstructive defects of renal pelvis and congenital malformations of ureter
Q62.0Wrodzone wodonercze - Congenital hydronephrosis
Q62.1Zarośnięcie lub zwężenie moczowodu - Atresia and stenosis of ureter
Q62.2Wrodzony moczowód olbrzymi - Congenital megaloureter
Q62.3Inne wady miedniczki nerkowej i moczowodu z zastojem moczu - Other obstructive defects of renal pelvis and ureter
Q62.4Niewykształcenie moczowodu - Agenesis of ureter
Q62.5Zdwojenie moczowodu - Duplication of ureter
Q62.6Nieprawidłowe położenie moczowodu - Malposition of ureter
Q62.7Wrodzony odpływ pęcherzowo-moczowodowo-nerkowy - Congenital vesico-uretero-renal reflux
Q62.8Inne wrodzone wady rozwojowe moczowodu - Other congenital malformations of ureter
Q63Inne wrodzone wady rozwojowe nerek - Other congenital malformations of kidney
Q63.0Nerka dodatkowa - Accessory kidney
Q63.1Nerka płatowata, podkowiasta lub złączenie nerek - Lobulated, fused, and horseshoe kidney
Q63.2Nerka przemieszczona (ektopowa) - Ectopic kidney
Q63.3Nerka olbrzymia lub hyperplastyczna - Hyperplastic and giant kidney
Q63.8Inna określona wada rozwojowa nerki - Other specified congenital malformations of kidney
Q63.9Wrodzona wada rozwojowa nerki, nie określona - Congenital malformation of kidney, unspecified
Q64Inne wrodzone wady rozwojowe układu moczowego - Other congenital malformations of urinary system
Q64.0Wierzchniactwo - Epispadias
Q64.1Wynicowanie pęcherza moczowego - Exstrophy of urinary bladder
Q64.2Wrodzona zastawka cewki tylnej - Congenital posterior urethral valves
Q64.3Inne zarośnięcie lub zwężenie cewki i szyi pęcherza moczowego - Other atresia and stenosis of urethra and bladder neck
Q64.4Wada rozwojowa przewodu omoczniowego - Malformation of urachus
Q64.5Wrodzony brak pęcherza lub cewki moczowej - Congenital absence of bladder and urethra
Q64.6Wrodzony uchyłek pęcherza - Congenital diverticulum of bladder
Q64.7Inne wrodzone wady rozwojowe pęcherza i cewki moczowej - Other congenital malformations of bladder and urethra
Q64.8Inne określone wady rozwojowe układu moczowego - Other specified congenital malformations of urinary system
Q64.9Wrodzona wada rozwojowa ukłdu moczowego, nie określona - Congenital malformation of urinary system, unspecified
Q65Wrodzone zniekształcenie stawu biodrowego - Congenital deformities of hip
Q65.0Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne - Congenital dislocation of hip, unilateral
Q65.1Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, obustronne - Congenital dislocation of hip, bilateral
Q65.2Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, nie określone - Congenital dislocation of hip, unspecified
Q65.3Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne - Congenital subluxation of hip, unilateral
Q65.4Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, obustronne - Congenital subluxation of hip, bilateral
Q65.5Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, nie określone - Congenital subluxation of hip, unspecified
Q65.6Staw biodrowy niestabilny - Unstable hip
Q65.8Inne wrodzone zniekształcenia stawu biodrowego - Other congenital deformities of hip
Q65.9Wrodzone zniekształcenie stawu biodrowego, nie określone - Congenital deformity of hip, unspecified
Q66Wrodzone zniekształcenia stopy - Congenital deformities of feet
Q66.0Stopa końsko-szpotawa wrodzona - Talipes equinovarus
Q66.1Stopa piętowo-szpotawa wrodzona - Talipes calcaneovarus
Q66.2Szpotawość śródstopia wrodzona - Metatarsus varus
Q66.3Inne wrodzone zniekształcenia szpotawe stopy - Other congenital varus deformities of feet
Q66.4Stopa piętowo-koślawa wrodzona - Talipes calcaneovalgus
Q66.5Wrodzona stopa płaska - Congenital pes planus
Q66.6Inne wrodzone zniekształcenia koślawe stopy - Other congenital valgus deformities of feet
Q66.7Stopa wydrążona - Pes cavus
Q66.8Inne wrodzone zniekształcenia stopy - Other congenital deformities of feet
Q66.9 - Congenital deformity of feet, unspecified
Q67Wrodzone zniekształcenia mięśniowo-kostne w zakresie czaszki, twarzy, kręgosłupa i klatki piersiowej - Congenital musculoskeletal deformities of head, face, spine, and chest
Q67.0Asymetria twarzy - Facial asymmetry
Q67.1Twarz zaciśnięta (compression facies) - Compression facies
Q67.2Długogłowie (dolichocephalia) - Dolichocephaly
Q67.3Skośnogłowie (plagiocephalia) - Plagiocephaly
Q67.4Inne wrodzone zniekształcenia czaszki, twarzy i szczęk - Other congenital deformities of skull, face, and jaw
Q67.5Wrodzone zniekształcenie kręgosłupa - Congenital deformity of spine
Q67.6Klatka piersiowa szewska - Pectus excavatum
Q67.7Klatka piersiowa kurza - Pectus carinatum
Q67.8 - Other congenital deformities of chest
Q68Inne wrodzone zniekształcenia mięśniowo-kostne - Other congenital musculoskeletal deformities
Q68.0Wrodzone zniekształcenie mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego - Congenital deformity of sternocleidomastoid muscle
Q68.1Wrodzone zniekształcenie ręki - Congenital deformity of hand
Q68.2Wrodzone zniekształcenie kolana - Congenital deformity of knee
Q68.3Wrodzone wygięcie kości udowej - Congenital bowing of femur
Q68.4Wrodzone wygięcie piszczeli lub strzałki - Congenital bowing of tibia and fibula
Q68.5Wrodzone wygięcie kości długich kończyny dolnej, nie określone - Congenital bowing of long bones of leg, unspecified
Q68.8Inne określone zniekształcenia mięśniowo-szkieletowe - Other specified congenital musculoskeletal deformities
Q69Palce dodatkowe - Polydactyly
Q69.0Dodatkowy(e) palec(ce) rąk - Accessory finger(s)
Q69.1Dodatkowy(e) kciuk(i) - Accessory thumb(s)
Q69.2Dodatkowy(e) palec(ce) stóp - Accessory toe(s)
Q69.9Palce dodatkowe, nie określone - Polydactyly, unspecified
Q70Zrost palców - Syndactyly
Q70.0Palce rąk splecione - Fused fingers
Q70.1Palce rąk zrośnięte - Webbed fingers
Q70.2Palce stóp splecione - Fused toes
Q70.3Zrost palców stóp - Webbed toes
Q70.4Palce dodatkowe ze zrostem palców - Polysyndactyly
Q70.9Zrost palców, nie określony - Syndactyly, unspecified
Q71Zniekształcenia zmniejszające kończyny górnej - Reduction defects of upper limb
Q71.0Wrodzony brak całkowity kończyn(y) górn(ej)(ych) - Congenital complete absence of upper limb(s)
Q71.1Wrodzony brak ramienia i przedramienia z zachowaną dłonią - Congenital absence of upper arm and forearm with hand present
Q71.2Wrodzony brak przedramienia i dłoni - Congenital absence of both forearm and hand
Q71.3Wrodzony brak dłoni i palców - Congenital absence of hand and finger(s)
Q71.4Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości promieniowej - Longitudinal reduction defect of radius
Q71.5Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości łokciowej - Longitudinal reduction defect of ulna
Q71.6Ręka przypominająca szczypce homara - Lobster-claw hand
Q71.8Inne zniekształcenia zmniejszające kończyn górnych - Other reduction defects of upper limb(s)
Q71.9Zniekształcenie zmniejszające kończyny górnej, nie określone - Reduction defect of upper limb, unspecified
Q72Zniekształcenia zmniejszające kończyny dolnej - Reduction defects of lower limb
Q72.0Wrodzony brak całkowity kończyn(y) doln(ej)(ych) - Congenital complete absence of lower limb(s)
Q72.1Wrodzony brak uda i podudzia z zachowaną stopą - Congenital absence of thigh and lower leg with foot present
Q72.2Wrodzony brak podudzia i stopy - Congenital absence of both lower leg and foot
Q72.3Wrodzony brak stopy i palców - Congenital absence of foot and toe(s)
Q72.4Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości udowej - Longitudinal reduction defect of femur
Q72.5Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości goleniowej - Longitudinal reduction defect of tibia
Q72.6Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości strzałkowej - Longitudinal reduction defect of fibula
Q72.7Rozszczep stopy - Split foot
Q72.8Inne zniekształcenia zmniejszające kończn(y) doln(ej)(ych) - Other reduction defects of lower limb(s)
Q72.9Zniekształcenie zmniejszające kończyny dolnej, nie określone - Reduction defect of lower limb, unspecified
Q73Zniekształcenie zmniejszające kończyny, nie określone - Reduction defects of unspecified limb
Q73.0Wrodzony brak kończyn(y), nie określon(ej)(ych) - Congenital absence of unspecified limb(s)
Q73.1Wrodzony brak bliższych części kończyn(y), nie określon(ej)(ych) - Phocomelia, unspecified limb(s)
Q73.8Inne zmniejszające zniekształcenia kończn(y), nie określon(ej)(ych) - Other reduction defects of unspecified limb(s)
Q74Inne określone wrodzone wady rozwojowe kończyn(y) - Other congenital malformations of limb(s)
Q74.0Inne wrodzone wady rozwojowe kończyn(y) górne(ej)(ych), z włączeniem obręczy barkowej - Other congenital malformations of upper limb(s), including shoulder girdle
Q74.1Wrodzone wady rozwojowe stawu kolanowego - Congenital malformation of knee
Q74.2Inne wrodzone wady rozwojowe kończyn(y) doln(ej)(ych), z włączeniem obręczy miednicznej - Other congenital malformations of lower limb(s), including pelvic girdle
Q74.3Wrodzona sztywność wielostawowa - Arthrogryposis multiplex congenita
Q74.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe kończyn(y) - Other specified congenital malformations of limb(s)
Q74.9Nie określona wrodzona wada rozwojowa kończyn(y) - Unspecified congenital malformation of limb(s)
Q75Inne określone wrodzone wady rozwojowe kości czaszki i twarzy - Other congenital malformations of skull and face bones
Q75.0Przedwczesne skostnienie szwów czaszkowych - Craniosynostosis
Q75.1Dyzostoza czaszkowo-twarzowa - Craniofacial dysostosis
Q75.2Szerokie rozstawienie oczodołów - Hypertelorism
Q75.3Wielkogłowie - Macrocephaly
Q75.4Dyzostoza żuchwowo-twarzowa - Mandibulofacial dysostosis
Q75.5Dyzostoza oczno-żuchwowa - Oculomandibular dysostosis
Q75.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe kości czaszki i twarzy - Other specified congenital malformations of skull and face bones
Q75.9Wrodzona wada rozwojowa kości czaszki i twarzy, nie określona - Congenital malformation of skull and face bones, unspecified
Q76Wrodzone wady rozwojowe kręgosłupa i klatki piersiowej kostnej - Congenital malformations of spine and bony thorax
Q76.0Utajony rozszczep kręgosłupa - Spina bifida occulta
Q76.1Zespół Klippel-Feila - Klippel-Feil syndrome
Q76.2Wrodzony kręgozmyk - Congenital spondylolisthesis
Q76.3Wrodzone skrzywienie boczne kręgosłupa spowodowane wrodzoną wadą rozwojową kości - Congenital scoliosis due to congenital bony malformation
Q76.4Inne wrodzone wady rozwojowe kręgosłupa nie związane ze skrzywieniem bocznym - Other congenital malformations of spine, not associated with scoliosis
Q76.5Żebro szyjne - Cervical rib
Q76.6Inne wrodzone wady rozwojowe żeber - Other congenital malformations of ribs
Q76.7Wrodzona wada rozwojowa mostka - Congenital malformation of sternum
Q76.8Inne wrodzone wady rozwojowe klatki piersiowej kostnej - Other congenital malformations of bony thorax
Q76.9Wrodzona wada rozwojowa klatki piersiowej kostnej, nie określona - Congenital malformation of bony thorax, unspecified
Q77Dysplazja kostno-chrzęstna z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa - Osteochondrodysplasia with defects of growth of tubular bones and spine
Q77.0Brak tkanki chrzęstnej (achondrogenezja) - Achondrogenesis
Q77.1Karłowatość, postać śmiertelna (thanatophoric short stature) - Thanatophoric short stature
Q77.2Zespół krótkiego żebra - Short rib syndrome
Q77.3Chondrodysplazja punktowa - Chondrodysplasia punctata
Q77.4Achondroplazja - Achondroplasia
Q77.5Diastrophic dysplasia - Diastrophic dysplasia
Q77.6Dysplazja chondro-ektodermalna - Chondroectodermal dysplasia
Q77.7Dysplazja kręgowo-przynasadowa - Spondyloepiphyseal dysplasia
Q77.8Inne osteochondrodysplazje z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa - Other osteochondrodysplasia with defects of growth of tubular bones and spine
Q77.9Osteochondrodysplazja z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa, nie określona - Osteochondrodysplasia with defects of growth of tubular bones and spine, unspecified
Q78Inne osteochondrodysplazje - Other osteochondrodysplasias
Q78.0Kostnienie niedoskonałe - Osteogenesis imperfecta
Q78.1Uogólnione włóknisto-torbielowate zwyrodnienie kości (polyostotic fibrous dysplasia) - Polyostotic fibrous dysplasia
Q78.2Marmurowatość kości - Osteopetrosis
Q78.3Postępująca sklerotyzująca dysplazja trzonów kości długich - Progressive diaphyseal dysplasia
Q78.4Chrzęstniakowatość śródkostna wrodzona - Enchondromatosis
Q78.5Dysplazja przynasadowa - Metaphyseal dysplasia
Q78.6Mnogie wyrośla kostne wrodzone - Multiple congenital exostoses
Q78.8Inne określone osteochondrodysplazje - Other specified osteochondrodysplasias
Q78.9Osteochondrodysplazja, nie określona - Osteochondrodysplasia, unspecified
Q79Wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego, niesklasyfikowane gdzie indziej - Congenital malformations of musculoskeletal system, not elsewhere classified
Q79.0Wrodzona przepuklina przeponowa - Congenital diaphragmatic hernia
Q79.1Inne wrodzone wady rozwojowe przepony - Other congenital malformations of diaphragm
Q79.2Przepuklina pępowinowa - Exomphalos
Q79.3Wytrzewienie (gastroschisis) - Gastroschisis
Q79.4Zespół suszonej śliwki (zespół wiotkiego brzucha) - Prune belly syndrome
Q79.5Inne wrodzone wady rozwojowe ściany jamy brzusznej - Other congenital malformations of abdominal wall
Q79.6Zespół Ehlersa-Danlosa - Ehlers-Danlos syndrome
Q79.8Inne wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego - Other congenital malformations of musculoskeletal system
Q79.9Wrodzona wada rozwojowa układu mięśniowo-szkieletowego, nie określona - Congenital malformation of musculoskeletal system, unspecified
Q80Wrodzona rybia łuska - Congenital ichthyosis
Q80.0Rybia łuska, pospolita - Ichthyosis vulgaris
Q80.1Rybia łuska, związana z chromosomem X - X-linked ichthyosis
Q80.2Rybia łuska, blaszkowata - Lamellar ichthyosis
Q80.3Wrodzony pęcherzowy rumień skóry podobny do rybiej łuski - Congenital bullous ichthyosiform erythroderma
Q80.4Płód arlekin - Harlequin fetus
Q80.8Inna wrodzona rybia łuska - Other congenital ichthyosis
Q80.9Wrodzona rybia łuska, nie określona - Congenital ichthyosis, unspecified
Q81Pęcherzowe oddzielanie naskórka - Epidermolysis bullosa
Q81.0Pęcherzowe oddzielanie naskórka proste - Epidermolysis bullosa simplex
Q81.1Pęcherzowe oddzielanie naskórka, postać śmiertelna - Epidermolysis bullosa letalis
Q81.2Pęcherzowe oddzielanie naskórka postać dystroficzna - Epidermolysis bullosa dystrophica
Q81.8Inne oddzielanie pęcherzowe naskórka - Other epidermolysis bullosa
Q81.9Pęcherzowe oddzielanie naskórka, nie określone - Epidermolysis bullosa, unspecified
Q82Inne wrodzone wady rozwojowe skóry - Other congenital malformations of skin
Q82.0Wrodzony obrzęk chłonny - Hereditary lymphedema
Q82.1Skóra pergaminowata-barwnikowa - Xeroderma pigmentosum
Q82.2Mastocytoza - Mastocytosis
Q82.3Nietrzymanie barwnika - Incontinentia pigmenti
Q82.4Dysplazja ektodermalna - Ectodermal dysplasia (anhidrotic)
Q82.5Wrodzone znamię barwnikowe nie złośliwiejące - Congenital nonneoplastic nevus
Q82.8Inne określone wady rozwojowe skóry - Other specified congenital malformations of skin
Q82.9 - Congenital malformation of skin, unspecified
Q83Wrodzone wady rozwojowe gruczołów sutkowych - Congenital malformations of breast
Q83.0Wrodzony brak gruczołu sutkowego i brodawki sutkowej - Congenital absence of breast with absent nipple
Q83.1Gruczoł sutkowy dodatkowy - Accessory breast
Q83.2Brak brodawki sutkowej - Absent nipple
Q83.3Dodatkowa brodawka sutkowa - Accessory nipple
Q83.8Inne wrodzone wady rozwojowe gruczołu sutkowego - Other congenital malformations of breast
Q83.9Wrodzona wada rozwojowa gruczołu sutkowego, nie określona - Congenital malformation of breast, unspecified
Q84Inne wrodzone wady rozwojowe powłok ciała - Other congenital malformations of integument
Q84.0Wrodzone łysienie - Congenital alopecia
Q84.1Wrodzone morfologiczne zaburzenia włosów niesklasyfikowane gdzie indziej - Congenital morphological disturbances of hair, not elsewhere classified
Q84.2Inne wrodzone wady rozwojowe włosów - Other congenital malformations of hair
Q84.3Brak paznokci - Anonychia
Q84.4Wrodzone bielactwo paznokci - Congenital leukonychia
Q84.5Powiększone i przerośnięte paznokcie - Enlarged and hypertrophic nails
Q84.6Inne wrodzone wady rozwojowe paznokci - Other congenital malformations of nails
Q84.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe powłok ciała - Other specified congenital malformations of integument
Q84.9Wrodzona wada rozwojowa powłok ciała, nie określona - Congenital malformation of integument, unspecified
Q85Choroby dziedziczne ze zmianami ektodermalnymi (fakomatozy) - Phakomatoses, not elsewhere classified
Q85.0Nerwiakowłókniakowatość niezłośliwa - Neurofibromatosis (nonmalignant)
Q85.1Stwardnienie guzowate - Tuberous sclerosis
Q85.8Inne fakomatozy niesklasyfikowane gdzie indziej - Other phakomatoses, not elsewhere classified
Q85.9Fakomatoza, nie określona - Phakomatosis, unspecified
Q86Zespoły wrodzonych wad rozwojowych spowodowane znanymi czynnikami zewnętrznymi, niesklasyfikowane gdzie indziej - Congenital malformation syndromes due to known exogenous causes, not elsewhere classified
Q86.0Płodowy zespół alkoholowy (dyzmorficzny) - Fetal alcohol syndrome (dysmorphic)
Q86.1Płodowy zespół hydantoinowy - Fetal hydantoin syndrome
Q86.2Dyzmorfia spowodowana warfaryną - Dysmorphism due to warfarin
Q86.8Inne zespoły wrodzonych wad rozwojowych spowodowane przez znane czynniki zewnętrzne - Other congenital malformation syndromes due to known exogenous causes
Q87Inne określone zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące wielu układów - Other specified congenital malformation syndromes affecting multiple systems
Q87.0Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie wyglądu twarzy - Congenital malformation syndromes predominantly affecting facial appearance
Q87.1Zespoły wrodzonych wad rozwojowych związane głównie z niskim wzrostem - Congenital malformation syndromes predominantly associated with short stature
Q87.2Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie kończyn - Congenital malformation syndromes predominantly involving limbs
Q87.3Zespoły wrodzonych wad rozwojowych związane z wczesnym nadmiernym rozwojem - Congenital malformation syndromes involving early overgrowth
Q87.4Zespół Marfana - Marfan's syndrome
Q87.5Inne zespoły wrodzonych wad rozwojowych ze zmianami szkieletowymi - Other congenital malformation syndromes with other skeletal changes
Q87.8Inne określone zespoły wrodzonych wad rozwojowych niesklasyfikowane gdzie indziej - Other specified congenital malformation syndromes, not elsewhere classified
Q89Inne wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej - Other congenital malformations, not elsewhere classified
Q89.0Wrodzone wady rozwojowe śledziony - Congenital malformations of spleen
Q89.1Wrodzone wady rozwojowe nadnerczy - Congenital malformations of adrenal gland
Q89.2Wrodzone wady rozwojowe innych gruczołów dokrewnych - Congenital malformations of other endocrine glands
Q89.3Ułożenie odwrotne - Situs inversus
Q89.4Bliźnięta zrośnięte (zroślaki) - Conjoined twins
Q89.7Mnogie wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej - Multiple congenital malformations, not elsewhere classified
Q89.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe - Other specified congenital malformations
Q89.9Wady wrodzone nie określone - Congenital malformation, unspecified
Q90Zespół Downa - Down's syndrome
Q90.0Trisomia 21, mejotyczna nierozdzielność - Trisomy 21, meiotic nondisjunction
Q90.1Trisomia 21, mozaika (mitotyczna nierozdzielność) - Trisomy 21, mosaicism (mitotic nondisjunction)
Q90.2Trisomia 21, translokacja - Trisomy 21, translocation
Q90.9Zespół Downa, nie określony - Down's syndrome, unspecified
Q91Zespół Edwardsa i zespół Pataua - Edwards' syndrome and Patau's syndrome
Q91.0Trisomia 18, mejotyczna nierozdzielność - Trisomy 18, meiotic nondisjunction
Q91.1Trisomia 18, mozaika (mitotyczna nierozdzielność) - Trisomy 18, mosaicism (mitotic nondisjunction)
Q91.2Trisomia 18, translokacja - Trisomy 18, translocation
Q91.3Zespół Edwardsa, nie określony - Edwards' syndrome, unspecified
Q91.4Trisomia 13, mejotyczna nierozdzielność - Trisomy 13, meiotic nondisjunction
Q91.5Trisomia 13, mozaika (mitotyczna nierozdzielność) - Trisomy 13, mosaicism (mitotic nondisjunction)
Q91.6Trisomia 13, translokacja - Trisomy 13, translocation
Q91.7Zespół Pataua, nie określony - Patau's syndrome, unspecified
Q92Inne trisomie i częściowe trisomie autosomów, niesklasyfikowane gdzie indziej - Other trisomies and partial trisomies of autosomes, not elsewhere classified
Q92.0Trisomia całego chromosomu, mejotyczna nierozdzielność - Whole chromosome trisomy, meiotic nondisjunction
Q92.1Trisomia całego chromosomu, mozaika (mitotyczna nierozdzielność) - Whole chromosome trisomy, mosaicism (mitotic nondisjunction)
Q92.2Trisomia duża - Major partial trisomy
Q92.3Trisomia mała - Minor partial trisomy
Q92.4Mikroduplikacje (duplikacje widzialne tylko podczas prometafazy) - Duplications seen only at prometaphase
Q92.5Duplikacje współistniejące z innymi złożonymi przemieszczeniami - Duplications with other complex rearrangements
Q92.6Extra marker chromosomes - Extra marker chromosomes
Q92.7Triploidia i poliploidia - Triploidy and polyploidy
Q92.8Inne określone całkowite i częściowe trisomie autosomów - Other specified trisomies and partial trisomies of autosomes
Q92.9Trisomia całkowita lub częściowa autosomów, nie określona - Trisomy and partial trisomy of autosomes, unspecified
Q93Monosomie i delecje autosomów niesklasyfikowane gdzie indziej - Monosomies and deletions from the autosomes, not elsewhere classified
Q93.0Monosomia całego chromosomu, mejotyczna nierozdzielność - Whole chromosome monosomy, meiotic nondisjunction
Q93.1Monosomia całego chromosomu, mozaika (mitotyczna nierozdzielność) - Whole chromosome monosomy, mosaicism (mitotic nondisjunction)
Q93.2Chromosom przemieszczony z ringiem lub dicentryczny - Chromosome replaced with ring or dicentric
Q93.3Delecja krótkiego ramienia chromosomu 4 - Deletion of short arm of chromosome 4
Q93.4Delecja krótkiego ramienia chromosomu 5 - Deletion of short arm of chromosome 5
Q93.5Inne delecje części chromosomów - Other deletions of part of a chromosome
Q93.6Mikrodelecje (delecje widzialne tylko podczas prometafazy) - Deletions seen only at prometaphase
Q93.7Delecje współistniejące z innymi złożonymi przekształceniami - Deletions with other complex rearrangements
Q93.8Inne delecje autosomów - Other deletions from the autosomes
Q93.9Delecja autosomów, nie określona - Deletion from autosomes, unspecified
Q95Zrównoważone przemieszczenie materiału genetycznego i znaczniki strukturalne, niesklasyfikowane gdzie indziej - Balanced rearrangements and structural markers, not elsewhere classified
Q95.0Zrównoważona translokacja i insercja u normalnego osobnika - Balanced translocation and insertion in normal individual
Q95.1Inwersja chromosomowa u normalnego osobnika - Chromosome inversion in normal individual
Q95.2Zrównoważone przemieszczenie autosomalne u nieprawidłowego osobnika - Balanced autosomal rearrangement in abnormal individual
Q95.3Zrównoważone przemieszczenie chromosomów płciowych|autosomów u nieprawidłowego osobnika - Balanced sex|autosomal rearrangement in abnormal individual
Q95.4Osobniczy wariant heterochromatyny - Individuals with marker heterochromatin
Q95.5Osobnicze autosomalne miejsce łamliwe - Individuals with autosomal fragile site
Q95.8Inne zrównoważone przemieszczenia materiału genetycznego i znaczniki strukturalne - Other balanced rearrangements and structural markers
Q95.9Zrównoważone przemieszczenie i znacznik strukturalny, nie określone - Balanced rearrangement and structural marker, unspecified
Q96Zespół Turnera - Turner's syndrome
Q96.0Kariotyp 45, X - Karyotype 45,X
Q96.1Kariotyp 46, X izo (Xq) - Karyotype 46,X iso (Xq)
Q96.2Kariotyp 46, X z nieprawidłowym chromosomem płciowym, z wyjątkiem izo (Xq) - Karyotype 46,X with abnormal sex chromosome, except iso (Xq)
Q96.3Mozaika, 45, X | 46, XX lub XY - Mosaicism, 45,X | 46,XX, or XY
Q96.4Mozaika, 45, X | inne linie komórkowe z nieprawidłowym chromosomem płciowym - Mosaicism, 45,X | other cell line(s) with abnormal sex chromosome
Q96.8Inne warianty zespołu Turnera - Other variants of Turner's syndrome
Q96.9Zespół Turnera, nie określony - Turner's syndrome, unspecified
Q97Inne aberracje chromosomów płciowych z fenotypem żeńskim, niesklasyfikowane gdzie indziej - Other sex chromosome abnormalities, female phenotype, not elsewhere classified
Q97.0Kariotyp 47, XXX - Karyotype 47,XXX
Q97.1Kobieta z więcej niż trzema chromosomami X - Female with more than three X chromosomes
Q97.2Mozaika, linie komórkowe z różnymi ilościami chromosomów X - Mosaicism, lines with various numbers of X chromosomes
Q97.3Kobieta z kariotypem 46, XY - Female with 46,XY karyotype
Q97.8Inne określone aberracje chromosomów płciowych z fenotypem żeńskim - Other specified sex chromosome abnormalities, female phenotype
Q97.9Aberracja chromosomów płciowych z żeńskim fenotypem, nie określona - Sex chromosome abnormality, female phenotype, unspecified
Q98Inne aberracje chromosomów płciowych z męskim fenotypem, niesklasyfikowane gdzie indziej - Other sex chromosome abnormalities, male phenotype, not elsewhere classified
Q98.0Zespół Klinefeltera kariotyp 47, XX - Klinefelter's syndrome karyotype 47,XXY
Q98.1Zespół Klinefeltera, mężczyzna z więcej niż dwoma chromosomami Y - Klinefelter's syndrome, male with more than two X chromosomes
Q98.2Zespół Klinefeltera, mężczyzna z kariotypem 46, XX - Klinefelter's syndrome, male with 46,XX karyotype
Q98.3Mężczyzna z kariotypem 46, XX - Other male with 46,XX karyotype
Q98.4Zespół Klinefeltera, nie określony - Klinefelter's syndrome, unspecified
Q98.5Kariotyp 47, XYY - Karyotype 47,XYY
Q98.6Mężczyzna ze strukturalną aberracją w chromosomie płciowym - Male with structurally abnormal sex chromosome
Q98.7Mężczyzna, mozaika pod względem chromosomu płciowego - Male with sex chromosome mosaicism
Q98.8Inne określone aberracje chromosomów płciowych z męskim fenotypem - Other specified sex chromosome abnormalities, male phenotype
Q98.9Aberracja chromosomów płciowych z męskim fenotypem, nie określona - Sex chromosome abnormality, male phenotype, unspecified
Q99Inne aberracje chromosomalne niesklasyfikowane gdzie indziej - Other chromosome abnormalities, not elsewhere classified
Q99.0Chimera 46, XX | 46, XY - Chimera 46,XX | 46,XY
Q99.146, XX obojnactwo prawdziwe - 46,XX true hermaphrodite
Q99.2Łamliwy chromosom X - Fragile X chromosome
Q99.8Inne określone aberracje chromosomowe - Other specified chromosome abnormalities
Q99.9Aberracja chromosomowa, nie określona - Chromosomal abnormality, unspecified

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
naturalny kolagen - KOLAGEN_cito dla sportowców - KOLAGEN_cito biegi na przełaj - KOLAGEN_cito łucznictwo - KOLAGEN_cito lifting skóry - KOLAGEN_cito pchnięcie kulą - KOLAGEN_cito kolagen na rozstępy - KOLAGEN_cito curling - KOLAGEN_cito zioła - szałwia - Cukierki_Szalwiowe dla sedniorów - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel tabletki szałwia - Cukierki_Szalwiowe lekarz radzi na gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel palacza szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeciw stresowi - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na angine szałwia - Cukierki_Szalwiowe produkty na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe na wzmocnienie - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe ładne włosy - Cukierki_Pokrzywowe zielarnia - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe wspomaganie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki z ziołami - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe oczyszczenie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe produkty z pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe produkty z głogu - Cukierki_Glogowe nowości - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe zielarnia - melisa - Cukierki_Melisowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe w aptekach - melisa - Cukierki_Melisowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości - waleriana - Cukierki_Walerianowe przeciw stresowi - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe specjały - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki ziołowe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe ziołowe specjały - waleriana - Cukierki_Walerianowe biegi na przełaj - Dezodorant_SuperDeo łyżwiarstwo figurowe - Dezodorant_SuperDeo maraton - Dezodorant_SuperDeo pływanie - Dezodorant_SuperDeo skok o tyczce - Dezodorant_SuperDeo bieganie - Dezodorant_SuperDeo piłka ręczna - Dezodorant_SuperDeo biegi na przełaj - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2022