anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

TANATRIL
Nazwa międzynarodowa:Imidapril
ATC:C09AA

Forma leku:tabletki 5, 10, 20 mg

Zawartość1 tabl. zawiera 5 mg, 10 mg lub 20 mg chlorowodorku imidaprilu.
Sposób działaniaLek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny. Działanie przeciwnadciśnieniowe związane jest z hamowaniem przez imidapril układu renina-angiotensyna-aldosteron w osoczu. Zmniejszenie aktywności konwertazy angiotensyny II powoduje zmniejszenie działania kurczącego angiotensyny na naczynia krwionośne oraz zwiększa aktywność bradykininy co prowadzi m.in. do zmniejszenia oporu obwodowego. Podawanie imidaprilu chorym na nadciśnienie prowadzi do obniżania ciśnienia krwi w pozycji siedzącej, leżącej na plecach i stojącej w przybliżeniu w takim samym stopniu, bez odruchowej tachykardii. Najsilniejsze działanie przeciwnadciśnieniowe obserwowano po 6-8 h od podania leku. Uzyskanie optymalnego obniżenia ciśnienia krwi u niektórych chorych może wymagać kilku tyg. leczenia. Przeciwnadciśnieniowe działanie utrzymuje się w czasie długotrwałego leczenia. Nagłe odstawienie imidaprilu nie powoduje nagłego wzrostu ciśnienia krwi. Po podaniu doustnym imidapril szybko wchłania się z przewodu pokarmowego i osiąga swoje max. stężenie w osoczu w ciągu 2 h. Wchłanianie wynosi około 70% podanej dawki. T0,5 wynosi 2 h. Imidapril jest metabolizowany w wątrobie do aktywnego metabolitu, imidaprilatu. Stężenie imidaprilatu w osoczu zmniejsza się dwufazowo z początkowym T0,5 około 7-9 h i końcowym T0,5 ponad 24 h.

OstrzeżenieOstrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością serca, niewydolnością nerek u osób w podeszłym wieku ze zwężeniem aorty/kardiomiopatią przerostową, z zaburzeniami równowagi wodno - elektrolitowej. U pacjentów leczonych lekami moczopędnymi (wysokie dawki diuretyków pętlowych), stosujących dietę z ograniczeniem soli, dializowanych, z biegunką i/lub wymiotami, niedoborem sodu we krwi, tak jak w przypadku innych IKA II może wystąpić objawowe niedociśnienie krwi po podaniu pierwszej dawki leku. U chorych z hiperkaliemią, zwłaszcza z zaburzeniem czynności nerek i/lub serca, nie zaleca się jednoczesnego stosowania leków oszczędzających potas. Ze względu na możliwość zwiększonego ryzyka wystąpienia reakcji anafilaktycznej nie stosować imidaprilu u pacjentów hemodializowanych przy pomocy błon poliakrylonitrylowych oraz u pacjentów poddawanych zabiegom aferezy LDL z siarczanem dekstranu. U chorych nadwrażliwych na jad owadów przed zabiegiem odczulania należy przerwać leczenie imidaprilem. Przy prowadzeniu pojazdów i obsługiwaniu maszyn należy brać pod uwagę, że podczas leczenia imidaprilem mogą czasami wystąpić zawroty głowy lub uczucie nadmiernego zmęczenia. Nie przeprowadzono badań nad wpływem imidaprilu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Działania niepożądaneW pewnych grupach ryzyka po rozpoczęciu leczenia lub zwiększeniu dawki może wystąpić ciężkie niedociśnienie, objawiające się m.in.: zawrotami głowy, uczuciem nadmiernego osłabienia, zaburzeniami widzenia, rzadziej zaburzeniami świadomości (omdlenia). W pojedynczych przypadkach udowodniono związek miedzy hipotonią i wystąpieniem częstoskurczu lub innych rodzajów niemiarowości serca, uczucia kołatania serca, dławicy piersiowej, zawału mięśnia sercowego, przejściowych ataków niedokrwiennych (TIA) i krwotoku do mózgu. Niewydolność nerek może czasami wystąpić lub ulec nasileniu. Przy stosowaniu innych IKA odnotowano ostrą niewydolność nerek. Udokumentowane zostało, że IKA u pewnej liczby chorych wywołują kaszel, jednakże imidapril wywołuje je rzadziej ze względu na niższe powinowactwo do układu kalikreina-kinina. Rzadziej może wystąpić duszność, zapalenie zatok, zapalenie śluzówek, zapalenie języka, zapalenie oskrzeli, skurcz oskrzeli i obrzęk naczynioruchowy górnych dróg oddechowych, twarzy, warg, języka, głośni, krtani. Sporadycznie odnotowywano biegunkę i nudności, objawy dyspeptyczne, uczucie suchości w ustach, żółtaczkę cholestatyczną, zapalenie wątroby, zapalenie trzustki i niedrożność jelit. Rzadko odnotowywano wysypkę, swędzenie, wypryski i pokrzywkę. Dla IKA odnotowano przypadki rumienia wielopostaciowego, zespołu Steven-Johnson'a, toksycznej rozpływnej epidermolizy, wysypki łuszczycopodobnej i łysienia. Objawom skórnym może towarzyszyć gorączka, mięśniobóle, bóle stawów, eozynofilia i/lub zwiększone miano przeciwciał przeciwjądrowych (ANA). Sporadycznie odnotowywano zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, uczucie nadmiernego zmęczenia, depresję, zaburzenia snu, zaburzenia czucia, impotencję, zaburzenia równowagi, dezorientację, szumy uszne, zaburzenia widzenia, ból głowy i zaburzenia odczuwania smaku. Może wystąpić zwiększenie stężenia potasu, mocznika i kreatyniny w surowicy, zwłaszcza w przypadku niewydolności nerek. U kilku chorych odnotowano spadki stężenia hemoglobiny, wartości hematokrytu i liczby płytek krwi oraz krwinek białych, a także zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, fosfokinazy kreatyniny w surowicy (CPK), stężenia bilirubiny. W pojedynczych przypadkach może wystąpić agranulocytoza lub niedokrwistość aplastyczna. U chorych z niedoborem wrodzonym glukozo-6-fosfatazy (G-6-PDH) pod wpływem innych IKA odnotowano pojedyncze przypadki niedokrwistości hemolitycznej.

DawkowanieDoustnie.
Dorośli:
leczenie należy rozpoczynać od dawki 5 mg raz na dobę. Jeżeli po co najmniej 3-ch tyg. leczenia nie uzyska się optymalnej kontroli ciśnienia krwi, dawkę dobową należy zwiększyć do 10 mg. U większości pacjentów najmniejsza dawka skuteczna wynosi 10 mg podawana raz na dobę. U niewielkiej liczby chorych może być konieczne zwiększenie dawki dobowej do 20 mg (zalecana dawka max.), lub należy rozważyć leczenie skojarzone z lekiem moczopędnym.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat).
Zalecana początkowa dawka wynosi 2,5 mg raz na dobę. Dawki należy dostosować do skuteczności leczenia u konkretnego pacjenta. Zalecana dawka max. wynosi 10 mg raz na dobę.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek w zależności od klirensu kreatyniny.
U pacjentów z klirensem kreatyniny wynoszącym od 30 ml/min do 80 ml/min zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg. U pacjentów z klirensem kreatyniny od 10 ml/min do 29 ml/min imidaprilu nie należy stosować. U pacjentów, u których klirens kreatyniny jest <10 ml/min, lek jest przeciwwskazany.

Pacjenci ze zwiększonym ryzykiem objawowej hipotonii.
U pacjentów z zaburzeniami równowagi wodno-elektrolitowej, nadciśnieniem i niewydolnością serca leczonych IKA występuje zwiększone ryzyko objawowego niedociśnienia. Przed rozpoczęciem leczenia należy usunąć zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej i (jeśli jest to możliwe) odstawić lek moczopędny 2 lub 3 dni przed podaniem pierwszej dawki IKA. Jeżeli nie jest to możliwe, początkowa dawka imidaprilu powinna wynosić 2,5 mg. Pacjenci z wysokim ryzykiem wystąpienia ciężkiego, objawowego niedociśnienia po pierwszej dawce, powinni być monitorowani medycznie przez 6-8 h po podaniu pierwszej dawki oraz po każdym zwiększeniu dawki imidaprilu lub leku moczopędnego w przypadku leczenia skojarzonego. Dawka początkowa powinna wynosić 2,5 mg.

Takie same zasady w dawkowaniu należy stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, z dławicą piersiową i niewydolnością tętnic zaopatrujących mózg. Pacjenci ci należą do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu w przypadku znacznego niedociśnienia. Nie stosować u dzieci.

WskazaniaLeczenie nadciśnienia samoistnego.

PrzeciwwskazaniaNadwrażliwość na imidapril lub inny IKA, obrzęk naczynioruchowy związany z uprzednim leczeniem IKA, dziedziczny lub samoistny obrzęk naczynioruchowy, ciąża, karmienie piersią, nadciśnienie tętnicze naczyniowo-nerkowe, niewydolność nerek z lub bez hemodializy (klirens kreatyniny <10 ml/min).

InterakcjeJednoczesne podawanie imidaprilu z niektórymi grupami leków nasila jego działanie przeciwnadciśnieniowe.
Leki moczopędne (należy zmniejszyć dawkę imidaprilu lub jeśli jest to możliwe odstawić lek moczopędny, lub zmniejszyć jego dawkę).
Leki przeciwnadciśnieniowe, alkohol, niektóre leki stosowane w czasie znieczulenia ogólnego - przy stosowaniu narkotycznych leków przeciwbólowych, narkotyków, leków przeciwpsychotycznych może wystąpić niedociśnienie ortostatyczne. Przeciwnadciśnieniowe działanie imidaprilu może być osłabione po podaniu: ryfampicyny (obniża w osoczu stężenie imidaprilatu, aktywnego metabolitu imidaprilu), preparatów przeciw nadkwaśności (mogą zmniejszać biodostępność imidaprilu), leków sympatykomimetycznych.
Allopurinol i inne IKA, cytostatyki, leki immunosupresyjne, kortykosteroidy działające ogólnoustrojowo, prokainamid wskazują na zwiększone ryzyko leukopenii. Jednoczesne podawanie imidaprilu z litem może zmniejszać wydalanie litu. W przypadku innych IKA potwierdzono, że ich stosowanie równocześnie z NLPZ może osłabiać działanie przeciwnadciśnieniowe IKA, zwiększać stężenie potasu w surowicy i zaburzać czynność nerek. IKA mogą zwiększać wrażliwość tkanek na działanie insuliny. W efekcie tego, może wystąpić objawowa hipoglikemia u pacjentów przyjmujących insulinę lub doustne środki przeciwcukrzycowe równocześnie z imidaprilem.

PrzedawkowanieObjawy przedawkowania to:

* ciężkie niedociśnienie,
* wstrząs,
* bradykardia,
* zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej
* niewydolność nerek.

Należy kontrolować stężenia elektrolitów i kreatyniny w surowicy.
Sposób leczenia przedawkowania należy dostosować do rodzaju i nasilenia objawów. W krótkim czasie od przedawkowania (około 30 min) skuteczne może być wykonanie płukania żołądka, podanie środków adsorpcyjnych i siarczanu sodu w celu usunięcia preparatu lub opóźnienia jego wchłaniania. W przypadku przedawkowania leku i wystąpienia niedociśnienia należy zwiększyć objętość krwi krążącej podając we wlewie dożylnym 0,9% roztwór chlorku sodu. Bradykardię lub inne zaburzenia związane z nadmiernym napięciem nerwu błędnego należy leczyć podawaniem atropiny. W przypadkach, gdy leczenie farmakologiczne bradykardii jest nieskuteczne, należy zastosować elektrostymulację serca. Imidapril i imidaprilat można usunąć w czasie hemodializy. Nie należy stosować wysokoprzepływowych błon poliakrylonitrylowych.

UwagiLek przyjmować raz na dobę, zwykle o tej samej porze, 15 min przed posiłkiem. Dieta bogatotłuszczowa znacznie zmniejsza wchłanianie leku. Leczenie dawką początkową trwa zwykle około 3 tyg. O sposobie odstawienia leku decyduje lekarz zalecając zwykle stopniowe zmniejszenie dawki.

Ciąża i karmienieNie stosować w okresie ciąży i okresie karmienia piersią. Przed rozpoczęciem leczenia imidaprilem należy stwierdzić, że pacjentka nie jest w ciąży a w przypadku stwierdzenia ciąży w czasie leczenia, preparat należy natychmiast odstawić i zmienić sposób leczenia nadciśnienia. Niemowlęta, których matki w jakimkolwiek okresie ciąży stosowały IKA, powinny być ściśle obserwowane w kierunku niedociśnienia, oligurii i hiperkaliemii. Kobiety leczone imidaprilem lub innymi IKA nie powinny karmić piersią, gdyż IKA mogą przenikać do mleka matki, a ich wpływ na niemowlę nie został zbadany.

Opakowania28 sztuk w opakowaniulinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
skoki narciarskie - KOLAGEN_cito czysty kolagen - KOLAGEN_cito maraton - KOLAGEN_cito produkty na piersi - KOLAGEN_cito wspieraj stawy - KOLAGEN_cito produkty na gładką skórę - KOLAGEN_cito wypadające włosy - KOLAGEN_cito najskuteczniejszy kolagen - KOLAGEN_cito dla całej rodziny - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia szałwia - Cukierki_Szalwiowe produkty na odporność - szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeciw stresowi - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe wspomaganie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe szałwia szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe specjały - szałwia - Cukierki_Szalwiowe dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła w cukierkach - aronia - Cukierki_Aroniowe przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe specjały - aronia - Cukierki_Aroniowe ładna skóra - Cukierki_Pokrzywowe nowości z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe pokrzywa - cukierki - Cukierki_Pokrzywowe produkty z pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe przeciw stresowi - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe zioła w cukierkach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w aptekach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty z żeńszenia i imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z głogu - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe apteka - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe apteka - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe nowości - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe nowości - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe w aptekach - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe co dobrego - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe nowości z apteki - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe szybownictwo - Dezodorant_SuperDeo szybownictwo - Dezodorant_SuperDeo gra w kości - Dezodorant_SuperDeo toczenie się w plastikowej kuli - Dezodorant_SuperDeo krykiet - Dezodorant_SuperDeo jogging - Dezodorant_SuperDeo doskonały dezodorant - Dezodorant_SuperDeo wyścigi samochodowe - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2021