anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

BISEPTOL
Nazwa międzynarodowa:Sulfamethoxazolum + TrimetoprimumSulfamethoxazolum + Trimetoprimum
ATC:J01EE

Forma leku:zawiesina 48 mg/ml.

Zawartość substancja czynna - co-trimoxazole (trimetoprim, sulfametoksazol).
Sposób działaniaBISEPTOL uniemożliwia bakteriom syntezę kwasu foliowego, bez którego funkcje życiowe bakterii są bardzo ograniczone. Bakterie przestają się namnażać i giną.


Preparat przeciwbakteryjny, zawierający kotrimoksazol, będący mieszaniną sulfametoksazolu i trimetoprimu w stosunku 5:1. Połączenie w preparacie dwóch składników powoduje, że oporność bakteryjna występuje rzadziej, niż w przypadku stosowania pojedynczych leków.
Preparat należy stosować w przypadkach, gdy drobnoustroje nie są wrażliwe na pojedyncze leki przeciwbakteryjne, a podanie doustne leku jest niemożliwe (albo nie jest wskazane).

ZastosowanieZakażenia dróg oddechowych - zapalenie oskrzeli, płuc. Zapalenie zatok przynosowych. Stany zapalne dróg moczowych oraz narządów płciowych (również na tle rzeżączkowym). Bakteryjne zakażenia przewodu pokarmowego.

OstrzeżenieBISEPTOL nie może być stosowany u osób uczulonych na lek, a także u pacjentów z chorobami wątroby oraz krwi. Leczenie należy przerwać i skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia wysypki. Pacjenci z zaburzoną funkcją nerek powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji BISEPTOL. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli preparat stosuje się jednocześnie z innymi lekami. BISEPTOL nie należy podawać łącznie z Aspiryną lub innymi lekami zakwaszającymi mocz.
Preparat należy stosować ostrożnie pacjentom w podeszłym wieku.


Należy zachować szczególną ostrożność stosując Biseptol 480 jeśli:

* w okresie stosowania leku wystąpi biegunka, ponieważ może to być objaw rzekomobłoniastego zapalenia jelita; należy wówczas odstawić lek i zwrócić się do lekarza, nie podawać leków działających zapierająco,
* występuje niewydolność wątroby lub nerek, niedobór kwasu foliowego (np. u osób w podeszłym wieku, uzależnionych od alkoholu, leczonych lekami przeciwdrgawkowymi, z zespołem złego wchłaniania),
* występują ciężkie objawy alergiczne lub pacjent choruje na astmę,
* u pacjenta występuje deficyt dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej,
* preparat stosuje się u pacjentów w podeszłym wieku, ponieważ może być zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych,
* preparat jest stosowany dłużej niż 14 dni - konieczna jest okresowa kontrola obrazu krwi,
* podawany jest pacjentom chorym na AIDS, ponieważ mogą wystąpić nasilone działania niepożądane.

Preparat zawiera glikol propylenowy - długotrwałe stosowanie może prowadzić do kwasicy mleczanowej.

Działania niepożądane>1/100-
* Zaburzenia przewodu pokarmowego - mdłości, wymioty biegunka.
* Zapalenie języka, zapalenie błon śluzowych jamy ustnej.
* Gorączka.
* Wysypka i świąd.

1/1000- <1/1000-
* Poważne zmiany w obrazie krwi.
* Zakłócenia w czynności wątroby i nerek.
* Aseptyczne zapalenie opon mózgowych.
* Zapalenie jelita grubego.
* Ostre zapalenie trzustki.
* Nadwrażliwość na promienie ultrafioletowe.
* Syndrom Stevensa-Johnsona, martwica skóry.
* Żółtaczka.
* Uszkodzenie nerek.
* Halucynacje.


Jak każdy lek, Biseptol 480 może powodować działania niepożądane.
Najczęściej występują nudności (z wymiotami lub bez) oraz wysypka skórna.
Rzadko obserwowano:

* ciężkie reakcje ze strony skóry, takie jak rumień wielopostaciowy pęcherzowy (zespół Stevensa - Johnsona), martwicę toksyczną rozpływną naskórka (zespół Lyella),
* zmiany w wątrobie, w tym żółtaczkę, niewydolność wątroby lub martwicę wątroby,
* rzekomobłoniaste zapalenie jelit.

Bardzo rzadko obserwowano:

* biegunkę, zapalenie języka,
* zakażenie błon śluzowych drożdżakami (kandydoza)

Preparat może wywołać hemolizę (rozpad krwinek czerwonych) u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy-6-fosforanowej, niezależnie od zastosowanej dawki.
Jeżeli wystąpią takie objawy niepożądane jak gorączka, bóle stawów, kaszel, duszność, biegunka lub żółtaczka, należy przerwać leczenie preparatem Biseptol 480.
Sporadycznie może wystąpić zakrzepowe zapalenie żyły w miejscu wkłucia.
W przypadku wystąpienia innych działań niepożądanych, które nie zostały wymienione, należy skontaktować się z lekarzem.

Nie należy stosować preparatu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

DawkowanieDawkę ustala lekarz dostosowując ją do potrzeb dziecka. Zazwyczaj dawka dla
dzieci
w wieku 2-3 lat 5 ml dwa razy dziennie; w wieku 4-7 lat 5-10 ml dwa razy dziennie.
Przepisanej przez lekarza kuracji nie należy przerywać nawet w razie wyraęnej poprawy stanu zdrowia dziecka, gdyż grozi to nawrotem choroby.


Większość ostrych zakażeń

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia:
zazwyczaj stosuje się 2 ampułki (10 ml) co 12 godzin.
W ciężkich zakażeniach dawkę można zwiększyć do 3 ampułek (15 ml) co 12 godzin.

Dzieci poniżej 12 roku życia:
30 mg sulfametoksazolu i 6 mg trimetoprimu na kg mc. na dobę, podawane w 2 dawkach podzielonych. Poniżej zamieszczono schematu preparatu Biseptol 480.
Od 3 do 5 miesiąca życia: 1,25 ml co 12 godzin.
Od 6 miesiąca życia do 5 roku życia: 2,5 ml co 12 godzin.
Od 6 roku życia do 12 roku życia: 5 ml co 12 godzin.
W przypadku szczególnie ciężkich zakażeń dawki można zwiększyć o 50%.
Preparat stosuje się zazwyczaj od 2 do 5 dni.

Pacjenci z niewydolnością nerek
W przypadku dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia z niewydolnością nerek należy zmodyfikować dawkowanie preparatu, biorąc pod uwagę klirens kreatyniny:

* Powyżej 30 ml/min Zwykła dawka
* Od 15 do 30 ml/min 1/2 zwykłej dawki podawane maksymalnie przez 3 dni.
* Poniżej 15 ml/min Nie zaleca się stosowania

Zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis carinii
100 mg sulfametoksazolu i 20 mg trimetoprimu na kg mc. na dobę w 4 dawkach podzielonych, podawanych co 6 godzin. Czas trwania kuracji nie powinien być dłuższy niż 14 dni.


Sposób podawania
Lek należy podawać dożylnie w powolnym wlewie kroplowym, po uprzednim rozcieńczeniu.
Sporządzony roztwór należy dokładnie zmieszać i zużyć natychmiast.
W przypadku stwierdzenia zmętnienia lub strątów w sporządzonej mieszaninie, nie należy jej używać.
Preparat należy rozcieńczać według schematu:
1 ampułka (5 ml) w 125 ml płynu do rozcieńczania
2 ampułki (10 ml) w 250 ml płynu do rozcieńczania

Dopuszcza się stosowanie następujących płynów do rozcieńczania:

* 5% i 10% roztwór glukozy
* 0,9% roztwór NaCl
* roztwór Ringera
* 0,45% roztwór NaCl z 2,5% roztworem glukozy

Nie stosować innych płynów do rozcieńczania.
Uwaga: jeżeli pacjentowi nie można podać dużych ilości płynów, dopuszcza się zastosowanie wyższego stężenia kotrimoksazolu - 5 ml w 75 ml 5% glukozy.

Wskazania* Ciężkie lub powikłane zakażenia układu moczowego spowodowane przez wrażliwe szczepy Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Morganella morgani, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris.
* Zakażenia przewodu pokarmowego wywołane przez wrażliwe szczepy Shigella flexneri i Shigella sonnei (czerwonka bakteryjna).
* Zapalenie płuc u dorosłych i dzieci spowodowane przez Pneumocystis carinii.
* Inne zakażenia: toksoplazmoza, biegunka podróżnych spowodowana przez Escherichia coli.

Przeciwwskazania* Nadwrażliwość na sulfonamidy, trimetoprim lub substancje pomocnicze preparatu.
* Niedokrwistość megaloblastyczna spowodowana przez niedobór kwasu foliowego.
* Niewydolność wątroby lub nerek, gdy nie ma możliwości oznaczania stężenia leku w osoczu.
* Końcowy okres ciąży i okres karmienia piersią.
* Wiek poniżej 3 miesiąca.

InterakcjeU pacjentów w podeszłym wieku stosowanie kotrimoksazolu razem z niektórymi lekami moczopędnymi, zwłaszcza tiazydami zwiększa ryzyko wystąpienia trombocytopenii.
Kotrimoksazol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, fenytoiny, leków przeciwcukrzycowych - pochodnych sulfonylomocznika oraz powodować wzrost stężenia digoksyny w surowicy krwi.
U pacjentów leczonych kotrimoksazolem i cyklosporyną (np. po przeszczepach nerek) obserwowano przemijające pogorszenie się czynności nerek.
Pacjenci otrzymujący jednocześnie metotreksat i kotrimoksazol powinni otrzymywać sole kwasu foliowego.
U osób stosujących kotrimoksazol i przyjmujących pirymetaminę (środek przeciwmalaryczny) w dawkach 25 mg na tydzień, odnotowano przypadki wystąpienia niedokrwistości megaloblastycznej. Nie zaleca się stosowania tych leków jednocześnie.
Kotrimoksazol może również oddziaływać z prokainamidem, amantadyną, rifampicyną, digoksyną.

PrzedawkowanieW przypadku zastosowania większej dawki preparatu niż zalecana, mogą wystąpić objawy przedawkowania: brak łaknienia, kolka, nudności, wymioty, zawroty i ból głowy, senność, stan splątania, utrata przytomności.
Odnotowywano również gorączkę, obecność krwi lub kryształów w moczu. Późnymi objawami przedawkowania są: nieprawidłowy skład krwi oraz żółtaczka.
U pacjentów należy wykonywać badania obrazu krwi. Jeżeli stwierdzi się znaczące zmiany w obrazie krwi lub żółtaczkę należy natychmiast wdrożyć odpowiednie leczenie.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuPreparat nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, chyba że występują takie objawy niepożądane, jak zawroty głowy.

Ciąża i karmienieIstnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje na płód. Nie wolno zażywać leku w okresie ciąży.
Preparat przenika do mleka matki. Zamiar stosowania go podczas karmienia piersią należy omówić z lekarzem.


Nie zaleca się stosowania preparatu w końcowym okresie ciąży, z uwagi na możliwość wystąpienia u noworodka żółtaczki jąder podkorowych mózgu.
Lek może być stosowany w początkowych miesiącach ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.
Preparat nie należy stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ substancje czynne przenikają do mleka matki i mogą powodować wystąpienie działań niepożądanych u karmionego dziecka.

PrzechowywaniePreparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Chronić od światła.
Przechowywać w temperaturze do 30ºC.

Opakowaniazawiesina 48 mg/ml a 80 ml.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
lifting skóry - KOLAGEN_cito podnoszenia ciężarów - KOLAGEN_cito kolarstwo - KOLAGEN_cito kolagen dla seniorów - KOLAGEN_cito wypadające włosy - KOLAGEN_cito wypadające włosy - KOLAGEN_cito pierwsze zmarszczki - KOLAGEN_cito ładne włosy - KOLAGEN_cito na odporność - szałwia - Cukierki_Szalwiowe szałwia szałwia - Cukierki_Szalwiowe pastylki amolowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe częsty kaszel przyczyny szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe specjały - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe produkty szałwia - Cukierki_Szalwiowe produkty na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe w aptekach - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe produkty na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki z ziołami - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna cera - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki z ziołami - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna cera - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe nowości - melisa - Cukierki_Melisowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe co dobrego - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki z ziołami - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki ziołowe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z zielarni - waleriana - Cukierki_Walerianowe piłka ręczna - Dezodorant_SuperDeo baseball - Dezodorant_SuperDeo wyścigi samochodowe - Dezodorant_SuperDeo bieg z przeszkodami - Dezodorant_SuperDeo doskonały dezodorant - Dezodorant_SuperDeo nurkowanie - Dezodorant_SuperDeo zielarnie internetowe - Dezodorant_SuperDeo wyścigi konne - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2022